<<
>>

МЕМОРАНДУМ від ДОМОВИЛИСЬ про таке: "про співробітництво у сфері конкурентної політики між Антимонопольним комітетом України та Агенцією з конкуренції Грузії". Антимонопольний комітет. 2018

Документ актуальний на 29.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво у сфері конкурентної політики між Антимонопольним комітетом України та Агенцією з конкуренції Грузії


Дата підписання:

28.09.2018


Дата набрання чинності для України:

28.09.2018

Антимонопольний комітет України та Агенція з конкуренції Грузії (далі - Сторони),

висловлюючи бажання сприяти співробітництву у сфері конкурентної політики та правозастосування в державах Сторін,

прагнучи створення сприятливих умов для розвитку двосторонніх відносин,

виходячи з принципів рівноправності і взаємної вигоди,

підкреслюючи визначальну роль конкуренції в ефективному розвитку ринкової економіки,

керуючись Договором про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між Україною та Республікою Грузія від 13 квітня 1993 року та Договором між Урядом України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі конкурентної політики від 17 липня 2002 року,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Метою Меморандуму є створення сприятливих умов для співробітництва у сфері конкурентної політки між Сторонами, сприяння захисту та розвитку економічної конкуренції (попередження, обмеження і припинення антиконкурентних практик).

Стаття 2

Сторони розвиватимуть та зміцнюватимуть співробітництво у сфері конкурентної політики та правозастосування законодавств держав Сторін стосовно захисту та розвитку економічної конкуренції шляхом здійснення взаємовигідної співпраці, підвищення взаємного розуміння та обміну інформацією, надання допомоги під час проведення розслідувань справ за ознаками порушення законодавства держав Сторін у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції.

З огляду на взаємний інтерес Сторін, співробітництво у сфері конкурентної політики здійснюватиметься за такими напрямами:

а) обмін досвідом щодо ефективного розслідування справ за ознаками порушення законодавства держав Сторін у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції;

б) підтримка в забезпеченні розвитку добросовісних конкурентних відносин та підвищення конкурентоспроможності;

в) створення сприятливих умов для ефективного функціонування товарних ринків;

г) взаємна підтримка у здійсненні міжнародної діяльності, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших заходах, що організовуються Сторонами;

д) обмін законодавчими та іншими нормативними актами, науково-методичними матеріалами, а також інформаційними матеріалами, що не містять інформації з обмеженим доступом;

е) обмін інформацією, що необхідна для виконання Сторонами завдань і функцій, покладених на них законодавством держав Сторін у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції, за наявності такої інформації у Сторін;

є) обмін досвідом стосовно розгляду фактів порушення законодавства у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції;

ж) обмін досвідом щодо становлення та розвитку системи моніторингу і контролю державної допомоги;

з) обмін досвідом у сфері відносин між конкурентними відомствами та іншими органами влади (зокрема з регуляторними органами);

и) надання методологічної допомоги, обмін результатами досліджень товарних ринків;

і) проведення спільних дій, заходів щодо попередження, розслідування чи припинення порушень законодавства у сфері конкуренції;

ї) проведення консультацій;

й) залучення фахівців іншої Сторони до участі в навчальних заходах з метою обміну досвідом;

к) організація зустрічей між представниками Антимонопольного комітету України та Агентства з конкуренції Грузії з метою обговорення подальших перспектив двостороннього співробітництва.

Розділ 2.

ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 3

Обмін інформацією, що необхідна для виконання Сторонами функцій, покладених на них законодавством держав Сторін у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції, здійснюється шляхом направлення запитів на надання інформації, в яких вказується мета використання інформації, а також обставини справи за ознаками порушення законодавства держав Сторін у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції, з необхідними додатками, коли це можливо.

Обмін інформацією буде здійснюватися англійською мовою, або іншою узгодженою Сторонами мовою, поштою/електронною поштою, іншими засобами телекомунікаційного зв'язку або під час зустрічей представників Сторін.

Сторони зобов'язуються використовувати інформацію тільки з метою, зазначеною в запиті.

Надання інформації з обмеженим доступом можливе за умови, що:

а) інформація буде використана Стороною виключно для виконання покладених на неї згідно із законодавством завдань;

б) Сторона може забезпечити такий режим доступу до інформації, який би не призвів до розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення будь-яким способом, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.

Надання інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, встановленому законодавством Сторін.

Стаття 4

Запити, відповідно до цього Меморандуму, здійснюються в письмовій формі англійською мовою та повинні містити підстави для їх подання.

Допомога та/чи надання інформації, відповідно до цього Меморандуму, може включати, але не обмежуватись:

а) забезпеченням доступу до інформації, що зберігається в Запитуваної Сторони;

б) проведенням розслідування щодо діяльності, в межах юрисдикції Запитуваної Сторони, якщо така діяльність впливає на ринки в межах юрисдикції Запитуючої Сторони;

в) наданням інформації щодо конкретних суб'єктів господарювання, які є відповідачами у справі за ознаками порушення законодавства держав Сторін у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції;

г) наданням інформації щодо діяльності суб'єкта господарювання, яка може мати негативний вплив на конкуренцію.

З метою сприяння наданню допомоги та/чи інформації Запитуюча Сторона повинна зазначити:

а) запитувану інформацію (зокрема, необхідну інформацію щодо юридичних осіб, реквізити юридичної особи);

б) мету запиту на надання відповідної інформації;

в) опис ознак порушення законодавства держав Сторін у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції, які є підставами для здійснення відповідного запиту.

Стаття 5

Запитувана інформація надається в терміни, узгоджені Сторонами, але не пізніше 45 (сорока п'яти) днів з дня отримання запиту. Запитувана Сторона інформує іншу Сторону про будь-які обставини, що можуть призвести до недотримання цього терміну.

Якщо запит стосується надання інформації з обмеженим доступом або надання інформації, що може призвести до конфлікту інтересів, то будь-яка із Сторін має право відмовити в наданні цієї інформації іншій Стороні.

Якщо Запитувана Сторона вирішить, що запит не відповідає цьому Меморандуму, вона має терміново, але не пізніше 15 робочих днів поінформувати Запитуючу Сторону про причини відхилення запиту.

Будь-який оригінал документа, який надається у відповідь на запит згідно із цим Меморандумом, та будь-які копії повертаються Запитуваній Стороні за її запитом.

Сторони зобов'язуються використовувати інформацію тільки з метою, зазначеною в запиті.

Стаття 6

Сторона за своєю ініціативою, а також за запитом іншої Сторони може передавати повідомлення з інформацією про дії, які містять ознаки порушення національного законодавства про захист економічної конкуренції держав Сторін, які потребують вживання заходів щодо забезпечення дотримання національного законодавства про захист економічної конкуренції на товарних ринках держав Сторін.

Повідомлення надсилається в письмовій формі у строк, що дозволяє врахувати позицію іншої Сторони стосовно справи за ознаками порушення національного законодавства про захист економічної конкуренції держав Сторін, і повинно містити стислу характеристику суті цієї справи, посилання на відповідне національне законодавство, а також інші відомості, які Сторона вважатиме за необхідне надіслати.

Сторона, яка отримала повідомлення, може прийняти рішення щодо можливого застосування відповідних заходів з метою попередження порушень законодавства про захист економічної конкуренції Сторони, про що повідомляє іншу Сторону.

Стаття 7

Сторони можуть проводити консультації в будь-який час стосовно запиту або пропозиції, або будь-якої іншої інформації у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції.

Сторона може надіслати іншій Стороні письмовий запит щодо проведення консультацій із зазначенням у додатку необхідних документів. обґрунтуванням їх необхідності та визначенням умов проведення консультацій.

Сторони проводять консультації в розумні строки, але не пізніше 60 (шістдесяти) днів з дати одержання запиту.

Розділ 3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 8

Цей Меморандум не створює зобов'язань для третіх сторін і не впливає на права та зобов'язання держав Сторін стосовно інших міжнародних договорів, учасниками яких є Сторони.

Стаття 9

Спори щодо тлумачення та застосування положень цього Меморандуму підлягають врегулюванню шляхом проведення переговорів.

Стаття 10

Проведення спільних дій та інших заходів, а також порядок їх фінансування визначається Сторонами за взаємною згодою в окремому порядку.

Стаття 11

Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання Сторонами.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформлюються протоколами, які становлять його невід'ємну частину.

Стаття 12

Кожна із Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом письмового повідомлення іншій Стороні.

Цей Меморандум втрачає чинність через шість місяців після дати отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено 28 вересня 2018 року у двох примірниках, кожний українською, грузинською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей під час тлумачення статей цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Антимонопольний комітет України

За Агенцію з конкуренції Грузії

(підпис)

(підпис)

Юрій ТЕРЕНТЬЄВ

Нодар ХАДУРІ

Голова Комітету

Голова АгенціїПублікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.11.2018 — 2018 р., № 88, стор. 216, стаття 2947, код акта 92046/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Антимонопольний комітет:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2020 № 3-рп "Про відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями". Антимонопольний комітет. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.06.2019 № 10-рп "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.06.2019 № 9-рп "Про внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 08.08.2019 № 14-рп "Про затвердження Порядку погодження Правил професійної етики у конкуренції". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12.12.2019 № 25-рп "Про затвердження Змін до Положення про концентрацію". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16.03.2018 № 7-рп "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16.03.2018 № 6-рп "Про внесення змін до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Антимонопольному комітеті України". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 31.05.2018 № 10-рп "Про внесення змін до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21.06.2018 № 11-рп "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.07.2018 № 15-рп "Про затвердження Змін до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.09.2018 № 18-рп "Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21.03.2017 № 3-рп "Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 13. ЗМІНИ до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання. Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ N 27-р від 12.02.2002 "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12.10.2017 № 10-рп "Про затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 04.10.2016 № 22-рп "Про внесення змін до додатка 1 до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г". Антимонопольний комітет. 2016 рікк
 17. ПОЛОЖЕННЯ про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г. Антимонопольний комітет. 2002 рікк
 18. НАКАЗ від 16.11.1998 № 2141/297/9 "Про затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств". Антимонопольний комітет. 1999 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -