Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 03.10.2017 № 415 "Про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2017

Документ актуальний на 15.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.10.2017  № 415

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 жовтня 2017 р.

за № 1313/31181

Про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ

№ 41 від 05.02.2019}

Відповідно до положень Закону України «Про дипломатичну службу» та з метою упорядкування процедури проходження стажування працівників дипломатичної служби, які направляються у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України (далі - Положення) (додається).

2. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити організацію стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України, відповідно до процедури, визначеної Положенням.

3. Департаменту менеджменту персоналу у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Управлінню генерального секретаріату довести цей наказ до відома заступників Міністра, Державного секретаря, керівників структурних підрозділів, представництв МЗС на території України, закордонних дипломатичних установ України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря.

Міністр

П.А. Клімкін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства закордонних

справ України

03.10.2017 № 415

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 жовтня 2017 р.

за № 1313/31181

ПОЛОЖЕННЯ

про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України

І.

Загальні положення

1. Цим Положенням визначається порядок стажування працівників дипломатичної служби, які направляються у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України (далі - ЗДУ).

2. Стажування працівників дипломатичної служби, які направляються у довготермінове відрядження до ЗДУ, проводиться у структурних підрозділах апарату Міністерства закордонних справ України (далі - МЗС) та у Державному навчально-науковому закладі післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ» (далі - ДАУ) з метою набуття ними практичних навичок, необхідного професійного рівня і ділових якостей з урахуванням рівня посади, функціональних обов’язків, мовної підготовки та специфіки країни відрядження.

3. Стажування працівників дипломатичної служби, які направляються у довготермінове відрядження до ЗДУ, як правило, проводиться без відриву від основного місця роботи шляхом зарахування у розпорядження МЗС. В окремих випадках, за службової необхідності за рішенням Державного секретаря, стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до ЗДУ, може проводитись з відривом від їхнього основного місця роботи.

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 41 від 05.02.2019}

ІІ. Стажування у структурних підрозділах МЗС

1. Проходження основного курсу стажування працівників дипломатичної служби, які направляються у довготермінове відрядження до ЗДУ, забезпечується:

у відповідних територіальних департаментах - для працівників, які направляються на заміщення дипломатичних посад (крім консульських) у посольствах України;

у Департаменті консульської служби - для працівників, які направляються на заміщення консульських посад у ЗДУ;

у Департаменті міжнародних організацій - для працівників, які направляються на заміщення дипломатичних посад у представництвах України при міжнародних організаціях згідно з функціональними обов’язками;

у Департаменті ЄС і НАТО - для працівників, які направляються на заміщення дипломатичних посад у Представництві України при ЄС та Місії України при НАТО;

у Фінансовому департаменті, Адміністративному департаменті та Управлінні генерального секретаріату - для працівників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу, які направляються на заміщення відповідних посад у ЗДУ згідно з функціональними обов’язками;

в Управлінні режиму та захисту інформації - для працівників дипломатичної служби, які направляються на заміщення посад у референтурах та вузлах спеціального зв’язку в ЗДУ і посад, які передбачають роботу із засобами криптографічного захисту інформації.

2. Підставою для проведення стажування працівників, які направляються у довготермінове відрядження до ЗДУ, є затверджений наказом МЗС План ротації працівників дипломатичної служби або рішення Президента України про призначення керівника ЗДУ.

ІІІ. Порядок проходження стажування

1. Працівник, який направляється у довготермінове відрядження до ЗДУ для проходження стажування у структурних підрозділах апарату МЗС отримує у Департаменті менеджменту персоналу відповідний аркуш стажування встановленої форми:

для працівників, які направляються у довготермінове відрядження для роботи на посадах керівників ЗДУ, згідно з додатком 1;

для працівників, які направляються у довготермінове відрядження до ЗДУ для роботи на дипломатичних посадах, згідно з додатком 2;

для працівників, які направляються у довготермінове відрядження до ЗДУ для роботи на посадах адміністративно-технічного/обслуговуючого персоналу, згідно з додатком 3.

2. Департамент менеджменту персоналу МЗС з урахуванням функціональних обов’язків, що покладатимуться на стажиста, визначає профільний структурний підрозділ МЗС, в якому стажист має пройти основний курс стажування, а також ознайомлює кандидата з правилами внутрішнього службового розпорядку ЗДУ та загальними правилами етичної поведінки. Керівник профільного структурного підрозділу визначає інші структурні підрозділи апарату МЗС, в яких працівник проходить додатковий курс стажування з урахуванням посади та специфіки країни відрядження, про що робляться відповідні відмітки в аркуші стажування.

3. Стажування включає в себе обов’язкове проходження спеціалізованого курсу професійної та мовної підготовки в ДАУ, обсяг та напрями якого визначаються з урахуванням функціональних обов’язків, специфіки країни відрядження. За результатами проходження навчання складається висновок, який підписується керівником, або його заступником (додаток 4).

4. Зміст, строки і порядок проходження основного курсу стажування визначаються керівником профільного структурного підрозділу МЗС або особою, яка його заміщує.

5. На період стажування у профільному структурному підрозділі МЗС за стажистом закріплюється працівник - керівник стажування.

Керівник стажування вживає необхідних заходів для організації стажування і є відповідальним за якість його проведення.

З цією метою керівник стажування:

надає методичну допомогу стажисту та консультує його під час проходження основного курсу стажування;

перевіряє засвоєння стажистом матеріалу стажування, набуття відповідних знань, навичок та вмінь;

за дорученням керівника профільного структурного підрозділу МЗС готує відгук про проходження стажування.

Стажист під час проходження стажування у профільному структурному підрозділі повинен ознайомитись з документами, що визначають завдання і функції цього структурного підрозділу МЗС, робочими досьє з питань, що відносяться до його компетенції, інформаційно-довідковими та аналітичними матеріалами, а також іншими документами, що пов’язані з відповідним напрямом роботи.

6. Керівник стажування повідомляє керівника профільного структурного підрозділу МЗС про завершення основного курсу стажування, який у свою чергу визначає дату проведення співбесіди комісією профільного структурного підрозділу МЗС (далі - Комісія) зі стажистом. Персональний склад Комісії затверджується наказом МЗС.

Дата, час і місце засідання Комісії доводяться до відома стажиста не пізніше, ніж за три дні до його проведення.

7.  За результатами стажування Комісія проводить співбесіду зі стажистом та визначає рівень його знань і навичок, необхідних для успішного виконання ним функціональних обов’язків, з урахуванням посади та специфіки країни відрядження.

8. Комісію очолює керівник профільного структурного підрозділу МЗС, а в разі його тимчасової відсутності - його заступник. Склад Комісії затверджується наказом МЗС у кількості не менше трьох осіб з числа працівників профільного структурного підрозділу.

У засіданні Комісії обов’язково бере участь керівник стажування. У разі його відсутності з поважних причин (відрядження, відпустка, перебування на лікарняному, службова необхідність) Комісія розглядає підготовлений ним відгук про проходження стажування.

9. За результатами співбесіди зі стажистом, яка проводиться в усній формі, Комісія ухвалює рішення про готовність або неготовність кандидата до роботи на майбутній посаді та складає відповідний висновок за формою, встановленою додатком 5.

10. Під час проходження стажування в інших структурних підрозділах апарату МЗС стажисту надаються роз’яснення щодо завдань і функцій підрозділу та особливостей його роботи, нормативно-правові акти, інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали, а також інші необхідні документи для ознайомлення. За результатами проходження стажування керівник відповідного структурного підрозділу МЗС або особа, яка його заміщує, ставить в аркуші стажування відмітку, визначаючи рівень підготовки стажиста як достатній або недостатній.

11. Після завершення проходження стажування в структурних підрозділах апарату МЗС стажист передає аркуш стажування разом із висновками Комісії та ДАУ до Департаменту менеджменту персоналу для їх подання на розгляд керівництва МЗС.

12. Загальний строк стажування працівника, який направляється у довготермінове відрядження до ЗДУ, що обраховується з дня видачі аркуша стажування, не повинен перевищувати шести місяців. Продовження цього строку допускається лише за наявності об’єктивних причин (відрядження, перебування на лікарняному) з наданням відповідних підтвердних документів згідно з чинним законодавством. Проходження стажування в структурних підрозділах апарату МЗС має завершитися не пізніш як за місяць до запланованої дати направлення до ЗДУ.

{Пункт 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 41 від 05.02.2019}

13. Непроходження стажування у визначений цим Положенням строк та/або ухвалення Комісією рішення про недостатній рівень знань стажиста є підставами для виключення такого працівника з Плану ротації.

Директор Департаменту

менеджменту персоналу

Ю. Ярмілко


Додаток 1

до Положення про стажування

працівників дипломатичної служби,

які направляються до закордонних

дипломатичних установ України

(пункт 1 розділу ІІІ)

АРКУШ СТАЖУВАННЯ

для працівників, які направляються у довготермінове відрядження для роботи на посадах керівників закордонних дипломатичних установ

_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________________

(посада та назва закордонної дипломатичної установи України, до складу якої відряджається кандидат)

1. Керівництво МЗС України

№ з/п

Посада

Дата

Підпис

1

Міністр

2

Заступник Міністра (куратор напряму)

3

Державний секретар

2. Структурні підрозділи МЗС України

№ з/п

Відмітка про обов’язковість стажування

Назва структурного підрозділу МЗС України

(керівник профільного структурного підрозділу визначає перелік відділів (сектор), у яких проходитиме стажування кандидат)

Строки стажування

Підпис, прізвище відповідального працівника, який проводив стажування

Пропозиції, зауваження до кандидата за підсумками стажування

(у разі необхідності зазначити на окремому аркуші)

Підпис, прізвище керівника структурного підрозділу

початок стажування

кінець стажування

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Департамент ЄС і НАТО

2

Департамент міжнародної безпеки

3

Політичний департамент

4

Департамент міжнародних організацій

5

Департамент консульської служби

6

Територіальний департамент

7

Департамент стратегічних комунікацій

8

Департамент міжнародного права

9

Департамент державного протоколу

10

Фінансовий департамент

11

Адміністративний департамент

12

Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва

13

Управління економічного співробітництва

14

Управління публічної дипломатії

15

Юридичне управління

16

Управління генерального секретаріату

17

Управління режиму та захисту інформації

18

Сектор мобілізаційної роботи

19

Відділ державного архіву

20

Відділ інформаційних технологій (електронна пошта/електронний ключ)

21

Сектор з питань запобігання та протидії корупції

22

Сектор внутрішнього аудиту

23

Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС

Центр мовної підготовки

Центр професійної підготовки

24

Департамент менеджменту персоналу

Помічник Директора з питань безпеки

Відділ роботи з кадровими даними та документозабезпечення

Відділ закордонних дипломатичних установ України

Директор Департаменту менеджменту персоналу

________________ П.І.Б.

(підпис)

____ _______________  20____року


Додаток 2

до Положення про стажування

працівників дипломатичної служби,

які направляються до закордонних

дипломатичних установ України

(пункт 1 розділу ІІІ)

АРКУШ СТАЖУВАННЯ

для працівників, які направляються у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ для роботи на дипломатичних посадах

______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

(посада та назва закордонної дипломатичної установи України,

до складу якої відряджається кандидат)

1. Керівництво МЗС України

№ з/п

Посада

Дата

Підпис

1

Заступник Міністра (куратор напряму)

2

Державний секретар

2. Структурні підрозділи МЗС України

№ з/п

Відмітка про обов’язковість стажування

Назва структурного підрозділу МЗС України

(керівник профільного структурного підрозділу визначає перелік відділів (сектор), у яких проходитиме стажування кандидат)

Строки стажування

Підпис, прізвище відповідального працівника, який проводив стажування

Пропозиції, зауваження до кандидата за підсумками стажування

(у разі необхідності зазначити на окремому аркуші)

Підпис, прізвище керівника структурного підрозділу

початок стажування

кінець стажування

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Департамент ЄС і НАТО

2

Департамент міжнародної безпеки

3

Політичний департамент

4

Департамент міжнародних організацій

5

Департамент консульської служби

6

Територіальний департамент

7

Департамент стратегічних комунікацій

8

Департамент міжнародного права

9

Департамент державного протоколу

10

Фінансовий департамент

11

Адміністративний департамент

12

Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва

13

Управління економічного співробітництва

14

Управління публічної дипломатії

15

Юридичне управління

16

Управління генерального секретаріату

17

Управління режиму та захисту інформації

18

Сектор мобілізаційної роботи

19

Відділ державного архіву

20

Відділ інформаційних технологій (електронна пошта/електронний ключ)

21

Сектор з питань запобігання та протидії корупції

22

Сектор внутрішнього аудиту

23

Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС

Центр мовної підготовки

Центр професійної підготовки

24

Департамент менеджменту персоналу

Помічник Директора з питань безпеки

Відділ роботи з кадровими даними та документо забезпечення

Відділ закордонних дипломатичних установ України

Директор Департаменту менеджменту персоналу

________________ П.І.Б.

(підпис)

___  _______________  20____року


Додаток 3

до Положення про стажування

працівників дипломатичної служби,

які направляються до закордонних

дипломатичних установ України

(пункт 1 розділу ІІІ)

АРКУШ СТАЖУВАННЯ

для працівників, які направляються у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ для роботи на посадах адміністративно-технічного/обслуговуючого персоналу

________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________

(посада та назва закордонної дипломатичної установи України,

до складу якої відряджається кандидат)

1. Керівництво МЗС України

№ з/п

Посада

Дата

Підпис

1

Державний секретар

2. Структурні підрозділи МЗС України

№ з/п

Відмітка про обов’язковість стажування

Назва структурного підрозділу МЗС України

(керівник профільного структурного підрозділу визначає перелік відділів (сектор), у яких проходитиме стажування кандидат)

Строки стажування

Підпис, прізвище відповідального працівника, який проводив стажування

Пропозиції, зауваження до кандидата за підсумками стажування

(у разі необхідності зазначити на окремому аркуші)

Підпис, прізвище керівника структурного підрозділу

(департаменту управління)

початок стажування

кінець стажування

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Фінансовий департамент

Відділ бухгалтерського обліку апарату МЗС

Відділ фінансування та проведення розрахунків

Відділ зведеної звітності та бухгалтерського обліку в ЗДУ

Відділ штатів, оплати праці та відряджень

Відділ планування

Відділ методології

2

Адміністративний департамент

Відділ закупівель та постачання товарів і послуг

Відділ розвитку дипломатичних представництв України

Адміністративно-господарський відділ

Відділ інформаційних технологій

3

Перший європейський департамент

4

Управління режиму та захисту інформації

5

Сектор мобілізаційної роботи

6

Департамент державного протоколу

Відділ обслуговування делегацій

7

Управління юридичного забезпечення

8

Управління генерального секретаріату

9

Відділ державного архіву

10

Сектор внутрішнього аудиту

11

Сектор з питань запобігання та протидії корупції

12

Відділ інформаційних технологій (електронна пошта/електронний ключ)

13

Дипломатич-на академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС

Центр мовної підготовки

Центр професійної підготовки

14

Департамент менеджмен-ту персоналу

Помічник Директора з питань безпеки

Відділ роботи з кадровими даними та документо- забезпечення

Відділ закордонних установ України

Директор Департаменту менеджменту персоналу

________________ П.І.Б.

(підпис)

___  _______________  20____року


Додаток 4

до Положення про стажування

працівників дипломатичної служби,

які направляються до закордонних

дипломатичних установ України

(пункт 3 розділу ІІІ)

ВИСНОВОК

Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти

«Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС»

Додаток 5

до Положення про стажування

працівників дипломатичної служби,

які направляються до закордонних

дипломатичних установ України

(пункт 9 розділу ІІІ)

ВИСНОВОК

комісії профільного структурного підрозділу щодо готовності кандидата для роботи на посаді


Документи та файли

Сигнальний документ — f470777n96.doc
Сигнальний документ — f470777n97.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.11.2017 — 2017 р., № 92, стор. 195, стаття 2812, код акта 87916/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 08.06.2021 № 234 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188". МЗС України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 17.05.2021 № 199 "Про затвердження Положення про забезпечення закордонних дипломатичних установ України службовими транспортними засобами". МЗС України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 02.07.2021 № 279 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.07.2021 № 293 "Про затвердження Порядку надання відпусток, здійснення відряджень та погодження приватних поїздок працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 15. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 16. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -