<<
>>

НАКАЗ від 22.06.2017 № 71 "Про затвердження Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів". МІП. 2017

Документ актуальний на 30.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2017  № 71

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 липня 2017 р.

за № 890/30758

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерcтва культури та інформаційної політики № 1744 від 14.05.2020}

Про затвердження Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2015 року № 772, Положення про Міністерство інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 2, та з метою об’єктивного і прозорого відбору мистецьких проектів для здійснення заходів у сфері національного інформаційного простору НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів, що додається.

2. Юридичному сектору (Воюта Д.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства інформаційної політики України Біденка А.І.

Міністр

Ю.

Стець

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної

регуляторної служби України

В.П. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інформаційної політики України

22.06.2017 № 71

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 липня 2017 р.

за № 890/30758

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення мистецьких конкурсів

І. Порядок та умови організації мистецького конкурсу

1. Цей Порядок установлює процедури організації та проведення мистецького конкурсу (далі - конкурс) з метою реалізації заходів у сфері захисту національного інформаційного простору відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2015 року № 772.

2. Рішення про проведення конкурсу з метою визначення переможців серед культурно-мистецьких проектів (далі-проекти), спрямованих на реалізацію заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, приймається МІП згідно з планом заходів щодо захисту національного інформаційного простору, затвердженим МІП.

Для організації та проведення конкурсу МІП створює Комісію, яка оприлюднює на офіційному веб-сайті МІП оголошення про проведення конкурсу.

Оголошення містить вимоги до проектів, адресу, за якою приймаються проекти, строки їх подання та строки проведення конкурсу.

3. Для участі в конкурсі творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі - учасники) подають Комісії заявку на участь у друкованій та електронній формах за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, із зазначенням контактних даних уповноваженої особи від учасника. До заявки учасник додає документи згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього Положення.

Учасникові конкурсу видається довідка із зазначенням дати подання заявки.

4. Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

5. Для розгляду заявок на участь у конкурсі та поданих матеріалів Комісія проводить засідання.

6. У разі подання неповного переліку документів, або їх неналежного заповнення чи заповнення з поданням недостовірної інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо проект не відповідає тематиці заходу, щодо якого оголошено конкурс, учасник до конкурсу не допускається із зазначенням відповідних причин у протоколі засідання Комісії.

II. Етапи проведення конкурсу, розгляду та оцінки проектів

1. Конкурс проводиться в три етапи.

2. На першому етапі інформація про прийняті до участі в конкурсі проекти розміщується на офіційному веб-сайті МІП.

З метою забезпечення участі громадськості МІП забезпечується онлайн-голосування за подані проекти, яке триває не менше п’яти робочих днів.

Результати голосування носять рекомендаційний характер і можуть враховуватися Комісією при оцінці проектів.

3. На другому етапі конкурсу, що проводиться не пізніше ніж через 5 робочих днів після завершення онлайн-голосування, на засіданні Комісії оголошуються його результати.

Комісія проводить оцінювання поданих проектів на засіданні.

Для оцінювання проекту членами Комісії заповнюється Картка експертної оцінки проекту, наведена у додатку 2 до цього Положення. Оцінювання проводиться за п’ятибальною шкалою відповідно до трьох критеріїв: відповідний досвід заявника (портфоліо), оригінальність ідеї (актуальність теми, новизна, соціальна важливість проекту), вартість виробництва (ціна).

До участі в третьому етапі мистецького конкурсу за рішенням Комісії допускаються проекти, які за результатами оцінювання членами Комісії отримали середню оцінку не менше 3,5 бала.

Середня оцінка обраховується секретарем Комісії шляхом ділення загальної суми балів, що отримав проект, на кількість виставлених оцінок членами Комісії, які здійснили його оцінювання.

4. За результатами розгляду проектів Комісія складає протокол, в якому визначаються учасники, які допускаються для участі в третьому етапі конкурсу.

5. На третьому етапі конкурсу, що проводиться не пізніше ніж через 5 робочих днів після визначення учасників, які допускаються для участі в третьому етапі конкурсу, учасники презентують на засіданні Комісії проекти.

6. Про дату, час і місце проведення третього етапу мистецького конкурсу МІП інформує допущених учасників не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати проведення третього етапу конкурсу.

7. Для оцінювання презентації проекту членами Комісії заповнюється Картка експертної оцінки презентації проекту, наведена у додатку 3 до цього Положення. Оцінювання проводиться за десятибальною шкалою за такими критеріями:

відповідність проекту зазначеній тематиці, цілям і пріоритетним завданням;

очікувана результативність проекту;

повнота охоплення цільової аудиторії;

інноваційність і креативність;

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання проекту;

досвід виконання аналогічних проектів у відповідній сфері.

За результатом оцінювання презентацій проектів комісія складає протокол, в якому визначаються переможці конкурсу. Переможцями конкурсу є проекти, які набрали найбільшу середню оцінку.

Середня оцінка обраховується секретарем Комісії шляхом ділення загальної суми балів, що отримав проект, на кількість виставлених оцінок членами Комісії, які здійснили його оцінювання.

8. Протокол Комісії, в якому визначено переможців конкурсу, оформлюється відповідним наказом МІП.

Про результати конкурсу секретар Комісії повідомляє учасників конкурсу.

Наказ МІП може бути оскаржений учасником у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. Укладення договору про закупівлю з переможцем конкурсу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10. Протоколи всіх засідань Комісії публікуються на офіційному веб-сайті МІП.

В.о. завідувача

юридичного сектору

Д. Воюта


Додаток 1

до Положення про організацію

та проведення мистецьких конкурсів

(пункт 3 розділу І)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

№ з/п

Назва документа

Пояснення

I. Загальні дані

1

Заявка на участь в мистецькому конкурсі

Готується в довільній формі на бланку учасника із зазначенням контактних даних та уповноваженої особи учасника (1 стор.)

2

Синопсис (короткий опис) проекту для розміщення на сайті (подається в електронному вигляді, який підлягає обробці)

Інформація щодо проекту, яка буде розміщена для голосування на сайті (1 стор.)

ІI. Презентація проекту

1

Розгорнутий опис проекту

(__арк.)

2

Авторське бачення

Опис стилю, структури, презентації проекту та творча концепція (__арк.)

3

Орієнтовний бюджет

У гривнях з ПДВ

4

Портфоліо

За наявності на дату подання проекту

ІII. Додаткові документи

1

Копії реєстраційних документів учасника

Завірені учасником у встановленому порядку копії

2

Копії документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим частиною другою статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі"

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі" кваліфікаційними критеріями є:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору


Додаток 2

до Положення про організацію

та проведення мистецьких конкурсів

(пункт 3 розділу ІІ)

КАРТКА

експертної оцінки проекту

Член Комісії (прізвище, ініціали):

Назва проекту:

Учасник, що представляє проект:

Критерії

Оцінка (від 0 до 5 балів)

Наявність досвіду у заявника (портфоліо)

Оригінальність ідеї (актуальність теми, соціальна важливість проекту)

Вартість проекту

Рецензія експерта (стисло, не менше 2 речень)

______ ____________ 20__ року

____________________

(підпис)


Додаток 3

до Положення про організацію

та проведення мистецьких конкурсів

(пункт 7 розділу ІІ)

КАРТКА

експертної оцінки презентації проекту

Прізвище члена Комісії:

Назва проекту:

Учасник, що представляє проект:

Критерії

Оцінка (від 0 до 10 балів)

Відповідність проекту зазначеній тематиці, цілям і пріоритетним завданням

Очікувана результативність проекту

Повнота охоплення цільової аудиторії

Інноваційність і креативність

Кадрове та матеріально-технічне забезпечення, необхідне для виконання проекту

Досвід виконання аналогічних проектів у відповідній сфері

Рецензія експерта (стисло, не менше 2 речень)

______ ____________ 20__ року

____________________

(підпис)


Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 04.08.2017 — 2017 р., № 61, стор. 290, стаття 1892, код акта 86767/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МІП:

  1. НАКАЗ від 18.03.2019 № 54 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України". МІП. 2019 рікк
  2. НАКАЗ від 16.05.2018 № 94 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України". МІП. 2018 рікк
  3. НАКАЗ від 22.06.2017 № 72 "Про затвердження Положення про Конкурсну комісію Міністерства інформаційної політики України з організації та проведення мистецьких конкурсів". МІП. 2017 рікк
  4. НАКАЗ від 11.12.2015 № 70 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інформаційної політики України". МІП. 2017 рікк
  5. НАКАЗ від 17.06.2015 № 28 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві інформаційної політики України". МІП. 2015 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -