<<
>>

НАКАЗ від 22.06.2017 № 72 "Про затвердження Положення про Конкурсну комісію Міністерства інформаційної політики України з організації та проведення мистецьких конкурсів". МІП. 2017

Документ актуальний на 30.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2017  № 72

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 липня 2017 р.

за № 891/30759

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури та інформаційної політики № 1744 від 14.05.2020}

Про затвердження Положення про Конкурсну комісію Міністерства інформаційної політики України з організації та проведення мистецьких конкурсів

Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”, Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2015 року № 772, пункту 4 Положення про Міністерство інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 2, та з метою об’єктивного і прозорого відбору культурно-мистецьких проектів для здійснення заходів у сфері національного інформаційного простору НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Конкурсну комісію Міністерства інформаційної політики України з організації та проведення мистецьких конкурсів, що додається.

2. Юридичному сектору (Воюта Д.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства інформаційної політики України Біденка А.І.

Міністр

Ю.

Стець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інформаційної політики України

22.06.2017 № 72

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 липня 2017 р.

за № 891/30759

ПОЛОЖЕННЯ

про Конкурсну комісію Міністерства інформаційної політики України з організації та проведення мистецьких конкурсів

І. Загальні положення

1. Конкурсна комісія Міністерства інформаційної політики України з організації та проведення мистецьких конкурсів (далі - Комісія) створюється з метою організації та проведення мистецьких конкурсів, спрямованих на визначення переможців серед культурно-мистецьких проектів, спрямованих на реалізацію заходів у сфері захисту національного інформаційного простору.

2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

ІІ. Завдання та повноваження Комісії

1. Завданням Комісії є організація та проведення об’єктивних та прозорих конкурсів, спрямованих на визначення переможців серед культурно-мистецьких проектів.

2. Комісія під час виконання поставлених завдань має право:

1) отримувати інформацію від МІП, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, необхідні інформацію та матеріали;

2) запрошувати на засідання та заслуховувати представників МІП, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

3) залучати на громадських засадах до проведення експертизи проектів фахівців у відповідних сферах діяльності (за їх згодою);

4) запрошувати на засідання та заслуховувати учасників конкурсу;

5) проводити перевірку заявок та розгляд матеріалів культурно-мистецьких проектів, поданих учасниками мистецького конкурсу.

ІІІ. Порядок формування Комісії

1. Комісія утворюється МІП та діє в складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом МІП. Загальна кількість членів Комісії становить сім осіб.

3. До складу Комісії входять три представники МІП, а також за згодою три представники від громадських об’єднань, а також представник від Громадської ради при МІП.

IV. Права та обов’язки членів Комісії

1. Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

2. Члени Комісії зобов’язані:

1) брати участь у роботі Комісії та її засіданнях;

2) дотримуватися принципів сумлінності й об’єктивності при розгляді матеріалів проектів;

3) голосувати на засіданнях;

4) бути неупередженими в прийнятті рішень;

5) узгоджувати з Головою Комісії свої дії, які вони здійснюють від її імені;

6) не допускати конфлікту інтересів під час розгляду культурно-мистецьких проектів.

Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член Комісії зобов'язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.

МІП за поданням Комісії виключає з її складу члена Комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення Комісією рішення про визначення переможців конкурсу, зазначене рішення підлягає перегляду. Оцінки члена Комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються;

7) повідомляти про наявність конфлікту інтересів;

8) дотримуватись вимог чинного законодавства та цього Положення.

3. Члени Комісії мають право:

1) бути ознайомленими з будь-якою інформацією та матеріалами з питань, що належать до компетенції Комісії;

2) висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії.

V. Організація роботи Комісії

1. Голова Комісії:

1) формує порядок денний засідань Комісії;

2) веде засідання Комісії, забезпечує неупереджений і об’єктивний розгляд матеріалів проектів та інших питань порядку денного, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

3) представляє Комісію у відносинах з підприємствами, установами й організаціями, що належать до сфери управління МІП, заявниками, засобами масової інформації, громадськістю;

4) підписує протоколи засідань;

5) здійснює інші функції та повноваження, пов’язані з роботою Комісії.

2. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови.

3. Секретар Комісії:

1) здійснює організаційне забезпечення засідань Комісії;

2) готує інформаційні матеріали для розгляду на засіданнях Комісії;

3) відповідає за розміщення на офіційному веб-сайті МІП інформації щодо поданих учасниками проектів;

4) інформує членів Комісії про дату, місце та час проведення засідання;

5) забезпечує ведення й оформлення протоколів засідань;

6) доводить рішення Комісії до відома МІП;

7) забезпечує ведення та зберігання документації, пов’язаної з роботою Комісії;

8) відповідає за передачу інформації про результати засідань Комісії для розміщення на офіційному веб-сайті МІП.

4. У разі відсутності секретаря Комісії на засіданні його обов’язки виконує особа, уповноважена головою Комісії.

5. Про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний члени Комісії мають бути поінформовані секретарем Комісії не пізніше ніж за три робочі дні до дати його проведення.

6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 5 її членів.

7. У разі необхідності Комісія може прийняти рішення про продовження своєї роботи наступного дня після дня засідання.

Якщо розгляд питань неможливий у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів Комісії, голова Комісії переносить засідання на інший визначений Комісією день.

8. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Члени Комісії не можуть передавати право голосу будь-якій іншій особі.

Після закінчення голосування голова Комісії оголошує результати голосування та рішення, прийняте за наслідками голосування.

9. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити окремо свою позицію з відповідного питання, яка долучається до протоколу засідання.

10. На засіданні Комісії ведеться протокол, який складається протягом одного робочого дня після його проведення.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії.

11. У протоколі засідання зазначаються:

1) дата (рік, місяць, день) та місце засідання;

2) присутні на засіданні члени Комісії;

3) прізвище секретаря Комісії або особи, яка виконує його повноваження;

4) прізвища запрошених на засідання осіб;

5) питання, що внесені на порядок денний засідання;

6) результати голосування;

7) прийняті рішення.

12. Протокол Комісії, в якому визначено переможців конкурсу, оформлюється відповідним наказом МІП.

Наказ МІП може бути оскаржений учасником у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює МІП.

В.о. завідувача

юридичного сектору

Д. Воюта


Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 04.08.2017 — 2017 р., № 61, стор. 294, стаття 1893, код акта 86768/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МІП:

  1. НАКАЗ від 18.03.2019 № 54 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України". МІП. 2019 рікк
  2. НАКАЗ від 16.05.2018 № 94 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України". МІП. 2018 рікк
  3. НАКАЗ від 22.06.2017 № 71 "Про затвердження Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів". МІП. 2017 рікк
  4. НАКАЗ від 11.12.2015 № 70 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інформаційної політики України". МІП. 2017 рікк
  5. НАКАЗ від 17.06.2015 № 28 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві інформаційної політики України". МІП. 2015 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -