<<

б) операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій. Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, не зобов'язане застосовувати Розділ 26 "Платіж на основі акцій" до інструментів власного капіталу, які були надані до дати переходу на цей МСФЗ, або до зобов'язань, що виникли в результаті операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій і розрахунки за якими були зроблені до дати переходу на цей МСФЗ.

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

в) справедлива вартість як доцільна вартість. Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, може прийняти рішення оцінити об'єкт основних засобів, інвестиційної нерухомості або нематеріальний актив на дату переходу на МСФЗ за його справедливою вартістю та використати цю справедливу вартість як доцільну вартість на цю дату.

г) переоцінена собівартість як доцільна вартість.

Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, може прийняти рішення використати попередню переоцінку за загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (ЗПБО) об'єкта основних засобів, інвестиційної нерухомості або нематеріального активу, на дату переходу на цей МСФЗ або до такої дати, як його доцільну вартість на дату переоцінки.

ґ) кумулятивні курсові різниці. Згідно з Розділом 30 "Переведення іноземної валюти", підприємство зобов'язане класифікувати деякі курсові різниці як окремий компонент власного капіталу. Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, може прийняти рішення вважати, що кумулятивні курсові різниці всіх закордонних господарських одиниць на дату переходу на МСФЗ для МСП дорівнюють нулю (тобто "початок з нуля");

д) окремі фінансові звіти. Коли підприємство складає окремі фінансові звіти, згідно з параграфом 9.26, воно зобов'язане обліковувати свої інвестиції в дочірні, асоційовані та спільно контрольовані підприємства:

i) за собівартістю мінус втрату від зменшення корисності або

ii) за справедливою вартістю, причому зміни справедливої вартості визнаються у прибутку чи збитку.

Якщо підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, оцінює таку інвестицію за собівартістю, воно має оцінювати таку інвестицію за одною з таких сум в окремому звіті про фінансовий стан на початок періоду, складеному згідно з цим МСФЗ:

i) собівартість, яка визначена згідно з Розділом 9 "Консолідовані та окремі фінансові звіти", або

ii) доцільна вартість, яка має дорівнювати справедливій вартості на дату переходу на МСФЗ для МСП або балансовій вартості за попередніми ЗПБО на цю дату;

е) складні фінансові інструменти.

Згідно з параграфом 22.13, підприємство зобов'язане розділяти на дату емісії складний фінансовий інструмент на два компоненти: компонент-зобов'язання та компонент-власний капітал. Підприємству, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, не треба розділяти ці два компоненти, якщо на дату переходу на цей МСФЗ за компонентом-зобов'язанням немає заборгованості;

є) відстрочений податок на прибуток. Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, не зобов'язане на дату переходу на цей МСФЗ визнавати відстрочені податкові активи чи відстрочені податкові зобов'язання, які пов'язані з різницями між податковою базою та балансовою вартістю будь-яких активів чи зобов'язань, щодо яких визнання цих відстрочених податкових активів чи зобов'язань потребує надмірних витрат чи зусиль;

ж) концесійні угоди. Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, не зобов'язане застосовувати параграфи 34.12 - 34.16 до концесійних угод, укладених до дати переходу на цей МСФЗ;

з) діяльність з видобутку корисних копалин. Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП і, згідно з попередніми ЗПБО, застосовувало калькулювання повної собівартості, може прийняти рішення оцінити нафтогазові активи (які використовуються під час розвідки, оцінки, розробки чи видобутку нафти та газу), на дату переходу на МСФЗ для МСП, за сумою, визначеною згідно з попередніми ЗПБО. Підприємство зобов'язане, на дату переходу на цей МСФЗ, перевірити ці активи на зменшення корисності згідно з Розділом 27 "Зменшення корисності активів".

и) угоди, що містять оренду. Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, може прийняти рішення визначити, чи містить оренду угода, яка існує на дату переходу на МСФЗ для МСП (див. параграф 20.3), на підставі фактів та обставин, що існують на цю дату, а не підставі того, коли було укладено цю угоду.

і) зобов'язання щодо демонтажу, що включені до собівартості основних засобів.

У параграфі 17.10в) зазначено, що собівартість об'єкта основних засобів включає первісну попередню оцінку витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території, на якій він розташований, зобов'язання, які підприємство бере коли об'єкт купують, або внаслідок використання об'єкта протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду. Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, може прийняти рішення оцінити цей компонент собівартості об'єкта основних засобів на дату переходу на МСФЗ для МСП, а не на дату), коли первісно виникло зобов'язання.

35.11 Якщо, на дату переходу, практично неможливо зробити перерахунок звіту про фінансовий стан на початок періоду з урахуванням однієї чи декількох коригувань, що вимагаються згідно з параграфом 35.7, то, щодо таких коригувань, підприємство має застосовувати параграфи 35.7 - 35.10 у найбільш ранньому періоді, за який це можна зробити, і визначити, які дані, що були подані за попередні періоди, не є зіставними з даними за період, в якому підприємство складає свої перші фінансові звіти згідно з цим МСФЗ. Якщо практично неможливо розкрити будь-яку інформацію, яка вимагається згідно з цим МСФЗ за будь-який період до періоду, за який підприємство складає свої перші фінансові звіти у відповідності з цим МСФЗ, то підприємство має зазначити цей факт.

Розкриття інформації

Пояснення переходу на МСФЗ для МСП

35.12 Підприємство зобов'язане пояснити, як перехід з попередньої нормативної бази на цей МСФЗ вплинув на його фінансовий стан, фінансові результати діяльності і рух грошових коштів, відображені у звітності.

Узгодження

35.13 Згідно з вимогами параграфа 35.12, складені за цим МСФЗ перші фінансові звіти підприємства містять:

а) опис характеру кожної зміни облікової політики;

б) узгодження його власного капіталу, визначеного відповідно до попередньої нормативної бази фінансової звітності, з його власним капіталом, визначеним відповідно до цього МСФЗ, для обох дат, а саме:

i) дати переходу на МСФЗ та

ii) кінця найпізнішого періоду, відображеного в останніх річних фінансових звітах, складених відповідно до попередньої нормативної бази фінансової звітності;

в) узгодження прибутку чи збитку, визначеного відповідно до попередньої нормативної бази фінансової звітності за найпізніший період у найостанніших річних фінансових звітах підприємства, з його прибутком чи збитком, визначеним відповідно до цього МСФЗ за такий самий період.

35.14 Якщо підприємству стає відомо про помилки, зроблені за попередньою нормативною базою фінансової звітності, то узгодження, які вимагаються згідно з параграфом 35.13б) і в), мають розмежовувати, наскільки можливо, коригування цих помилок і зміни в обліковій політиці.

35.15 Якщо підприємство не подавало фінансові звіти за попередні періоди, то цей факт зазначається в його перших фінансових звітах, складених за цим МСФЗ.

Глосарій термінів

Актив (asset)

Ресурс, контрольований підприємством у результаті минулих подій, від якого очікують надходження майбутніх економічних вигід до підприємства.

Активи програми (виплат працівникам) (plan assets (of an employee benefit plan))

а) активи, утримувані фондом довгострокових виплат працівникам;б) кваліфіковані страхові поліси.

Амортизація (матеріальних активів) (depreciation)

Систематичний розподіл вартості активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації.

Амортизація (нематеріальних активів) (amortisation)

Систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації.

Асоційоване підприємство (associate)

Підприємство, включаючи такі суб'єкти господарювання, які не є корпораціями (наприклад, партнерства), в якому інвестор має суттєвий вплив і який не є ані дочірнім підприємством, ані часткою участі в спільному підприємстві.

База оподаткування (tax basis)

Оцінка активу, зобов'язання чи інструменту власного капіталу згідно з відповідним по суті прийнятим податковим законодавством.

Балансова вартість (carrying amount)

Сума, за якою активи або зобов'язання визнаються у звіті про фінансовий стан.

Безперевність діяльності (підприємство, що діє безперервно) (going concern)

Підприємство вважається таким, що діє безперервно, якщо управлінський персонал не має наміру ліквідувати підприємство або припинити його комерційну діяльність або не має реальних альтернатив вчинити інакше.

Бізнес (business)

Сукупність видів діяльності, що здійснюються, та активів, що використовуються, з метою забезпечення:а) доходу інвесторам абоб) зменшення витрат або отримання інших економічних вигід безпосередньо та пропорційно кількості власників страхових полісів або учасників.Зазвичай бізнес складається з залучених ресурсів, застосованих до цих ресурсів процесів та їх кінцевих продуктів, які використовуються або використовуватимуться для створення доходів.

Якщо в переданій сукупності видів діяльності та активів є гудвіл, слід вважати, що передана сукупність є бізнесом.

Біологічний актив (biological asset)

Жива тварина чи рослина.

Будівельний контракт (construction contract)

Контракт, спеціально укладений на спорудження одного активу або комбінації активів, які тісно пов'язані між собою або взаємозалежні за умовами їх проектування, технології, функціонування чи за їх кінцевим призначенням чи використанням.

Валові інвестиції в оренду (gross investment in a lease)

Сукупна сума:а) мінімальних орендних платежів, які має отримати орендодавець за угодою про фінансову оренду, таб) будь-якої негарантованої ліквідаційної вартості, нарахованої орендодавцеві.

Валюта подання (presentation currency)

Валюта, в якій подаються фінансові звіти.

Вартість при використанні (value in use)

Теперішня вартість майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, отримують від активу чи одиниці, яка генерує грошові кошти.

Вартість фінансового активу чи фінансового зобов'язання, що амортизується (amortised cost of a financial asset or financial liability)

Вартість фінансового активу чи фінансового зобов'язання на момент первісного визнання за вирахуванням виплат основної суми, плюс чи мінус сукупна амортизація, за допомогою методу ефективного відсотка будь-якої різниці між первісною вартістю та сумою погашення, та мінус зменшення (пряме або через використання рахунку резерву) на зменшення корисності чи неможливість стягнення.

Вартість, що амортизується (depreciable amount)

Вартість активу або інша сума, що замінює таку вартість (у фінансовій звітності), за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

Визнання (recognition)

Процес включення до звіту про фінансовий стан чи звіту про сукупний дохід статті, яка відповідає визначенню елемента та таким критеріям визнання:а) існує ймовірність надходження до підприємства або вибуття з нього будь-якої пов'язаної зі статтею майбутньої економічної вигоди;б) стаття має собівартість або вартість, яку можна достовірно оцінити.

Власні викуплені акції (treasury shares)

Інструменти власного капіталу самого підприємства, утримувані підприємством або іншими членами консолідованої групи.

Виплати по закінченні трудової діяльності (post-employment benefits)

Виплати працівникам (окрім виплат при звільненні), які підлягають сплаті по закінченні трудової діяльності.

Виплати працівникам (employee benefits)

Усі форми компенсації, що їх надає підприємство в обмін на послуги, надані працівниками.

Виплати при звільненні (termination benefits)

Виплати працівникам, що підлягають сплаті в результаті:а) прийняття підприємством рішення про звільнення працівника до встановленої дати його виходу на пенсію абоб) прийняття працівником рішення про добровільне звільнення в обмін на ці виплати.

Високоймовірний (highly probable)

Значно можливіший, ніж просто ймовірний.

Витрати (expenses)

Зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття або амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам капіталу.

Витрати на позики (borrowing costs)

Витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені підприємством у зв'язку із запозиченням коштів.

Забезпечення (provision)

Зобов'язання з невизначеним строком або сумою погашення.

Відповідальність перед суспільством (public accountability)

Відповідальність перед існуючими та потенційними надавачами ресурсів та іншими сторонніми по відношенню до підприємства особами, які приймають економічні рішення, але не мають повноважень вимагати складати звіти з урахуванням специфіки їх інформаційних потреб.Підприємство має відповідальність перед суспільством тоді, коли:а) його боргові зобов'язання чи інструменти власного капіталу перебувають в обігу на публічному ринку або знаходяться у процесі випуску для обігу на публічному ринку (вітчизняна чи іноземна фондова біржа або позабіржовий ринок, включаючи місцевий та регіональний ринки), абоб) він має на відповідальному зберіганні активи великої групи сторонніх осіб, і це є одним з основних видів його діяльності. Як правило, це відноситься до банків, кредитних спілок, страхових компаній, брокерів/дилерів, взаємних фондів та інвестиційних банків.

Відстрочений податок (deferred tax)

Податок на прибуток, що підлягає сплаті (відшкодуванню), виходячи з оподаткованого прибутку (податкового збитку) за майбутні звітні періоди, внаслідок минулих операцій чи подій.

Відстрочені податкові активи (deferred tax assets)

Суми податку на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх звітних періодах, відповідно до:а) тимчасових різниць;б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди період;в) перенесення невикористаних податкових пільг/кредитів на майбутні періоди.

Відстрочені податкові зобов'язання (deferred tax liabilities)

Податок на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць.

Власний капітал (equity)

Залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'язань.

Власники (owners)

Утримувачі інструментів власного капіталу.

Внутрішня вартість (intrinsic value)

Різниця між справедливою вартістю акцій, на які контрагент має (умовне чи безумовне) право підписатися або які він має право отримати, та ціною (якщо така є), яку контрагент повинен (чи буде повинен) сплатити за ці акції. Наприклад, опціон на акції з ціною виконання 15 гр.о., справедлива вартість яких становить 20 гр.о., має внутрішню вартість 5 гр.о.[*грошові одиниці позначено (гр.о.)]

Збиток від зменшення корисності (impairment loss)

Сума, на яку балансова вартість активу перевищуєа) його ціну продажу за вирахуванням витрат на завершення, виготовлення та продаж, якщо актив відноситься до запасів, абоб) його справедливу вартість за вирахуванням витрат на продаж, якщо актив відноситься до інших активів.

Гарантовані виплати працівникам (vested benefits)

Виплати, права на які (згідно з умовами програми пенсійних виплат) не залежать від майбутньої трудової діяльності.

Грошові кошти (cash)

Готівка в касі та депозити до запитання.

Грошові потоки (cash flows)

Надходження та вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Група (group)

Материнське підприємство та всі його дочірні підприємства.

Гудвіл (goodwill)

Майбутні економічні вигоди, що виникають від активів, які неможливо індивідуально ідентифікувати та окремо визнати.

Дата надання (grant date)

Дата, на яку підприємство та інша сторона (включаючи працівника) погоджуються на угоду про платіж на основі акцій, яка укладається, якщо підприємство та контрагент мають спільне розуміння умов угоди. На дату надання підприємство передає контрагентові право на грошові кошти, інші активи або інструменти власного капіталу підприємства за умови виконання визначених угод (за їх наявності). Якщо така угода підлягає затвердженню (наприклад, акціонерами), тоді дата надання - це дата затвердження.

Дата переходу на МСФЗ для МСП (date of transition to the IFRS for SMEs)

Початок першого періоду, за який підприємство подає повну порівняльну інформацію згідно з МСФЗ для МСП у своїх перших фінансових звітах за МСФЗ для МСП.

Держава (state)

Загальнодержавний, регіональний або місцевий уряд.

Державна програма (виплат працівникам) (state (employee benefit) plan)

Передбачені законодавством програми виплат працівникам, які охоплюють всі підприємства (або всі підприємства певної категорії, наприклад, певної галузі) та якими управляють загальнодержавні або місцеві органи влади чи інші відомства (наприклад, незалежне агентство, створене спеціально з цією метою), які не підлягають контролю або впливу підприємства, що звітує.

Державні гранти (government grants)

Допомога держави у формі передачі ресурсів підприємству в обмін на минуле або майбутнє дотримання певних умов, які пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Доречність (relevance)

Якість інформації, що дозволяє їй впливати на економічні рішення користувачів, допомагаючи їм оцінити минулі, нинішні чи майбутні події або підтверджуючи чи виправляючи їхні минулі оцінки.

Дослідження (research)

Оригінальне та заплановане вивчення з метою отримання і розуміння нових наукових або технічних знань.

Достовірність (reliability)

Якість інформації, що забезпечує відсутність в неї суттєвих помилок та упередженості й достовірно відображає те, що вона призначена відображати або що, як обґрунтовано можна очікувати, буде відображати.

Дохід (income)

Збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.

Дохід від звичайної діяльності (revenue)

Валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в звичайному ході діяльності підприємства, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу.

Дочірнє підприємство (subsidiary)

Підприємство, у тому числі некорпоративне підприємство, наприклад партнерство, що контролюється іншим підприємством (яке називається материнським).

Еквівалент грошових коштів (cash equivalent)

Короткострокові високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів та несуть незначний ризик зміни їхньої вартості.

Ефективна відсоткова ставка (effective interest rate)

Ставка, за якою дисконтуються попередньо розраховані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту або, у разі доцільності, протягом більш короткого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Ефективність хеджування (effectiveness of a hedge)

Ступінь, до якого зміни справедливої вартості або грошових потоків від об'єкта хеджування, що їх можна віднести до хеджованого ризику, згортаються внаслідок змін справедливої вартості або грошових потоків інструмента хеджування.

Заборгованість за позиками (loans payable)

Фінансові зобов'язання крім короткострокової кредиторської заборгованості за товари чи послуги на умовах звичайного кредиту.

Загальний сукупний прибуток (total comprehensive income)

Зміна власного капіталу протягом періоду, яка є результатом операцій та інших подій, крім змін, які є результатом операцій з власниками, що виступають у цій якості (така зміна дорівнює сумі прибутку чи збитку та інших статей сукупного доходу).

Запаси (inventories)

Активи, які:а) утримуються для продажу в звичайному ході діяльності;б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу абов) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Зведена фінансова звітність (combined financial statements)

Фінансові звіти двох або більше підприємств, які контролюються одним інвестором.

Звіт про дохід та нерозподілений прибуток (statement of income andretained earnings)

Фінансовий звіт, в якому відображаються прибуток чи збиток та зміни нерозподіленого прибутку за даний період.

Звіт про зміни у власному капіталі (statement of changes in equity)

Фінансовий звіт, в якому відображається прибуток чи збиток за даний період, статті доходу та витрат, визнаних безпосередньо у власному капіталі за даний період, вплив змін облікової політики та виправлення визнаних в даному періоді помилок, а також (залежно від обраної для підприємства форми звіту) сум операцій протягом періоду з учасниками власного капіталу, що виступають у цій якості.

Звіт про прибутки та збитки (income statement)

Фінансовий звіт, в якому відображаються всі визнані у звітному періоді статті доходів та витрат, за винятком статей іншого сукупного доходу.

Звіт про рух грошових коштів (statement of cash flows)

Фінансовий звіт, в якому відображається інформація про зміни грошових коштів підприємства та їх еквівалентів за даний період, причому зміни протягом даного періоду наводяться окремо в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Звіт про сукупний дохід (statement of comprehensive income)

Фінансовий звіт, в якому відображаються всі визнані у даному періоді статті доходів та витрат, у тому числі й статті, визнанні при визначенні прибутку чи збитку (що становить проміжний підсумок у звіті про сукупний дохід) та статті іншого сукупного доходу. Якщо підприємство приймає рішення подавати як звіт про прибутки та збитки, так і звіт про сукупний дохід, то останній починається з прибутку чи збитку, а потім відображає статті іншого сукупного доходу.

Звіт про фінансовий стан (statement of financial position)

Фінансовий звіт, в якому відображається взаємозв'язок між активами, зобов'язаннями та власним капіталом підприємства на конкретну дату (яка також носить назву "дата балансу").

Звітна дата (reporting date)

Кінцева дата останнього періоду, за який складена фінансова звітність або проміжний фінансовий звіт.

Звітний період (reporting period)

Період, за який складена фінансова звітність або проміжний фінансовий звіт.

Зміна в обліковій оцінці (change in accounting estimate)

Коригування балансової вартості активу або зобов'язання чи суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього стану активів і зобов'язань та пов'язаних з ними очікуваних майбутніх вигід та зобов'язань. Зміни в облікових оцінках є наслідком нової інформації або нових подій та, відповідно, не є виправленнями помилок.

Зобов'язання (liability)

Теперішня заборгованість підприємства, яка виникає в результаті минулих подій, і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття з підприємства ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди.

Зобов'язання за визначеними виплатами (defined benefit liability)

Теперішня вартість зобов'язання на дату звітності за вирахуванням справедливої вартості на дату звітності активів програми (за їхньої наявності), за рахунок яких безпосередньо погашатиметься заборгованість.

Теперішня вартість зобов'язання за визначеними виплатами (defined benefit obligation (present value of))

Теперішня вартість (без вирахування будь-яких активів програми) очікуваних майбутніх платежів, необхідних для погашення заборгованості, що виникає в результаті надання послуг працівником у поточному та попередніх періодах.

Зрозумілість (understandability)

Якість інформації, яка робить її доступною для користувачів, що мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку й прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю.

Ймовірний (probable)

Скоріше можливий, ніж неможливий.

Інвестиційна діяльність (investing activities)

Придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Інвестиційна нерухомість (investment property)

Нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), яка утримується (власником чи орендарем за угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, наданні послуг чи для адміністративних цілей абоб) продажу в звичайному ході діяльності.

Інструмент хеджування (hedging instrument)

В цілях здійснення спеціального обліку хеджування для МСП, відповідно до Розділу 12 цього МСП, інструментом хеджування є фінансовий інструмент, який відповідає всім з наведених нижче умов:а) є процентним свопом, валютним свопом, валютним форвардним контрактом, товарним форвардним контрактом, який вважається дуже ефективним для компенсації ризику зазначеного у параграфі 12.17, що визначений як хеджований ризик;б) залучає сторону, яка є зовнішньою по відношенню до підприємства, що звітує (тобто зовнішню по відношенню до групи, сегмента, чи окремого підприємства, відображеного у звітності);в) його умовна сума дорівнює визначеній основній чи умовній сумі об'єкта хеджування.г) має визначену дату погашення, не пізнішеi) строку погашення фінансового інструмента, що хеджується,ii) очікуваного розрахунку за зобов'язанням придбати чи продати товар абоiii) виникненням високо ймовірної прогнозованої валютної чи товарної операції, що хеджується;ґ) не має положень щодо попередньої оплати, дострокового припинення чи продовження.Суб'єкт господарювання, що приймає рішення застосовувати для обліку фінансових інструментів МСБО 39, повинен керуватися не даним визначенням інструменту хеджування, а визначенням, наведеним у зазначеному стандарті.

Інший сукупний дохід (other comprehensive income)

Статті доходу та витрат (включаючи коригування з перекласифікації), що не визнані в прибутку або збитку, як це дозволяють або вимагають інші МСФЗ.

Клас активів (class of assets)

Група активів, однакових за характером та використанням у діяльності підприємства.

Компонент підприємства (component of an entity)

Діяльність чи грошові потоки, які можна чітко розрізнити від решти підприємства операційно або для цілей фінансової звітності.

Консолідовані фінансові звіти (consolidated financial statements)

Фінансові звіти материнського підприємства та його дочірніх підприємств, подані як звіти одного економічного суб'єкта господарювання.

Конструктивне зобов'язання (constructive obligation)

Зобов'язання, яке є наслідком дій підприємства, коли:а) підприємство повідомило інші сторони, що воно візьме на себе певні зобов'язання згідно з порядком, встановленим минулою практикою або достатньо конкретною поточною заявою, а такожб) в результаті підприємство створило в інших сторін обґрунтоване очікування, що воно виконає ці зобов'язання.

Контролюючий учасник (venturer)

Сторона, яка є учасником спільного підприємства та здійснює спільний контроль за цим спільним підприємством.

Контроль (за підприємством) (control (of an entity))

Повноваження керувати фінансовою та операційною політикою підприємства з метою одержання вигід від його діяльності.

Ліквідаційна вартість (активу) (residual value (of an asset))

Попередньо розрахована сума, що її підприємство може на поточний час отримати від вибуття активу після вирахування попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває у стані, який очікується наприкінці його строку корисної експлуатації.

Малі та середні підприємства (small and medium-sized entities)

Підприємства, які:а) не мають відповідальності перед суспільством таб) оприлюднюють для зовнішніх користувачів фінансову звітність загального призначення.Підприємство має відповідальність перед суспільством тоді, коли:а) воно подає або проходить процес подання фінансової звітності до комісії з цінних паперів або іншої регуляторної організації з метою випуску будь-якого класу інструментів на публічний ринок, абоб) воно має на відповідальному зберіганні активи великої групи сторонніх осіб, і це є одним з основних видів його діяльності. Як правило, це стосується банків, кредитних спілок, страхових компаній, брокерів/дилерів, взаємних фондів та інвестиційних банків.

Материнське підприємство (parent)

Підприємство, яке має одне або кілька дочірніх підприємств.

Мета фінансових звітів (objective of financial statements)

Надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки підприємства, яка є корисною для прийняття економічних рішень широким спектром користувачів, котрі не мають повноважень вимагати складання звітів з урахуванням специфіки їх інформаційних потреб.

Метод ефективного відсотка (effective interest method)

Метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу процентного доходу чи процентних витрат протягом відповідного періоду.

Метод нарахування прогнозованих одиниць (projected unit credit method)

Метод актуарної оцінки, за яким кожний період надання послуг розглядають як такий, що веде до виникнення права на додаткову одиницю виплати, та окремо оцінюють кожну одиницю з метою формування остаточного зобов'язання (інколи його називають методом нарахованої виплати, розподіленої пропорційно на період надання послуг, або методом "виплати / роки надання послуг").

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) (International Financial Reporting Standards (IFRSs))

Стандарти та Тлумачення, прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Вони охоплюють:а) Міжнародні стандарти фінансової звітності;б) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;в) Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ) або колишнім Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ).

Монетарні статті (monetary items)

Утримувані одиниці валюти, а також активи та зобов'язання, що їх мають отримати або сплатити у фіксованій або визначеній кількості одиниць валюти.

Набувати право (vest)

Отримувати право. Право контрагента (за угодою про платіж на основі акцій) отримувати грошові кошти, інші активи або інструменти власного капіталу підприємства набувається тоді, коли право контрагента більше не залежить від виконання будь-яких умов набуття права.

Надходження від інших операцій (gains)

Збільшення економічних вигід, яке відповідає визначенню доходу, а не валового доходу.

Накопичувальні компенсації за відсутність (accumulating compensated absences)

Компенсації за відсутність, які переносяться на наступні періоди та можуть використовуватись у майбутніх періодах, якщо права поточного періоду не використані повністю.

Неконтролююча частка (non-controlling interest)

Власний капітал в дочірньому підприємстві, який не відноситься, прямо або опосередковано, до материнського підприємства

Нематеріальний актив (intangible asset)

Ідентифікований немонетарний актив, який не має фізичної сутності.Такий актив можна ідентифікувати, якщо він:а) може бути відокремленим, тобто його можна відокремити або від'єднати від підприємства та продати, передати, віддати в оренду або обміняти, окремо чи спільно з іншим контрактом, активом чи зобов'язанням, абоб) виникає з договірних чи інших передбачених законом прав, незалежно від того, чи такі права можна передати або відокремити від підприємства або від інших прав та обов'язків.

Неможливий (impracticable)

Застосування вимоги є неможливим, якщо підприємство не може застосувати її, навіть після докладання всіх відповідних зусиль.

Об'єднання бізнесу (business combination)

Об'єднання окремих підприємств або бізнесів в один суб'єкт господарювання, що звітує.

Об'єкт хеджування (hedged item)

Для цілей здійснення спеціального обліку хеджування для МСП, відповідно до Розділу 12, об'єктом хеджування є:а) відсотковий ризик боргового інструменту, оціненого за амортизованою вартістю;б) ризик, пов'язаний з іноземною валютою чи відсотковою ставкою у твердій угоді або високо ймовірній прогнозованій операції;в) ціновий ризик товару, який утримується або у твердій угоді, або у високо ймовірній прогнозованій операції з придбання чи продажу товару; абог) валютний ризик у чистій інвестиції в іноземну діяльність.

Достовірне подання (відображення) (fair presentation)

Правдиве представлення наслідків операцій, інших подій та умов згідно з оцінками та критеріями визнання активів, зобов'язань, доходів та витрат.

Обачність (prudence)

Дотримання певної обережності при формуванні судження, необхідного при оцінюванні за умов невизначеності, для того, щоб активи або дохід не були завищені, а зобов'язання чи витрати - занижені.

Облікова політика (accounting policies)

Конкретні принципи, основи, домовленості, правила та процедури, що застосовуються підприємством звітності при складанні та поданні фінансових звітів.

Обтяжливий контракт (onerous contract)

Контракт, за яким неминучі витрати на погашення зобов'язання перевищуватимуть очікувані економічні вигоди від контракту.

Одиниця, яка генерує грошові кошти (cash-generating unit)

Найменша група активів, яку можна ідентифікувати і яка генерує надходження грошових коштів, що здебільшого не залежать від надходжень грошових коштів від інших активів або груп активів.

Окремі фінансові звіти (separate financial statements)

Звітність, подана материнським підприємством, інвестором в асоційоване підприємство або контролюючим учасником спільно контрольованого підприємства, в яких інвестиції обліковуються на основі частки прямої участі, а не на основі відображених у звітності результатів та чистих активів об'єктів інвестування.

Операційна оренда (operating lease)

Оренда, за якою не передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності. Оренда, яка не є операційною, вважається фінансовою.

Операційна діяльність (operating activities)

Основна діяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Операційний сегмент (operating segment)

Операційний сегмент - це компонент підприємства:а) який здійснює господарську діяльність, від якої він може отримувати доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, що пов'язані з операціями з іншими компонентами цього підприємства);б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності підприємства з метою прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності; а такожв) про який доступна дискретна фінансова інформація.

Операція зі зв'язаною стороною (related party transaction)

Передача ресурсів, послуг або зобов'язань між зв'язаними сторонами, незалежно від того, чи призначається ціна.

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій (share-basedpayment transaction)

Операція, в якій підприємство отримує товари чи послуги (в тому числі послуги працівників) в оплату за інструменти власного капіталу підприємства (включаючи акції чи опціони на акції) або купує товари чи послуги, беручи на себе зобов'язання перед постачальником цих товарів чи послуг на суми, які розраховуються на основі ціни акцій підприємства або інших інструментів власного капіталу підприємства.

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів (cash-settled share-based payment transaction)

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій і в якій підприємство купує товари чи послуги, беручи на себе зобов'язання перевести грошові кошти або інші активи постачальникові цих товарів чи послуг на суми, які ґрунтуються на ціні (або вартості) акцій підприємства чи інших інструментів його власного капіталу.

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій з використанням інструмента власного капіталу (equity-settled share-basedpayment transaction)

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій і в якій підприємство отримує товари або послуги як компенсацію за інструменти власного капіталу підприємства (включаючи акції або опціони на акції).

Оподаткований прибуток (податковий збиток) (taxable profit (tax loss))

Прибуток (збиток) за звітний період, щодо якого підлягає сплаті (відшкодуванню) податок на прибуток, який визначається згідно з правилами, встановленими податковими органами. Оподаткований прибуток дорівнює оподаткованому доходу за вирахуванням сум, які відносяться на валові витрати.

Оренда (lease)

Угода, за якою орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або низку платежів право користування активом протягом погодженого періоду часу.

Основні засоби (property, plant and equipment)

Матеріальні активи, які:а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи послуг, для надання в оренду, інвестування або для адміністративних цілей;б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше ніж одного періоду.

Оцінка (measurement)

Процес визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансових звітів у звіті про фінансовий стан та у звіті про сукупний прибуток.

Перспективне застосування (зміни облікової політики) (prospective application (of a change in accounting policy))

Застосування нової облікової політики до операцій, інших подій та умов, які відбуваються після дати зміни облікової політики.

Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП (first-time adopter of the IFRS for SMEs)

Підприємство, яке подає свою першу річну фінансову звітність, складену відповідно до МСФЗ для МСП, незалежно від того, чи попередньою концептуальною основою для нього був повний комплекс МСФЗ або інший комплекс стандартів бухгалтерського обліку.

По суті прийнятий (substantively enacted)

Ставки податку вважаються по суті прийнятими, якщо необхідні для процесу прийняття майбутні події не змінять його результат.

Зв'язана сторона (related party)

Зв'язана сторона - це фізична чи юридична особа, яка є зв'язаною з підприємством, що складає фінансову звітність (підприємством, що звітує).а) Фізична особа або близький родич такої фізичної особи вважається зв'язаною з підприємством, що звітує, якщо така фізична особа:i) є членом провідного управлінського персоналу підприємства, що звітує, або його материнського підприємства;ii) здійснює контроль над підприємством, що звітує; абоiii) здійснює спільний контроль чи здійснює суттєвий вплив на підприємство, що звітує, або суттєвий відсоток голосів у такому підприємстві.б) Юридична особа вважається пов'язаною з підприємством, що звітує, якщо існує будь-яка з таких умов:i) така юридична особа та підприємство, що звітує, є членами однієї групи (це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство та споріднене дочірнє підприємство є зв'язаним з іншими);ii) будь-яке з цих підприємств є асоційованим чи спільним підприємством (або членом групи, до складу якої входить інше підприємство);iii) обидва підприємства є спільними підприємствами третього;iv) будь-яке із цих підприємств є спільним підприємством третьої особи, а інше підприємство є асоційованим підприємством третьої особи;v) юридична особа є програмою виплат по закінченні трудової діяльності на користь працівників підприємства, що звітує, або підприємства, пов'язаного з тим, що звітує. Якщо підприємство, що звітує, само є такою програмою, працедавці - спонсори також є пов'язаними з цією програмою;vi) юридична особа перебуває під контролем або спільним контролем особи, що зазначена в пункті а);vii) фізична особа, визначена у пункті а)i), має суттєве право голосу на підприємстві;viii) фізична особа, визначена у пункті а)ii), має суттєвий вплив на підприємство або суттєвий відсоток голосів у ньому.ix) фізична особа або близький родич такої фізичної особи, має як суттєвий вплив на підприємство чи суттєвий відсоток голосів у ньому, так і спільний контроль над підприємством, що звітує.x) член ключового управлінського персоналу підприємства або його материнського підприємства, або близький родич такої фізичної особи здійснює контроль або спільний контроль над підприємством, що звітує, чи має суттєвий відсоток голосів у ньому.

Повний комплекс МСФЗ (full IFRSs)

Міжнародні стандарти фінансової звітності інші, ніж МСФЗ для МСП.

Податкові витрати (tax expense)

Загальна сума, що включається до загального сукупного доходу чи власного капіталу за звітний період відповідно до поточних податків та відстрочених податків.

Податок на прибуток (income tax)

Всі вітчизняні та іноземні податки, базою яких є оподаткований прибуток. Податок на прибуток включає такі податки, як податок на репатріацію прибутків, який має сплачувати дочірнє підприємство, асоційоване чи спільне підприємство, на прибутки, які воно перераховує підприємству, що звітує.

Помилки (errors)

Пропуски та викривлення у фінансових звітах підприємства за один або кілька попередніх періодів, які виникають через невикористання або зловживання достовірною інформацією, яка:а) була наявна, коли фінансові звіти за ці періоди затвердили до випуску;б) за обґрунтованим очікуванням, могла бути отриманою та врахованою при складанні та поданні цих фінансових звітів.

Поточний податок (current tax)

Сума податку на прибуток, що підлягає сплаті (відшкодуванню), виходячи з оподаткованого прибутку (податкового збитку) за поточний чи минулі звітні періоди.

Прибуток або збиток (profit or loss)

Сукупний дохід мінус витрати, крім компонентів іншого сукупного доходу.

Примітки (до фінансових звітів) (notes (to financial statements))

Примітки містять інформацію на додаток до поданої в звіті про фінансовий стан, звіті про сукупний дохід, звіті про прибутки та збитки (якщо його подають), комбінованому звіті про дохід та нерозподілений прибуток (якщо подається), звіті про зміни у власному капіталі та звіті про рух грошових коштів. Примітки надають описове пояснення чи розкриття відображених у цих звітах статей та інформацію про статті, які не відповідають вимогам до визнання у цих звітах.

Принцип нарахування в обліку (accrual basis of accounting)

Вплив операцій та інших подій визнається тоді, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються гроші чи їх еквіваленти); вони відображаються в облікових регістрах і наводяться у фінансових звітах періоди тих періодів, до яких вони відносяться.

Припинена діяльність (discontinued operation)

Сегмент підприємства, який було ліквідовано або який класифікується як утримуваний для продажу таа) являє собою окремий основний напрямок бізнесу чи географічний регіон діяльності;б) є частиною єдиного координованого плану ліквідації окремого основного напрямку бізнесу або географічного регіону діяльності абов) є дочірнім підприємством, придбаним виключно з метою перепродажу.

Припинення визнання (derecognition)

Виключення раніше визнаного активу або зобов'язання зі звіту про фінансовий стан підприємства.

Припустима ставка відсотка при оренді (interest rate implicit in the lease)

Ставка дисконту, яка на початку строку оренди веде до того, що сукупна теперішня вартість а) мінімальних орендних платежів та б) негарантованої ліквідаційної вартості має дорівнювати сумі i) справедливої вартості зданого в оренду активу та ii) будь-яких початкових прямих витрат орендодавця.

Прогнозована операція (forecast transaction)

Неоформлена угодою, але передбачувана майбутня операція.

Програми (виплат) за участю кількох працедавців (multi-employer (benefit) plans)

Програми з визначеним внеском (окрім державних програм) або програми з визначеною виплатою (крім державних програм), які:а) об'єднують внесені різними підприємствами активи, які не перебувають під спільним контролем, а такожб) використовують ці активи для надання виплат працівникам більше ніж одного підприємства, на підставі того, що суми внесків та виплат визначаються незалежно від типу підприємства, на якому працюють ці працівники.

Програми виплат по закінченні трудової діяльності (post-employment benefit plans)

Офіційні або неофіційні угоди, згідно з якими підприємство здійснює виплати по закінченні трудової діяльності одному або кільком працівникам.

Програми з визначеним внеском (defined contribution plans)

Програми виплат по закінченні трудової діяльності, за якими підприємство сплачує фіксовані внески окремій юридичній особі (фонду) та не матиме юридичного чи конструктивного зобов'язання сплачувати подальші внески або здійснювати прямі виплати працівникам, якщо фонд не матиме достатньо активів для здійснення всіх виплат працівникам, пов'язаних з їхніми послугами у поточному та попередніх періодах.

Програми з визначеною виплатою (defined benefit plans)

Програми виплат по закінченні трудової діяльності, крім програм з визначеним внеском.

Проміжний період (interim period)

Період фінансової звітності, коротший за повний фінансовий рік.

Проміжний фінансовий звіт (interim financial report)

Фінансовий звіт, що складається або з повного комплекту фінансових звітів або з комплекту скороченої фінансової звітності за проміжний період.

Відсоткова ставка додаткових запозичень орендаря (lessee's incremental borrowing rate of interest)

Відсоткова ставка, що її мав би сплачувати орендар за подібну оренду, або, якщо її неможливо визначити, ставка, яку на початку строку оренди сплачував би орендар за запозичення коштів, необхідних для придбання активу, на подібний строк та з подібним забезпеченням.

Результати діяльності (performance)

Відображений у звіті про сукупний дохід взаємозв'язок між доходом та витратами підприємства.

Ретроспективне застосування (зміни в обліковій політиці) (retrospective application (of a change inaccounting policy))

Застосування нової облікової політики до операцій, інших подій та умов так, начебто ця політика застосовувалася завжди.

Різниці у часі (timing differences)

Дохід чи витрати, які визнаються у прибутку чи збитку в одному періоді, але, згідно з податковим законодавством, включаються до оподаткованого доходу іншого періоду.

Розробки (development)

Застосування результатів наукових досліджень чи інших знань для планування чи проектування виробництва нових або суттєво вдосконалених матеріалів, пристроїв, виробів, процесів, систем чи послуг до початку серійного виробництва або використання.

Рух грошових коштів (див. грошові потоки)

Надходження та вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Своєчасність (timeliness)

Надання інформації у фінансовій звітності протягом періоду прийняття рішення.

Сільськогосподарська діяльність (agricultural activity)

Здійснення підприємством управління біологічним перетворенням біологічних активів на сільськогосподарську продукцію чи додаткові біологічні активи з метою продажу.

Сільськогосподарська продукція (agricultural produce)

Зібраний урожай біологічних активів підприємства.

Складний фінансовий інструмент (compound financial instrument)

Фінансовий інструмент, який з точки зору емітента містить і компонент зобов'язання, і компонент капіталу.

Спільне підприємство (joint venture)

Контрактна угода, за якою дві або кілька сторін здійснюють економічну діяльність, яка підлягає спільному контролю. Спільні підприємства можуть приймати форму спільно контрольованої діяльності, спільно контрольованих активів або спільно контрольованих суб'єктів господарювання.

Спільний контроль (joint control)

Погоджений контрактом розподіл контролю за економічною діяльністю, який існує лише тоді, коли стратегічні фінансові та операційні рішення, пов'язані з такою діяльністю, потребують одностайної згоди сторін угоди про розподіл контролю (контролюючих учасників).

Спільно контрольоване підприємство (jointly controlled entity)

Спільне підприємство, яке передбачає створення корпорації, товариства або іншого суб'єкта господарювання, у яких кожний контролюючий учасник має частку. Такий суб'єкт господарювання здійснює діяльність так само, як і інші підприємства, за винятком того, що контрактна угода між контролюючими учасниками встановлює спільний контроль за економічною діяльністю суб'єкта господарювання.

Справедлива вартість (fair value)

Сума, за якою можна обміняти актив, погасити заборгованість або обміняти наданий інструмент власного капіталу в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Справедлива вартість мінус витрати на продаж (fair value less costs to sell)

Сума, яку можна отримати від продажу активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, за вирахуванням витрат на продаж.

Страховий контракт (insurance contract)

Договір, за яким одна сторона (страховик) приймає значний страховий ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію власникові страхового поліса, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового поліса.

Строк корисної експлуатації (useful life)

Період, протягом якого підприємство очікує використовувати актив, або кількість одиниць продукції чи подібних одиниць, які підприємство очікує отримати від активу.

Сума очікуваного відшкодування (recoverable amount)

Більша з двох оцінок активу (чи одиниці, яка генерує грошові кошти): справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж та його вартості при використанні.

Суттєвий (material)

Пропуск або викривлення статей є суттєвими, якщо вони можуть (окремо чи в сукупності) впливати на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що оцінюються за конкретних обставин. Визначальним чинником може бути як розмір чи характер окремої статті, так і поєднання статей.

Тверда угода (firm commitment)

Угода, що має обов'язкову силу, про обмін визначеної кількості ресурсів за встановленою ціною на визначену майбутню дату (чи дати).

Теперішня вартість (present value)

Поточна оцінка теперішньої дисконтованої вартості майбутніх чистих грошових потоків у ході звичайної діяльності.

Тимчасові різниці (temporary differences)

Різниці між балансовою вартістю активу, зобов'язання чи іншої статті фінансових звітів та їх базою оподаткування, які, за очікуваннями підприємства, вплинуть на оподаткований прибуток при відшкодуванні чи сплаті балансової вартості активу чи зобов'язання (або, у випадку інших статей, ніж активи та зобов'язання, вплинуть на оподаткований прибуток у майбутньому).

Угода про концесію на обслуговування (service concession arrangement)

Угода, за якою уряд або інший державний орган залучають приватну компанію для розробки (чи модернізації), управління та підтримання інфраструктурних активів замовника, таких як дороги, мости, тунелі, аеропорти, розподільчі енергомережі, тюрми чи лікарні.

Умовна ставка відсотка (imputed rate of interest)

Найточніше визначена з двох наведених нижче ставок:

а) домінуюча ставка на подібний інструмент емітента з подібним рейтингом кредитоспроможності або

б) ставка відсотка, яка дисконтує номінальну суму компенсації інструмента до поточної грошової ціни реалізації товарів чи надання послуг.

Умовна сума (notional amount)

Кількість валютних одиниць, бушелів, фунтів чи інших одиниць, зазначених у контракті на фінансовий інструмент.

Умовне зобов'язання (contingent liability)

а) Можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих підприємством, абоб) теперішнє зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки:i) немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов'язання, абоii) суму зобов'язання не можна оцінити достатньо достовірно.

Умовний актив (contingent asset)

Можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться чи не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих підприємством.

Фінансова діяльність (financing activities)

Діяльність, що спричиняє зміни розміру та складу вкладеного капіталу та запозичень підприємства.

Фінансові звіти загального призначення (general purpose financial statements)

Фінансові звіти, які призначені для забезпечення загальних інформаційних потреб широкого спектру користувачів, що не мають можливості вимагати складати звіти, адаптовані до їх інформаційних потреб.

Фінансова оренда (finance lease)

Оренда, за якою передаються, в основному, всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Право власності може з часом передаватися або не передаватися. Оренда, яка не є фінансовою, вважаються операційною.

Фінансове зобов'язання (financial liability)

Будь-яке зобов'язання, що є:а) контрактним зобов'язанням:i) передавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству абоii) обмінюватися фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями з іншим підприємством за умов, які є потенційно несприятливими для підприємства, абоб) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися інструментами власного капіталу самого підприємства, та:i) за яким підприємство зобов'язане або може бути зобов'язане надати змінну кількість інструментів власного капіталу самого підприємства, абоii) розрахунки, за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів чи іншого фінансового активу на фіксовану кількість інструментів власного капіталу самого підприємства. З цією метою до інструментів власного капіталу самого підприємства не відносять інструменти, які самі є контрактами на майбутнє отримання чи надання інструментів власного капіталу самого підприємства.

Фінансовий актив (financial asset)

Будь-який актив, що є:а) грошовими коштами;б) інструментом власного капіталу іншого підприємства;в) контрактним правом:i) отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства абоii) обмінювати фінансові активи чи фінансові зобов'язання з іншим підприємством за умов, що є потенційно вигідними для підприємства абог) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися інструментами власного капіталу самого підприємства, таi) за яким підприємство зобов'язане чи може бути зобов'язаним отримати змінну кількість інструментів власного капіталу самого підприємства, абоii) розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж шляхом обміну фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість інструментів власного капіталу самого підприємства. З цією метою до інструментів власного капіталу підприємства не відносять інструменти, які самі є контрактами на майбутнє отримання чи надання інструментів власного капіталу самого підприємства.

Фінансовий інструмент (financial instrument)

Контракт, який призводить до виникнення фінансового активу в одному підприємстві і фінансового зобов'язання чи інструмента власного капіталу в іншому підприємстві суб'єкті господарювання.

Фінансовий стан (financial position)

Взаємозв'язок між активами, зобов'язаннями та власним капіталом підприємства, відображеними у звіті про фінансовий стан.

Фінансові звіти (financial statements)

Структуроване подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та руху грошових коштів підприємства.

Фінансування (виплат по закінченні трудової діяльності (funding of post-employment benefits))

Внески підприємства, а інколи його працівників, до суб'єкта господарювання чи фонду, який є юридично відокремленим від підприємства, що звітує, та з якого здійснюються виплати працівникам.

Функціональна валюта (functional currency)

Валюта основного економічного середовища, в якому підприємство здійснює свою діяльність.

Цінні папери, що перебувають в обігу на публічному ринку (боргові зобов'язання чи інструменти власного капіталу) (publicly traded (debt or equity instruments)

Цінні папери, що перебувають в обігу або знаходяться у процесі випуску для обігу на публічному ринку (вітчизняна чи іноземна фондова біржа або позабіржовий ринок, включаючи місцевий та регіональний ринки).

Чисті інвестиції в оренду (net investment in a lease)

Валові інвестиції в оренду, дисконтовані за припустимою при оренді відсотковою ставкою.

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua/}

<< |
Законодавчий акт: "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

б) операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій. Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, не зобов'язане застосовувати Розділ 26 "Платіж на основі акцій" до інструментів власного капіталу, які були надані до дати переходу на цей МСФЗ, або до зобов'язань, що виникли в результаті операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій і розрахунки за якими були зроблені до дати переходу на цей МСФЗ.

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -