<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.09.2018 № 18-рп "Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги". Антимонопольний комітет. 2018

Документ актуальний на 10.01.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.09.2018  № 18-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2018 р.
за № 1337/32789

Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», абзацу другого пункту 6 частини другої статті 8 та статті 10 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року № 2-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за № 501/28631, що додаються.

2. Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Комітету

Ю.

Терентьєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби УкраїниК. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного
комітету України
13 вересня 2018 року № 18-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2018 р.
за № 1337/32789

ЗМІНИ
до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

1. Пункт 3 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«Термін «скрутне становище суб’єктів господарювання» вживається в значенні, наведеному у Критеріях оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання» від 31 січня 2018 року № 36.».

2. У розділі IV:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Спільне повідомлення, що подається до Комітету, підписують керівники усіх надавачів державної допомоги, які подають таке повідомлення.»;

2) пункти 2-4 викласти в такій редакції:

«2. Повідомлення про нову державну допомогу надавач державної допомоги подає на Портал державної допомоги, який функціонує на базі офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України, у формі оригіналу електронного документа з накладанням на електронний документ кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Інформацію з обмеженим доступом надавач державної допомоги може подавати в паперовій формі окремо в опечатаному конверті. На кожній сторінці такої інформації слід зазначити «Інформація з обмеженим доступом», а в супровідному листі вказати вид інформації з обмеженим доступом та надати пояснення до неї, чому цю інформацію не потрібно розголошувати чи публікувати, або додати дозвіл власника такої інформації (отримувача державної допомоги або іншої уповноваженої на це особи) на її використання в межах повноважень, визначених законодавством, та для цілей надання державної допомоги. Інформація, що становить комерційну чи іншу передбачену законом таємницю, має бути відокремлена від конфіденційної інформації.

3. Повідомлення з інформацією з обмеженим доступом, що подається Комітету в паперовій формі, має бути наскрізно пронумеровано, прошито та містити напис «Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою (за наявності) та підписом ___ аркушів», підписано керівником надавача державної допомоги із зазначенням його прізвища, ініціалів та засвідчено печаткою надавача державної допомоги (за наявності).

За достовірність, повноту й ідентичність інформації, яка подається Комітету в паперовій та електронній формах, відповідають надавачі державної допомоги.

4. Повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу складається за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Повідомлення про нову програму державної допомоги складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

У разі неможливості подання надавачем державної допомоги відповідної інформації, яка вимагається за формами, наведеними у додатках 1, 2 до цього Порядку, обов’язково зазначаються причини неподання такої інформації.».

3. У розділі V:

1) у пункті 2:

слова і цифру «установленою у додатку 2» замінити словами і цифрою «наведеною у додатку 3»;

слова «інтенсивність надання допомоги та/чи прийнятний розмір витрат» замінити словами «максимальний розмір державної допомоги та/чи витрати, що можуть покриватися державною допомогою»;

2) в абзаці першому пункту 5 слова і цифру «установленою в додатку 2» замінити словами і цифрою «наведеною у додатку 3».

4. У розділі VI:

1) в абзаці першому пункту 1 слова «з клопотанням» замінити словами «з письмовим клопотанням», слова і цифри «у додатках 1 і 2» замінити словами і цифрами «у додатках 1-3»;

2) в абзаці першому пункту 2 після слів і цифри «або додатку 2» доповнити словами і цифрою «, або додатку 3».

5. Доповнити Порядок новим додатком 1, що додається.

У зв’язку з цим додатки 1, 2 до Порядку вважати відповідно додатками 2, 3.

6. Додатки 2, 3 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

Заступник директора
Департаменту моніторингу
і контролю державної допомогиА. БалабаДодаток 1
до Порядку подання та оформлення
повідомлень про нову державну
допомогу та про внесення змін
до умов чинної державної допомоги
(пункт 4 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нову індивідуальну державну допомогу


Додаток 2
до Порядку подання та оформлення
повідомлень про нову державну
допомогу та про внесення змін
до умов чинної державної допомоги
(пункт 4 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нову програму державної допомоги


Додаток 3
до Порядку подання та оформлення
повідомлень про нову державну
допомогу та про внесення змін
до умов чинної державної допомоги
(пункт 2 розділу V)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до умов чинної державної допомоги


Документи та файли

Сигнальний документ — f480391n51.doc / zip
Сигнальний документ — f480391n52.doc / zip
Сигнальний документ — f480391n53.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.12.2018 — 2018 р., № 98, стор. 596, стаття 3279, код акта 92535/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Антимонопольний комітет:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2020 № 3-рп "Про відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями". Антимонопольний комітет. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.06.2019 № 10-рп "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.06.2019 № 9-рп "Про внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 08.08.2019 № 14-рп "Про затвердження Порядку погодження Правил професійної етики у конкуренції". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12.12.2019 № 25-рп "Про затвердження Змін до Положення про концентрацію". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16.03.2018 № 7-рп "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16.03.2018 № 6-рп "Про внесення змін до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Антимонопольному комітеті України". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 31.05.2018 № 10-рп "Про внесення змін до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21.06.2018 № 11-рп "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.07.2018 № 15-рп "Про затвердження Змін до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 11. МЕМОРАНДУМ від ДОМОВИЛИСЬ про таке: "про співробітництво у сфері конкурентної політики між Антимонопольним комітетом України та Агенцією з конкуренції Грузії". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21.03.2017 № 3-рп "Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 13. ЗМІНИ до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання. Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ N 27-р від 12.02.2002 "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12.10.2017 № 10-рп "Про затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 04.10.2016 № 22-рп "Про внесення змін до додатка 1 до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г". Антимонопольний комітет. 2016 рікк
 17. ПОЛОЖЕННЯ про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г. Антимонопольний комітет. 2002 рікк
 18. НАКАЗ від 16.11.1998 № 2141/297/9 "Про затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств". Антимонопольний комітет. 1999 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -