<<
>>

Рекомендація N 15 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури " "Співіснування різних культурних груп у державі та їхні відносини з іншими країнами""Конференція,. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1982

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

            Рекомендація N 15 

Всесвітньої конференції

щодо політики у сфері культури

"Співіснування різних культурних груп у державі

та їхні відносини з іншими країнами"

Конференція, враховуючи, що Статут ЮНЕСКО ( 995_014 ), прийнятий 1945

року, передбачає в статті 1, що Організація ставить собі завданням

сприяти зміцненню миру та безпеки через розширення співробітництва

народів у царині освіти, науки й культури в інтересах забезпечення

загальної поваги, справедливості, законності та прав людини, а

також основних свобод, проголошених у Статуті Організації

Об'єднаних Націй ( 995_010 ) для всіх народів без розрізнення

раси, статі, мови чи релігії; враховуючи статтю 1 Декларації принципів міжнародного

культурного співробітництва 1966 року ( 995_067 ), в якій

проголошується, що "кожній культурі властиві достоїнства і

цінності, які належить поважати і зберігати"; "розвиток власної

культури є правом та обов'язком кожного народу"; у своїй великій

різноманітності та взаємному впливі всі культури є частиною

загальної спадщини людства; нагадуючи про статтю 27 Загальної декларації прав людини 1948

року ( 995_015 ), в пункті 1 якої зазначено, що кожна людина має

право вільно брати участь у культурному житті суспільства,

втішатись мистецтвом, брати участь у науковому прогресі й

користуватися його благами; враховуючи статтю 29 тієї ж Декларації ( 995_015 ) та,

зокрема, її пункт 2, в якому записано, що при здійсненні своїх

прав і свобод кожна людина може зазнавати тільки таких обмежень,

які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного

визнання і поваги прав і свобод інших; враховуючи статтю 1 Декларації про раси та расові забобони

1978 року ( 995_906 ) і, зокрема, її пункти 1 і 2, в яких

зазначено, що всі люди належать до того самого виду і мають

спільне походження, що вони народжуються рівними в гідності та

правах і всі вони складають невіддільну частину людства, що всі

люди і групи людей мають право відрізнятися один від одного,

розглядати себе як таких і вважатися такими; нагадуючи про статтю 5 Рекомендації про боротьбу з

дискримінацією у сфері освіти 1960 року і, зокрема, про її

підпункт "а", в якому записано, що освіта мусить бути спрямована

на повний розвиток людської особистості та на більшу повагу прав

людини і основних свобод; вона має сприяти взаєморозумінню,

терпимості та дружбі між усіма народами і всіма расовими чи

релігійними групами, а також розвиткові діяльності Організації

Об'єднаних Націй з підтримки миру; беручи до уваги Резолюцію 2625 (XXV) Генеральної Асамблеї

Організації Об'єднаних Націй від 1970 року, яка містить Декларацію

про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і

співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН

( 995_569 ), у якій, зокрема, проголошуються такі принципи:

принцип, що стосується обов'язку, згідно зі Статутом ( 995_010 ),

не втручатись у справи, котрі належать до внутрішньої компетенції

будь-якої іншої держави, обов'язок держав співробітничати одна з

одною, згідно зі Статутом, і принцип суверенної рівності держав; із метою забезпечення ефективнішого застосування цих

принципів та обов'язків у кожній державі та в рамках міжнародного

співтовариства

1) рекомендує державам-членам: a) вважати, що співіснування різних культурних груп, із яких

вони складаються, і взаємовплив цих груп у дусі терпимості є

чинником рівноваги і дозволяє здійснювати гармонійний розвиток і

прогрес державного й міжнародного співтовариства; співіснування

різних культурних груп, у т.

ч. місцевого населення, в рамках

однієї держави і прояв їхньої власної самобутності також повністю

сумісне з їхньою належністю до держави і, крім того, збагачує

співтовариство держав у цілому; b) розвивати співробітництво і взаємні культурні обміни, не

створювати перепон для культурних відносин, що їх підтримують між

собою різні групи з їхнього складу, а також визнати доцільним

установлення й розвиток культурних зв'язків між культурними

групами різних держав; діяльність держав у цій сфері

базуватиметься на повазі конституційних положень кожної держави;

весь комплекс цих відносин спрямований на те, щоб сприяти у

внутрішньому й міжнародному плані кліматові терпимості,

взаєморозуміння і дружби; c) вважати, що держава, а також члени співтовариства держав

мусять визнавати культурні цінності кожної групи, а належність

кожної людини до її культурної групи властивою її гідності; так,

членів культурних груп не можна позбавляти права вільного

користування своєю культурою та можливості розвивати її в рамках

внутрішнього порядку, індивідуально або спільно з іншими членами

своєї групи; 2) пропонує державам-членам сприяти: a) збереженню, розвиткові й поширенню культури, властивої

кожній групі в її численних аспектах; b) доступові населення до вогнищ культури; c) взаємному ознайомленню різних культурних груп, заохочуючи

контакти в цілому, а також видання творів мовою оригіналу або в

перекладах, постановку п'єс, виконання й поширення музичних

творів, показ фільмів і доступ до засобів комунікації; 3) пропонує Генеральному директорові передбачити в

майбутньому середньостроковому плані заходи, що сприятимуть

здійсненню даної рекомендації; 4) дякує Генеральному директорові за його діяльність на благо

розвитку культурного співробітництва відповідно до принципів і

цілей ЮНЕСКО.

Межправительственная конференция по вопросам политики в

области культуры. Рекомендации Мехико относительно политики в

области культуры. - Мехико, 1982.

Україна в міжнародно-правових відносинах,

книга 2, Правова охорона культурних цінностей,

Київ, Юрінком Інтер, 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО):

 1. Всесвітня конференція з вищої освіти - 2009: "Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку"" ЮНЕСКО, Париж, 5-8 липня 2009 року" КОМЮНІКЕ. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 2009 рікк
 2. Угода між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про надання Державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек"статусу центру під егідою ЮНЕСКО (категорія 2) "{ Угоду затверджено Постановою КМ N 793 ( 793-2007-п ) від 30.05.2007 }" Офіційний переклад. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 2006 рікк
 3. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (укр/рос) " { Про приєднання до Конвенції див. Закон N 132-VI ( 132-17 ) від 06.03.2008 }"Дата підписання: 17.10.2003. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 2003 рікк
 4. Статус Всемирной конвенции об авторском праве ( 995_052 ) и "дополнительных Протоколов 1 ( 952_003 ), 2 ( 952_004 ), 3 ( 952_001 )" (Женева, 6 сентября 1952 года). Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 2003 рікк
 5. Міжнародна хартія з охорони та реставрації архітектурно-містобудівної спадщини (Краківська хартія 2000 р.) " Краків - Вавель, 26 жовтня 2000 року"Признаючи заслуги і зусилля осіб та інституцій, що впродовж трьох років готували Міжнародну пам'яткоохоронну конференцію "Краків 2000"та Пленарну Сесію "Культурна спадщина - фундамент розвитку цивілізації",. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 2000 рікк
 6. Декларация принципов терпимости "Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года" Преамбула. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1995 рікк
 7. Протокол про співробітництво між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Організацією Об'єднаних Націй в питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) "Дата підписання: 13 квітня 1991 р."Набуття чинності: 13 квітня 1991 р.. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1991 рікк
 8. Рекомендация о сохранении фольклора 15 ноября 1989 года "Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, собравшаяся в Париже с 17 октября по 16 ноября 1989 года на свою двадцать пятую сессию,"считая, что фольклор является частью общего наследия человечества и мощным средством сближения различных народов и социальных групп и утверждения их культурной самобытности,. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1989 рікк
 9. Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о создании и функционировании Бюро ЮНЕСКО в СССР " (Москва, 19 июля 1989 года)"Правительство Союза Советских Социалистических Республик (далее именуемое "Правительство СССР") и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (далее именуемая "ЮНЕСКО"),. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1989 рікк
 10. Конвенция о техническом и профессиональном образовании " 10 ноября 1989 года" Преамбула. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1989 рікк
 11. Пересмотренная рекомендация * о международной стандартизации статистики выпуска и распространения книг, газет и периодических изданий 1 ноября 1985 года "----------------------"* Предыдущая рекомендация по этому вопросу была принята на 13-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 ноября 1964 года.. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1985 рікк
 12. " Региональная конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах Азии и Тихого океана" Преамбула. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1983 рікк
 13. Рекомендація N 24 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури " "Прогрес культури і економічне зростання""Конференція,. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1982 рікк
 14. Рекомендація N 3 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури " "Вивчення механізмів панування у сфері культури""Конференція,. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1982 рікк
 15. Рекомендація N 2 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури " "Ліквідація панування у сфері культури""Конференція,. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1982 рікк
 16. Рекомендація N 1 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури " "Збереження культурної самобутності та сприяння її розвиткові""Конференція,. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1982 рікк
 17. Декларація Мехіко щодо політики у сфері культури "В останні роки у світі сталися глибокі перетворення. Досягнення науки і техніки змінили ту роль, яку відіграє людина в сучасному світі, і характер суспільних відносин в ньому. Освіта й культура, значення й важливість яких суттєво зросли, стали невід'ємними чинниками справжнього прогресу людини і суспільства."У наші дні, незважаючи на те, що значно зросли можливості діалогу, міжнародне співтовариство переживає серйозні економічні труднощі, зростає нерівність між країнами, численні конфлікти й небезпечні вогнища напруженості загрожують мирові та безпеці.. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1982 рікк
 18. Рекомендація N 14 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури " "Різноманітність культур і міжкультурний обмін""Конференція,. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1982 рікк
 19. Рекомендація N 13 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури " "Зв'язки між культурами, міжкультурна комунікація""Конференція,. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1982 рікк
 20. Рекомендація N 12 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури " "Відзначення Національного дня культури державами-членами""Конференція,. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1982 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -