<<
>>

"УГОДА про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

УГОДА

про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

{Щодо виходу України з Угоди див. Указ Президента

№ 269/2020 від 07.07.2020}

{Щодо втрати чинності Угоди для України див. Лист

Міністерства закордонних справ

№ 72/14-612/2-2353 від 13.11.2020}

Офіційний переклад

{Угоду затверджено Указом Президента № 203/2013 від 08.04.2013}

Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав, які далі іменуються Сторонами,

враховуючи міжнародний характер і сучасні масштаби легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму, що становлять загрозу безпеці Сторін,

надаючи важливого значення розвитку співробітництва і прагнучи до координації взаємодії у протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів та фінансуванню тероризму,

усвідомлюючи, що розвиток такого співробітництва відповідає їхнім інтересам,

виходячи із цілей і завдань Співдружності Незалежних  Держав,

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди під підрозділом фінансової розвідки розуміється компетентний орган Сторони, відповідальний за отримання, аналіз та передачу правоохоронним органам інформації, що стосується доходів, стосовно яких є підозри в їхньому кримінальному походженні та/або потенційному фінансуванні тероризму, або що вимагається відповідно до національного законодавства про боротьбу з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів і фінансуванням тероризму.

Стаття 2

Сторони створюють Раду керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Рада).

Стаття 3

Рада здійснює свою діяльність на підставі Положення про Раду керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, яке є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 4

Кожна зі Сторін визначає компетентний орган, відповідальний за реалізацію цієї Угоди, та інформує про це депозитарій одночасно з повідомленням про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

У разі зміни компетентного органу, відповідального за реалізацію цієї Угоди, Сторони інформують про це депозитарій.

Стаття 5

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які є її невід'ємною частиною, що оформлюються відповідним протоколом.

Стаття 6

Ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, що її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Стаття 7

Ця Угода після набрання нею чинності відкрита для приєднання будь-якої держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав шляхом передачі депозитарію документа про приєднання.

Для держави, що приєднується, Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про приєднання.

Стаття 8

Ця Угода укладається на невизначений строк.

Кожна зі Сторін має право вийти із цієї Угоди, надіславши депозитарію письмове повідомлення про свій намір не пізніше ніж за 6 місяців до дати виходу та врегулювавши фінансові й інші зобов'язання, що виникли за час дії Угоди.

Учинено в місті Ашгабат 5 грудня 2012 року в одному оригінальному примірнику російською мовою.

Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, її засвідчену  копію.

За Азербайджанську Республіку

За Російську Федерацію

-

(Підпис)

За Республіку Вірменія

За Республіку Таджикистан

(Підпис)

(Підпис)

За Республіку Білорусь

За Туркменістан

(Підпис)

-

За Республіку Казахстан

За Республіку Узбекистан

(Підпис)

-

За Киргизьку Республіку

За Україну

(Підпис)

(Підпис)

За Республіку Молдова

-


Додаток

до Угоди про створення

Ради керівників підрозділів

фінансової розвідки

держав - учасниць Співдружності

Незалежних Держав

від 5 грудня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

1. Загальні положення

1.1. Рада керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Рада) є органом галузевого співробітництва Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД) і призначена для забезпечення організації та координації протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

1.2. Рада керується у своїй діяльності Статутом СНД, договорами та рішеннями, прийнятими в рамках СНД, і цим Положенням.

1.3. Рада здійснює свою діяльність у взаємодії з Виконавчим комітетом СНД, Міжпарламентською Асамблеєю держав - учасниць СНД, іншими органами СНД, а за необхідності - робочими (виконавчими) органами міжнародних організацій, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі - ФАТФ) та регіональних груп за типом ФАТФ, а також органами державної влади держав - учасниць СНД.

1.4. Рада підзвітна у своїй діяльності Раді глав держав СНД.

1.5. Рада організовує свою роботу на основі розроблених і затверджених нею планів.

Рада щорічно надає до Виконавчого комітету СНД інформацію щодо своєї діяльності.

2. Основні напрями діяльності та функції Ради

2.1. Основними напрямами діяльності Ради є:

організація взаємодії підрозділів фінансової розвідки та інших заінтересованих органів держав - учасниць СНД, а також органів СНД, до сфери діяльності яких входить протидія легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму;

визначення пріоритетних напрямів співробітництва та прийняття спільних ефективних заходів;

сприяння виробленню єдиних підходів з метою зближення і гармонізації національного законодавства держав - учасниць СНД;

розробка пропозицій про вдосконалення правової бази співробітництва держав - учасниць СНД;

забезпечення реалізації прийнятих у рамках СНД документів.

2.2. Основними функціями Ради є:

підготовка пропозицій про розробку цільових програм, а також пропозицій щодо пріоритетних напрямів співробітництва держав - учасниць СНД у сфері протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму;

сприяння у впровадженні державами - учасницями СНД рекомендацій ФАТФ;

сприяння обміну інформацією між підрозділами фінансової розвідки;

підготовка пропозицій щодо формування єдиних стандартів інформаційного обміну між підрозділами фінансової розвідки;

розробка спільно із заінтересованими органами держав - учасниць СНД рекомендацій з виявлення та припинення форм і методів, що використовуються в цілях легалізації (відмивання) злочинних доходів і фінансування тероризму;

розробка та реалізація спільних заходів, спрямованих на боротьбу з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів і фінансуванням тероризму;

взаємодія із заінтересованими органами СНД, а також робочими (виконавчими) органами міжнародних організацій, ФАТФ і регіональних груп за типом ФАТФ з питань своєї компетенції;

організація та координація виконання прийнятих документів в рамках СНД з компетенції Ради та власних рішень;

аналіз тенденцій (типологій) у сфері легалізації (відмивання) злочинних доходів і фінансування тероризму;

сприяння обміну досвідом між підрозділами фінансової розвідки держав - учасниць СНД, у тому числі надання методичної допомоги;

розгляд питань організації підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД і створення базових організацій держав - учасниць СНД з підготовки та перепідготовки кадрів;

розгляд питань проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проблем, що становлять взаємний інтерес;

здійснення інших функцій, що входять до компетенції Ради.

3. Права Ради

Рада має право:

приймати, в межах своєї компетенції, рішення та рекомендації, спрямовані на розвиток співробітництва і взаємодії підрозділів фінансової розвідки;

вносити в установленому порядку на розгляд Ради глав держав, Ради глав урядів, Економічної ради СНД підготовлені Радою проекти документів, а також інформацію про виконання рішень Ради глав держав, Ради глав урядів та Економічної ради СНД, що стосуються діяльності Ради;

здійснювати взаємодію з іншими заінтересованими органами галузевого співробітництва СНД;

створювати, у разі потреби, для виконання поставлених перед Радою завдань робочі групи за напрямами діяльності та затверджувати положення про них;

вносити на розгляд органів СНД аналітичну та іншу інформацію щодо питань, що входять до компетенції Ради;

вирішувати інші питання в межах своєї компетенції.

4. Організація діяльності Ради

4.1. До складу Ради входять керівники підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць цієї Угоди (далі - члени Ради).

Кожна держава має в Раді один голос.

Член Ради, який не має можливості прибути на засідання, має право делегувати свого представника, наділеного повноваженнями приймати рішення на засіданні Ради.

До складу Ради з правом дорадчого голосу входять керівник Секретаріату Ради, а також представник Виконавчого комітету СНД.

На засідання Ради у якості спостерігачів за попередньої згоди всіх її членів можуть запрошуватись представники підрозділів фінансової розвідки інших держав, а також представники міжнародних організацій.

4.2. Головування в Раді здійснюється, як правило, протягом одного року почергово кожною державою - учасницею цієї Угоди в особі її представника в порядку російського алфавіту назв держав - учасниць цієї Угоди, якщо інше не буде встановлено рішенням Ради. Попередній і наступний голови Ради є її співголовами.

У разі тимчасової відсутності голови Ради його обов'язки покладаються на одного зі співголів.

4.3. Засідання Ради проводяться, як правило, в державах - учасницях цієї Угоди почергово, наскільки це необхідно, але не рідше одного разу на рік.

4.4. Порядок скликання засідань Ради, їх проведення, кворум, процедура ухвалення рішень, а також інші питання діяльності визначаються регламентом, затвердженим Радою.

4.5. Голова Ради:

здійснює загальне керівництво діяльністю Ради;

проводить засідання Ради;

підписує і надсилає від імені Ради документи;

представляє в установленому порядку Раду в органах СНД;

підтримує і розвиває за дорученням Ради контакти з органами СНД, робочими (виконавчими) органами інших міжнародних організацій, ФАТФ і регіональних груп за типом ФАТФ в межах своєї компетенції;

сприяє забезпеченню взаємодії між підрозділами фінансової розвідки;

здійснює інші дії, пов'язані із забезпеченням діяльності Ради.

5. Секретаріат Ради

5.1. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється Секретаріатом.

Функції Секретаріату виконує підрозділ фінансової розвідки, керівник якого головує в Раді, спільно з відповідним структурним підрозділом Виконавчого комітету СНД.

Керівником Секретаріату є представник підрозділу фінансової розвідки, керівник якого головує в Раді, а заступником керівника Секретаріату - представник Виконавчого комітету СНД.

5.2. Секретаріат Ради:

організовує і забезпечує проведення засідань Ради в порядку, передбаченому цим Положенням та регламентом. Проведення виїзних засідань здійснюється спільно з підрозділом фінансової розвідки приймаючої Сторони;

готує матеріали, що надійшли, до розгляду на засіданнях Ради;

розсилає в установленому порядку попередній порядок денний і проекти документів, що вносяться на розгляд засідань Ради;

забезпечує своєчасне надсилання документів, прийнятих Радою;

організовує засідання експертів з розгляду питань підготовки проектів документів до засідань Ради;

веде протоколи засідань експертів;

взаємодіє з підрозділами фінансової розвідки держав - учасниць цієї Угоди в частині своєчасного визначення учасників засідання Ради і засідання експертів, яке йому передує, з обговорення питань, що вносяться на розгляд чергового засідання Ради;

здійснює контроль за виконанням прийнятих Радою рішень, про результати інформує голову та членів Ради;

взаємодіє в межах своєї компетенції з іншими органами СНД, а також з відповідним підрозділом Виконавчого комітету СНД в частині погодження та підготовки проектів документів.

5.3. Керівник Секретаріату призначається головою Ради.

Керівник Секретаріату:

керує діяльністю Секретаріату Ради;

здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради у взаємодії зі структурним підрозділом Виконавчого комітету СНД.

5.4. Облік і зберігання документів Ради здійснює структурний підрозділ Виконавчого комітету СНД, представник якого входить до складу Секретаріату.

6. Фінансування

Витрати, пов'язані з фінансуванням проведення засідання Ради, здійснюються за рахунок відповідних органів державної влади приймаючої Держави - учасниці цієї Угоди.

Витрати на відрядження членів та учасників засідання Ради здійснюються направляючими органами державної влади та організаціями Держави - учасниці цієї Угоди.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.04.2013 — 2013 р., № 28, стор. 26, стаття 947
 • Офіційний вісник Президента України від 19.04.2013 — 2013 р., № 11, стор. 25, стаття 363

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Співдружність незалежних держав (СНД):

 1. "УГОДА про координацію міждержавних відносин держав - учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях". Співдружність незалежних держав (СНД). 2013 рікк
 2. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26 червня 1992 року". Співдружність незалежних держав (СНД). 2013 рікк
 3. "ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в Порядок заключения договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по Плану НИОКР, утверждаемому Советом по железнодорожному транспорту". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ о взаимодействии таможенных органов государств - участников Содружества Независимых Государств при осуществлении пост-таможенного контроля". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 5. "КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-1/3-11 Экономического суда Содружества Независимых Государств о толковании пунктов 1 и 3 статьи 3 Договора о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ от 25 мая 2006 года, статьи 4, части пятой статьи 9, части четвертой статьи 10, части первой статьи 11, пунктов 1 и 3 статьи 12 Устава Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, утвержденного Договором от 25 мая 2006 года, пунктов 1 и 3 Решения Совета глав правительств СНГ о финансовом обеспечении деятельности органов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и предельной численности его Исполнительной дирекции от 25 мая 2007 года (с изменениями от 14 ноября 2008 года)". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 6. "СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками государств-участников Содружества Независимых Государств на территории Российской Федерации". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 7. "ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 01-1/2-09 Экономического Суда Содружества Независимых Государств". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 8. "НОТА N 3/172 Исполнительного Комитета Содружества Независимых Государств". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 9. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Угоди про створення системи міжбібліотечного абонемента держав - учасниць СНД від 13 січня 1999 року". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 10. "РЕШЕНИЕ Экономического совета Содружества Независимых Государств о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 11. "РЕШЕНИЕ Совета министров иностранных дел государств-членов Содружества о Межгосударственной программе "Культурные столицы Содружества"". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 12. Соглашение о создании информационной инфраструктуры инновационной деятельности государств-участников СНГ в форме распределенной информационной системы и портала СНГ "Информация для инновационной деятельности государств-участников СНГ"" (Минск, 19 мая 2011 года)"Правительства государств-участников настоящего Соглашения, далее именуемые Сторонами,. Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 13. Решение о придании государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования ""Российская государственная академия интеллектуальной собственности"статуса базовой организации государств-участников Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности" (Минск, 19 мая 2011 года). Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 14. Решение о Рамочной программе сотрудничества государств-участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года "СОТРУДНИЧЕСТВО "АТОМ-СНГ"" (Минск, 19 мая 2011 года)"Совет глав правительств Содружества Независимых Государств. Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 15. Соглашение о создании Совета по сотрудничеству "в области фундаментальной науки государств-участников Содружества Независимых Государств" (Минск, 19 мая 2011 года). Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 16. "МОДЕЛЬНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОДЕКС для государств-участников СНГ". Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 17. "МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН о специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров". Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 18. Модельный кодекс о судоустройстве и статусе судей для государств-участников СНГ " Принят на тридцать шестом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление N 36-12 от 16 мая 2011 года)" Раздел I. Задачи и принципы деятельности судебной системы. Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 19. "МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН о дистанционном обучении в государствах-участниках СНГ". Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 20. Модельный закон о начальном и среднем профессиональном образовании " Принят на тридцать шестом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление N 36-5 от 16 мая 2011 года)"Настоящий Модельный закон регулирует функционирование и развитие начального и среднего профессионального образования в современных условиях и в перспективе развития основ рыночной экономики и демократических процессов в обществе и государстве на территории СНГ. (Содержание статей Закона может быть предметом согласования между всеми государствами-участниками СНГ с целью совершенствования правового обеспечения функционирования и развития начального и среднего профессионального образования, формирования общего образовательного пространства СНГ.). Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -