>>

НАКАЗ від 12.08.2021 № 128-21 "Про внесення змін до Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021

Документ актуальний на 19.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

12.08.2021  № 128-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 вересня 2021 р.

за № 1156/36778

Про внесення змін до Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 5 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу», пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15 жовтня 2019 року № 188-19, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 року за № 1157/34128, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Генеральному департаменту з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.

Голова

Н.

Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор

Всеукраїнської Асоціації органів місцевого

самоврядування «Асоціація об’єднаних

територіальних громад»

Голова Секретаріату Української

асоціації районних та обласних рад

В. Полтавець

Ю. Андрійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

від 12 серпня 2021 року № 128-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 вересня 2021 р.

за № 1156/36778

МЕТОДИКА

визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

I. Загальні положення

1. Ця Методика встановлює механізм визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (далі - професійне навчання).

2. У цій Методиці терміни вжито в таких значеннях:

загальні потреби у професійному навчанні - сукупність потреб у професійному навчанні, яке охоплює загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, підвищення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, державною мовою, а також інші питання, визначені відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, стратегіями, задоволення яких забезпечить набуття та/або удосконалення професійних компетентностей державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (далі - учасники професійного навчання) для їх професійної діяльності;

спеціальні потреби у професійному навчанні - сукупність потреб у професійному навчанні, яке охоплює питання функціонування та основних напрямів діяльності, стратегічні цілі та завдання окремого державного органу або органу місцевого самоврядування, задоволення яких забезпечить підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання з урахуванням особливостей їх професійної діяльності;

індивідуальні потреби у професійному навчанні - потреби у професійному навчанні, спрямованому на набуття та/або удосконалення учасником професійного навчання професійних компетентностей, необхідних для належного виконання ним встановлених завдань і посадових обов’язків, задоволення яких дає змогу підвищити ефективність і результативність його роботи.

Інші терміни, які використано в цій Методиці, вжито у значеннях, наведених у законах України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про вищу освіту», постановах Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (далі - Положення), 14 липня 1999 року № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України «Про державну службу», та органів військового управління Збройних Сил».

3. Визначення потреб у професійному навчанні згідно з цією Методикою здійснюється для забезпечення планування та організації заходів, спрямованих на набуття та/або удосконалення учасниками професійного навчання професійних компетентностей:

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти (далі - навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»);

підвищення кваліфікації за професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами.

4. Визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні проводиться службами управління персоналом Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, Державного управління справами, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх територіальних органів (за наявності) (далі - державні органи), місцевих органів виконавчої влади, структурними підрозділами з питань кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування.

II. Визначення та проведення аналізу загальних потреб у професійному навчанні

1. НАДС спільно із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування один раз на три роки здійснює із залученням на конкурсній основі відповідних дослідницьких організацій, установ вивчення загальних потреб у професійному навчанні учасників професійного навчання.

Звіт про результати вивчення загальних потреб у професійному навчанні, підготовлений відповідною дослідницькою організацією, установою, НАДС оприлюднює на офіційному вебсайті НАДС та вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями» (далі - Портал) до 31 грудня року, у якому проводилося дослідження, та враховує під час формування переліку пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації учасників професійного навчання за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами (далі - перелік пріоритетних напрямів (тем)).

2. З метою формування, розміщення і виконання державного замовлення на професійне навчання НАДС щороку визначає загальні потреби у професійному навчанні на плановий рік та наступні за плановим роком два бюджетні періоди (далі - прогнозні показники загальних потреб) у:

навчанні для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;

підвищенні кваліфікації за загальними професійними (сертифікатними) та/або короткостроковими програмами з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку державного управління та місцевого самоврядування, визначених відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, стратегіями, іншими нормативно-правовими актами.

3. НАДС щороку до 15 лютого надсилає до державних органів та територіальних органів НАДС листи щодо надання інформації про прогнозні показники загальних потреб.

Збір та узагальнення прогнозних показників загальних потреб здійснюється за процедурою, відповідно до якої:

територіальні органи НАДС проводять збір та узагальнення прогнозних показників загальних потреб перших заступників та заступників голів місцевих державних адміністрацій, державних службовців місцевих державних адміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування;

Офіс Президента України - прогнозних показників загальних потреб голів місцевих державних адміністрації;

НАДС - прогнозних показників загальних потреб державних службовців державних органів та їх територіальних органів (за наявності).

4. Служба управління персоналом державного органу або структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення органу місцевого самоврядування (далі - служба управління персоналом) для визначення прогнозних показників загальних потреб узагальнює інформацію про потреби працівників державного органу або органу місцевого самоврядування у навчанні для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування», підвищенні кваліфікації за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами (з урахуванням вимог пунктів 14, 15 Положення стосовно періодичності обов’язкового підвищення кваліфікації учасників професійного навчання).

5. За результатами узагальнення загальних потреб у професійному навчанні працівників державного органу або органу місцевого самоврядування служба управління персоналом визначає з урахуванням гендерної складової прогнозні показники загальних потреб, інформація про які надсилається щороку:

державними органами щодо прогнозних показників загальних потреб державних службовців апарату державного органу та його територіальних органів (за наявності) - до НАДС до 15 квітня;

місцевими органами виконавчої влади щодо прогнозних показників загальних потреб державних службовців, перших заступників та заступників голів місцевих державних адміністрацій, а також органами місцевого самоврядування щодо прогнозних показників загальних потреб посадових осіб місцевого самоврядування - до відповідного територіального органу НАДС до 01 квітня;

місцевими органами виконавчої влади щодо прогнозних показників загальних потреб голів місцевих державних адміністрацій - до Офісу Президента України осіб до 01 квітня.

6. Офіс Президента України та територіальні органи НАДС узагальнюють подані згідно з абзацами третім і четвертим пункту 5 цього розділу Методики відповідно прогнозні показники загальних потреб та надсилають узагальнені показники загальних потреб щороку до 15 квітня до НАДС.

7. НАДС узагальнює та аналізує подані державними органами та територіальними органами НАДС прогнозні показники загальних потреб і готує звіт про визначення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (далі - звіт про визначення загальних потреб у професійному навчанні), який оприлюднюється на офіційному вебсайті НАДС та Порталі.

8. Відповідно до звіту про визначення загальних потреб у професійному навчанні НАДС формує:

заявку на включення до проєкту державного замовлення на професійне навчання учасників професійного навчання на плановий рік та наступні за плановим роком два бюджетні періоди та подає до Мінекономіки;

перелік пріоритетних напрямів (тем) на плановий рік та оприлюднює його на офіційному вебсайті НАДС та Порталі.

За потреби до переліку напрямів (тем) можуть вноситися відповідні зміни та доповнення.

9. Прогнозні показники загальних потреб враховуються службою управління персоналом державного органу, державними службовцями та їх безпосередніми керівниками під час складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку) (далі - індивідуальна програма).

III. Визначення та проведення аналізу спеціальних та індивідуальних потреб у професійному навчанні

1. Спеціальні потреби у професійному навчанні учасників професійного навчання щороку визначаються службою управління персоналом спільно зі структурним підрозділом державного органу, органу місцевого самоврядування, який відповідає за стратегічне планування діяльності органу, шляхом проведення вивчення та аналізу документів, що охоплюють питання функціонування та основні напрями діяльності, стратегічні цілі та завдання окремого державного органу, органу місцевого самоврядування, та/або проведення фокус-групи.

2. За результатами проведеного аналізу спеціальних потреб у професійному навчанні служба управління персоналом формує перелік напрямів (тем) для підвищення кваліфікації учасників професійного навчання за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами на плановий рік та оприлюднює його на офіційному вебсайті відповідного органу.

До переліку напрямів (тем) для підвищення кваліфікації за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами службою управління персоналом за потреби можуть вноситися відповідні зміни та доповнення.

3. Перелік напрямів (тем) для підвищення кваліфікації за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами враховується під час складання індивідуальної програми державного службовця.

4. Індивідуальні потреби у професійному навчанні державних службовців визначаються за результатами щорічного оцінювання їх службової діяльності з урахуванням встановлених для них на плановий рік завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності, а також самооцінки своїх компетентностей і професійних потреб.

5. Визначені індивідуальні потреби у професійному навчанні враховуються під час складання індивідуальної програми.

6. Служби управління персоналом державних органів щороку до 15 січня надсилають до НАДС копії індивідуальних програм державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А».

7. За результатами узагальнення індивідуальних програм державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В», служби управління персоналом державних органів щороку надсилають з урахуванням гендерної складової інформацію про індивідуальні потреби у професійному навчанні:

державні органи, у тому числі з урахуванням індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців їх територіальних органів (за наявності),- до НАДС до 15 січня;

місцеві органи виконавчої влади - до відповідного територіального органу НАДС до 20 грудня.

Територіальні органи НАДС до 15 січня надсилають до НАДС узагальнену інформацію про індивідуальні потреби у професійному навчанні державних службовців місцевих органів виконавчої влади.

8. НАДС за результатами узагальнення та аналізу поданої державними органами та територіальними органами НАДС інформації про індивідуальні потреби у професійному навчанні державних службовців готує звіт про індивідуальні потреби у професійному навчанні державних службовців на поточний рік та щороку до 01 березня оприлюднює його на офіційному вебсайті НАДС та Порталі.

9. Структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення органу місцевого самоврядування за результатами атестації (щорічної оцінки виконання покладених обов’язків та завдань) посадових осіб місцевого самоврядування визначає спеціальні та індивідуальні потреби у професійному навчанні, проводить їх аналіз та щороку до 01 лютого оприлюднює на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування узагальнену інформацію.

10. Спеціальні та індивідуальні потреби у професійному навчанні учасників професійного навчання враховуються під час складання кошторисів державних органів або затвердження відповідних місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування, а також планування та організації професійного навчання учасників професійного навчання, складання та затвердження (погодження) спеціальних професійних (сертифікатних) та короткострокових програм підвищення кваліфікації.

Директор Генерального

департаменту з питань

професійного розвитку

державних службовців

та посадових осіб місцевого

самоврядування

Л. Рикова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.09.2021 — 2021 р., № 72, стор. 255, стаття 4584, код акта 107041/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 09.07.2021 № 108-21 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 червня 2021 року № 92-21 «Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 10.06.2021 № 92-21 "Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКА3 від 10.06.2021 № 91-21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 лютого 2020 року № 27-20 «Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 15.07.2021 № 112-21 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 22.06.2021 № 98-21 "Про внесення змін до Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.07.2021 № 103-21 "Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -