<<
>>

Стаття 7

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Заходи, спрямовані на сприяння застосуванню даної Директиви

1. Держави-Члени повинні уживати необхідних заходів щодо ліквідації будь-яких правових перешкод на шляху обміну важливою для виконання завдань цієї Директиви інформацією між компаніями, які підлягають нагляду на консолідованій основі, багатогалузевими холдинговими компаніями та їх дочірніми компаніями, або компаніями того типу, що про нього йдеться у Статті 3(10).

2.

Якщо головна компанія і будь-яка з її дочірніх компаній, яка є кредитною установою, розташовані у різних Державах-Членах, компетентні органи кожної Держави-Члена повинні передавати один одному усю інформацію, яка може сприяти здійсненню нагляду на консолідованій основі.

Якщо компетентні органи Держави-Члена, де розташована головна компанія, не здійснюють нагляд на консолідованій основі згідно зі Статтею 4, тоді компетентні органи, які здійснюють такий нагляд, можуть їм запропонувати звернутися до головної компанії з проханням про будь-яку інформацію, яка може бути корисною для нагляду на консолідованій основі, і передати таку інформацію цим органам.

3. Держави-Члени повинні дозволяти обмін інформацією, що про неї йдеться у параграфі 2, між своїми компетентними органами, водночас беручи до уваги, що у випадку фінансових холдингових компаній, фінансових установ або компаній з надання допоміжних банківських послуг, збирання або володіння інформацією ні в якому разі не може означати, що від цих компетентних органів вимагається здійснювати нагляд за цими компаніями або установами як такими.

Також Держави-Члени повинні дозволяти своїм компетентним органам обмінюватися інформацією, що про неї йдеться у Статті 6, водночас беручи до уваги, що збирання або володіння інформацією ні в якому разі не означає, що ці компетентні органи можуть здійснювати нагляд за багатогалузевими холдинговими компаніями і тими їх дочірніми компаніями, які не є кредитними установами, або за дочірніми компаніями того типу, що про нього йдеться у Статті 3 (10).

4. Якщо кредитна установа, фінансова холдингова компанія або багатогалузева холдингова компанія контролює одну або кілька дочірніх компаній, які є страховими компаніями або компаніями, що надають інвестиційні послуги, і ці компанії є суб'єктами видачі дозволу, компетентні органи і органи уповноважені до нагляду за страховими компаніями або компаніями, що надають інвестиційні послуги, повинні тісно співробітничати між собою. Не відмовляючись від своїх відповідних обов'язків, ці органи повинні надавати один одному будь-яку інформацію, яка цілком вірогідно буде сприяти нагляду за діяльністю та загальним фінансовим станом компаній, що за ними вони наглядають.

5. Інформація, що її було отримано згідно з цією Директивою, і, зокрема, будь-який обмін інформацією між компетентними органами, що його передбачає дана Директива, повинні бути суб'єктом принципу збереження професійної таємниці, що його визначено у Статті 12 Директиви 77/780/ЄЕС ( 994_297 ).

6. Компетентні органи, що здійснюють нагляд на консолідованій основі, повинні скласти переліки фінансових холдингових компаній, що про них йдеться у Статті 3(2). Ці переліки вони повинні передати компетентним органам інших Держав-Членів та Комісії.

7. Якщо при застосуванні цієї Директиви компетентні органи однієї Держави-Члена у специфічній ситуації мають бажання перевірити інформацію щодо кредитної установи, фінансової холдингової компанії, фінансової установи, компанії з надання допоміжних банківських послуг, багатогалузевої холдингової компанії, дочірньої компанії того типу, що про нього йдеться у Статті 6, або дочірньої компанії того типу, що про нього йдеться у Статті 3(10), розташованій у іншій Державі-Члені, вони повинні звернутися до компетентних органів даної Держави-Члена з проханням здійснити цю перевірку. Органи, які отримали таке прохання, повинні або самі здійснити цю перевірку у межах своєї компетенції, або дозволити здійснити перевірку тим органам, що звернулися до них з проханням про перевірку, або дозволити здійснити перевірку аудитору або експерту.

8. Не відмовляючись від статей своїх Карних Кодексів, Держави-Члени повинні забезпечити можливість покарання або заходів, спрямованих на ліквідацію помічених порушень або причин таких порушень, які застосовуються до тих фінансових холдингових компаній і багатогалузевих холдингових компаній, або їх керівників, що порушують закони, правила та адміністративні постанови, ухвалені з метою впровадження цієї Директиви. В певних випадках подібні заходи можуть вимагати втручання суду. Компетентні органи повинні тісно співробітничати з метою забезпечення бажаних результатів, що їх мають дати згадані вище заходи або покарання, особливо у випадках, коли керівництво фінансової холдингової компанії або багатогалузевої холдингової компанії перебуває поза межами її головного офісу.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/30/ЄЕС "Про нагляд за кредитними установами на консолідованій основі"" Люксембург, 6 квітня 1992 року"( Щодо втрати чинності Директиви див. Директиву 2000/12/ЄС ( 994_277 ) від 20.03.2000 ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 7