<<
>>

НАКАЗ від 15.09.2020 № 800 "Про затвердження Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності". Управління державної охорони. 2020

Документ актуальний на 03.12.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2020  № 800

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 листопада 2020 р.

за № 1124/35407

Про затвердження Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності

Відповідно до вимог частини третьої статті 11, частини першої статті 21 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», статей 16-16-4 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», пункту 13 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975, з метою правового і соціального захисту військовослужбовців Управління державної охорони України, осіб, звільнених з військової служби в Управлінні державної охорони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, що додається.

2. Департаменту забезпечення діяльності Управління державної охорони України у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління

генерал-майор

С. Рудь

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра у справах ветеранів України

Міністр соціальної політики України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

О. Порхун

М. Лазебна

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

15 вересня 2020 року № 800

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 листопада 2020 р.

за № 1124/35407

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження Комісії Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (далі - Комісія), а також порядок організації її роботи.

2. Комісія утворюється в Управлінні державної охорони України (далі - УДО України) з метою виконання вимог частини першої статті 21 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», статей 16-16-4 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», пункту 13 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (далі - Порядок).

3. Персональний склад Комісії затверджується наказом УДО України.

4. До складу Комісії входять:

голова - перший заступник начальника УДО України;

заступник голови - керівник підрозділу охорони праці та пожежно-технічного нагляду;

секретар - представник підрозділу охорони праці та пожежно-технічного нагляду;

члени комісії - керівники кадрового, фінансового, медичного, юридичного, інспекторського підрозділів, підрозділу внутрішньої безпеки або їх заступники.

5. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України та актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

II. Основні завдання та функції Комісії

1. Основними завданнями Комісії є вивчення документів та прийняття рішень про призначення (відмову у призначенні) одноразової грошової допомоги, передбаченої статтею 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та статтею 21 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

2. З метою забезпечення виконання покладених на неї завдань Комісія зобов’язана:

1) приймати до розгляду документи, що надійшли до УДО України для призначення одноразової грошової допомоги, передбаченої статтею 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та статтею 21 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;

2) приймати рішення про призначення (відмову у призначенні) одноразової грошової допомоги або про повернення документів на доопрацювання (у разі, коли документи подано не в повному обсязі, потребують уточнення чи подано не за належністю) в місячний строк із дня надходження всіх необхідних документів;

3) доводити прийняті рішення начальнику УДО України або особі, яка виконує його обов’язки та підрозділу фінансового забезпечення УДО України для здійснення фінансування на виплату одноразової грошової допомоги;

4) забезпечити роботу зі зверненнями громадян з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги;

5) забезпечити участь в опрацюванні питань, пов’язаних з виплатою одноразової грошової допомоги, у разі внесення змін до нормативно-правових актів.

3. Комісія має право:

1) надавати інформацію за запитами Міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», утвореної Міністерством у справах ветеранів України, стосовно осіб, яким призначено або відмовлено в призначенні одноразової грошової допомоги, а також органам, уповноваженим виплачувати одноразову грошову допомогу відповідно до законів України, крім Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і «Про військовий обов’язок і військову службу»;

2) подавати запити на отримання інформації до державних органів стосовно виплати або невиплати одноразової грошової допомоги та з питань, які впливають на призначення такої допомоги.

4. Комісія відмовляє в призначенні одноразової грошової допомоги у разі, якщо встановлено, що загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність чи часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста є наслідком:

1) вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

2) вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;

3) навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);

4) подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

III. Організація роботи Комісії

1. Комісія приймає рішення щодо призначення одноразової грошової допомоги на підставі документів, поданих заявниками згідно з пунктами 10, 11 Порядку.

2. Формою роботи Комісії є засідання.

3. Засідання Комісії проводиться не рідше одного разу на місяць (за наявності документів для розгляду).

4. У разі відсутності голови Комісії на засіданнях головує його заступник.

5. Дата проведення засідання Комісії та порядок денний повідомляються Комісії не пізніше двох діб до її засідання секретарем, який організовує підготовку та розсилку повідомлень та копій порядку денного і відповідних матеріалів, які розглядатимуться на засіданні Комісії, усім членам Комісії.

6. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому були присутні не менше половини її членів.

7. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

8. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. У випадку відсутності голови Комісії, вирішальним є голос заступника голови Комісії.

9. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення, що додається до протоколу засідання Комісії і є його невід’ємною частиною.

10. Результати засідання Комісії оформляються протоколом, який підписується головою Комісії, його заступником, секретарем, всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні та затверджується начальником УДО України або особою, яка виконує його обов’язки.

11. Рішення Комісії про призначення одноразової грошової допомоги доводиться до підрозділу фінансового забезпечення УДО України. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється відповідно до наказів УДО України.

12. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

13. Протоколи засідання Комісії, витяги з протоколів та документи, на підставі яких Комісія прийняла рішення, зберігаються відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.

Директор Департаменту

забезпечення діяльності

Управління державної

охорони України

полковник

О. Кізілов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.11.2020 — 2020 р., № 93, стор. 355, стаття 3032, код акта 101756/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2021 № 176 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 21.01.2020 № 50 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 03.12.2020 № 990 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління держаної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 16.11.2020 № 946 "Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 07.02.2019 № 40 "Про затвердження Інструкції із забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 12.08.2019 № 426 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 07 грудня 2010 року № 515/дск". Управління державної охорони. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 23.10.2019 № 713 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 25 березня 2016 року № 90/ДСК". Управління державної охорони. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.10.2019 № 704 "Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 26.12.2019 № 940 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 11 липня 2016 року № 201". Управління державної охорони. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2018 № 161 "Про затвердження Особливостей прийому на навчання військовослужбовців Управління державної охорони України до Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка в умовах особливого періоду". Управління державної охорони. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 16.05.2018 № 199 "Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 31.05.2018 № 222 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 16. НАКАЗ 27.11.2013 N 743 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 13.07.2018 № 278 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 14.09.2018 № 359 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 17.09.2018 № 371 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 30.03.2017 № 130 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 19 вересня 2014 року № 560". Управління державної охорони. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -