<<
>>

НАКАЗ від 04.08.2014 № 332 "Про затвердження Порядку призначення, діяльності і припинення повноважень нештатних (почесних) консулів України за кордоном та започаткування, функціонування і припинення діяльності консульських установ, що очолюються нештатними (почесними) консулами України". МЗС України. 2014

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2014  № 332

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 серпня 2014 р.

за № 1047/25824

Про затвердження Порядку призначення, діяльності і припинення повноважень нештатних (почесних) консулів України за кордоном та започаткування, функціонування і припинення діяльності консульських установ, що очолюються нештатними (почесними) консулами України

Відповідно до Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого Указом ПрезидентаУкраїни від 06 квітня 2011 року № 381, Положення про нештатних (почесних) консулів України, затвердженого Указом Президента України від 17 лютого 1997 року № 150, Типової угоди про консульські функції, виконання яких доручається нештатним (почесним) консулам України, та про обов’язки нештатних (почесних) консулів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1331, та з метою деталізації алгоритму призначення, функцій, діяльності, порядку її оцінки, звітності і припинення повноважень нештатних (почесних) консулів України за кордоном, а також започаткування, функціонування і припинення діяльності консульських установ, що очолюються нештатними (почесними) консулами України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок призначення, діяльності і припинення повноважень нештатних (почесних) консулів України за кордоном та започаткування, функціонування і припинення діяльності консульських установ, що очолюються нештатними (почесними) консулами України, що додається.

2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню генерального секретаріату Міністерства закордонних справ України довести цей наказ до відома заступників Міністра закордонних справ України, керівників структурних підрозділів, представництв МЗС України на території України та закордонних дипломатичних установ України.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра закордонних справ України, який відповідно до розподілу обов’язків координує роботу Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Міністр

П.А. Клімкін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

04.08.2014  № 332

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 серпня 2014 р.

за № 1047/25824

ПОРЯДОК

призначення, діяльності і припинення повноважень нештатних (почесних) консулів України за кордоном та започаткування, функціонування і припинення діяльності консульських установ, що очолюються нештатними (почесними) консулами України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року, Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 02 квітня 1994 року № 127, Положення про нештатних (почесних) консулів України, затвердженого Указом Президента України від 17 лютого 1997 року № 150, і Типової угоди про консульські функції, виконання яких доручається нештатним (почесним) консулам України, та про обов’язки нештатних (почесних) консулів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1331.

2. Цим Порядком визначено механізм призначення і припинення повноважень нештатних (почесних) консулів України за кордоном (далі - почесні консули) їхньої діяльності, надання звітності та її оцінки, а також започаткування, функціонування і припинення діяльності консульських установ, що очолюються нештатними (почесними) консулами України.

ІІ. Призначення нештатних (почесних) консулів України та започаткування діяльності консульських установ, що очолюються нештатними (почесними) консулами України

1. Почесними консулами можуть бути громадяни України або іноземці, які:

постійно проживають на території свого консульського округу протягом терміну виконання ними своїх функцій;

не перебувають на державній службі в Україні та у державі перебування;

не беруть активної участі в політичному житті України та у державі перебування;

займають помітне становище в суспільстві держави перебування і мають необхідні особисті якості, бездоганну репутацію, добре знають особливості державного, політичного та суспільного устрою держави перебування, мають вагомий суспільний статус та сталі контакти з представниками урядових, ділових та громадських кіл держави перебування, орієнтуються в законодавстві;

мають можливості для облаштування нештатної консульської установи у придатних службових приміщеннях на період виконання консульських функцій, забезпечення її необхідним обслуговуючим персоналом, засобами зв’язку, оргтехнікою та меблями.

2. Подання щодо започаткування діяльності консульської установи, яку очолюватиме почесний консул (далі - нештатна консульська установа), та кандидатури на посаду почесного консула (далі - кандидатура) вноситься на ім’я Міністра закордонних справ України (далі - Міністр) главою дипломатичного представництва України, штатної консульської установи України в країні, на території якої планується започаткувати діяльність нештатної консульської установи (далі - ЗДУ), у державах, де немає ЗДУ, - керівники відповідних структурних підрозділів МЗС України (далі - ВСП) чи кандидатурою.

3. Подання має містити інформацію щодо:

кількості громадян України, які постійно проживають чи тимчасово перебувають на території консульського округу майбутньої нештатної консульської установи (у разі її утворення);

прогнозованих результатів, яких може бути досягнуто після започаткування діяльності нештатної консульської установи на актуальних для України напрямах;

попереднього погодження з державою, в якій планується започаткування діяльності нештатної консульської установи, питання стосовно відкриття такої установи, її місцезнаходження, кандидатури та меж консульського округу;

готовності кандидата на посаду почесного консула (далі - кандидат) захищати інтереси України, громадян України та юридичних осіб у межах, визначених міжнародним правом, у тому числі сприяти організації і проведенню на базі утримуваної ним нештатної консульської установи виїзного консульського обслуговування за участю консульських посадових осіб ЗДУ, надавати громадянам України безоплатну консульсько-правову допомогу, виконувати інші доручення МЗС України, у першу чергу консульсько-правового характеру;

можливостей кандидата ефективно залучати представників урядових та бізнесових кіл, неурядових організацій, юридичних і фізичних осіб держави перебування почесного консула до вирішення питань, які є актуальними для України;

попереднього досвіду та конкретних результатів співпраці ЗДУ з кандидатом з актуальних для України питань;

наявних можливостей кандидата щодо шляхів сприяння торговельним, економічним, культурним та науковим зв'язкам України з державою перебування;

обізнаності кандидата з політичним і суспільним устроєм держави перебування, її законодавством, державними пріоритетами, потенціалом України, колом обов’язків, які покладаються на почесного консула, готовності їх виконувати.

4. До подання додаються:

фото (3х4 см) кандидата (на паперовому та електронному носіях);

копія паспортного документа (на паперовому та електронному носіях);

автобіографія кандидата;

рекомендація від осіб, які мають вагомий суспільний статус у державі перебування, щодо здобутків кандидата у сфері його основної професійної діяльності, особистих якостей та бездоганної репутації (за наявності);

заява кандидата у довільній письмовій формі на ім’я глави ЗДУ (керівника ВСП, ім’я Міністра) щодо готовності розпочати свою діяльність одразу після одержання екзекватури або документа, що її замінює (далі - екзекватура), та підписати угоду, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1331 «Про затвердження Типової угоди про консульські функції, виконання яких доручається нештатним (почесним) консулам України, та про обов'язки нештатних (почесних) консулів України» (далі - угода), у тридцятиденний строк з дня підписання цієї угоди забезпечити нештатну консульську установу ( у разі її утворення) службовим приміщенням та необхідним персоналом, іншої інформації, що свідчить на його користь як кандидата.

Документи, що додаються кандидатом до подання, надсилаються до МЗС України українською мовою.

5. У разі якщо кандидатура внесена на розгляд МЗС України безпосередньо особою, яка претендує на призначення її почесним консулом, Департамент консульської служби МЗС України (далі - ДКС) доручає ЗДУ країни постійного проживання кандидата, опрацювати підготовлену кандидатом інформацію про себе, витребувати документи згідно з пунктом 4 цього Порядку та надіслати на ім’я Міністра інформацію про визначення главою ЗДУ (ВСП) доцільності/недоцільності започаткування діяльності нештатної консульської установи, її місцезнаходження, межі її консульського округу та призначення відповідної кандидатури.

6. У тридцятиденний строк після надходження на ім’я Міністра подання глави ЗДУ (керівника ВСП) ДКС за погодженням із заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків (далі - заступник Міністра) доручає ЗДУ (ВСП) організувати відвідання кандидатом МЗС України у визначені строки для проведення співбесід із представниками МЗС України.

7. ДКС забезпечує організацію та координацію проведення співбесід у МЗС України із кандидатом. Про результати співбесід, зокрема прийнятність/неприйнятність кандидатури, структурні підрозділи МЗС України, в яких такі проводилися, у письмовій формі інформують ДКС протягом трьох робочих днів після співбесіди.

8. Після завершення опрацювання подання та за результатами співбесід ДКС за погодженням із заступником Міністра та структурними підрозділами МЗС України, в яких проводилися співбесіди, вносить на ім’я Міністра пропозиції щодо доцільності/недоцільності призначення внесеної кандидатури, започаткування діяльності нештатної консульської установи, її місцезнаходження та меж її консульського округу.

9. У разі схвалення Міністром запропонованої кандидатури ЗДУ (ВСП, кандидат) за дорученням ДКС звертається до компетентних органів держави перебування з метою отримання офіційної згоди на її призначення, започаткування діяльності нештатної консульської установи, її місцезнаходження та межі її консульського округу.

У разі несхвалення Міністром запропонованої кандидатури ДКС інформує про це ЗДУ (ВСП, кандидата).

10. ЗДУ (ВСП, кандидат) інформує МЗС України про отримання офіційної згоди компетентних органів держави перебування щодо відкриття нештатної консульської установи, її місцезнаходження та меж її консульського округу, а також кандидатури і надсилає до ДКС проект угоди.

11. ДКС подає на погодження заступнику Міністра опрацьований проект угоди, а також готує проект консульського патенту, який підписується директором ДКС або особою, яка його заміщує, і передається на підпис Міністру.

12. Підписаний Міністром консульський патент дипломатичними каналами передається до зовнішньополітичного відомства держави перебування почесного консула для подальшого отримання ним екзекватури якщо такі передбачаються протокольною практикою країни перебування.

Погоджений заступником Міністра проект угоди надсилається до ЗДУ (ВСП, кандидату) для підписання.

13. Угода підписується після отримання почесним консулом екзекватури Про отримання почесним консулом екзекватури та підписання Угоди ЗДУ (ВСП, кандидат) повідомляє ДКС і надсилає в електронному вигляді копії цих документів протягом семи календарних днів після їх отримання/підписання.

14. Протягом тридцяти календарних днів після отримання почесним консулом екзекватури, та підписання угоди ЗДУ (ВСП, почесний консул) надсилає до ДКС контактну інформацію українською та англійською мовами/мовою країни перебування щодо нештатної консульської установи та почесного консула за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, для використання в роботі та розміщення на веб-порталі МЗС України. У разі зміни відомостей, зазначених у додатку 1 до цього Порядку, ЗДУ (ВСП, почесний консул) невідкладно надсилає до ДКС оновлену інформацію.

15. Почесний консул та визначені ним працівники зі складу нештатної консульської установи, які надаватимуть безоплатну консульсько-правову допомогу та будуть причетні до виконання інших завдань консульського характеру, проходять стажування в консульському підрозділі ЗДУ, а в державах, де відсутні ЗДУ, - безпосередньо ЗДУ, що має акредитацію в державі перебування почесного консула або до зони відповідальності якої належить відповідна держава чи територія.

Надалі актуалізована інформація консульського характеру надається до офіса почесного консула на регулярній основі. За рішенням глави ЗДУ (керівника ВСП) для працівників нештатної консульської установи проводяться додаткові стажування.

16. Почесний консул приступає до виконання своїх функцій після отримання екзекватури держави перебування та підписання угоди.

ІІІ. Діяльність почесних консулів та функціонування нештатних консульських установ

1. Почесні консули:

захищають у державі перебування інтереси України, громадян України, її юридичних осіб у межах, що допускаються міжнародним правом;

сприяють розвитку торговельних, економічних, культурних та наукових зв’язків між Україною та державою перебування, розвитку дружніх відносин між ними іншими шляхами відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року;

з’ясовують усіма законними засобами умови та події у торговельному, економічному, культурному та науковому житті держави перебування, повідомляють про них у встановленому Положенням про нештатних (почесних) консулів України, затвердженим Указом Президента України від 17 лютого 1997 року № 150, порядку Кабінету Міністрів України в особі Міністра, а також надають відомості заінтересованим особам;

надають допомогу та сприяють громадянам України, її юридичним особам.

2. У разі необхідності почесні консули виконують за дорученням МЗС України або глави ЗДУ і у співпраці із ЗДУ інші функції, які не суперечать законодавству України, держави перебування та міжнародному праву, виходячи з положень Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року та відповідно до Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 02 квітня 1994 року № 127, за погодженням з державою перебування.

3. Почесні консули виконують покладені на них функції особисто і не можуть передавати їх іншим особам.

4. Загальне керівництво діяльністю почесних консулів здійснює Міністр.

5. Під час виконання своїх функцій почесний консул зноситься з МЗС України через главу ЗДУ та виконує його доручення. У державах, де відсутні ЗДУ, почесний консул зноситься з главою ЗДУ, який має акредитацію в державі перебування почесного консула або до зони відповідальності якого належить відповідна держава чи територія.

6. У випадках, коли громадяни України потребують оперативної допомоги, або в разі іншої службової доцільності консульського характеру керівники консульських установ України безпосередньо контактують з почесним консулом з метою його залучення до ефективного вирішення відповідних питань.

ІV. Звітність почесних консулів та координація їхньої діяльності

1. Почесні консули подають щороку до 15 грудня звіт про свою консульську діяльність.

2. До 10 січня наступного за звітним року ЗДУ за підписом його глави або особи, яка його заміщує, надсилає електронною поштою до ДКС Звіт про консульську діяльність почесного консула України (додаток 2), а також його копію - до структурних підрозділів МЗС України за відповідними напрямами.

3. ЗДУ а в державах, де відсутні ЗДУ, - безпосередньо ЗДУ, що має акредитацію в державі перебування почесного консула або до зони відповідальності якої належить відповідна держава чи територія, можуть звернутися до почесного консула із запитом про інформацію щодо його діяльності із сприяння торговельним, економічним, культурним та науковим зв’язкам між Україною та державою перебування, яка подається до ЗДУ за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку.

4. З метою координації зусиль з вирішення пріоритетних питань, у тому числі на виконання доручень МЗС України, глава ЗДУ, а в державах, де відсутні ЗДУ, - безпосередньо глава ЗДУ, що має акредитацію в державі перебування почесного консула або до зони відповідальності якої належить відповідна держава чи територія, проводить наради/зустрічі з почесними консулами не рідше, ніж раз на півроку, за результатами яких до відповідних структурних підрозділів МЗС України надсилаються відомості за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

5. На підставі аналізу звітів ЗДУ структурні підрозділи МЗС України за напрямами вносять у межах компетенції пропозиції до проекту службової записки на ім’я Міністра, а також листа на адресу ЗДУ щодо результатів діяльності почесних консулів у звітному році та пріоритетів на наступний за звітним рік і передають їх у паперовій, завізованій керівниками вищезазначених підрозділів, та електронній формах до ДКС.

ДКС готує проект листа та службову записку, які за погодженням із заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків передаються на підпис Міністру.

V. Припинення повноважень почесних консулів та діяльності нештатних консульських установ

1. Почесні консули припиняють свої функції:

після повідомлення держави перебування щодо прийнятого Міністром, у тому числі на підставі заяви почесного консула, рішення про припинення їх функцій;

у разі анулювання екзекватури;

після повідомлення державою перебування МЗС України про те, що держава перебування перестала вважати його почесним консулом.

2. Рішення про звільнення почесних консулів приймає Міністр.

3. За результатами прийняття Міністром такого рішення ДКС доручає відповідній ЗДУ інформувати зовнішньополітичне відомство держави перебування почесного консула.

4. Після припинення виконання своїх функцій почесний консул зобов’язаний передати главі ЗДУ або офіційному представнику МЗС України всю консульську кореспонденцію, консульський патент, печатки та штампи, архів, офіційні книги, видання, інше майно, отримане від дипломатичного представництва чи штатної консульської установи України у зв’язку з виконанням обов’язків почесного консула.

Директор Департаменту

консульської служби

А.І. Сибіга


Додаток 1

до Порядку призначення, діяльності

і припинення повноважень нештатних

(почесних) консулів України за кордоном

та започаткування, функціонування

і припинення діяльності консульських

установ, що очолюються нештатними

(почесними) консулами України

(пункт 14 розділу ІІ)

Нештатні (почесні) консули України за кордоном

№ з/п

Держава акредитації (Посольство України в______)

Прізвище та ім’я (кирилицею та латиницею)

Консульський округ (кирилицею та латиницею)

Поштова адреса нештатної консульської установи, номери телефонів, факсу, електронна адреса (кирилицею та латиницею)

Дні та години прийому почесного консула (кирилицею та латиницею)


Додаток 2

до Порядку призначення, діяльності

і припинення повноважень нештатних

(почесних) консулів України за кордоном

та започаткування, функціонування

і припинення діяльності консульських

установ, що очолюються нештатними

(почесними) консулами України

(пункти 2, 3 розділу ІV)

ЗВІТ

про консульську діяльність нештатного (почесного) консула України

Додаток 3

до Порядку призначення, діяльності

і припинення повноважень нештатних

(почесних) консулів України за кордоном

та започаткування, функціонування

і припинення діяльності консульських

установ, що очолюються нештатними

(почесними) консулами України

(пункт 2 розділу ІV)

АНАЛІЗ

консульської діяльності нештатного (почесного) консула України в поточному році


Документи та файли

Сигнальний документ — f431209n99.doc
Сигнальний документ — f431209n100.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.09.2014 — 2014 р., № 76, стор. 64, стаття 2162, код акта 73983/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -