>>

РІШЕННЯ від 15.07.2021 № 501 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2020 року № 379". НКЦПФР. 2021

Документ актуальний на 14.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

15.07.2021  № 501

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 вересня 2021 р.

за № 1143/36765

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2020 року № 379

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», статті 52 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2020 року № 379 «Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2020 року за № 847/35130, слово «адміністративних» замінити словом «звітних».

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2020 року № 379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2020 року за № 847/35130, що додаються.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.

Це рішення набирає чинності з 01 жовтня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамію І.

Голова Комісії

Р. Магомедов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

15 липня 2021 року № 501

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 вересня 2021 р.

за № 1143/36765

ЗМІНИ

до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

1. У заголовку слово «адміністративних» замінити словом «звітних».

2. У розділі І:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Це Положення визначає перелік, порядок та строки подання адміністратором недержавного пенсійного фонду (далі - Адміністратор) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) та до рад недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор (далі - рада пенсійного фонду), звітних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення (далі - Дані), а також порядок оприлюднення Адміністратором інформації про діяльність недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійний фонд), адміністрування яких він здійснює, та про свою діяльність з їх адмiнiстрування.»;

2) у пункті 2 та абзаці другому пункту 4 слова «фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, а саме діяльності» замінити словами «ринках капіталу - діяльності»;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Подання Даних Адміністратором до Комісії здійснюються у електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги та відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання звітних даних та інформації учасниками ринків капіталу.».

3. У розділі II:

1) у назві розділу слово «Склад» замінити словом «Перелік»;

2) підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції:

«1) щомісячні Дані щодо Адміністратора (крім щомісячних Даних щодо Адміністратора за останній місяць звітного року), які складаються з:

титульного аркушу (додаток 2 до цього Положення);

довідки про перелік пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор (додаток 3 до цього Положення);

довідки про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства (додаток 4 до цього Положення);

довідки про розрахунок нормативу достатності власних коштів (додаток 5 до цього Положення);

довідки про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 6 до цього Положення).

Щомісячні Дані щодо Адміністратора за останній місяць звітного року складаються з:

довідки про розрахунок нормативу достатності власних коштів (додаток 5 до цього Положення);

довідки про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 6 до цього Положення).

Адміністратори, які суміщають діяльність з адміністрування пенсійних фондів з діяльністю з управління активами, та Адміністратори, на яких не поширюється дія нормативно-правового акта Комісії, що визначає порядок та періодичність розрахунку пруденційних нормативів при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу:

при поданні щомісячних даних щодо Адміністратора за перший - одинадцятий місяць звітного року довідки, зазначені в абзацах четвертому - шостому цього підпункту, не подають;

щомісячні Дані щодо Адміністратора за останній місяць звітного року не подають.

Щомісячні Дані щодо Адміністратора за останній місяць I, II і III кварталу звітного року включаються до складу щоквартальних Даних щодо Адміністратора за відповідний звітний квартал»;

3) у пункті 4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) щоквартальні Дані щодо Адміністратора, до складу яких включаються щомісячні Дані щодо Адміністратора за останній місяць звітного кварталу та відповідна проміжна фінансова звітність Адміністратора (крім Національного банку України та адміністраторів, які суміщують діяльність з адміністрування пенсійних фондів з діяльністю з управління активами), яка має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності.

Щоквартальні Дані щодо Адміністратора за IV квартал звітного року не складаються і не подаються»;

в абзаці сьомому підпункту 2 слово «кварталу» замінити словом «року»;

4) підпункт 1 пункту 5 викласти в такій редакції:

«1) щорічні Дані щодо Адміністратора, які включають:

титульний аркуш (додаток 2 до цього Положення);

довідку про перелік пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор (додаток 3 до цього Положення);

довідку про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства (додаток 4 до цього Положення);

довідку щодо відомостей про аудиторський звіт (додаток 12 до цього Положення);

річну фінансову звітність Адміністратора, яка має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності.

Адміністратор, яким є Національний банк України, документи, зазначені в абзацах четвертому - шостому цього підпункту, не подає.

Адміністратори, які суміщають діяльність з адміністрування пенсійних фондів з діяльністю з управління активами, документи, зазначені в абзацах п’ятому та шостому цього підпункту, не подають;».

4. Пункт 5 розділу III викласти в такій редакції:

«5. Адміністратор у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, повинен усунути ці невідповідності та повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі.

Якщо такі Дані повторно були подані з порушенням строків, зазначених у цьому розділі, вони подаються із обов’язковим зазначенням у примітках відповідного додатку про виправлення Даних Адміністратором та причини виникнення невідповідності.

Чинними вважаються останні Дані, подані до Комісії».

5. У розділі IV:

1) пункти 1-3 викласти в такій редакції:

«1. Оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснюється Адміністратором на власному вебсайті, а також в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

2. Інформація оприлюднюється Адміністратором щодо кожного пенсійного фонду, з радою якого ним укладено договір про адміністрування пенсійного фонду, окремо та повинна бути відкритою та доступною для загального користування за період не менше, ніж за останні три роки. Якщо період з початку діяльності пенсійного фонду або з дати укладання Адміністратором договору про адміністрування пенсійного фонду менше ніж три роки, така інформація повинна бути відкритою та доступною для загального користування за весь цей період.

3. Інформація, що підлягає оприлюдненню на вебсайті Адміністратора та на вебсайті/вебсторінці відповідного пенсійного фонду, має містити:

1) відомості, що мать підтримуватись в актуальному стані:

повне найменування пенсійного фонду;

контактна інформація пенсійного фонду (місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту);

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ пенсійного фонду;

інформація про засновників пенсійного фонду: повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи;

інформація про реєстрацію пенсійного фонду як фінансової установи (реєстраційний номер пенсійного фонду в Державному реєстрі фінансових установ, дата видачі, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи);

повне найменування адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду;

контактна інформація адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду (місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту);

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду;

2) щоденну інформацію станом на кінець кожного робочого дня:

відомості про чисту вартість активів пенсійного фонду;

відомості про загальну кількість одиниць пенсійних активів пенсійного фонду;

відомості про чисту вартість одиниці пенсійних активів;

3) щоквартальну інформацію за відповідний звітний квартал (I, II, III квартали) станом на останній день відповідного кварталу:

відомості про загальну суму пенсійних внесків;

відомості про загальну суму пенсійних виплат;

відомості про зміну чистої вартості активів пенсійного фонду за відповідний звітний квартал;

відомості про зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду за відповідний звітний квартал;

проміжну фінансову звітність пенсійного фонду за відповідний звітний квартал, яка має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності, у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження, копіювання у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі;

4) щорічну інформацію за звітний рік станом на останній день звітного року:

відомості про загальну кількість учасників пенсійного фонду;

відомості про загальну кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного фонду;

відомості про загальну кількість вкладників - юридичних осіб пенсійного фонду;

відомості про загальну суму пенсійних внесків;

відомості про загальну суму пенсійних виплат;

відомості про зміну чистої вартості активів пенсійного фонду за звітний рік;

відомості про зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду за звітний рік;

відомості про сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів пенсійного фонду за звітний рік;

відомості про об’єкти інвестування активів пенсійного фонду (щодо кожного напряму інвестування, визначеного інвестиційною декларацією пенсійного фонду, окремо);

відомості про загальну суму переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду;

відомості про загальну суму переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду;

відомості про сукупну винагороду суб’єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду, аудитора, інвестиційних фірм та інших осіб) за звітний рік;

відомості про коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд, який оприлюднюється щороку та розраховується за результатами звітного року за формулою:

де

СВі

-

сума витрат за надання послуг пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів, розрахована станом на кінець і-го дня звітного року;

ЧВАі

-

чиста вартість активів пенсійного фонду, розрахована станом на кінець і-го дня звітного року;

N

-

кількість календарних днів у звітному році;

річну фінансову звітність пенсійного фонду, яка має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності, та копію аудиторського звіту щодо фінансової звітності пенсійного фонду, складеного відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», міжнародних стандартів аудиту та з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими актами Комісії, у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження, копіювання у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі.»;

2) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Оприлюдненню в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, підлягає інформація про діяльність пенсійного фонду, що міститься у:»;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Інформація про діяльність пенсійного фонду розміщується в наступні строки:

щоденна - не пізніше кінця другого робочого дня, наступного за звітним;

квартальна - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним кварталом;

річна - до 30 квітня року, наступного за звітним».

6. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

відмітку викласти в такій редакції:

"Додаток 1

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

адміністратором недержавного пенсійного

фонду звітних даних,у тому числі звітності

з недержавного пенсійного забезпечення

(пункт 2 розділу II та абзац третій

пункту 4 розділу IV)".

рядок 9 таблиці 1 викласти в такій редакції:

«

9

Сума коштів на рахунках у банках, грн

»;

рядок 20 таблиці 2 викласти в такій редакції:

«

20

Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку

»;

таблицю 4 викласти в такій редакції:

«Кошти на рахунках у банках

Таблиця 4

1

Дата, станом на яку подаються Дані

2

Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ

3

Дані Адміністратора: повне найменування

4

Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ

5

Дані пенсійного фонду: повне найменування

6

Дані пенсійного фонду: вид-1

7

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів

8

Сума коштів у гривнях-2

9

Сума коштів в іноземній валюті-3

10

Назва валюти-4

11

Найменування банку

12

Код за ЄДРПОУ банку

13

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях)-5, %

14

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті)-5, %

15

Дата початку зберігання-5

16

Дата закінчення зберігання-5

17

Частка у загальній балансовій вартості активів, %

__________

-1 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

-2 Заповнюється для рахунків у національній та іноземній валюті.

-3 Заповнюється для рахунків у іноземній валюті.

-4 Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

-5 Заповнюється для депозитних рахунків.

___________________

Рядки 7-17 заповнюються щодо кожного рахунку окремо.»;

у таблиці 5 рядки 12 та 13 виключити.

У зв’язку з цим рядки 14-16 вважати відповідно рядками 12-14;

2) відмітку додатку 2 викласти в такій редакції:

"Додаток 2

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

адміністратором недержавного пенсійного

фонду звітних даних,у тому числі звітності

з недержавного пенсійного забезпечення

(абзац другий підпункту 1 пункту 3

та абзац другий підпункту 1 пункту 5

розділу II)".

3) відмітку додатку 3 викласти в такій редакції:

"Додаток 3

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

адміністратором недержавного пенсійного

фонду звітних даних,у тому числі звітності

з недержавного пенсійного забезпечення

(абзац третій підпункту 1 пункту 3

та абзац третій підпункту 1 пункту 5

розділу II)".

4) відмітку додатку 4 викласти в такій редакції:

"Додаток 4

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

адміністратором недержавного пенсійного

фонду звітних даних,у тому числі звітності

з недержавного пенсійного забезпечення

(абзац четвертий підпункту 1 пункту 3

та абзац четвертий підпункту 1 пункту 5

розділу II)".

5) у додатку 5:

відмітку викласти в такій редакції:

"Додаток 5

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

адміністратором недержавного пенсійного

фонду звітних даних,у тому числі звітності

з недержавного пенсійного забезпечення

(абзаци п’ятий та восьмий підпункту 1

пункту 3 розділу II)";

у рядку 25 слова «перебувають у біржовому списку фондової біржі» замінити словами «допущені до торгів на організованому ринку капіталу»;

рядки 27 та 28 викласти в такій редакції:

«

27

Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на організованому ринку капіталу не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть бути допущені до торгів на організованому ринку капіталу), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не допущені до торгів принаймні на одному організованому ринку, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

28

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на організованому ринку / регульованому фондовому ринку заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у цінних паперах, допущених до торгів на організованому ринку, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку капіталу, грн

»;

рядок 30 викласти в такій редакції:

«

30

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку принаймні одного з операторів організованого ринку, та векселі, видані фізичними особами, грн

»;

6) відмітку додатку 6 викласти в такій редакції:

"Додаток 6

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

адміністратором недержавного пенсійного

фонду звітних даних,у тому числі звітності

з недержавного пенсійного забезпечення

(абзаци шостий та дев’ятий підпункту 1

пункту 3 розділу II)".

7) додаток 7 викласти в новій редакції, що додається;

8) у додатку 8:

відмітку викласти в такій редакції:

"Додаток 8

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

адміністратором недержавного пенсійного

фонду звітних даних,у тому числі звітності

з недержавного пенсійного забезпечення

(абзац другий підпункту 2 пункту 4

розділу II та абзац другий пункту 4

розділу IV)".

у таблиці 2 рядки 12-16 виключити;

у таблиці 3:

після рядка 15 доповнити рядками 16-19 такого змісту:

«

16

Строк дії договору

17

Дата закінчення договору

18

Дата продовження (пролонгації) договору

19

Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)

»;

виноски «3» та «4» викласти в такій редакції:

«-3 1 - Адміністратор; 2 - особа, яка здійснює управління активами; 3 - зберігач пенсійного фонду; 4 - інвестиційна фірма (посередник); 5 - незалежний оцінювач майна; 6 - аудиторська фірма; 7 - інші юридичні особи, оплата послуг яких здійснюється за рахунок пенсійних активів.

-4 Щодо професійних учасників ринків капіталу не заповнюється.»;

9) додаток 9 викласти в новій редакції, що додається;

10) у відмітках додатків 10 та 11 слово «адміністративних» замінити словом «звітних»;

11) відмітку додатку 12 викласти в такій редакції:

"Додаток 12

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

адміністратором недержавного пенсійного

фонду звітних даних,у тому числі звітності

з недержавного пенсійного забезпечення

(абзац п’ятий підпункту 1 пункту 5

розділу II)".

Директор департаменту

методології регулювання

професійних учасників ринку

цінних паперів

І. Курочкіна


Додаток 7

Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

адміністратором недержавного пенсійного

фонду звітних даних,у тому числі звітності

з недержавного пенсійного забезпечення

(підпункт 2 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА

про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду

1

Місяць, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дата, станом на яку подаються Дані

4

Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ

5

Дані Адміністратора: повне найменування

6

Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ

7

Дані пенсійного фонду: повне найменування

8

Дані пенсійного фонду: вид1

9

Сума надходжень, усього (рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 18), грн

10

Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб, усього (рядок 11 + рядок 12), грн

11

Сума надходжень пенсійних внесків від учасників, які є вкладниками, грн

12

Сума надходжень пенсійних внесків від третіх осіб (подружжя, діти, батьки), грн

13

Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб - підприємців, грн

14

Сума надходжень пенсійних внесків від юридичних осіб, усього (рядок 15 + рядок 16 + рядок 17), грн

15

Сума надходжень пенсійних внесків від засновника пенсійного фонду, грн

16

Пенсійні внески від роботодавця-платника, що не є засновником, грн

17

Сума надходжень пенсійних внесків від професійного об’єднання, грн

18

Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду, усього (рядок 19 + рядок 20), грн

19

Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від банку, грн

20

Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від іншого пенсійного фонду

21

Загальна сума виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками (рядок 22 + рядок 31 + рядок 34 + рядок 35 + рядок 36 + рядок 37)

22

Сума здійснених пенсійних виплат, усього (рядок 23 + рядок 26), грн

23

Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк, усього (рядок 24 + рядок 25), грн

24

Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 20 років включно, грн

25

Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат понад 20 років, грн

26

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29 + рядок 30), грн

27

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності, грн

28

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, грн

29

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв’язку з виїздом на постійне проживання за межі України, грн

30

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника - його спадкоємцям, грн

31

Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, усього (рядок 32 + рядок 33), грн

32

Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного пенсійного контракту, грн

33

Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк, грн

34

Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії, грн

35

Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника, грн

36

Сума перерахованих пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку, грн

37

Сума заборгованості пенсійного фонду з виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів, усього (рядок 38 + рядок 39), грн

38

Сума заборгованості пенсійного фонду з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн

39

Сума заборгованості пенсійного фонду за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн

40

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду, усього (рядок 41 + рядок 44 + рядок 47 + рядок 50 + рядок 51 + рядок 52), грн

41

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 42 + рядок 43), грн

42

Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, грн

43

Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, грн

44

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з об’єктами нерухомості, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 45 + рядок 46), грн

45

Сума прибутку (збитку) від продажу об’єктів нерухомості, грн

46

Сума прибутку (збитку) від переоцінки об’єктів нерухомості, грн

47

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з банківськими металами, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 48 + рядок 49), грн

48

Сума прибутку (збитку) від продажу банківських металів, грн

49

Сума прибутку (збитку) від переоцінки банківських металів, грн

50

Сума прибутку (збитку) від списання кредиторської заборгованості, грн

51

Сума прибутку (збитку) від вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами, грн

52

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з іншими активами, не заборонені законодавством України, що перебувають в активах пенсійного фонду, грн

53

Сума пасивного доходу, отриманого на активи пенсійного фонду, усього (рядок 54 + рядок 55 + рядок 56 + рядок 64 + рядок 65 + рядок 66 + рядок 67 + рядок 68 + рядок 69), грн

54

Сума доходу (втрат) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, грн

55

Сума доходу від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків, грн

56

Сума доходу від боргових цінних паперів, усього (рядок 57 + рядок 58 + рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62 + рядок 63), грн

57

Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, грн

58

Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, грн

59

Сума доходу від облігацій місцевих позик, грн

60

Сума доходу від облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України, грн

61

Дохід від цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав, грн

62

Сума доходу від облігацій іноземних емітентів, грн

63

Сума доходу від іпотечних цінних паперів, грн

64

Сума доходу від дивідендів на акції українських емітентів, грн

65

Сума доходу від дивідендів на акції іноземних емітентів, грн

66

Сума доходу від плати за користування об’єктами нерухомості, грн

67

Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, розміщені у банківських металах, грн

68

Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, що знаходяться на поточному рахунку, грн

69

Сума доходу від користування іншими активами, не забороненими законодавством України, усього, грн

70

Сума інших доходів (втрат) пенсійного фонду, грн

71

Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (рядок 74 + рядок 75 + рядок 76 + рядок 77 + рядок 78 + рядок 82), грн

72

Сума витрат на оплату рекламних послуг про діяльність пенсійного фонду, грн

73

Сума витрат на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, грн

74

Сума винагороди за надання послуг з адміністрування пенсійного фонду, грн

75

Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду, грн

76

Сума оплати послуг зберігача пенсійного фонду, грн

77

Сума оплати послуг з проведення аудиторських перевірок пенсійного фонду, грн

78

Сума оплати послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, усього, грн (рядок 79 + рядок 80 + рядок 81)

79

Сума оплати послуг інвестиційних фірм, грн

80

Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери, грн

81

Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн

82

Сума оплати інших послуг, надання яких з відшкодуванням оплати за рахунок пенсійних активів передбачено законодавством, грн

83

Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду (рядок 40 + рядок 53 + рядок 70 - рядок 71), грн

84

Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, грн2

85

Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (рядок 9 - рядок 21 + рядок 83), грн

86

Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 85 - рядок 84), грн

87

Кількість одиниць пенсійних активів, од.

88

Чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного періоду, грн2

89

Чиста вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду, грн

90

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, (рядок 89 - рядок 88), грн

___________

-1Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

-2Заповнюється для щомісячних Даних - станом на початок першого дня звітного місяця, при поданні щомісячних Даних у складі щоквартальних Даних - станом на початок першого дня останнього місяця звітного кварталу, при подання щомісячних Даних у складі щорічних Даних - станом на початок першого дня останнього місяця звітного року.

У рядках 22-30 зазначаються дані про нараховані та здійснені пенсійні виплати учасникам пенсійного фонду, включаючи нараховані суми податку на доходи фізичних осіб та витрати на здійснення виплати, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників.

У рядках 31-36 зазначаються дані про кошти учасників, які нараховані та переведені до інших фінансових установ, включаючи витрати на переведення таких коштів, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників.

У рядках 37-39 зазначається сума заборгованості пенсійного фонду з виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів (розкриття інформації про суми евиконаних зобов’язань, які наведені у рядках 22-36).

У рядках 41-52 прибуток (збиток) складається з різниці між доходом, отриманим від продажу (відчуження іншим способом) / переоцінки відповідного активу пенсійного фонду, та вартістю, за якою такий актив обліковується на дату проведення останньої оцінки такого активу.

У рядках 72-82 зазначаються нараховані суми витрат пенсійного фонду, пов’язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення. У рядку 82 зазначається оплата послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, що не увійшла до рядків 72-81.

У рядку 87-90 зазначаються данні з округленням до чотирьох знаків після коми.


Додаток 9

Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

адміністратором недержавного пенсійного

фонду звітних даних,у тому числі звітності

з недержавного пенсійного забезпечення

(абзац третій підпункту 2 пункту 4

розділу II)

ДОВІДКА

про персоніфікований облік учасників пенсійного фонду-1

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дата, станом на яку подаються Дані

4

Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ

5

Дані Адміністратора: повне найменування

6

Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ

7

Дані пенсійного фонду: повне найменування

8

Дані пенсійного фонду: вид-1

9

Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на початок звітного періоду-2, осіб

10

Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на початок звітного періоду-2, 3, осіб

11

Кількість учасників пенсійного фонду, які мають індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк, на початок звітного періоду-2, осіб

12

Кількість учасників пенсійного фонду, переведених до пенсійного фонду на підставі договору про переведення коштів учасника пенсійного фонду, що укладається між пенсійними фондами в особі їх адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або на підставі внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора, на початок звітного періоду-2, осіб

13

Загальна кількість учасників пенсійного фонду, яким у системі персоніфікованого обліку були відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, у звітному періоді, осіб

14

Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких було укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), у звітному періоді-3, осіб

15

Кількість учасників пенсійного фонду, яким індивідуальні пенсійні рахунки були відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк, у звітному періоді, осіб

16

Кількість учасників пенсійного фонду, переведених до пенсійного фонду на підставі договору про переведення коштів учасника пенсійного фонду, що укладається між пенсійними фондами в особі їх адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або на підставі внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора, у звітному періоді, осіб

17

Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на кінець звітного періоду-4, осіб

18

Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на кінець звітного періоду-3, 4, осіб

19

Кількість учасників пенсійного фонду, які мають індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк, на кінець звітного періоду-4, осіб

20

Кількість учасників пенсійного фонду, переведених до пенсійного фонду на підставі договору про переведення коштів учасника пенсійного фонду, що укладається між пенсійними фондами в особі їх адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або на підставі внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора, на кінець звітного періоду-4, осіб

21

Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (рядок 22 + рядок 25 + рядок 26), на початок звітного періоду-5, штук

22

Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб - підприємців), усього (рядок 23 + рядок 24), на початок звітного періоду-5, штук

23

Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду на початок звітного періоду-5, штук

24

Кількість укладених пенсійних контрактів з з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника пенсійного фонду на початок звітного періоду-5, штук

25

Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами - підприємцями, на початок звітного періоду-5, штук

26

Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - юридичними особами, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29), на початок звітного періоду-5, штук

27

Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на початок звітного періоду-5, штук

28

Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем - платником, що не є засновником пенсійного фонду, на початок звітного періоду-5, штук

29

Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об’єднанням, на початок звітного періоду-5, штук

30

Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (рядок 31 + рядок 34 + рядок 35), у звітному періоді-6, штук

31

Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб - підприємців), усього (рядок 32 + рядок 33), у звітному періоді-6, штук

32

Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, у звітному періоді6, штук

33

Кількість укладених пенсійних контрактів з з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника пенсійного фонду, у звітному періоді-6, шт.

34

Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - фізичними особами - підприємцями, у звітному періоді-6, штук

35

Кількість укладених пенсійних контрактів із вкладниками - юридичними особами, усього (рядок 36 + рядок 37 + рядок 38), у звітному періоді-6, штук

36

Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, у звітному періоді-6, штук

37

Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем - платником, що не є засновником пенсійного фонду, у звітному періоді-6, штук

38

Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об’єднанням, у звітному періоді-6, штук

39

Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (рядок 40 + рядок 43 + рядок 44), на кінець періоду-7, штук

40

Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб - підприємців), усього (рядок 41 + рядок 42), на кінець періоду-7, штук.

41

Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, на кінець періоду-7, штук

42

Кількість укладених пенсійних контрактів з з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника пенсійного фонду, на кінець періоду-7, штук

43

Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами - підприємцями, на кінець періоду-7, штук

44

Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - юридичними особами, усього (рядок 45 + рядок 46 + рядок 47), на кінець періоду-7, штук

45

Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на кінець періоду-7, штук

46

Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем-платником, що не є засновником пенсійного фонду, на кінець періоду-7, штук

47

Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об’єднанням, на кінець періоду-7, штук

48

Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду, усього (рядок 49 + рядок 50 + рядок 51), на кінець періоду-8, осіб

49

Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю до 500 осіб включно, на кінець періоду-8, осіб

50

Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю понад 500 до 1000 осіб включно, на кінець періоду-8, осіб

51

Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю понад 1000 осіб, на кінець періоду-8, осіб

52

Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців), на початок звітного періоду-9, 10, осіб

53

Кількість нових вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців), які уклали пенсійний(і) контракт(и) у звітному періоді-10, осіб

54

Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців), на кінець звітного періоду-10, 11, осіб

55

Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів вкладниками фактично сплачено внески, усього, у звітному періоді, осіб

56

Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб - підприємців), у звітному періоді-12, осіб

57

Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - фізичними особами - підприємцями, у звітному періоді-12, осіб

58

Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами, усього, у звітному періоді-12, осіб

59

Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - засновниками пенсійного фонду, у звітному періоді-12, осіб

60

Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - роботодавцями-платниками, що не є засновниками пенсійного фонду, у звітному періоді-12, осіб

61

Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - професійними об’єднаннями, у звітному періоді-12, осіб

62

Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених на користь учасників пенсійного фонду, на початок звітного періоду-13, штук

63

Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених на користь учасників пенсійного фонду, у звітному періоді-13, штук

64

Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених на користь учасників пенсійного фонду, на кінець звітного періоду-13, штук

65

Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, на початок звітного періоду-14, осіб

66

Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, у звітному періоді-14, осіб

67

Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, на кінець звітного періоду-14, осіб

68

Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули з пенсійного фонду (яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок), усього (рядок 69 + рядок 70 + рядок 71 + рядок 72 + рядок 73 + рядок 74), на кінець звітного періоду, осіб

69

Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, осіб

70

Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, осіб

71

Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок повного виконання зобов’язань пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику, на кінець звітного періоду, осіб

72

Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, осіб

73

Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду-15, осіб

74

Кількість учасників, які вибули внаслідок інших причин, на кінець звітного періоду, осіб

75

Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів, на кінець звітного періоду, штук

76

Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк, усього (рядок 77 + рядок 78), на кінець звітного періоду, осіб

77

Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат від 10 до 20 років включно, на кінець звітного періоду, осіб

78

Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат понад 20 років, на кінець звітного періоду, осіб

79

Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово, усього (рядок 80 + рядок 81 + рядок 82 + рядок 83), на кінець звітного періоду, осіб

80

Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі медично підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності, на кінець звітного періоду, осіб

81

Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, на кінець звітного періоду, осіб

82

Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі виїзду на постійне проживання за межі України, на кінець звітного періоду, осіб

83

Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати у разі смерті учасника, на кінець звітного періоду-16, осіб

84

Кількість учасників пенсійного фонду - нерезидентів, на кінець звітного періоду, осіб

85

Кількість вкладників пенсійного фонду - нерезидентів, усього (рядок 86 + рядок 87), на кінець звітного періоду, осіб

86

Кількість вкладників пенсійного фонду - нерезидентів - юридичних осіб, на кінець звітного періоду, осіб

87

Кількість вкладників пенсійного фонду - нерезидентів - фізичних осіб, на кінець звітного періоду, осіб

__________

-1 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

-2 Дані про кількість учасників пенсійного фонду заносяться до рядків 9-12 з урахуванням кількості учасників, які вибули на початок звітного періоду.

-3 У разі якщо на користь учасника пенсійного фонду укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого учасника до рядків 10, 14 і 18 тільки один раз, якщо хоча б один із укладених на його користь контрактів є діючим.

-4 Дані про кількість учасників пенсійного фонду заносяться до рядків 17-20 з урахуванням кількості учасників, які вибули у звітному періоді.

-5 Дані про кількість укладених пенсійних контрактів заносяться до рядків 21-29 з урахуванням кількості контрактів, які були розірвані на початок звітного періоду.

-6 Дані про кількість укладених пенсійних контрактів заносяться до рядків 30-38 з урахуванням кількості контрактів, які були розірвані у звітному періоді.

-7 Дані про кількість укладених пенсійних контрактів заносяться до рядків 39-47 з урахуванням кількості контрактів, які були розірвані на кінець звітного періоду.

-8 Дані про кількість вкладників заносяться до рядків 48-51 з урахуванням кількості вкладників, які вибули на кінець звітного періоду. У разі якщо вкладником - юридичною особою укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого вкладника - юридичну особу заносяться відповідно до рядків 48-51 тільки один раз, якщо хоча б один із укладених ним контрактів є діючим.

-9 Дані про кількість вкладників заносяться до рядка 52 з урахуванням кількості учасників, які вибули на початок звітного періоду.

-10 У разі якщо вкладником - фізичною особою укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого вкладника - фізичну особу заносяться до відповідних рядків 52–54 тільки один раз, якщо хоча б один із укладених ним контрактів є діючим.

-11 Дані про кількість вкладників заносяться до рядка 54 з урахуванням кількості вкладників, які вибули на кінець звітного періоду.

-12 У рядках 55-61 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких фактично сплачувались пенсійні внески протягом звітного періоду станом на останній день звітного періоду в розрізі вкладників. При цьому:

якщо на користь учасника фактично сплачено пенсійні внески різними вкладниками відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до вкладників;

якщо на користь учасника пенсійні внески були фактично сплачені за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника, одним вкладником або декількома вкладниками одного виду, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

-13 Дані про кількість укладених (діючих) на користь учасників пенсійного фонду договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті заносяться до рядків 62-64 з урахуванням кількості договорів, які були розірвані відповідно на початок звітного періоду / у звітному періоді / на кінець звітного періоду.

-14 Дані про кількість учасників пенсійного фонду на користь яких укладені договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, заносяться до рядків 65-67 з урахуванням кількості учасників, які вибули відповідно на початок звітного періоду / у звітному періоді / на кінець звітного періоду.

-15 Інформація заноситься до цього рядка у разі закриття індивідуального рахунку.

-16 Інформація про учасника, за рахунок пенсійних коштів якого у разі його смерті було здійснено виплату спадкоємцям, заноситься до цього рядка один раз після здійснення останньої виплати.

Початком звітного періоду є кінець попереднього кварталу.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.09.2021 — 2021 р., № 71, стор. 136, стаття 4526, код акта 106992/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

НКЦПФР:

 1. РІШЕННЯ від 12.01.2021 № 2 "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 26.01.2021 № 49 "Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 14 "Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж". НКЦПФР. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 12.01.2021 № 10 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 січня 2019 року № 43". НКЦПФР. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 12.01.2021 № 10 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 січня 2019 року № 43". НКЦПФР. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 11.03.2021 № 185 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 19.01.2021 № 24 "Про затвердження Вимог до інструментів капіталу, які можуть включатись до початкового капіталу". НКЦПФР. 2021 рікк
 8. РІШЕННЯ від 21.01.2021 № 34 "Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України". НКЦПФР. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 21.01.2021 № 25 "Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду". НКЦПФР. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 02.02.2021 № 61 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку". НКЦПФР. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 18.02.2021 № 120 "Про затвердження Змін до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку". НКЦПФР. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.02.2021 № 60 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення". НКЦПФР. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 11.03.2021 № 176 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 203 "Про внесення змін до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів". НКЦПФР. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 227 "Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування заходів впливу". НКЦПФР. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 13.05.2021 № 275 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах". НКЦПФР. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 199 "Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". НКЦПФР. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.05.2021 № 276 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах". НКЦПФР. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 13.05.2021 № 274 "Про затвердження Положення про провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". НКЦПФР. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 17.06.2021 № 396 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 вересня 2012 року № 1240". НКЦПФР. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -