<<

НАКАЗ від 17.06.2015 № 28 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві інформаційної політики України". МІП. 2015

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2015  № 28


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2015 р.
за № 792/27237

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві інформаційної політики України

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та з метою належної організації особистого прийому громадян у Міністерстві інформаційної політики України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Міністерстві інформаційної політики України, що додається.

2. Заступнику Міністра - керівнику апарату Біденку А.І.:

1) забезпечити організацію та проведення особистого прийому громадян уповноваженими посадовими особами Міністерства інформаційної політики України відповідно до цього наказу;

2) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра

А. БіденкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства
інформаційної політики України
17.06.2015  № 28


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2015 р.
за № 792/27237

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Міністерстві інформаційної політики України

1.

Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві інформаційної політики України.

2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуються Конституцією України та іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

3. Особистий прийом громадян здійснюється з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до МІП, відповідно до чинного законодавства.

4. Особистий прийом громадян Міністром інформаційної політики України (далі - Міністр), першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим в установленому порядку.

5. Графік прийому громадян містить дні та години прийому громадян посадовими особами МІП і розміщується на офіційному веб-сайті МІП та інформаційному стенді в приміщенні холу приймальні громадян.

6. У разі відсутності Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

7. Прийом громадян іншими посадовими особами МІП здійснюється у визначені дні та години згідно з графіком особистого прийому громадян, затвердженим в установленому порядку.

8. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому громадян, здійснюється Сектором зв’язків з громадськістю та координації з органами влади (далі - Сектор) без попереднього запису в понеділок, вівторок, середу і четвер з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Семена Петлюри, 15, кім. 611.

Вхід до приймальні громадян - вільний.

9. Запис громадян на прийом до Міністра проводиться в разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату.

Запис громадян на прийом до першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату проводиться в разі, якщо порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому посадовою особою структурного підрозділу МІП відповідно до компетенції.

10. Під час попереднього запису на особистий прийом громадян з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, порушеного заявником, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

11. Сектор складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва МІП, та подає матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання до структурних підрозділів МІП, підприємств та організацій, що належать до сфери його управління, відповідно до їх компетенції не пізніше ніж за сім робочих днів до прийому.

12. Структурні підрозділи МІП, підприємства та організації, що належать до сфери його управління, надають службову записку за підписом їх керівників про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до Сектору не пізніше ніж за три робочих дні до прийому.

За два робочих дні до прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

13. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

14. Для забезпечення обґрунтованого роз’яснення на поставлені громадянином питання посадова особа МІП може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів МІП або одержувати від них потрібну інформацію.

15. Після завершення особистого прийому громадян письмові звернення щодня передаються до Сектору.

16. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому громадян, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, у разі її відсутності - особи, яка виконує її обов’язки.

17. У записі на особистий прийом громадян може бути відмовлено з таких підстав:

1) повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним до МІП для розгляду та опрацювання і було вирішено по суті;

2) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

3) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, установленому чинним законодавством України);

4) письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

18. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються обґрунтовані роз’яснення.

19. Особистий прийом громадян здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу.

20. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь відповідно до вимог чинного законодавства України.

21. Якщо питання, порушені у зверненні громадянина, не входять до компетенції МІП, таке звернення у строк не більше п’яти календарних днів з дня реєстрації надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, у той самий строк воно повертається громадянину з обґрунтованими роз’ясненнями.

22. Особистий прийом громадян Міністром проводиться за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 12, відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 924.

23. На першому аркуші звернення, поданого на особистому прийомі громадян, та на першому аркуші копії цього звернення проставляються штампи «Прийнято на особистому прийомі» за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.

24. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому громадян, здійснюються Сектором.

25. Облік громадян, яких особисто приймають посадові особи в структурних підрозділах МІП, та контроль за дотриманням строків розгляду звернень громадян здійснюються працівником, на якого покладено обов’язки з ведення діловодства у відповідному структурному підрозділі МІП.

Головний спеціаліст
з кадрового забезпечення


Г. Дяденко


Додаток
до Порядку особистого прийому
громадян у Міністерстві
інформаційної політики України
(пункт 23)

ЗРАЗОК ШТАМПА


Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 31.07.2015 — 2015 р., № 58, стор. 268, стаття 1915, код акта 77813/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

МІП:

  1. НАКАЗ від 18.03.2019 № 54 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України". МІП. 2019 рікк
  2. НАКАЗ від 16.05.2018 № 94 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України". МІП. 2018 рікк
  3. НАКАЗ від 22.06.2017 № 72 "Про затвердження Положення про Конкурсну комісію Міністерства інформаційної політики України з організації та проведення мистецьких конкурсів". МІП. 2017 рікк
  4. НАКАЗ від 22.06.2017 № 71 "Про затвердження Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів". МІП. 2017 рікк
  5. НАКАЗ від 11.12.2015 № 70 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інформаційної політики України". МІП. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -