>>

ПОСТАНОВА від 03.04.2020 № 763 "Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів". Нацком.енергетики. 2020

Документ актуальний на 22.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

03.04.2020  № 763

Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів

Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила управління обмеженнями, що додаються.

2. Затвердити Порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, що додається.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 березня 2017 року № 426 "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж".

4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім додатка 2 до Правил управління обмеженнями, розділу III, пункту 4.1.7 глави 4.1 та глав 4.2-4.11 розділу IV, розділу V, розділу VI, глави 7.1, пункту 7.2.3 глави 7.2 та глави 7.3 розділу VII, пунктів 8.4.3 та 8.4.4 глави 8.4 розділу VIII, розділів IX та X Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, які набирають чинності через 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою.

5.

Ця постанова діє безстроково, крім розділу XII Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, який втрачає чинність через 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою.

Голова НКРЕКП

В. ТарасюкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
03.04.2020  № 763

ПРАВИЛА
управління обмеженнями

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають процедуру управління обмеженнями, методи управління обмеженнями, процедуру і правила визначення структури розподілу пропускної спроможності, порядок оприлюднення інформації щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

аукціон з розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів (далі - аукціон) - система відносин між учасниками ринку, завдяки якій учасники ринку за результатами аукціону здійснюють правочини щодо розподілення пропускної спроможності міждержавних перетинів для здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією згідно з вимогами законодавства;

аукціонна зона - географічна зона, у межах якої учасники ринку мають змогу обмінюватися електричною енергію без розподілу пропускної спроможності;

аукціонна платформа - автоматизована система, за допомогою якої проводяться електронні аукціони та виконуються інші процедури відповідно до Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затвердженого постановою НКРЕКП від 03.04.2020 № 763 (далі - Порядок);

аукціонний офіс - відповідальний оператор системи передачі на відповідному перетині аукціонної зони та/або розподільник пропускної спроможності;

відкриття торгів - визначений графіком аукціонів час та день, з настанням яких до аукціонного офісу можуть надходити заявки на участь в аукціоні від учасників аукціону;

відшкодування - кошти, що належать до повернення власнику фізичного права на передачу, отриманого за результатами аукціону відповідно до величини зменшення;

власник фізичного права на передачу - переможець аукціону або отримувач, який набув прав і обов'язків щодо використання фізичного права на передачу;

графік аукціонів - графік, відповідно до якого проводяться річні, місячні та добові аукціони;

Д - день, протягом якого надається доступ до пропускної спроможності;

добовий продукт - визначений аукціонним офісом продукт (вільна пропускна спроможність), що пропонується для розподілу на добових аукціонах, період використання якого дорівнює одній годині, виражений у мегаватах (МВт);

договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів (міждержавних електричних мереж України) (далі - договір про доступ) - договір, що укладається між учасником ринку та аукціонним офісом і визначає умови та порядок надання фізичного права на передачу та є договором приєднання;

договір щодо організації паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи України з енергосистемами (об'єднаннями енергосистем) суміжних країн (далі - договір щодо паралельної роботи) - договір, укладений оператором системи передачі з сусіднім системним оператором (операторами), яким врегульована організація паралельної роботи з енергетичними системами суміжних держав;

закриття торгів - визначені графіком аукціонів час та день, з настанням яких аукціонний офіс припиняє приймати від зареєстрованих учасників заявки на участь в аукціоні;

запропонована пропускна спроможність - пропускна спроможність міждержавних перетинів, що пропонується для розподілу на аукціоні аукціонним офісом;

зареєстрований учасник - учасник ринку, який уклав договір про доступ із аукціонним офісом;

заявка на участь в аукціоні (далі - заявка) - невідклична на час закриття торгів пропозиція (оферта) зареєстрованого учасника, подана до аукціонного офісу в порядку і строки, визначені Порядком, з метою придбання певної величини пропускної спроможності міждержавних перетинів за відповідною ціною;

звільнення - право учасника ринку, отримане від Регулятора за встановленою процедурою для отримання фізичного права на передачу без участі в аукціонах;

зменшення розподіленої пропускної спроможності міждержавного перетину (далі - зменшення) - зменшення обсягу фізичного права на передачу через виникнення ситуації, за якої міждержавний перетин, за яким вже розподілена пропускна спроможність, не може прийняти всі фізичні потоки електроенергії з метою здійснення експортно-імпортних операцій учасниками ринку через неможливість дотримання операційної безпеки мережі;

отримувач фізичного права на передачу - зареєстрований учасник, який на договірних засадах набуває фізичне право на передачу в результаті його передачі від власника таких прав;

переможець аукціону - учасник аукціону, заявка якого задоволена;

перетин - географічний кордон між аукціонною зоною та іншими суміжними аукціонними зонами;

період використання продукту - час і день виникнення фізичного права на передачу, а також час і день припинення фізичного права на передачу;

період скорочення - число календарних днів та/або годин упродовж періоду використання продукту, протягом яких пропускна спроможність буде недоступна з урахуванням передбачуваного стану мережі (тобто планового технічного обслуговування, довгострокових перерв в енергопостачанні тощо);

повернення фізичного права на передачу - визначений Порядком спосіб добровільного повернення власником фізичного права на передачу наявного у нього фізичного права на передачу;

повідомлення - будь-яка інформація, що прямо або опосередковано стосується процедури розподілення або використання фізичного права на передачу та офіційно надсилається аукціонним офісом та зареєстрованими учасниками;

продукт - пропускна спроможність, що пропонується для розподілу на аукціонах аукціонним офісом;

рахунок ескроу - рахунок умовного зберігання, відкритий зареєстрованим учасником у визначеному аукціонним офісом уповноваженому банку для акумулювання коштів, що використовуватимуться аукціонним офісом (бенефіціаром) для розрахунків щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів;

ринкове обмеження - ситуація, за якої обсяг експорту та/або імпорту електроенергії для сполучення ринків електричної енергії у процесі розподілення пропускної спроможності міждержавних перетинів був зменшений через недостатність обсягу такої пропускної спроможності;

річний продукт - визначений аукціонним офісом продукт для розподілу на річних аукціонах, період використання якого починається з першого дня і закінчується останнім днем календарного року;

розподіл пропускної спроможності - отримання зареєстрованими учасниками аукціону фізичного права на передачу між аукціонними зонами;

розподілена пропускна спроможність (далі - РПС) - розподілена за результатами аукціону або передачі фізичного права на передачу пропускна спроможність міждержавних перетинів, щодо якої переможець аукціону набув фізичне право на передачу;

розподільник пропускної спроможності - установа, уповноважена системним(-и) оператором(-ами) проводити розподіл пропускної спроможності між аукціонними зонами шляхом проведення аукціонів;

структурне обмеження - ситуація, за якої в системі передачі спостерігається обмеження, що однозначно визначене, прогнозоване, територіально стійке у часі та часто повторюване за нормальних режимів роботи об'єднаної енергетичної системи України або окремих її частин;

уповноважена особа - особа, яка відповідно до вимог законодавства має повноваження представляти інтереси учасника ринку або зареєстрованого учасника та вчиняти правочини від імені та за рахунок учасника ринку;

учасник аукціону - зареєстрований учасник, який подав заявку;

фізичне обмеження - ситуація, за якої прогнозовані та/або фактичні потоки електричної енергії порушують теплові межі мережі, стабільність напруги та межі кута вибігу ротора ОЕС України або окремих її частин;

фізичне право на передачу (далі - ФПП) - доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів;

форс-мажор - будь-яка непередбачувана або незвичайна подія або ситуація поза належним контролем оператора системи передачі, що виникла не внаслідок помилки оператора системи передачі, якої не можна уникнути або подолати за розумної передбачливості і старанності, яка не може бути вирішена заходами, що є з технічної, фінансової або економічної точки зору прийнятно можливими для оператора системи передачі, фактично відбулася, піддається об'єктивній перевірці та унеможливлює, тимчасово або постійно, для оператора системи передачі виконання його зобов'язань за договором про доступ.

Інші терміни в цих Правилах вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок електричної енергії" (далі - Закон) та в інших нормативно-правових актах України.

1.3. Аукціонний офіс та учасники розподілення мають право ініціювати внесення змін до цих Правил.

2. Вимоги до управління обмеженнями

2.1. Аукціонний офіс визначає величину доступної пропускної спроможності для всіх напрямів згідно з методикою, що розробляється оператором системи передачі відповідно до досвіду та практики ENTSO-E та затверджується Регулятором.

2.2. Доступ до пропускної спроможності набувається на аукціоні або на підставі звільнення відповідно до законодавства.

2.3. Аукціонний офіс зобов'язаний підтримувати необхідний рівень технічного резерву пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для підтримання операційної безпеки мережі та з цією метою співпрацювати з операторами систем передачі суміжних держав.

Уся доступна пропускна спроможність міждержавного перетину повинна бути запропонована у процесі розподілу пропускної спроможності з урахуванням дотримання стандартів операційної безпеки та зобов'язань, взятих на себе оператором системи передачі в межах договорів про сумісну роботу, укладених оператором системи передачі.

У разі наявності обмежень, що регулярно повторюються, аукціонним офісом застосовуються заздалегідь визначені методи управління обмеженнями, що є додатком 1 до цих Правил.

2.4. Методи управління обмеженнями мають забезпечити відповідність перетоків електричної енергії, що виникають унаслідок розподілу пропускної спроможності, стандартам операційної безпеки.

2.5. Методи управління обмеженнями можуть застосовуватися для пропускних спроможностей, що розподілені на короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий періоди, а також щодо яких надано звільнення.

2.6. Управління обмеженнями повинно здійснюватися із застосуванням недискримінаційних ринкових механізмів, що забезпечують ефективні економічні сигнали учасникам ринку та сприяють міждержавній торгівлі електричною енергією.

2.7. При управлінні обмеженнями не допускається дискримінація власників ФПП.

2.8. Аукціонний офіс має право відмовити учаснику ринку в доступі до пропускної спроможності міждержавних перетинів при одночасному виникненні таких умов:

1) збільшення перетоків електричної енергії за результатами надання такого доступу призводить до порушення операційної безпеки;

2) запропонована учасником аукціону ціна за доступ до пропускної спроможності є нижчою за ціни, запропоновані іншими учасниками аукціону, доступ до пропускної спроможності яким буде надано.

2.9. Управління ОЕС України під час паралельної роботи з енергосистемами суміжних держав здійснюється з урахуванням договорів з операторами системи передачі енергосистем суміжних держав та з дотриманням технічних вимог та вимог стандартів операційної безпеки.

При підготовці до експлуатації мережі на наступну добу аукціонний офіс обмінюється інформацією з операторами систем передачі суміжних держав, зокрема щодо запланованої топології мережі, доступних та планованих навантажень енергоблоків та перетоків електричної енергії, для оптимізації експлуатації мережі.

2.10. Зменшення РПС може бути здійснено виключно у випадках:

1) аварійного ремонту міждержавної лінії електропередачі або елементів системи передачі;

2) забезпечення операційної безпеки мережі;

3) форс-мажорних обставин;

4) на вимогу сусіднього системного оператора.

2.11. У разі зменшення аукціонний офіс упродовж робочого дня повідомляє всіх зареєстрованих учасників через аукціонну платформу та електронною поштою про дату, час, тривалість та причину такого зменшення. У разі зменшення в неробочі години робочого дня, а також у святкові і неробочі дні України аукціонний офіс повідомляє всіх зареєстрованих учасників упродовж наступного робочого дня або першого робочого дня після святкових і неробочих днів.

2.12. Не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за розрахунковим, аукціонний офіс оприлюднює на власному вебсайті інформацію щодо зменшень РПС за розрахунковий місяць та направляє кожному власнику ФПП, ФПП якого зменшені, детальний розрахунок суми відшкодування в особистий кабінет аукціонної платформи. Відшкодування коштів здійснюється власнику ФПП на рахунок, визначений зареєстрованим учасником, протягом 4 робочих днів після оприлюднення в особистому кабінеті розрахунку суми відшкодування.

2.13. При здійсненні балансування ОЕС України на день Д аукціонний офіс може здійснити зменшення РПС до величин, що забезпечують недопущення порушення операційної безпеки в ОЕС України.

2.14. При визначенні пропускної спроможності для добового аукціону враховуються погодинні величини потужностей поданих графіків використання ФПП за результатами річних та місячних аукціонів.

2.15. При здійсненні балансування ОЕС України шляхом оперативних заходів та передиспетчеризації аукціонний офіс зобов'язаний ураховувати вплив таких заходів на енергосистеми суміжних держав.

3. Розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів

3.1. Розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів є методом управління обмеженнями, пов'язаним із перевищенням попиту над величиною доступної пропускної спроможності, та здійснюється відповідно до Порядку.

Розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів здійснюється з урахуванням договору щодо паралельної роботи.

3.2. Під час розподілу пропускної спроможності не може допускатися дискримінація учасників аукціону, які бажають отримати доступ до пропускної спроможності за будь-яким напрямом. Усі учасники ринку мають право брати участь у процесі розподілу пропускної спроможності за умови, що вони є зареєстрованими учасниками.

3.3. Установлення цінових обмежень під час процедур розподілу пропускної спроможності забороняється, крім випадків надання звільнення згідно із законодавством.

3.4. Зареєстровані учасники отримують доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів виключно за результатами аукціону, передбаченого Порядком, за винятком пропускної спроможності, щодо якої відповідно до законодавства надано звільнення. За результатами аукціону переможці аукціону мають право використовувати пропускну спроможність відповідно до чинного законодавства.

3.5. Пропускна спроможність міждержавних перетинів для короткострокового, середньострокового та довгострокового періодів розподіляється на аукціонах, що проводяться за процедурою електронного аукціону.

3.6. Пропускна спроможність міждержавних перетинів розподіляється на аукціонах за центральноєвропейським часом.

3.7. Аукціонний офіс визначає структуру розподілу пропускної спроможності для різних часових періодів згідно з Методикою визначення структури розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, що наведена в додатку 2 до цих Правил.

3.8. У випадку коли попит на доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину перевищує величину запропонованої пропускної спроможності міждержавного перетину, аукціон проводиться за принципом першочергового задоволення заявок, у яких пропонується найвища ціна. У такому разі ціна доступу до пропускної спроможності для всіх зареєстрованих учасників за відповідним напрямом є мінімальною ціною із задоволених заявок.

3.9. Якщо попит на доступ до пропускної спроможності не перевищує або дорівнює величині запропонованої пропускної спроможності, аукціонний офіс надає учасникам такого аукціону доступ до пропускної спроможності на безоплатній основі.

3.10. Аукціони проводяться відповідно до графіка аукціонів, який щороку оприлюднюється аукціонним офісом згідно з Порядком.

3.11. Графік аукціонів ураховує строки, що повинні забезпечувати відповідно до цих Правил можливість підготовки та надання зареєстрованими учасниками заявки(-ок), надання грошового забезпечення, сплати вартості доступу за результатами проведеного аукціону та на підставі виставленого аукціонним офісом рахунка і надання добових погодинних графіків власниками ФПП.

3.12. Якщо останній день строку, указаного в цих Правилах, припадає на святковий або неробочий день, що визначено відповідно до законодавства України, то всі дії повинні бути здійснені не пізніше останнього календарного дня, що передує відповідному святковому або неробочому дню.

3.13. Мовою проведення аукціонів, листування та діловодства є українська мова.

3.14. Аукціонна платформа є доступною всім зареєстрованим учасникам для підготовки та участі в аукціонах, перегляду інформації про результати аукціонів, перевірки сум забезпечення такого учасника аукціону, а також інших дій, передбачених Порядком.

3.15. Регулятор здійснює контроль за виконанням цих Правил.

4. Оприлюднення інформації аукціонного офісу

4.1. Аукціонний офіс оприлюднює шляхом розміщення на власному вебсайті або на електронній платформі:

1) ці Правила та інші нормативно-правові акти, що регулюють розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів;

2) Методику розрахунку доступної пропускної спроможності;

3) графік аукціонів;

4) графік роботи аукціонного офісу та контактні дані (прізвище, ім'я, по батькові контактних осіб аукціонного офісу, номери факсів та телефонів, електронні адреси);

5) щодобово результати визначення доступної пропускної спроможності та величини запропонованої пропускної спроможності, що виставляється на аукціон, а також інформацію щодо поточного завантаження кожного з міждержавних перетинів за відповідним напрямом;

6) повідомлення, передбачені положеннями цих Правил та Порядку;

7) договір про доступ;

8) умови аукціону;

9) результати аукціону по кожному міждержавному напряму;

10) інформацію щодо скорочення та зменшення РПС (дата, час, тривалість та підстави такого скорочення та зменшення);

11) інформацію щодо передачі/повернення ФПП;

12) опис дій щодо обмеження пропускної спроможності міждержавних перетинів, прийнятих аукціонним офісом з метою вирішення проблемних питань під час експлуатації мережі та/або системи;

13) структуру РПС міждержавних перетинів;

14) повідомлення про реєстрацію та/або скасування реєстрації учасників аукціону;

15) відповідні фактичні дані щодо розподілу та використання пропускної спроможності;

16) іншу інформацію, передбачену цими Правилами та Порядком.

4.2. Умови річного, місячного, добового аукціону оприлюднюються відповідно до Порядку.

4.3. Аукціонний офіс оприлюднює на власному вебсайті та на аукціонній платформі дати проведення та дати оголошення (оприлюднення) деталей аукціонів, що відрізняються від дат, зазначених у графіку аукціонів. У випадку перенесення дати проведення річного аукціону аукціонний офіс повинен забезпечити оприлюднення інформації щодо оновлених дат проведення відповідного аукціону з дотриманням мінімальних граничних строків, установлених для оприлюднення деталей аукціону згідно з Порядком.

4.4. До всієї інформації, що оприлюднюється аукціонним офісом, забезпечується вільний доступ. Така інформація повинна бути доступна щонайменше за останні 2 роки.

Директор
Департаменту енергоринку


Ю. ВласенкоДодаток 1
до Правил управління обмеженнями

МЕТОДИ
управління обмеженнями

1. Загальні положення

1.1. Ці Методи визначають сукупність заходів, що застосовуються оператором системи передачі у разі виникнення обмежень, за яких міждержавний перетин не може прийняти всі фізичні потоки електроенергії, що є результатом експортних та імпортних операцій з електричною енергією учасників ринку, через недостатність пропускної спроможності міждержавного перетину та/або системи передачі електроенергії, а також процедури, що застосовуються аукціонним офісом та/або оператором системи передачі для управління обмеженнями пропускної спроможності міждержавних перетинів.

1.2. При визначенні методів управління обмеженнями під час паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних держав повинні враховуватись технічні вимоги договорів щодо паралельної роботи та вимоги стандартів операційної безпеки.

1.3. Методи управління обмеженнями застосовуються за наявності:

1) ринкових обмежень;

2) фізичних обмежень;

3) структурних обмежень.

1.4. В ОЕС України можуть виникнути обмеження щодо використання міждержавних перетинів з підстав:

1) перевищення величини попиту учасників ринку над величиною доступної пропускної спроможності;

2) визначених договорами щодо паралельної роботи;

3) термінових або аварійних ремонтів міждержавних ліній електропередачі та обладнання системи передачі;

4) припинення паралельної (радіальної) роботи ОЕС України (або її частин) з енергосистемами суміжних держав (або їх частинами);

5) на вимогу сусіднього системного оператора.

1.5. У разі виникнення форс-мажорних обставин та в залежності від їх характеру оператор системи передачі діє відповідно до оперативних інструкцій з ліквідації технологічних порушень.

2. Вимоги до методів управління обмеженнями

2.1. Методом управління обмеженнями для приведення величини попиту у відповідність до величини доступної пропускної спроможності є проведення аукціонів відповідно до процедур та вимог, визначених Порядком.

Цей метод застосовується для визначення учасників аукціону, яким буде надано право стосовно інших учасників аукціону щодо використання міждержавних перетинів у випадку, коли попит на доступ перевищує визначену аукціонним офісом запропоновану доступну пропускну спроможність.

Цей метод управління обмеженнями врегульовує ринкові обмеження.

У разі існування цього обмеження аукціонним офісом спільно із сусіднім оператором системи передачі мають бути розроблені відповідні заходи з усунення цього виду обмеження.

Відповідні заходи мають бути включені до плану розвитку системи передачі на наступні 10 років.

2.2. Методом управління обмеженнями використання міждержавних перетинів відповідно до договорів щодо паралельної роботи є зменшення ФПП з урахуванням договору щодо паралельної роботи із синхронною зоною ENTSO-E, стандартів операційної безпеки та угод із системними операторами суміжних держав.

Цей метод управління обмеженнями врегульовує структурні обмеження.

Усунення зазначеного в цьому пункті обмеження має бути здійснено після повної синхронізації ОЕС України із синхронною зоною ENTSO-E.

2.3. Методом управління обмеженнями з причини аварійного ремонту міждержавних ліній електропередачі та обладнання системи передачі є зменшення ФПП та величини доступної пропускної спроможності, що була запропонована при розподілі пропускної спроможності міждержавних перетинів на аукціоні, з урахуванням вимог стандартів операційної безпеки для забезпечення операційної безпеки мережі.

Цей метод управління обмеженнями врегульовує фізичні обмеження, спричинені аварійним ремонтом міждержавних ліній електропередачі та обладнання системи передачі.

Усунення зазначеного в цьому пункті обмеження має бути здійснено після завершення аварійного ремонту міждержавної лінії електропередачі та обладнання системи передачі.

2.4. Методом управління обмеженнями з причини припинення паралельної (радіальної) роботи об'єднаної енергетичної системи України (або її частин) з енергосистемами суміжних держав (або їх частинами) є зменшення ФПП та величини доступної пропускної спроможності, що була запропонована при розподілі пропускної спроможності міждержавних перетинів на аукціоні, з урахуванням вимог стандартів операційної безпеки для забезпечення операційної безпеки мережі.

Цей метод управління обмеженнями врегульовує фізичні обмеження, спричинені припиненням паралельної (радіальної) роботи об'єднаної енергетичної системи України (або її частин) з енергосистемами суміжних держав (або їх частинами).

Усунення зазначеного в цьому пункті обмеження має бути здійснено після відновлення паралельної (радіальної) роботи об'єднаної енергетичної системи України (або її частин) з енергосистемами суміжних держав (або їх частинами).

2.5. Методом управління обмеженнями з причини надходження вимоги сусіднього системного оператора є зменшення ФПП та величини доступної пропускної спроможності, що була запропонована при розподілі пропускної спроможності міждержавних перетинів на аукціоні, з урахуванням вимог стандартів операційної безпеки для забезпечення операційної безпеки мережі.

Цей метод управління обмеженнями врегульовує фізичні обмеження, спричинені надходженням вимоги сусіднього системного оператора.

Усунення зазначеного в цьому пункті обмеження має бути здійснено після отримання аукціонним офісом повідомлення від сусіднього системного оператора щодо припинення застосування обмеження.Додаток 2
до Правил управління обмеженнями

МЕТОДИКА
визначення структури розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів

1. Ця Методика визначає структуру розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, необхідну для визначення річного, місячного та добового продуктів.

2. Щороку аукціонний офіс до оприлюднення деталей річного аукціону розраховує та узгоджує із сусідніми системними операторами доступну пропускну спроможність по кожному міждержавному перетину.

3. На річний аукціон виставляється пропускна спроможність міждержавних електричних мереж України потужністю, що дорівнює 35 % від величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині за відповідним напрямом, з періодом надання доступу тривалістю, що дорівнює кількості календарних днів року (річний продукт), з урахуванням періоду(-ів) скорочення доступу.

4. На місячний аукціон виставляється пропускна спроможність міждержавних електричних мереж України потужністю, що дорівнює 35 % від величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині за відповідним напрямом, з періодом надання доступу, що дорівнює кількості календарних днів відповідного місяця (місячний продукт), з урахуванням періоду(-ів) скорочення доступу.

5. На добовий аукціон виставляється доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України потужністю, що дорівнює сумі таких величин:

30 % від величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині за відповідним напрямом;

нерозподілена та невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на річних та місячних аукціонах;

величина пропускної спроможності, щодо якої застосований механізм повернення ФПП.

Добовий продукт дорівнює одній годині, а величина добової вільної пропускної спроможності для кожної години відповідної доби визначається окремо.

6. Під час проведення місячних та річних аукціонів мають бути чітко визначені та оприлюднені в умовах аукціону періоди скорочення доступу.

7. Мінімальна величина пропускної спроможності при розрахунку величини продукту на річному, місячних та добових аукціонах складає 1 МВт.

8. Не пізніше ніж за 10 робочих днів до проведення річного аукціону аукціонний офіс визначає структуру розподілу пропускної спроможності за кожним перетином та напрямом і подає їх на погодження Регулятору.

9. Після погодження Регулятором структури розподілу пропускної спроможності аукціонний офіс оприлюднює таку структуру на офіційному вебсайті оператора системи передачі.ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
03.04.2020  № 763

ПОРЯДОК
розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів

I. Загальні положення

1.1. Сфера застосування

1.1.1. Цей Порядок розроблений з урахуванням положень Закону України "Про ринок електричної енергії" (далі - Закон), Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 714/2009 від 13 липня 2009 року про умови доступу до мережі для транскордонного обміну електроенергією та скасування Регламенту (ЄС) № 1228/2003 (далі - Регламент (ЄС)), Регламенту (ЄС) № 543/2013 від 14 червня 2013 року щодо надання та публікації даних на ринках електричної енергії та внесення змін до додатка I Регламенту (ЄС) № 714/2009 Європейського Парламенту та Ради, Регламенту (ЄС) 2016/1719 від 26 вересня 2016 року про визначення настанов щодо перспективного розподілу пропускної спроможності, Регламенту Комісії (ЄС) № 2015/1222 від 24 липня 2015 року, що встановлює методичні рекомендації стосовно розподілення пропускної спроможності та ведення режиму перевантаження.

1.1.2. Цей Порядок визначає:

1) положення та умови розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів через перетини з Європейським Союзом та іншими державами;

2) права та обов'язки зареєстрованих учасників, а також вимоги до участі в аукціонах;

3) процес проведення аукціону, у тому числі визначення граничної ціни, прийнятної при проведенні аукціону;

4) умови використання, передачі, повернення довгострокових ФПП та відшкодування власникам за повернення довгострокових ФПП;

5) процедуру зменшення ФПП;

6) порядок виставлення рахунків та їх оплати;

7) умови використання доходів від розподілу пропускної спроможності;

8) процедуру внесення змін і доповнень до цього Порядку.

1.1.3. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:

аукціон за резервним механізмом - аукціон, що застосовується аукціонним офісом через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи за визначеною цими Правилами процедурою;

банківська гарантія - вид забезпечення виконання зобов'язань (резервний акредитив або гарантія), відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов'язання перед аукціонним офісом сплатити кошти за переможця аукціону в разі невиконання останнім у повному обсязі або частково своїх фінансових зобов'язань перед аукціонним офісом;

витяг про кредитний ліміт та оплату (договірне списання) - інформація, розміщена в аукціонній платформі, що містить дані щодо залишку кредитного ліміту учасника розподілення в режимі реального часу на поточний час із докладним його розрахунком (кожне зарахування, списання, блокування коштів, банківські гарантії);

гарантована пропускна спроможність - пропускна спроможність, право на яку залишається незмінним, а у разі застосування зменшення забезпечується виплата відшкодування за зменшений обсяг розподіленої пропускної спроможності;

гарантоване ФПП - незмінність права на використання пропускної спроможності міждержавних перетинів та, у разі зменшення, право на отримання відшкодування за відповідний обсяг РПС;

грошове забезпечення - вид забезпечення у вигляді коштів, розміщених на рахунку ескроу, за яким бенефіціаром виступає аукціонний офіс;

Д-1 - день, що передує Д;

Д-3 - день, що передує Д-2;

довгостроковий аукціон - аукціон, на якому розподіляються місячні та річні ФПП;

довгострокове ФПП - ФПП, отримане на довгостроковому аукціоні;

документ про ФПП - документ, який містить інформацію про максимальний обсяг ФПП, що може бути номінований учасником ринку стосовно кожного перетину аукціонної зони за кожен день, кожну годину і кожен напрям, а також будь-якого можливого обмеження, що може бути здійснене до видачі документа про ФПП;

електронна реєстрація - унесення до аукціонної платформи інформації про учасника ринку на дату набуття ним статусу зареєстрованого учасника для можливості отримання персонального доступу до аукціонної платформи;

заява щодо реєстрації та приєднання до договору про доступ (далі - заява на приєднання) - заява, підписана та подана учасником ринку до аукціонного офісу для участі в аукціонах з розподілу ФПП та їх використання;

ідентифікаційний номер оплати - набір знаків, який за результатами проведення відповідного аукціону присвоюється аукціонним офісом відповідному ФПП і який використовується при здійсненні оплати по цьому ФПП;

кредитний ліміт - обсяг забезпечення, який може використовуватися для покриття будь-яких поданих заявок під час подальших аукціонів;

номінація ФПП - повідомлення власником ФПП аукціонному офісу про фактичне використання ФПП;

обсяг заявки - обсяг ФПП в МВт, який намагається отримати учасник аукціону;

передача ФПП - визначений цим Порядком спосіб передачі від власника до отримувача ФПП;

період подання заявок - період часу, протягом якого учасники аукціону, які мають намір брати участь в аукціоні, можуть подавати свої заявки;

повернення ФПП - визначений цим Порядком спосіб добровільного повернення власником ФПП наявного у нього ФПП;

правило "netting" - додаткова величина для розподілу ФПП для обох напрямів одного перетину, що визначається як менша величина з сумарних номінацій з кожного напряму цього перетину;

правила користування інформаційної системи (далі - Правила інформаційної системи) - умови доступу та використання учасниками аукціону аукціонної платформи, які розміщені на офіційному вебсайті аукціонного офісу;

резервний механізм - порядок розподілення пропускної спроможності, передачі РПС та повернення прав на РПС, що застосовується аукціонним офісом через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи;

робочий час - графік роботи, що визначений у договорі про доступ;

системний час аукціонної платформи - поточний час доби, який відраховується аукціонною платформою для присвоєння часової відмітки;

сторони - аукціонний офіс та зареєстрований учасник, які спільно іменуються "сторони", а кожна окремо - "сторона";

технічні проблеми в роботі аукціонної платформи - технічне порушення належного функціонування апаратного та/або програмного забезпечення, що використовується для проведення аукціонів, повне відключення від мережі Інтернет та/або втрата всіх інтернет-додатків;

умови проведення аукціону - перелік вимог до проведення конкретного аукціону, у тому числі вид запропонованих продуктів або резервів і відповідні дані;

ціна заявки - ціна, яку має намір сплатити зареєстрований учасник за 1 МВт протягом однієї години ФПП;

часова відмітка - системний час аукціонної платформи, що присвоюється будь-яким діям учасника аукціону в аукціонній платформі;

CET (Central European Time) - центральноєвропейський час.

Інші терміни та скорочення в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок електричної енергії" (далі - Закон), Правилах управління обмеженнями, затверджених постановою НКРЕКП від 03.04.2020 № 763, та в інших нормативно-правових актах України.

1.1.4. Використання, повернення прав та передача довгострокових прав на постачання ФПП стосуються виключно пропускної спроможності міждержавних перетинів, а зареєстровані учасники не мають будь-яких інших прав у зв'язку з наданими їм ФПП, крім прав, що надаються згідно з цим Порядком.

1.2. Аукціонний офіс

1.2.1. Аукціонний офіс здійснює організацію і проведення аукціонів, а також інші функції згідно з цим Порядком.

1.2.2. Аукціонний офіс є стороною, що укладає договір про доступ із зареєстрованим учасником.

1.2.3. Аукціонний офіс зобов'язаний публікувати актуальну версію цього Порядку та всіх змін та додатків до нього на власному вебсайті.

II. Вимоги до участі в аукціонах та передачі ФПП

2.1. Загальні положення

2.1.1. Учасники ринку мають право одержувати ФПП тільки за результатами аукціону та/або в результаті передачі ФПП, крім нових міждержавних ліній, що підлягають звільненню відповідно до Закону.

2.1.2. Для участі в аукціоні та передачі ФПП учасник ринку зобов'язаний відповідно до цього Порядку:

1) укласти договір про доступ;

2) отримати доступ до аукціонної платформи;

3) виконати вимоги щодо надання забезпечення.

2.1.3. Учасники ринку також зобов'язані виконувати інші зобов'язання, визначені цим Порядком.

2.2. Укладання договору про доступ

2.2.1. Учасник ринку принаймні за 7 робочих днів до першої участі в аукціоні повинен заявити про свій намір укласти договір про доступ шляхом подання до аукціонного офісу підписаної та належним чином оформленої заяви на приєднання за формою, оприлюдненою на аукціонній платформі та офіційному вебсайті аукціонного офісу, а також надати всю інформацію і документи, передбачені цим Порядком.

2.2.2. Усі реквізити заяви на приєднання мають бути заповнені, така заява не може містити будь-яких застережень та повинна бути підписана уповноваженою особою учасника ринку.

2.2.3. Заява на приєднання, надіслана до аукціонного офісу факсом або електронною поштою, не розглядається.

2.2.4. Аукціонний офіс оцінює повноту інформації, наданої учасником ринку, протягом 5 робочих днів з дня одержання заяви на приєднання.

2.2.5. Аукціонний офіс має право до закінчення строку розгляду заяви на приєднання звернутися до учасника ринку з вимогою щодо надання інформації, що не була надана учасником ринку разом із заявою на приєднання, або її уточнення. Аукціонний офіс перевіряє одержану додаткову інформацію протягом 5 робочих днів з дня її одержання.

2.2.6. Після одержання та перевірки всієї необхідної інформації аукціонний офіс протягом 2 робочих днів оприлюднює на власному вебсайті інформацію про реєстрацію учасника ринку або відмову в реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови, а також надсилає таку інформацію на електронну адресу уповноважених осіб учасника ринку. Договір про доступ набирає чинності з дати отримання повідомлення про надання учаснику ринку статусу учасника аукціону.

2.2.7. Аукціонний офіс оприлюднює перелік зареєстрованих учасників на власному вебсайті.

2.3. Форма та зміст договору про доступ

2.3.1. Договір про доступ розробляється аукціонним офісом на підставі примірного договору, затвердженого Регулятором, і є договором приєднання.

2.3.2. Договір про доступ і заява на приєднання розміщуються на офіційному вебсайті аукціонного офісу і можуть періодично змінюватися чи доповнюватися аукціонним офісом без зміни умов, які визначені в договорі про доступ на підставі цього Порядку, якщо інше не визначено в цьому Порядку.

2.3.3. У разі неоднакового тлумачення, суперечності або невизначеності між Порядком і договором про доступ норми цього Порядку мають переважне значення.

2.4. Надання інформації

2.4.1. Учасник ринку під час подання заяви на приєднання має повідомити інформацію та надати такі документи:

1) повне найменування згідно з установчими документами;

2) скорочене найменування згідно з установчими документами (у разі наявності);

3) прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи;

4) місцезнаходження (місце проживання) та адресу для листування;

5) офіційну адресу електронної пошти, номер факсу і номер телефону;

6) реєстраційний номер платника податків в Україні та/або ЄС (якщо такий є);

7) EIC-код;

8) довідку про відкритий рахунку ескроу для здійснення платежів учаснику ринку, який має використовуватися аукціонним офісом відповідно до цього Порядку, у разі використання грошового забезпечення;

9) належним чином оформлену(-і) анкету(-и) для створення, видалення або коригування облікового запису уповноваженої особи зареєстрованого учасника (не більше трьох). Усі розділи анкети (прізвище, ім'я, по батькові, номери факсів та телефонів, електронні адреси) повинні містити повну та достовірну інформацію;

10) оригінал чи належним чином завірену копію довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження уповноважених осіб зареєстрованого учасника на вчинення правочинів щодо доступу до міждержавних перетинів;

11) відкриту частину електронного засобу автентифікації;

12) інформацію стосовно кінцевого бенефіціарного власника (контролера);

13) інформацію про учасників аукціону, які пов'язані відносинами контролю із учасником ринку, який подає заяву на приєднання.

2.4.2. Учасник аукціону зобов'язаний забезпечити достовірність і повноту всіх даних та іншої інформації, що повідомляється ним аукціонному офісу відповідно до цього Порядку (у тому числі інформації, що міститься в договорі про доступ), та в оперативному порядку повідомляти аукціонний офіс про всі зміни в цих даних.

2.4.3. Зареєстрований учасник повинен письмово повідомляти аукціонний офіс про всі зміни інформації, повідомленої раніше, у день настання таких змін, якщо це можливо, але не пізніше ніж через 3 робочі дні від дня настання таких змін.

2.4.4. Аукціонний офіс має підтвердити реєстрацію змін або надіслати учаснику аукціону повідомлення про відмову в реєстрації таких змін не пізніше 5 робочих днів з дня одержання відповідного повідомлення про зміни. Повідомлення про відмову в реєстрації надсилається електронною поштою уповноваженій особі. Якщо аукціонний офіс відмовляє в реєстрації змін, у повідомленні про відмову мають бути зазначені підстави для такої відмови.

2.4.5. Зміни набирають чинності з дня надання підтвердження учаснику аукціону.

2.4.6. У разі направлення учаснику аукціону вимоги щодо уточнення інформації внаслідок внесення змін і доповнень учасник аукціону зобов'язаний надати уточнену інформацію протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги від аукціонного офісу.

2.5. Гарантії

2.5.1. Приєднуючись до договору про доступ, учасник ринку гарантує, що:

1) він не порушував будь-які провадження для визнання його неплатоспроможним або банкрутом чи звільнення від виконання зобов'язань згідно з будь-яким законом про визнання банкрутом або неплатоспроможним чи аналогічним законом про врегулювання прав кредиторів;

2) проти нього не порушено будь-якого провадження про визнання його неплатоспроможним, банкрутом або будь-якого іншого провадження про врегулювання прав кредиторів;

3) проти нього не порушено будь-якого провадження з метою припинення діяльності або ліквідації;

4) у нього відсутні прострочені платіжні зобов'язання перед існуючим, попереднім чи іншим аукціонним офісом.

2.6. Прийняття правил користування інформаційної системи

2.6.1. Приєднуючись до договору про доступ, учасник ринку приймає та погоджується з Правилами інформаційної системи, у тому числі з періодичними змінами чи доповненнями до них після їх розміщення на офіційному вебсайті аукціонного офісу.

2.7. Витрати, пов'язані з договором про доступ

2.7.1. Усі заяви про отримання статусу зареєстрованого учасника і подальшої участі в аукціонах та/або повідомлення про передачу або повернення ФПП надаються за власний рахунок і на власний ризик учасника аукціону. Аукціонний офіс не несе відповідальності перед будь-якою особою за будь-які витрати, збитки або втрати, пов'язані з участю в аукціонах та/або передачею чи поверненням ФПП, якщо це безпосередньо не визначено в цьому Порядку.

2.8. Відмова в укладенні договору

2.8.1. Аукціонний офіс може відмовити учаснику ринку в укладенні договору про доступ, якщо:

1) учасник ринку не надає належним чином оформлену і підписану заяву на приєднання, необхідну інформацію та/або документи, передбачені цим Порядком;

2) аукціонний офіс раніше розривав договір про доступ у результаті порушення учасником ринку його умов та якщо підстави для розірвання договору про доступ не зникли;

3) укладення договору про доступ із учасником ринку може спричинити порушення будь-яких обов'язкових правових або регуляторних вимог;

4) будь-які гарантії зареєстрованого учасника виявляються нечинними або недостовірними.

2.9. Електронна аукціонна платформа

2.9.1. Аукціонний офіс безкоштовно надає доступ до електронної аукціонної платформи за умови виконання таких вимог:

1) зареєстрованим учасником заповнено та подано підписану анкету створення, видалення або коригування облікового запису уповноваженої особи, форма якої розміщується на офіційному вебсайті аукціонного офісу;

2) зареєстрований учасник виконує вимоги щодо автентифікації, визначені у Правилах інформаційної системи. Такі вимоги можуть включати, зокрема, обов'язок щодо надання в електронній формі підтвердження підписання та кодування або іншої технології автентифікації.

2.9.2. Аукціонний офіс повинен підтвердити створення аккаунта учасника аукціону або може надіслати повідомлення про відмову не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати одержання відповідної заповненої і підписаної анкети від учасника аукціону. Підтвердження або повідомлення про відмову має бути надіслане електронною поштою уповноваженій особі.

2.9.3. Аукціонний офіс надсилає обґрунтоване повідомлення про відмову у разі невиконання вимог, установлених пунктом 2.9.1 цієї глави.

2.9.4. Аукціонний офіс організовує та проводить аукціони з розподілення ФПП в електронному вигляді на аукціонній платформі. Аукціонна платформа, установлена в аукціонному офісі, має вигляд вебдодатка.

2.9.5. Аукціонний офіс забезпечує методичну допомогу всім учасникам аукціону щодо роботи з аукціонною платформою. Контактна інформація та години роботи служби підтримки аукціонної платформи оприлюднюються на офіційному вебсайті аукціонного офісу.

2.9.6. Уся інформація щодо часових меж, зазначена в цьому Порядку (зокрема кінцеві строки передачі даних, оголошення результатів тощо), приводиться у відповідність до системного часу аукціонної платформи. Інтерфейс користувача має працювати за системним часом аукціонної платформи.

2.9.7. Уповноважена особа виконує відповідні операції в аукціонній платформі з використанням інтерфейсу користувача.

2.9.8. З метою забезпечення комунікації між учасниками аукціону та/або аукціонним офісом, у тому числі щодо здійснення передачі та/або припинення ФПП, аукціонним офісом створюється та підтримується дошка повідомлень на аукціонній платформі. Використання інформаційної дошки є безкоштовним.

2.9.9. Дошка повідомлень є інструментом для публікації (оприлюднення) повідомлень учасників аукціону. Дошка повідомлень безпосередньо не пов'язана з функціональними можливостями аукціонної платформи (за винятком ідентифікації учасника аукціону), тому:

1) повідомлення про намір передати або отримати ФПП, оприлюднені учасником аукціону, не перевіряються аукціонним офісом. Учасник аукціону, від імені якого його уповноваженою особою здійснюється розміщення інформації на дошці повідомлень, відповідає за зміст та достовірність такої інформації;

2) уся інформація, що стосується роботи аукціонного офісу або аукціонної платформи, розміщується виключно співробітниками аукціонного офісу;

3) за допомогою дошки повідомлень не проводяться операції через жоден модуль аукціонної платформи;

4) інформаційна дошка використовується для обміну інформацією між зареєстрованими учасниками про їхні інтереси щодо купівлі та/або продажу довгострокових ФПП. Жодні угоди за допомогою інформаційної дошки не укладаються;

5) аукціонний офіс не несе відповідальності за точність і повноту інформації, опублікованої зареєстрованим учасником на інформаційній дошці;

6) аукціонний офіс може видалити з інформаційної дошки будь-яку інформацію, яку він вважає непотрібною. У разі такого видалення аукціонний офіс повідомляє підстави такого видалення відповідному зареєстрованому учаснику.

2.9.10. Аукціонний офіс не відповідає за будь-які прямі або непрямі втрати чи збитки, понесені будь-яким зареєстрованим учасником у зв'язку з роботою дошки повідомлень або у зв'язку з використанням або неможливістю її використання, та не відповідає за будь-які вебсайти та матеріали, розміщені на ній.

2.9.11. Цілісність, доступність, конфіденційність та захист від несанкціонованого доступу до інформації реалізуються на аукціонній платформі відповідно до вимог національного законодавства.

2.9.12. Програмне забезпечення аукціонної платформи повинно відповідати вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів системи технічного та програмного захисту інформації.

2.9.13. Усі операції, що здійснюються через аукціонну платформу, синхронізуються та зберігаються з інформацією щодо відповідного зареєстрованого учасника та часу здійснення операції.

2.9.14. Зареєстрований учасник зобов'язується дотримуватися всіх правил безпеки, зазначених у цьому Порядку. Зокрема зобов'язується переконатися, що його уповноважена особа:

1) зберігає свій особистий закритий ключ таким чином, щоб ніхто інший не міг отримати доступ до нього;

2) використовує свій особистий закритий ключ і електронну реєстрацію виключно у випадках та відповідно до вимог цього Порядку;

3) інформує аукціонний офіс про доступ сторонніх осіб до інформації про його особистий закритий ключ та її розголошення (у зв'язку з чим аукціонний офіс за офіційним зверненням зареєстрованого учасника блокує особистий ключ до подальшої його зміни).

Усі прямі та/або непрямі збитки, пов'язані з доступом до інформації про особистий ключ сторонніх осіб та її розголошенням, покладаються виключно на зареєстрованого учасника, з вини якого відбувся доступ до інформації сторонніх осіб.

2.9.15. Обмін даними між уповноваженою особою та аукціонним офісом відбувається шляхом завантаження або пересилання документів через інтерфейс користувача аукціонної платформи та/або електронною поштою, та/або факсимільним зв'язком.

2.9.16. Аукціонний офіс може обмінюватись даними із зареєстрованими учасниками лише за адресами, зазначеними в анкеті. Якщо електронна пошта недоступна, зареєстрований учасник повинен повідомити про це аукціонний офіс.

2.10. Регуляторні і правові вимоги

2.10.1. Кожен учасник ринку несе відповідальність за забезпечення виконання вимог національного законодавства, у тому числі вимог будь-якого компетентного органу, та одержання всіх необхідних дозволів для участі в аукціонах або передачі та використання ФПП.

III. Забезпечення

3.1. Загальні положення

3.1.1. Зареєстрований учасник надає забезпечення для гарантування оплати аукціонному офісу за результатами аукціонів.

3.1.2. Прийнятними є тільки нижченаведені форми забезпечення:

1) банківська гарантія;

2) грошове забезпечення.

3.1.3. Забезпечення може надаватися в одній із форм або в обох формах за умови, що аукціонний офіс має право на повне забезпечення як бенефіціар.

Використання забезпечення може здійснюватися тільки у випадках та у спосіб, що передбачені цим Порядком.

3.1.4. Кредитний ліміт повинен завжди дорівнювати чи перевищувати нуль.

3.1.5. Грошове забезпечення має надаватися на рахунок ескроу в національній валюті України за курсом Національного банку України по відношенню до євро на дату перерахування коштів на рахунок ескроу для зареєстрованих учасників.

Сума грошового забезпечення розміщується зареєстрованим учасником на рахунку ескроу в банку, визначеному аукціонним офісом.

3.1.6. У випадку надання забезпечення у формі грошового забезпечення зареєстрований учасник обумовлює в договорі щодо відкриття та обслуговування рахунку ескроу:

1) право уповноваженого банку на договірне списання (перерахування) коштів з цього рахунку на рахунок аукціонного офісу (як бенефіціара) за наданою ним платіжною вимогою, що надається останнім у разі виникнення зобов'язання зареєстрованого учасника здійснити платіж на користь аукціонного офісу у випадку, передбаченому цим Порядком;

2) право на перерахування коштів з рахунку ескроу виключно з дозволу аукціонного офісу;

3) доступ аукціонного офісу до інформації щодо наявних на рахунку ескроу коштів та операцій за ним.

3.2. Форма банківської гарантії

3.2.1. Банківська гарантія як забезпечення має відповідати таким вимогам:

1) Положенню про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 11/10321, з урахуванням вимог (обмежень), викладених у цьому розділі;

2) бути викладена українською мовою для банків-гарантів, які є резидентами, або англійською мовою для банків-гарантів, які є нерезидентами;

3) поширюватись на зобов'язання учасника аукціону, що виникають за всіма аукціонами, у яких він бере участь;

4) умови банківської гарантії не повинні забороняти можливість аукціонного офісу (бенефіціара) надавати банку-гаранту часткові вимоги платежу за такою гарантією необмежену кількість разів у межах суми цієї банківської гарантії;

5) передбачати здійснення оплати на першу вимогу аукціонного офісу;

6) бути безвідкличною та не повинна обмежуватися певними умовами і передаватися іншим особам;

7) іноземний банк, який видає банківську гарантію, повинен мати довгостроковий кредитний рейтинг не нижче ніж BBB+, присвоєний компанією "Стандард енд Пурз" (Standard and Poor), BBB+, присвоєний компанією "Фіч" (Fitch), або Baa1, присвоєний компанією "Мудіз Інвесторс Сервіс Інк." (Moody's Investors Service Inc). Український банк, який видає банківську гарантію, не повинен бути включений до переліку юридичних осіб, щодо яких державними органами України, США або країн ЄС застосовано спеціальні економічні чи інші обмежувальні санкції;

8) зареєстрований учасник не повинен бути афілійованою особою банку, який видав банківську гарантію, у розумінні вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність".

3.2.2. Банківська гарантія повинна містити такі відомості:

1) назву документа;

2) номер, місце складання, дату видачі;

3) повне найменування принципала - юридичної особи, для принципала - фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);

4) код згідно з ЄДРПОУ - для принципала - юридичної особи-резидента; реєстраційний номер облікової картки платника податків - для принципала - фізичної особи-резидента або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

5) назву валюти, у якій надається гарантія;

6) суму гарантії цифрами та словами;

7) назву валюти платежу, якщо вона відрізняється від валюти, у якій надається гарантія;

8) дату, номер і назву (у разі наявності таких реквізитів) відповідного документа, з якого виникають базові відносини, забезпечені банківською гарантією;

9) найменування бенефіціара;

10) код згідно з ЄДРПОУ бенефіціара;

11) найменування, код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження банку-гаранта;

12) дату закінчення дії або строк дії банківської гарантії чи обставини, за яких строк дії банківської гарантії є закінченим;

13) умови, за яких у бенефіціара виникає право вимоги платежу за банківською гарантією, та умови щодо змісту такої вимоги (у разі потреби);

14) умови щодо зменшення/збільшення суми банківської гарантії (у разі потреби);

15) відомості про уповноважену(-их) особу(-іб) банку-гаранта, яка(-і) видала(-и) банківську гарантію, та її (їх) підпис(-и) (для випадку оформлення банківської гарантії у паперовій формі) чи кваліфікований(-і) електронний(-і) підпис(-и), який(-і) накладено на банківську гарантію (для випадку оформлення банківської гарантії в електронній формі);

16) інші умови (за потреби).

3.2.3. Учасник аукціону повинен забезпечити надання аукціонному офісу банківської гарантії принаймні за 3 робочі дні до завершення періоду подання заявок для участі в аукціоні, на якому вона буде використана як забезпечення, а також урахована на подальших аукціонах.

3.2.4. Аукціонний офіс приймає оригінал банківської гарантії, якщо її видано у паперовій формі, або в електронній формі за умови, що вона відповідає вимогам цього Порядку.

3.2.5. Аукціонний офіс повинен підтвердити прийняття банківської гарантії або надіслати повідомлення про відмову учаснику аукціону не пізніше ніж через 2 робочі дні після отримання банківської гарантії. Підтвердження повідомлення про відмову надсилається електронною поштою уповноваженим особам. У повідомленні про відмову повинна бути визначена причина відмови. Відмова дозволяється виключно у разі невідповідності наданої зареєстрованим учасником банківської гарантії вимогам, установленим цим Порядком.

3.3. Чинність і подовження терміну дії банківської гарантії

3.3.1. Забезпечення у формі банківської гарантії повинно бути чинним протягом таких мінімальних періодів часу:

1) стосовно продукту(-ів) зі строком використання, що перевищує один місяць, - з дня відкриття торгів на річному аукціоні та принаймні протягом 30 днів після закінчення періоду використання продукту;

2) стосовно продукту(-ів) зі строком використання, що становить один місяць, - з дня відкриття торгів на місячному аукціоні та принаймні протягом 30 днів після закінчення періоду використання продукту;

3) стосовно продукту(-ів) зі строком використання, що становить менше ніж один місяць, - з дня відкриття торгів на добовому аукціоні та принаймні протягом 60 днів після закінчення періоду використання продукту.

3.3.2. Учасник аукціону зобов'язаний змінювати або подовжувати термін дії забезпечення у вигляді банківської гарантії для участі в аукціоні відповідно до вимог цього Порядку.

3.4. Кредитний ліміт

3.4.1. Аукціонний офіс обчислює та регулярно коригує кредитний ліміт кожного учасника аукціону для подальшої участі в аукціоні.

Кредитний ліміт дорівнює сумі чинних забезпечень після вирахування непогашеної заборгованості. Банківська гарантія вважається прийнятною тільки у разі дотримання вимог цього Порядку, що стосуються її відповідності конкретному аукціону. Аукціонний офіс повідомляє цю інформацію окремо кожному учаснику аукціону через аукціонну платформу.

3.4.2. Розмір непогашеної заборгованості визначається відповідно до цього Порядку.

3.4.3. Для визначення кредитного ліміту розмір непогашеної заборгованості збільшується з урахуванням застосовних податків і зборів.

3.4.4. Під час визначення кредитного ліміту враховуються періоди скорочення.

3.4.5. Максимальні грошові зобов'язання учасника аукціону згідно з заявкою/заявками, зареєстрованою/зареєстрованими на час завершення періоду подання заявок, умовно вважаються непогашеною заборгованістю. Після опублікування проміжних результатів аукціону до того, як результати аукціону стануть остаточними, повідомлена сума, що підлягає сплаті, тимчасово вважається непогашеним грошовим зобов'язанням для визначення кредитного ліміту для будь-якого супутнього аукціону. Кредитний ліміт переглядається на основі фактично розподілених ФПП після опублікування проміжних результатів аукціону.

3.5. Внесення змін до забезпечення

3.5.1. Учасник аукціону може змінити розмір та/або форму забезпечення в будь-який час.

3.5.2. Зменшення розміру забезпечення учасника аукціону дозволяється, тільки якщо кредитний ліміт після такого зменшення буде дорівнювати чи перевищувати нуль.

3.5.3. Аукціонний офіс погоджується зі зміною форми забезпечення та зміною суми забезпечення, якщо така зміна відповідає вимогам цього Порядку.

3.5.4. Забезпечення з урахуванням його зміни може бути використане, тільки якщо аукціонний офіс забезпечив відображення таких змін забезпечення на вимогу учасника аукціону в аукціонній платформі.

3.5.5. Аукціонний офіс оцінює зміни до забезпечення та підтверджує їх прийняття або надсилає зареєстрованому учаснику повідомлення про відмову у їх прийнятті не пізніше ніж через 2 робочі дні з дня їх одержання. Підтвердження або повідомлення про відмову надсилається електронною поштою уповноваженим особам. У повідомленні про відмову зазначається підстава для такої відмови.

3.6. Інцидент із забезпеченням

3.6.1. Інциденти із забезпеченням виникають у таких випадках:

1) забезпечення недостатнє для гарантування оплати за відповідні ФПП, що має сплатити учасник аукціону на наступну дату оплати, з урахуванням суми та чинності забезпечення;

2) строк чинності забезпечення не подовжено;

3) забезпечення не відновлюється після виникнення інциденту з оплатою або надається нове забезпечення, що не відповідає вимогам, наведеним у цьому Порядку.

3.6.2. Аукціонний офіс повідомляє учасника аукціону про інциденти із забезпеченням електронною поштою та/або через аукціонну платформу. Учасник аукціону зобов'язаний збільшити розмір свого забезпечення протягом 2 робочих днів з дня отримання повідомлення, якщо це здійснюється протягом робочого часу аукціонного офісу, або 2 робочих днів з наступного робочого дня, якщо повідомлення надсилають після закінчення робочого часу.

Якщо забезпечення, надані учасником аукціону після цього періоду, є недостатніми, аукціонний офіс може призупинити виконання або розірвати договір про доступ на підставах, визначених договором про доступ.

3.7. Вимоги щодо здійснення оплати за забезпеченнями

3.7.1. Аукціонний офіс має право висувати вимоги щодо здійснення оплати за забезпеченням, наданим учасником аукціону, у разі виникнення зареєстрованого інциденту з оплатою.

3.7.2. Учасник аукціону має відновити розмір свого забезпечення та збільшити його до належного після виникнення інциденту з оплатою або інциденту із забезпеченням, якщо договір про доступ не буде призупинено чи розірвано з підстав, зазначених у договорі про доступ.

IV. Аукціони

4.1. Загальні положення щодо проведення аукціонів

4.1.1. ОСП підтримує необхідний рівень технічного резерву пропускної спроможності між аукціонними зонами для підтримання операційної безпеки мережі та з цією метою співпрацює з сусідніми системними операторами.

4.1.2. Усі доступні ФПП між аукціонними зонами повинні бути запропоновані у процесі розподілу учасникам аукціону з урахуванням дотримання стандартів операційної безпеки. ОСП визначає структуру розподілу пропускної спроможності для різних часових періодів.

4.1.3. Доступ до перетинів надається за принципом першочергового задоволення заявок учасників аукціону, що пропонують найвищу ціну.

4.1.4. ФПП розподіляються на аукціонах за центральноєвропейським часом (CET).

4.1.5. Аукціонний офіс розподіляє ФПП між учасниками аукціону шляхом явного аукціону. До проведення аукціону аукціонний офіс публікує умови проведення аукціону на аукціонній платформі та на власному вебсайті.

4.1.6. Аукціони проводяться із використанням аукціонної платформи. Кожен учасник аукціону, виконуючи вимоги щодо участі, має право подавати заявки через аукціонну платформу до настання кінцевого строку подання заявок щодо конкретного аукціону згідно з відповідними умовами проведення аукціону.

4.1.7. Після настання кінцевого строку подання заявок щодо конкретного аукціону аукціонний офіс перевіряє заявки, у тому числі на предмет дотримання відповідних кредитних лімітів учасниками аукціону. Результати аукціону повідомляються учасникам аукціону через аукціонну платформу.

4.1.8. Аукціонний офіс інформує про аукціони шляхом розміщення на аукціонній платформі та на власному вебсайті графіка аукціонів із визначенням дат їх проведення. Графік аукціонів на кожен календарний рік публікується не пізніше ніж за 7 діб до оприлюднення деталей річного аукціону, в якому також зазначаються строки оприлюднення умов проведення аукціону(-ів).

4.1.9. Календар проведення аукціонів повинен ураховувати строки, що мають забезпечувати відповідно до цього Порядку можливість підготовки та надання учасниками аукціону заявки(-ок) та виконання інших вимог, передбачених цим Порядком.

4.1.10. Добові аукціони проводяться кожного календарного дня протягом року.

4.1.11. За результатами проведення відповідного аукціону учасники аукціону, пов'язані відносинами контролю, мають право отримувати по кожному міждержавному перетину та кожному напряму ФПП в обсягах, що не перевищують 50 % від пропускної спроможності, запропонованої на аукціоні за відповідним міждержавним перетином та напрямом.

Під час проведення аукціону аукціонний офіс здійснює контроль виконання вимоги, зазначеної в цьому пункті, та щомісяця інформує Регулятора про її виконання.

Зазначене обмеження щодо можливості придбання пропускної спроможності не діє, якщо загальний попит на пропускну спроможність на відповідному аукціоні дорівнює або менший ніж запропонована для розподілу величина пропускної спроможності.

4.2. Строки розподілу перетинів і форма продукту

4.2.1. Стандартні строки розподілу ФПП за умови наявності продукту визначаються в такому порядку:

1) щороку - починаючи з першого дня календарного року і закінчуючи останнім днем календарного року;

2) щомісяця - починаючи з першого дня і закінчуючи останнім днем календарного місяця;

3) щодня - окремо за кожною годиною доби.

4.2.2. За наявності нерозподілених ФПП аукціонний офіс організовує за замовчуванням принаймні один аукціон на рік та один аукціон на місяць.

4.3. Умови проведення аукціону

4.3.1. Попередню та остаточну версії умов проведення річного аукціону аукціонний офіс публікує не пізніше ніж за 7 діб до закінчення періоду подання заявок на аукціон.

Попередню та остаточну версії умов проведення місячного аукціону аукціонний офіс публікує не пізніше ніж за 2 доби до закінчення періоду подання заявок на аукціон.

Умови проведення добового аукціону аукціонний офіс визначає в календарі проведення добових аукціонів.

4.3.2. Попередні умови проведення довгострокових аукціонів повинні містити, зокрема:

1) ідентифікаційний код аукціону в аукціонній платформі;

2) строки розподілу ФПП (річний та/або місячний);

3) ідентифікаційні відомості про перетин аукціонної зони чи відповідний напрям;

4) кінцеві строки повернення ФПП, розподілених на річних аукціонах за конкретним(-ми) перетином(-ами) аукціонних зон;

5) період використання продукту;

6) періоди та величини скорочення, пов'язані з періодом використання продукту, залежно від обставин;

7) період подання заявок;

8) кінцеві строки оприлюднення попередніх результатів аукціону;

9) період оскарження;

10) попередню запропоновану пропускну спроможність;

11) будь-яку іншу важливу інформацію чи умови, що застосовуються до продукту або аукціону.

4.3.3. Не раніше ніж через 4 години після публікації попередніх умов проведення довгострокового аукціону аукціонний офіс публікує остаточні умови проведення конкретного аукціону, в яких визначено остаточну запропоновану величину ФПП та інші оновлені важливі відомості чи умови, що застосовуються до продукту або аукціону.

4.3.4. Остаточний обсяг запропонованої пропускної спроможності включає:

1) обсяг запропонованої на відповідному аукціоні пропускної спроможності;

2) обсяг доступної пропускної спроможності, що розподілена між зареєстрованими учасниками, щодо яких ініційовано процес повернення довгострокових ФПП за цим аукціоном;

3) обсяг доступної пропускної спроможності, що розподілена між зареєстрованими учасниками, що буде перерозподілений у результаті призупинення або припинення договору про доступ.

4.3.5. Крім вимог, визначених пунктом 4.3.4 цієї глави, для добових аукціонів обсяг запропонованої пропускної спроможності включає:

1) обсяг доступної пропускної спроможності, розподілений між зареєстрованими учасниками, що буде перерозподілений у результаті відсутності або часткової номінації ФПП;

2) обсяг доступної пропускної спроможності, що утворився в результаті застосування правила "netting".

Якщо при застосуванні правил "netting" величини сумарних номінацій ФПП обох напрямів перетину рівні, додаткові величини для розподілу ФПП для обох напрямів цього перетину дорівнюють величині сумарних номінацій по одному з напрямів.

4.4. Періоди скорочення запропонованої пропускної спроможності

4.4.1. Аукціонний офіс може оголосити про один або кілька періодів скорочення в умовах проведення аукціону. У такому разі умови проведення аукціону повинні включати, інформацію про тривалість періоду скорочення та обсяг запропонованої пропускної спроможності в цей період по кожному періоду скорочення.

4.4.2. Періоди скорочення не можуть бути застосовані до вже розподілених ФПП та не враховуються з будь-якою метою, у тому числі для визначення відшкодування за зменшення.

4.5. Подання заявок

4.5.1. Учасник аукціону подає аукціонному офісу заявку чи пакет заявок (до 20) на кожний продукт.

Заявка подається в електронній формі із використанням аукціонної платформи протягом періоду, визначеного в умовах проведення аукціону, та повинна містити:

1) ідентифікаційні відомості учасника аукціону, який подає заявку, зокрема, інформацію про EIC-код;

2) ідентифікаційні відомості перетину аукціонних зон і напрямів, щодо яких вона подається;

3) ціну заявки, що повинна бути відмінною від інших заявок того самого учасника аукціону, без урахування податків і зборів, у гривнях за кожний МВт·год періоду використання продукту (грн/МВт·год), визначену у вигляді числа із щонайбільше двома десятковими знаками після коми, що має дорівнювати або перевищувати нуль;

4) обсяг заявки в повних МВт, який має бути виражений у вигляді цілого числа (без десяткових знаків після коми), мінімальний обсяг однієї заявки становить 1 МВт.

4.5.2. Учасник аукціону може вносити зміни до попередньо зареєстрованої заявки або пакета заявок у будь-який час протягом періоду подання заявок, у тому числі скасувати заявку або пакет заявок. При визначенні результатів аукціону розглядається тільки остання змінена версія заявки чи пакета заявок.

4.5.3. Якщо обсяг заявки або обсяг, визначений як сумарний показник обсягів кількох заявок, поданих на один аукціон учасником аукціону, перевищує запропоновану величину ФПП, заявлену в остаточних умовах проведення аукціону, ця заявка або ці заявки відхиляються в повному обсязі. У разі внесення змін до попередньо поданих заявок, що призводить до перевищення запропонованої пропускної спроможності, зміни відхиляються та враховуються попередньо зареєстровані заявки.

4.5.4. Якщо обсяг заявки або обсяг, визначений як сумарний показник обсягів кількох заявок, поданих учасником аукціону на один аукціон, перевищує відповідну запропоновану потужність, заявлену після подання цінових заявок, цінові заявки з найнижчою ціною відхиляються по черзі доти, доки загальний дозволений обсяг цінових заявок не стане нижчим або не дорівнюватиме запропонованій пропускній здатності. Цінові заявки з однаковою ціною, подані одним учасником аукціону, відхиляються.

4.5.5. Процедура, визначена в цій главі, застосовується до всіх видів продуктів аукціонів і всіх строків розподілу пропускної спроможності.

4.6. Реєстрація заявок

4.6.1. Не підлягають реєстрації аукціонним офісом заявки, що:

1) не відповідають вимогам, наведеним у главі 4.5 цього розділу;

2) подані учасником аукціону, договір про доступ якого призупинений.

4.6.2. Якщо заявка або пакет заявок відповідають вимогам цього Порядку, аукціонний офіс підтверджує учаснику аукціону, що такі заявки були правильно зареєстровані, через аукціонну платформу. Якщо аукціонна платформа не надає підтвердження про одержання, така заявка або пакет заявок вважаються не зареєстрованими.

4.6.3. Після відхилення заявки аукціонний офіс негайно повідомляє учасника аукціону, заявку якого відхилено, про те, що його пропозиція не чинна, та про підстави такого відхилення.

4.6.4. Аукціонний офіс веде записи про всі одержані чинні та відхилені заявки.

4.6.5. Кожна чинна заявка, зареєстрована на кінець періоду подання заявок, є безумовною та безвідкличною заявкою щодо придбання ФПП.

4.7. Загальна заявка

4.7.1. Учасник аукціону має право подавати загальні заявки на аукціонах.

4.7.2. Загальна заявка після визнання її такою учасником аукціону автоматично застосовується до кожного подальшого відповідного аукціону згідно з визначеним учасником аукціону, що надається ним під час подання загальної заявки. На початку відповідного періоду подання заявок зареєстрована загальна заявка вважається заявкою, поданою стосовно відповідного аукціону. Ця заявка вважається поданою, коли аукціонний офіс надсилає учаснику аукціону підтвердження про одержання.

4.7.3. Якщо загальна заявка або обсяг, визначений як сумарний показник обсягів кількох загальних заявок, поданих за одним аукціоном учасником аукціону, перевищує запропоновану величину ФПП, заявки з найнижчими цінами відхиляються по черзі доти, доки загальний дозволений обсяг заявок не стане меншим або не дорівнюватиме запропонованим ФПП.

4.7.4. Учасник аукціону, який має намір унести зміни до загальної заявки щодо подальшого аукціону, повинен змінити обсяг заявки і ціну заявки за загальними заявками до початку періоду подання заявок на аукціон.

4.7.5. Учасник аукціону, який не має наміру подавати загальні заявки з використанням аукціонної платформи щодо подальших аукціонів, може скасувати загальні заявки до початку подальшого періоду подання заявок.

4.8. Перевірка кредитного ліміту

4.8.1. Після подання учасником аукціону заявки або пакета заявок аукціонний офіс перевіряє, чи перевищує кредитний ліміт максимальні платіжні зобов'язання за зареєстрованою(-ими) заявкою(-ами) учасника аукціону. Якщо максимальні платіжні зобов'язання за зареєстрованими заявками перевищують кредитний ліміт, аукціонний офіс автоматично через аукціонну платформу видає попередження учаснику аукціону щодо зміни кредитного ліміту. Якщо максимальне платіжне зобов'язання за зареєстрованими заявками перевищує кредитний ліміт на час подання заявок, такі заявки відхиляються тільки після виконання процедури, передбаченої пунктом 4.8.2 цієї глави.

4.8.2. На час завершення періоду подання заявок аукціонний офіс перевіряє, чи не перевищує максимальна сума платіжних зобов'язань за зареєстрованими заявками встановлений кредитний ліміт. Якщо максимальна сума платіжних зобов'язань за цими заявками перевищує кредитний ліміт, ці заявки, починаючи з заявки з мінімальною ціною, відхиляються по черзі доти, доки максимальна сума платіжних зобов'язань не стане менше або не дорівнюватиме кредитному ліміту. Якщо у процесі відхилення дві чи більше заявок мають однакову ціну, то такі заявки відхиляються, починаючи з поданої останньою.

4.8.3. Аукціонний офіс визначає недостатність забезпечення як підставу для відхилення заявки учасника аукціону у повідомленні про результати аукціону.

4.8.4. Аукціонний офіс систематично оцінює всі заявки незалежно від того, на який аукціон і щодо якого перетину аукціонної зони чи напряму вони подаються. Якщо заявки стосуються різних аукціонів, аукціонний офіс ураховує всі обчислені максимальні платіжні зобов'язання та непогашені платіжні зобов'язання.

4.8.5. Для обчислення максимальних платіжних зобов'язань, пов'язаних з одним перетином і напрямом аукціонної зони, аукціонний офіс сортує зареєстровані заявки за ціною заявок у низхідному порядку ранжування. Перша заявка - це заявка з найвищою ціною, а заявка n - це заявка з найнижчою ціною. Аукціонний офіс обчислює максимальні платіжні зобов'язання за формулою

де

-

ціна і-ї заявки, грн/МВт·год;


-

обсяг і-ї заявки, МВт;


і

-

заявка, підрядковий індекс;


n

-

кількість заявок, підрядковий індекс;


t

-

кількість годин дії продукту, підрядковий індекс.

4.8.6. Під час обчислення максимальних платіжних зобов'язань аукціонний офіс також ураховує:

1) максимальний обсяг довгострокових прав на постачання, що можуть бути надані учаснику аукціону протягом періоду скорочення за кожну годину періоду (якщо це необхідно);

2) збільшення розміру максимальних платіжних зобов'язань після нарахування застосовних податків і зборів;

3) непогашені платіжні зобов'язання;

4) розмір необхідного забезпечення одного або двох щомісячних чергових платежів із обчисленням належної суми стосовно ФПП з періодом використання продуктів, що становить або перевищує один місяць.

4.9. Визначення результатів аукціону

4.9.1. Після закінчення періоду подання заявок на аукціон та перевірки кредитного ліміту аукціонний офіс визначає результати аукціону та розподіляє ФПП.

4.9.2. Визначення результатів аукціону здійснюється в такому порядку:

1) визначення загального обсягу розподілених ФПП за окремими перетинами аукціонних зон і напрямами;

2) ідентифікація заявок переможців, що повністю або частково відповідають встановленим критеріям;

3) визначення граничної ціни за кожним перетином і напрямом аукціонної зони.

4.9.3. Аукціонний офіс визначає граничну ціну щодо кожного перетину аукціонної зони і напряму на основі таких критеріїв:

1) якщо загальний обсяг міжзональних пропускних спроможностей, стосовно яких подані чинні заявки, є меншим або дорівнює обсягу відповідних запропонованих пропускних спроможностей по відповідному аукціону, то гранична ціна дорівнює нулю;

2) якщо загальний обсяг міжзональних пропускних спроможностей, стосовно яких подані чинні заявки, перевищує обсяг відповідних запропонованих пропускних спроможностей по відповідному аукціону, гранична ціна визначається за найнижчою(-ими) ціною(-ами), розподіленими у повному обсязі або частково.

4.9.4. Якщо два чи більше учасників аукціону подали за одним перетином аукціонних зон і напрямом чинні заявки з однаковою ціною, що не можуть бути прийняті повністю стосовно необхідного обсягу ФПП, аукціонний офіс визначає переможців, які подали заявки, та обсяги ФПП кожного учасника аукціону в такому порядку:

1) міжзональна пропускна спроможність, доступна для заявок, що визначають граничну ціну, розподіляється порівну між учасниками аукціону, які подали такі заявки;

2) якщо обсяги прав на постачання, що вимагаються учасником аукціону за граничною ціною, є меншими або дорівнюють частці, визначеній відповідно до підпункту 1 цього пункту, вимогу такого учасника аукціону повинно бути виконано в повному обсязі;

3) якщо обсяги прав на постачання, що вимагаються учасником аукціону за граничною ціною, перевищують частку, обчислену відповідно до підпункту 1 цього пункту, вимогу учасника аукціону повинно бути виконано в межах розміру частки, визначеної відповідно до підпункту 1 цього пункту;

4) будь-яка міжзональна пропускна спроможність, що залишилася після розподілу відповідно до підпунктів 2 та 3 цього пункту, розподіляється між учасниками аукціону, вимоги яких не було виконано в повному обсязі, із застосуванням процедури, описаної в підпунктах 1 - 3 цього пункту.

4.9.5. У разі встановлення періоду скорочення в умовах проведення конкретного аукціону аукціонний офіс визначає результати аукціону таким чином:

1) заявки переможців і граничні ціни за конкретними перетинами аукціонних зон і напрямів визначаються згідно з цим Порядком;

2) стосовно кожного періоду скорочення обсяги довгострокових ФПП, що розподіляються між окремими учасниками аукціону, визначаються на пропорційній основі з урахуванням обсягу довгострокових ФПП за відповідними заявками кожного учасника-переможця аукціону та відповідних періодів скорочень запропонованих пропускних спроможностей. Аукціонний офіс публікує на аукціонній платформі та власному вебсайті роз'яснення та приклади обчислення обсягів, прав на постачання, що повинні бути розподілені між окремими учасниками аукціону протягом періоду скорочення.

4.9.6. Якщо за результатами розрахунків обсяг у МВт не є цілим числом, обсяг прав на постачання у МВт округлюється до найближчого меншого цілого числа. Якщо ФПП, розподілені між окремими учасниками аукціону, дорівнюють нулю після заокруглення, це не впливає на визначення граничної ціни.

4.9.7. Довгострокові ФПП вважаються розподіленими між учасниками аукціону з дати завершення періоду оскарження. ФПП, набуті на добовому аукціоні, вважаються розподіленими між учасниками аукціону з дня повідомлення про результати добового аукціону. У разі неможливості проведення аукціону через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи застосовуються резервні процедури.

4.10. Повідомлення про попередні результати довгострокового аукціону

4.10.1. Аукціонний офіс публікує на аукціонній платформі та на власному вебсайті попередні результати довгострокового аукціону та результати добового аукціону в найкоротші строки, але не пізніше строку, визначеного в остаточних умовах проведення аукціону.

4.10.2. Публікація попередніх результатів довгострокового аукціону за кожним перетином аукціонних зон, що є предметом аукціону, повинна містити такі дані:

1) загальні обсяги прав на постачання в МВт, за якими подані заявки;

2) загальні обсяги розподілених прав на постачання в МВт;

3) граничну ціну у грн/МВт·год;

4) кількість учасників аукціону, які брали участь у ньому;

5) кількість та перелік учасників аукціону, які подали принаймні одну заявку на аукціоні, що була обрана;

6) перелік зареєстрованих заявок без ідентифікаційних даних учасників аукціону (крива заявок);

7) дохід від РПС по кожній аукціонній зоні.

4.10.3. Не пізніше ніж через 30 хвилин з часу публікації попередніх результатів довгострокового аукціону та не пізніше ніж через 30 хвилин з часу визначення результатів добового аукціону аукціонний офіс повідомляє через аукціонну платформу кожного учасника аукціону, який подав заявку на відповідному аукціоні по кожній аукціонній зоні, що є предметом аукціону, принаймні про:

1) обсяг РПС за кожною годиною використання продукту в МВт;

2) граничну ціну у грн/МВт·год;

3) суму, що повинна бути сплачена за РПС у грн, заокруглену до двох знаків після коми, з урахуванням застосовних податків;

4) суму, що має бути сплачена як черговий щомісячний платіж за довгострокові РПС у грн, заокруглену до двох знаків після коми, якщо період використання продукту перевищує один місяць, з урахуванням застосовних податків.

4.10.4. Якщо аукціонна платформа недоступна, аукціонний офіс інформує учасників про результати аукціону у порядку, встановленому розділом VIII цього Порядку.

4.11. Оскарження результатів довгострокового аукціону

4.11.1. Учасники аукціону перевіряють результати довгострокового аукціону та, якщо це необхідно, можуть їх оскаржити.

4.11.2. Учасник аукціону може оскаржити результати довгострокового аукціону протягом строків, визначених у відповідних умовах проведення аукціону, але не пізніше ніж через 2 робочі дні з дня повідомлення такому учаснику про попередні результати довгострокового аукціону.

4.11.3. Заява про оскарження повинна містити таку інформацію:

1) заголовок "Заява про оскарження";

2) дату оскарження;

3) ідентифікаційний номер аукціону, щодо якого подається така заява;

4) ідентифікаційний номер учасника аукціону;

5) назву, електронну адресу і номер телефону учасника аукціону;

6) докладний опис підстав для оскарження;

7) підтвердження помилковості результатів аукціону.

4.11.4. Аукціонний офіс приймає рішення щодо оскарження результатів довгострокового аукціону тільки в тому випадку, якщо учасник аукціону може обґрунтувати помилку аукціонної платформи при визначенні результатів аукціонів.

4.11.5. Аукціонний офіс повідомляє учасника аукціону про рішення щодо оскарження протягом 4 робочих днів з дня повідомлення учаснику аукціону про попередні результати довгострокового аукціону.

4.11.6. Наприкінці періоду, що становить 4 робочі дні, після публікації попередніх результатів довгострокового аукціону та за відсутності скасування аукціону попередні результати аукціону визнають остаточними та обов'язковими без надання додаткових повідомлень.

V. Повернення прав на постачання

5.1. Загальні положення

5.1.1. Власники ФПП, набутих на річному аукціоні, можуть повернути всі або частину таких ФПП аукціонному офісу для їх перерозподілу на наступному місячному аукціоні після оприлюднення остаточних результатів річного аукціону.

5.1.2. Повернені довгострокові ФПП повинні бути незмінними протягом періоду часу наступного місячного аукціону.

Повернення ФПП, набутих на річному аукціоні, здійснюється власником ФПП не пізніше кінцевого строку, визначеного в попередніх умовах проведення місячного аукціону, щодо якого повертаються ФПП, набуті на річному аукціоні.

Повернення ФПП, набутих на місячному аукціоні, здійснюється власником ФПП шляхом нездійснення номінації ФПП.

Повернення ФПП, набутих на добових аукціонах, не допускається.

5.1.3. Мінімальний обсяг повернених довгострокових ФПП становить 1 МВт за конкретний період часу наступного аукціону.

5.1.4. Аукціонний офіс забезпечує реалізацію повернених обсягів ФПП, набутих на річному аукціоні, на наступному місячному аукціоні, збільшивши запропоновану пропускну спроможність, заявлену в попередніх умовах проведення аукціону, відповідним чином та порівну за кожну годину періоду використання продукту. Також це положення застосовується, якщо запропонована пропускна спроможність, оголошена у попередніх умовах проведення аукціону щодо наступного місячного аукціону, передбачає період скорочення.

5.1.5. Якщо повернені ФПП, набуті на річному аукціоні, заокруглюються в менший бік, аукціонний офіс виплачує кожному учаснику аукціону повну вартість таких ФПП.

5.2. Процес повернення

5.2.1. Власники ФПП, набутих на річному аукціоні, які мають намір повернути таке ФПП, надсилають повідомлення через аукціонну платформу аукціонному офісу згідно з Правилами інформаційної системи не пізніше кінцевого строку, визначеного в попередніх умовах проведення місячного аукціону, стосовно якого повертаються ФПП, набуті на річному аукціоні.

5.2.2. Чинне повідомлення про повернення повинно містити таку інформацію:

1) EIC-код власника довгострокових ФПП;

2) ідентифікаційні відомості про аукціон, на якому отримані відповідні ФПП;

3) обсяг довгострокових ФПП, що повертаються.

5.2.3. Для повернення ФПП, набутих на річному аукціоні, учасник аукціону повинен:

1) мати у власності ФПП, набуті на річному аукціоні, на час надання повідомлення про повернення;

2) надіслати повідомлення до настання кінцевого строку;

3) виконати або забезпечити виконання фінансових зобов'язань відповідно до цього Порядку.

5.2.4. Після виконання власником ФПП вимог пункту 5.2.3 цієї глави аукціонний офіс негайно надсилає учаснику аукціону через аукціонну платформу повідомлення з інформацією про підтвердження прийняття ФПП або про відмову їх прийняття із зазначенням підстав для такої відмови.

5.2.5. У разі прийняття повернених ФПП, набутих на річному аукціоні, аукціонний офіс зменшує загальний обсяг ФПП, що утримує відповідний власник, на повернений обсяг таких прав.

5.2.6. Власники ФПП, набутих на річному аукціоні, які мають намір унести зміни до повідомлення щодо повернення, повинні надіслати через аукціонну платформу повідомлення, у якому визначити відкориговані обсяги ФПП, що повертаються, до завершення кінцевого терміну повернення. Якщо обсяг ФПП, що повертаються, після коригування дорівнює 0 МВт, відповідне повернення вважається скасованим.

5.2.7. Якщо аукціонний офіс не може зареєструвати повернення ФПП відповідно до цієї глави, аукціонний офіс може виконати резервну процедуру для обміну даними. Якщо резервна процедура для повернення технічно неможлива, учасники аукціону не мають права вимагати будь-якого фінансового відшкодування за нерозподілені ФПП.

5.3. Виплати власникам ФПП, набутих на річному аукціоні

5.3.1. Власники ФПП, які повертають ФПП, набуті на річному аукціоні (у випадку відсутності зменшень), мають право на одержання оплати в розмірі, що дорівнює вартості перерозподілених ФПП, набутих на річному аукціоні, визначеній протягом відповідного(-их) наступного(-их) місячного(-их) аукціону(-ів), але не більше вартості ФПП, набутих на річному аукціоні.

Гранична ціна на аукціоні, на якому перерозподіляються ФПП, набуті на річному аукціоні, визначається у грн/МВт·год, помножена на обсяг МВт, який перерозподілено.

5.3.2. Після повернення ФПП, набутих на річному аукціоні, учасник аукціону перестає бути власником таких ФПП щодо поверненого обсягу. Це означає, що всі права та обов'язки власника ФПП, пов'язані з поверненими ФПП, скасовуються, за винятком тих, що пов'язані з платіжними зобов'язаннями та обов'язком щодо здійснення оплати. Усі права та обов'язки власника ФПП, що пов'язані з частиною ФПП, набутих на річному аукціоні, що не повернено, залишаються незмінними.

VI. Передача довгострокових прав на постачання

6.1. Загальні положення

6.1.1. Власники ФПП можуть передати частково або всі свої довгострокові ФПП іншому зареєстрованому учаснику одразу після того, як результати аукціону щодо таких прав визнаються остаточними. Незалежно від способу передачі про таку передачу повідомляють аукціонному офісу з використанням аукціонної платформи.

6.1.2. До ФПП, розподілених на добовому аукціоні, застосовується принцип "використовуй або втрачай" і вони не можуть бути передані.

6.1.3. Мінімальний обсяг довгострокових ФПП, що може бути передано, дорівнює 1 МВт протягом однієї години.

6.2. Процес передачі

6.2.1. Власник ФПП через аукціонну платформу надсилає повідомлення аукціонному офісу із такою інформацією:

1) EIC-коди власника ФПП і отримувача ФПП;

2) період передачі, у тому числі дати та час початку і закінчення;

3) обсяг довгострокових ФПП цілим числом у МВт у визначені години.

6.2.2. Повідомлення про передачу має бути надане аукціонному офісу не пізніше ніж до 12:00 за 2 дні до дня постачання.

6.2.3. Для передачі довгострокових ФПП необхідно виконати такі вимоги:

1) власник ФПП і отримувач ФПП повинні мати чинний договір про доступ;

2) власник ФПП повинен мати відповідне довгострокове ФПП на час надання повідомлення про передачу;

3) власник ФПП виконав або забезпечив виконання своїх фінансових зобов'язань відповідно до цього Порядку незалежно від того, чи передає всі або частину довгострокових ФПП, навіть у разі здійснення кількох передач поміж кількома отримувачами;

4) власник ФПП надає повідомлення про передачу до завершення кінцевого строку надання такого повідомлення.

6.2.4. Аукціонний офіс у найкоротші строки надає підтвердження одержання повідомлення від власника ФПП. Якщо повідомлення відповідає вимогам цього Порядку, аукціонний офіс інформує отримувача ФПП про одержання такого повідомлення.

6.2.5. Якщо аукціонний офіс не надсилає підтвердження, відповідне повідомлення вважається не наданим.

6.2.6. Повідомлення про передачу має бути підтверджене отримувачем ФПП протягом 4 годин з часу одержання інформації про передачу від аукціонного офісу, але не пізніше ніж до 12:00 за 2 дні до дня постачання.

6.2.7. Якщо отримувач ФПП не підтверджує передачу до завершення кінцевого строку, аукціонний офіс автоматично припиняє процес повідомлення про передачу.

6.2.8. Аукціонний офіс повинен у найкоротші строки надати власнику і отримувачу ФПП друге повідомлення через аукціонну платформу, в якому визначено, що повідомлення про передачу прийняте і вважається чинним або повідомлення про передачу було відхилено із обґрунтуванням підстав відхилення.

6.2.9. Якщо з будь-яких технічних причин аукціонний офіс не надсилає підтвердження, повідомлення про таку передачу вважається не наданим.

6.2.10. Власник ФПП не має права відкликати повідомлення про передачу довгострокових ФПП після його прийняття отримувачем. Отримувач ФПП може ініціювати іншу передачу довгострокових ФПП.

6.2.11. Уся історія передачі ФПП зберігається в аукціонній платформі.

6.2.12. У разі недоступності аукціонної платформи використовується резервна процедура. За відсутності можливості надання повідомлення про передачу відповідно до цієї глави внаслідок порушення функціонування ІТ-системи та/або виконання резервної процедури учасники аукціону не мають права вимагати від аукціонного офісу будь-якого фінансового відшкодування за нерозподілені ФПП.

6.3. Правові наслідки передачі

6.3.1. Усі права та обов'язки, що випливають із цього Порядку, за винятком платіжних зобов'язань, передбачених пунктом 10.1.1 глави 10.1 розділу Х цього Порядку, першого власника ФПП - переможця аукціону передаються разом із довгостроковими ФПП. Аукціонний офіс не повинен перевіряти правомірність передачі між власником та отримувачем ФПП. У будь-якому випадку після підтвердження передачі отримувачем ФПП будь-які спірні питання, що виникають між власником ФПП та отримувачем ФПП, не впливають на результати передачі.

6.3.2. Після підтвердження передачі отримувачем ФПП така передача вважається укладенням договору між аукціонним офісом та отримувачем ФПП щодо надання доступу за ціною первинного аукціону, на якому ці ФПП були розподілені аукціонним офісом.

VII. Використання та оплата за неноміновані ФПП

7.1. Загальні положення

7.1.1. Власник ФПП на власний ризик та розсуд із застосування механізмів, передбачених цим Порядком, здійснює використання та/або передачу, та/або повернення розподілених ФПП.

7.1.2. Довгострокові ФПП використовуються згідно з принципом "використовуй або продай", а добові ФПП - за принципом "використовуй або втрачай".

7.1.3. Власник ФПП може номінувати ФПП, що будуть фактично використовуватися, відповідно до глави 7.2 цього розділу. Власник ФПП має право не здійснювати номінацію ФПП.

7.1.4. Якщо власник ФПП не номінує ФПП, аукціонний офіс визначає умови добового аукціону з урахуванням неномінованих ФПП для відповідного денного розподілу. Власники ФПП, які не номінують свої ФПП для їх фактичного використання або не резервують ФПП для надання послуг із балансування, мають право на одержання оплати у разі відсутності зменшень.

7.2. Номінація ФПП

7.2.1. Особи, які мають право номінації ФПП, мають виконувати вимоги, наведені у відповідних правилах номінації. Такими особами можуть бути:

1) власник ФПП;

2) особа, визначена власником ФПП у процесі номінації, про яку повідомляється відповідним ОСП згідно з правилами номінацій.

7.2.2. Для номінації необхідне дотримання таких критеріїв:

1) власнику ФПП має бути присвоєний EIC-код для забезпечення можливості його ідентифікації в документі про ФПП;

2) власник ФПП повинен повідомити аукціонний офіс про особу (контрагента), яка має право номінації ФПП, через аукціонну платформу не пізніше ніж за 1 годину до надсилання документа про ФПП щодо конкретного дня;

3) добові погодинні графіки постачання, що подаються до аукціонного офісу по перетинах аукціонних зон, повинні відповідати центральноєвропейському часу (CET).

7.2.3. Документ про ФПП, що видається аукціонним офісом власникам ФПП, має містити інформацію про обсяги в МВт стосовно конкретних перетинів і напрямів аукціонних зон, а також періоди в годинах.

Аукціонний офіс з використанням аукціонної платформи повинен надсилати документ про довгострокові ФПП щодня не пізніше ніж до 13:00 за 2 дні до дня постачання, а документ про ФПП, набуті на добових аукціонах, - не пізніше ніж через 30 хвилин з часу повідомлення зареєстрованому учаснику результатів добового аукціону.

7.2.4. Аукціонний офіс не враховує номінації власників ФПП, що не відповідають критеріям, визначеним у цьому Порядку, при отриманні номінацій на день постачання електричної енергії.

7.2.5. Номінація має здійснюватися відповідно до документа про ФПП.

7.2.6. Кінцеві строки номінацій щодо відповідних перетинів аукціонних зон наведені у відповідних правилах номінацій. Аукціонний офіс публікує правила номінацій щодо перетинів аукціонних зон на аукціонній платформі та на власному вебсайті.

7.2.7. Документ про ФПП повинен містити інформацію про обсяги в МВт за конкретними перетинами аукціонних зон і напрямами, а також періоди використання ФПП в годинах.

7.2.8. Власник ФПП, який отримав ФПП на добовому аукціоні, зобов'язаний номінувати відповідні ФПП в обсягах, що дорівнюють 80 % та більше від пропускної спроможності, право на використання якої він отримав на добовому аукціоні.

У разі порушення зазначеної умови аукціонний офіс нараховує штраф відповідному власнику ФПП, розмір якого розраховується за формулою

Pen = Wd х Pral, грн,

де

Wd

-

обсяг неномінованої пропускної спроможності, ФПП на яку власник ФПП отримав на добових аукціонах за відповідним напрямом та перетином, МВт;


Pral

-

ціна, за якою розподілена пропускна спроможність відповідного міждержавного перетину за відповідним напрямом у годину, у яку власник ФПП номінував ФПП, отримані на добових аукціонах, менше ніж на 80 %, грн/МВт.

7.3. Оплата власникам довгострокових ФПП за неноміновані ФПП

7.3.1. Аукціонний офіс здійснює оплату власнику ФПП, набутих на довгострокових аукціонах, за кожен МВт, який не номіновано на відповідний період у годинах та які розподілено за відповідний період у годинах.

У разі відсутності зменшень розмір оплати становить добуток граничної ціни відповідного добового аукціону та кількості розподілених МВт за відповідний період у годинах, але не більше вартості ФПП, набутих на відповідному аукціоні.

7.3.2. Аукціонний офіс виплачує власнику ФПП, набутих на довгострокових аукціонах, відшкодування за зменшення та неноміновані ФПП, які не було запропоновано для перерозподілення під час добового аукціону з інших підстав, крім тих, що вказані в цьому Порядку.

VIII. Резервні процедури

8.1. Загальні положення

8.1.1. Якщо стандартну процедуру неможливо використати, аукціонний офіс організовує використання резервної процедури для:

1) проведення аукціону;

2) реєстрації повернення довгострокових ФПП;

3) реєстрації повідомлення про передачу довгострокових ФПП;

4) реєстрації повідомлення про використання ФПП.

8.1.2. Аукціонний офіс може застосувати резервну процедуру для:

1) обміну даними;

2) перенесення дати/часу проведення аукціону;

3) в інших випадках, якщо аукціонний офіс вважає це за необхідне для усунення будь-яких технічних перешкод.

8.1.3. Аукціонний офіс інформує учасників аукціону про можливі відхилення від стандартних процедур і використання резервних процедур через аукціонну платформу та/або на офіційному вебсайті аукціонного офісу, та/або електронною поштою.

8.1.4. Зареєстровані учасники мають повідомляти аукціонний офіс про всі проблеми, виявлені під час використання аукціонної платформи, і всі можливі наслідки електронною поштою. У разі виникнення протягом робочого часу проблем, що потребують негайного усунення, учасник аукціону повинен терміново зателефонувати до аукціонного офісу за номером телефону, зазначеним на офіційному вебсайті аукціонного офісу, і повідомити про таку проблему.

8.1.5. Аукціонний офіс не відповідає за випадки, коли він не має можливості у зв'язку з об'єктивними причинами, що не залежать від нього, зв'язатися з уповноваженими особами за допомогою телефонного зв'язку та/або електронної пошти та/або оприлюднити оголошення про застосування резервного механізму проведення аукціонів на власному вебсайті.

8.2. Резервна процедура обміну даними

8.2.1. Якщо відсутня технічна можливість використання стандартних процедур обміну даними через аукціонну платформу відповідно до цього Порядку, аукціонний офіс повідомляє зареєстрованим учасникам про застосування резервної процедури обміну даними, що здійснюється в такому порядку:

1) зареєстрований учасник надсилає електронною поштою аукціонному офісу повідомлення щодо внесення відповідних даних до аукціонної платформи з дотриманням застосовних кінцевих строків, якщо аукціонний офіс не встановив інші строки;

2) разом з повідомленням зареєстрований учасник надає аукціонному офісу відповідні дані для внесення їх до аукціонної платформи за зразком, визначеним у Правилах інформаційної системи;

3) аукціонний офіс вносить одержані дані до аукціонної платформи;

4) зареєстрований учасник повинен повідомити аукціонному офісу номер телефону, який може використовуватися у разі необхідності обміну інформацією;

5) одразу після внесення аукціонним офісом повідомлених даних до аукціонної платформи від імені зареєстрованого учасника аукціонний офіс негайно інформує такого учасника за допомогою телефонного зв'язку та/або електронної пошти про таке внесення;

6) аукціонний офіс не несе відповідальності за те, що він не зможе зв'язатися з учасником аукціону за допомогою телефонного зв'язку та/або електронної пошти.

8.2.2. Якщо зареєстрований учасник або уповноважена ним особа не повідомляють свої ідентифікаційні відомості, аукціонний офіс має право не вносити такі дані. Аукціонний офіс може визначити у Правилах інформаційної системи процедуру ідентифікації учасника аукціону під час подачі зареєстрованим учасником відповідних операційних або комерційних даних та вимоги аукціонному офісу для внесення цих даних до аукціонної платформи від його імені шляхом використання резервної процедури.

8.2.3. У разі використання резервної процедури обміну даними вся необхідна інформація, одержана через аукціонну платформу в рамках стандартних процедур, може повідомлятися зареєстрованим учасникам через аукціонну платформу та/або на офіційному вебсайті аукціонного офісу, та/або електронною поштою.

8.3. Резервні процедури проведення аукціону

8.3.1. Аукціонний офіс може перенести аукціон, якщо стандартну процедуру неможливо використати, повідомивши зареєстрованим учасникам про нову дату та/або час проведення аукціону.

8.3.2. З початку періоду подання заявок аукціонний офіс повинен:

1) якщо це практично можливо, подовжити період подання заявок, повідомивши учасникам аукціону нові кінцеві строки в умовах проведення аукціону;

2) скасувати аукціон, що розпочався, та організувати новий аукціон.

8.3.3. У разі відсутності можливості використання резервної процедури, відповідна пропускна спроможність пропонується на наступних аукціонах.

8.3.4. Аукціонний офіс негайно інформує всіх учасників аукціону про перенесення строків шляхом опублікування відповідної інформації в аукціонній платформі та/або на власному вебсайті та/або електронною поштою.

8.4. Скасування аукціону

8.4.1. Якщо аукціонний офіс скасовує аукціон, усі подані заявки, повернення, що здійснено, та результати відповідного аукціону втрачають чинність.

8.4.2. Аукціонний офіс негайно інформує всіх учасників аукціону про скасування аукціону шляхом розміщення відповідного повідомлення в аукціонній платформі та/або на власному вебсайті та/або електронною поштою.

8.4.3. Про скасування аукціону може бути повідомлено в таких випадках:

1) до закінчення періоду оскарження для довгострокових аукціонів або до оприлюднення результатів добових аукціонів, якщо в аукціонного офісу виникають технічні перешкоди під час проведення аукціону, зокрема недотримання стандартних і резервних процедур, у разі помилкових результатів унаслідок неправильного обчислення граничної ціни або неправильного розподілу ФПП між учасниками аукціону або виникнення аналогічних причин;

2) після завершення періоду оскарження для довгострокових аукціонів або після оприлюднення результатів добових аукціонів у разі одержання помилкових результатів унаслідок неправильного обчислення граничної ціни або неправильного розподілу ФПП між учасниками аукціону. У такому випадку аукціонний офіс оприлюднює на власному вебсайті деталізований розрахунок помилкових результатів та правильних результатів, які повинні були скластися на відповідному аукціоні, з урахуванням принципу конфіденційності інформації.

8.4.4. У разі скасування аукціону до завершення періоду оскарження для довгострокових аукціонів або до оприлюднення результатів добових аукціонів компенсація учасникам аукціону не виплачується.

8.4.5. Аукціонний офіс розміщує на власному вебсайті інформацію про підстави скасування аукціону.

8.5. Резервна процедура повернення ФПП, набутих на річному аукціоні

8.5.1. У разі відсутності технічної можливості для використання стандартної процедури повернення ФПП, набутих на річному аукціоні, відповідно до цього Порядку аукціонний офіс може звернутися до учасників аукціону щодо застосування резервної процедури обміну даними.

8.5.2. Аукціонний офіс публікує інформацію про можливість застосування резервної процедури обміну даними до завершення кінцевого строку повернення ФПП, набутих на річному аукціоні.

8.5.3. У разі неможливості використання резервної процедури обміну даними для забезпечення можливості реєстрації повернення ФПП таке повернення ФПП скасовується.

8.6. Резервна процедура передачі довгострокових ФПП

8.6.1. У разі відсутності технічної можливості використання стандартної процедури передачі довгострокових ФПП із використанням аукціонної платформи аукціонний офіс може виконати резервну процедуру обміну даними згідно з главою 8.2 цього розділу.

8.6.2. Аукціонний офіс публікує інформацію про використання резервної процедури обміну даними до завершення кінцевого строку передачі довгострокових ФПП.

8.6.3. У разі неможливості використання резервної процедури передачі довгострокових ФПП, що вже передані та не підтверджені отримувачем, така передача ФПП скасовується.

8.7. Резервна процедура повідомлення про використання ФПП

8.7.1. У разі відсутності технічної можливості застосування стандартної процедури повідомлення про використання ФПП аукціонний офіс повідомляє зареєстрованим учасникам про застосування резервної процедури обміну даними.

8.7.2. Аукціонний офіс публікує інформацію про застосування резервної процедури обміну даними до завершення кінцевого строку повідомлення про використання ФПП.

8.7.3. У разі відсутності у зареєстрованого учасника можливості використання резервної процедури обміну даними такий зареєстрований учасник вважається поінформованим про використання резервної процедури обміну даними.

IX. Зменшення ФПП

9.1. Підстави ініціювання і наслідки зменшення ФПП

9.1.1. ФПП можуть бути зменшені у разі форс-мажору або для забезпечення дотримання операційної безпеки, або на вимогу сусіднього системного оператора.

9.1.2. Зменшення ФПП може застосовуватися до розподілених ФПП, у тому числі до номінованих ФПП.

9.1.3. Зареєстрований учасник, якого стосується зменшення, втрачає право на передачу, повернення, номінацію ФПП або одержання оплати згідно з принципом "використай або продай" на обсяг ФПП, щодо якого було здійснено зменшення ФПП.

9.1.4. У разі зменшення ФПП власник таких ФПП має право на одержання від аукціонного офісу відшкодування відповідно до цього Порядку та письмових пояснень щодо причин зменшення ФПП.

9.2. Процедура і повідомлення про зменшення

9.2.1. За наявності підстав, передбачених цим Порядком, аукціонний офіс здійснює зменшення ФПП.

9.2.2. Аукціонний офіс повідомляє власників ФПП про зменшення доступної пропускної спроможності, причини такого зменшення та його прогнозну тривалість електронною поштою та на власному вебсайті.

9.2.3. Аукціонний офіс через аукціонну платформу повідомляє відповідних власників ФПП про обсяг зменшення ФПП у МВт за годину стосовно кожного відповідного періоду та обсяг ФПП, що залишився після зменшення ФПП.

9.2.4. Зменшення застосовується до ФПП за відповідні періоди на пропорційній основі незалежно від періоду використання продукту. У разі зменшення ФПП у період після кінцевого строку номінації та до перерозподілу на добових аукціонах зменшення застосовується на пропорційній основі до номінованих ФПП.

9.2.5. Відшкодування за зменшення ФПП також застосовується до неномінованих ФПП, що не запропоновані на наступному добовому аукціоні.

9.2.6. Залишок ФПП, який не зменшено, округлюється до найближчого меншого числа в МВт. Таке саме округлення застосовується до зменшення номінованих ФПП.

9.2.7. У разі зменшення будь-яка передача зменшених довгострокових ФПП, що не прийнята отримувачем ФПП, автоматично скасовується і власник ФПП, набутих на довгострокових аукціонах, залишається їх власником. Якщо про передачу вже повідомлено аукціонний офіс та вона прийнята отримувачем ФПП, отримувачу ФПП виплачується відшкодування за зменшені довгострокові ФПП.

9.2.8. Аукціонний офіс скасовує всі повідомлення про повернення довгострокових ФПП, до яких застосовується зменшення ФПП. Унаслідок такого скасування довгострокові ФПП повертаються власнику довгострокових ФПП, стосовно яких подано вимоги щодо повернення. У такому випадку власнику ФПП, набутих на довгострокових аукціонах, стосовно яких було подано вимоги щодо повернення, а також зареєстрованому учаснику, що придбав ці повернені ФПП на наступному довгостроковому аукціоні, здійснюється відшкодування відповідно до цього Порядку.

9.2.9. Аукціонний офіс скасовує всі повідомлення про результати перерозподілу неномінованих ФПП на добових аукціонах, до яких має застосовуватися зменшення ФПП. Унаслідок такого скасування неноміновані ФПП повертаються власнику ФПП, набутих на довгострокових аукціонах, стосовно яких не здійснено номінацію. У такому випадку власнику ФПП, набутих на довгострокових аукціонах, які не номіновано, а також зареєстрованому учаснику, що придбав ці неноміновані ФПП на добовому аукціоні, здійснюється відшкодування відповідно до цього Порядку.

9.3. Кінцевий строк обмеження

9.3.1. Аукціонний офіс після усунення причин обмеження не пізніше наступного робочого дня публікує на власному вебсайті кінцевий строк обмеження та враховує його під час обчислення відшкодування за зменшення ФПП.

9.4. Відшкодування за зменшення ФПП

9.4.1. У разі зменшення ФПП кожному власнику ФПП, а також зареєстрованому учаснику обчислюється відшкодування за кожний зменшений МВт·год, помножений на граничну ціну початкового аукціону.

X. Виставлення рахунків та оплата

10.1. Загальні принципи

10.1.1. Зареєстрований учасник зобов'язаний сплачувати всі суми, що підлягають сплаті, за весь обсяг наданих йому ФПП. Цей обов'язок виконується незалежно від повернення, передачі або зменшення всіх або окремих ФПП.

10.1.2. Зареєстрований учасник після здійснення оплати за ФПП, що набуті за результатами аукціону, може використовувати ФПП виключно в межах оплачених ним ФПП.

10.1.3. Уся фінансова інформація, ціни та суми, що підлягають сплаті, визначаються у гривнях.

10.1.4. Оплата за ФПП, набуті за результатами аукціону, та пеня за прострочення оплати вважаються здійсненими на дату зарахування відповідної суми на поточний рахунок аукціонного офісу.

10.1.5. Аукціонний офіс нараховує податки і збори за такою ставкою та на таких умовах, що застосовуються на дату визначення платіжних зобов'язань відповідно до цього Порядку.

10.1.6. Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за розрахунковим, аукціонний офіс складає і надсилає електронною поштою власнику ФПП проєкт акта прийому-передачі наданих послуг (далі - Акт). Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за розрахунковим, власник ФПП надає до аукціонного офісу підписані зі своєї сторони два примірники Акта та/або мотивовані заперечення до нього, якщо в договорі про доступ не передбачено іншого порядку.

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за розрахунковим, аукціонний офіс повертає власнику ФПП один примірник Акта, підписаного зі своєї сторони.

10.1.7. У разі виникнення розбіжностей щодо змісту Акта сторони повинні докласти всіх зусиль для вирішення розбіжностей до десятого робочого дня місяця, наступного за розрахунковим.

Якщо аукціонний офіс та власник ФПП не можуть усунути розбіжності, аукціонний офіс звертається до Регулятора для врегулювання таких розбіжностей між аукціонним офісом та власником ФПП у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.1.8. У разі ненадходження від власника ФПП протягом 10 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, підписаного Акта (у двох примірниках) та/або мотивованих заперечень до нього аукціонний офіс відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, в односторонньому порядку складає внутрішній первинний документ (акт) щодо надання такої послуги та для цілей обліку аукціонного офісу така послуга вважається наданою, про що аукціонний офіс повідомляє листом власника ФПП.

10.1.9. Аукціонний офіс та власник ФПП реєструють податкову накладну згідно з вимогами чинного законодавства України.

10.1.10. Акти також можуть бути оформлені в електронному вигляді, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства.

10.2. Обчислення сум, що підлягають сплаті

10.2.1. Розмір суми, що підлягає сплаті за ФПП, набуті за результатами аукціону, визначається за формулою

P = Pr х W, грн,

де

Pr

-

гранична ціна, грн/МВт·год;


W

-

обсяг ФПП, набутих за результатами аукціону, за окремі години періоду використання продукту, який ураховує період скорочення.

10.2.2. Сума, що підлягає сплаті, разом із застосовними податками і зборами та іншими нарахуваннями, передбаченими цим Порядком, округлюється до двох знаків після коми.

10.2.3. Аукціонний офіс обчислює суми, що підлягають сплаті, у вигляді чергових щомісячних платежів, якщо період використання продукту перевищує один місяць.

10.2.4. Чергові щомісячні платежі визначають за кожен місяць шляхом поділу розміру суми, що підлягає сплаті за ФПП, набуті за результатами аукціону, на кількість місяців періоду використання продукту з округленням до двох знаків після коми. У разі потреби суми чергових щомісячних платежів коригують таким чином, щоб сума таких щомісячних платежів, ураховуючи податки, дорівнювала загальній сумі, що підлягає сплаті.

10.2.5. Якщо перша дата оплати за річний продукт настає після початку періоду використання річного продукту, то перший платіж включає два чергові щомісячні платежі.

10.3. Оплата з урахуванням податків

10.3.1. Кожен власник ФПП зобов'язаний здійснювати всі належні платежі відповідно до цього Порядку без вирахування будь-яких податків, якщо таке вирахування податків не вимагається згідно із законодавством України.

10.3.2. Якщо вирахування податків вимагається від власника ФПП згідно із законодавством України, сума оплати, яку зобов'язаний здійснити такий власник ФПП аукціонному офісу, повинна бути збільшена таким чином, щоб після вирахування податків вона дорівнювала розміру платежу, що повинен бути сплачений за відсутності вирахування податків.

10.3.3. Податки для власників ФПП нараховуються виключно за послуги з доступу до перетинів, що надаються аукціонним офісом.

10.4. Умови оплати

10.4.1. Оплата за ФПП, набуті за результатами добових та місячних аукціонів, та чергові щомісячні платежі, що підлягають сплаті за ФПП, набуті за результатами річних аукціонів, повинні здійснюватися до початку періоду використання продукту, якщо це можливо з огляду на строки проведення аукціону.

10.4.2. Власник ФПП здійснює платежі шляхом:

1) договірного списання аукціонним офісом відповідної суми з рахунку ескроу власника ФПП на поточний рахунок аукціонного офісу. Разом з цим аукціонний офіс через аукціонну платформу надсилає повідомлення про списання відповідної суми, а також витяг про кредитний ліміт та оплату (договірне списання).

У випадку недостатності грошового забезпечення та наявності банківської гарантії власник ФПП протягом 3 робочих днів повинен поповнити своє грошове забезпечення для подальшого договірного списання аукціонним офісом відповідної суми платежу. Аукціонний офіс надсилає власнику ФПП повідомлення про необхідність поповнення грошового забезпечення;

2) оплати за рахунок банківської гарантії, що застосовується тільки за умови недостатності забезпечення грошових котів на рахунку ескроу власника ФПП.

10.4.3. Платежі здійснюються:

1) у розмірі чергових щомісячних платежів, визначених для річного продукту;

2) у розмірі, визначеному для добових та місячних продуктів.

10.4.4. Договірне списання чергових щомісячних платежів, визначених для річного продукту, здійснюється аукціонним офісом у четвертий робочий день місяця, що передує місяцю надання доступу до пропускної спроможності. Власник ФПП повинен забезпечити достатній залишок грошового забезпечення на кінець третього робочого дня місяця, що передує місяцю надання доступу до пропускної спроможності.

10.4.5. У разі необхідності виплати власнику ФПП відшкодування за зменшення ФПП або за повернення ФПП, набутих на річному аукціоні, а також оплати за неноміновані довгострокові ФПП аукціонний офіс здійснює платежі шляхом договірного зарахування відповідної суми (включаючи податки) на рахунок ескроу власника ФПП. Такі виплати здійснюються протягом 7 робочих днів після оприлюднення в особистому кабінеті детального розрахунку суми виплат у місяці, наступному за розрахунковим. Водночас аукціонний офіс через аукціонну платформу надсилає повідомлення про зарахування відповідної суми, а також витяг про кредитний ліміт та оплату (договірне зарахування).

10.4.6. Після одержання платежів, передбачених цим Порядком, а також після здійснення оплати відповідно до цієї глави аукціонний офіс оновлює кредитний ліміт.

10.4.7. Усі витрати банку власника ФПП і витрати інших банків на пересилання платежів на рахунок аукціонного офісу несе власник ФПП, а всі витрати банку аукціонного офісу оплачує аукціонний офіс.

10.5. Спори щодо оплати

10.5.1. Власник ФПП має право оскаржити суму розрахунку, у тому числі будь-які суми, що повинні бути йому зараховані. У такому разі власник ФПП повідомляє про характер оскарження та оскаржувану суму аукціонному офісу в найкоротші строки та за будь-яких обставин протягом 15 робочих днів після дати договірного списання/зарахування коштів та/або в інший спосіб, якщо такий визначений договором про доступ. Після завершення цього строку розрахунок вважається підтвердженим власником ФПП.

10.5.2. Якщо аукціонний офіс та власник ФПП не можуть врегулювати суперечності протягом 10 робочих днів після надання повідомлення, аукціонний офіс або власник ФПП врегульовують суперечності у порядку, установленому чинним законодавством.

10.5.3. Наявність спору не звільняє будь-яку сторону від виконання зобов'язань щодо здійснення належної оплати відповідно до договору про доступ та цього Порядку.

10.5.4. Пеня за прострочення оплати нараховується з першого дня настання строку оплати до дати відшкодування оскаржуваної суми, а також нараховується на всі податки і збори згідно з вимогами законодавства.

10.6. Прострочення оплати та інциденти з оплатою

10.6.1. Якщо у власника ФПП у строк, визначений відповідно до пункту 10.4.2 глави 10.4 цього розділу, недостатньо коштів на рахунку ескроу, аукціонний офіс з урахуванням величини забезпечення, наданого власником ФПП, наступного дня:

1) інформує власника ФПП про реєстрацію інциденту з оплатою у разі непоповнення рахунку ескроу протягом 3 робочих днів;

2) стягує пеню за прострочення оплати за період прострочення з першого дня після завершення строку оплати;

3) у разі наявності та недостатності розміру грошового забезпечення для списання простроченої суми виконує часткове договірне списання зазначеної суми з грошового забезпечення власника ФПП в розмірі наявного залишку грошового забезпечення з одночасним відображенням інформації у витязі про кредитний ліміт та оплату (договірне списання);

4) ініціює процедуру отримання залишку простроченої суми від банку-гаранта за банківською гарантією/електронною банківською гарантією.

10.6.2. Аукціонний офіс призупиняє дію договору про доступ у разі реєстрації інциденту з оплатою.

10.6.3. Після отримання відповідної суми заборгованості на поточний рахунок аукціонного офісу аукціонний офіс розраховує та надсилає власнику ФПП рахунок на сплату пені за прострочення оплати через аукціонну платформу або електронною поштою у разі застосування резервного механізму.

10.6.4. У разі прострочення власником ФПП оплати за придбані ФПП або аукціонним офісом відшкодування за зменшення ФПП та/або оплати за повернення ФПП, набутих на річному аукціоні, та/або оплати за неноміновані довгострокові ФПП сторони сплачують пеню, включаючи податки і збори, з першого дня після настання кінцевої дати для оплати до її фактичного одержання. Розмір пені може дорівнювати найбільшій з двох сум:

1) фіксована ставка в розмірі 100 євро у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України на дату сплати пені;

2) подвійна облікова ставка Національного банку України за кожен день прострочення.

XI. Інші положення

11.1. Особливості внесення змін і доповнень до цього Порядку

11.1.1. Аукціонний офіс, зареєстровані учасники та інші заінтересовані особи мають право ініціювати внесення змін та доповнень до цього Порядку.

11.1.2. Ініціатор внесення змін до цього Порядку подає аукціонному офісу свої зауваження та пропозиції щодо внесення змін у вигляді порівняльної таблиці, що містить редакцію відповідних положень (пунктів, підпунктів, абзаців тощо) чинного Порядку, редакцію із запропонованими змінами та пояснення до кожної позиції з обґрунтуванням необхідності внесення таких змін.

11.1.3. Аукціонний офіс оприлюднює подані пропозиції (у строк не пізніше ніж 14 календарних днів з дня отримання таких пропозицій) або власні пропозиції на аукціонній платформі та на власному вебсайті і пропонує заінтересованим особам надати свої зауваження та пропозиції протягом визначеного строку, але не більше 30 та не менше 10 календарних днів з дня оприлюднення.

11.1.4. Після отримання зауважень та пропозицій аукціонний офіс проводить узгоджувальну нараду за участі ініціатора, зареєстрованих учасників та інших заінтересованих осіб. Протокол узгоджувальної наради з висновком щодо поданих пропозицій змін протягом 3 робочих днів з дня проведення узгоджувальної наради надається Регулятору.

11.1.5. Остаточне рішення щодо внесення змін/доповнень до цього Порядку приймає Регулятор у порядку, установленому законодавством.

11.1.6. Будь-які зміни і доповнення до цього Порядку застосовуються до чинного договору про доступ, укладеного між аукціонним офісом і зареєстрованим учасником, без необхідності приєднання зареєстрованого учасника до нового договору про доступ, однак без обмеження права зареєстрованого учасника вимагати припинення дії договору про доступ. Беручи участь в аукціоні після інформування зареєстрованого учасника про зміни до цього Порядку та договору про доступ, зареєстрований учасник погоджується зі змінами.

11.2. Повідомлення

11.2.1. Будь-яке повідомлення або інше сповіщення, що має надаватися на підставі або у зв'язку з цим Порядком, має бути викладене українською.

11.2.2. Якщо в цьому Порядку не визначено інше, аукціонний офіс і зареєстровані учасники повинні обмінюватися всіма повідомленнями та іншими сповіщеннями у письмовій формі шляхом їх надсилання через аукціонну платформу та/або на електронну адресу, а якщо це неможливо - за номером факсу представника іншої сторони, зазначеним у договорі про доступ або повідомленим зареєстрованим учасником.

11.2.3. Повідомлення та інші сповіщення, що надсилаються у паперовій формі або кур'єрською службою:

1) заява щодо приєднання до договору про доступ;

2) повідомлення про призупинення або припинення виконання договору про доступ;

3) банківська гарантія (у випадку її надання в паперовій формі);

4) оригінали рахунків.

11.2.4. Усі повідомлення та інші сповіщення вважаються одержаними:

1) у разі вручення особисто в руки - у день підписання повідомлення про вручення;

2) у разі надсилання рекомендованим листом - у день доставки;

3) у разі надсилання факсом - після підтвердження доставки шляхом отримання звіту від факсимільного апарата адресата;

4) у разі надсилання електронною поштою - після відправлення іншій стороні повідомлення на офіційні електронні адреси (надані зареєстрованим учасником в анкетах, зазначені на офіційному вебсайті аукціонного офісу);

5) у разі розміщення на офіційному вебсайті аукціонного офісу - з часу розміщення;

6) у разі сповіщення через особистий кабінет - з часу та дати направлення сповіщення.

11.2.5. Якщо повідомлення або інше сповіщення одержують після закінчення робочого дня, воно вважається одержаним на початку наступного робочого дня.

11.3. Конфіденційність

11.3.1. Будь-яка інформація, якою обмінюються сторони, вважається конфіденційною.

11.3.2. Аукціонний офіс і кожен зареєстрований учасник, який є одержувачем конфіденційної інформації відповідно до цього Порядку, повинен зберігати конфіденційність такої інформації та не має права безпосередньо чи опосередковано розкривати, надавати звіти, оприлюднювати, розголошувати, передавати чи використовувати будь-які її частини для будь-якої іншої мети, крім тієї, для якої їх повідомлено.

11.3.3. Незважаючи на положення пункту 11.3.2 цієї глави, аукціонний офіс або зареєстрований учасник можуть розголошувати конфіденційну інформацію іншої сторони третій стороні після одержання попереднього письмового дозволу від іншої сторони (власника такої інформації) за умови, що сторона-одержувач упевнена в тому, що така третя сторона прийняла зобов'язання щодо збереження конфіденційності, що є еквівалентними зобов'язаннями, викладеними в цьому Порядку, що можуть бути безпосередньо приведені до виконання іншою стороною.

11.3.4. Незважаючи на положення пункту 11.3.3 цієї глави, аукціонний офіс або зареєстрований учасник можуть повідомляти конфіденційну інформацію іншій стороні:

1) якщо це безпосередньо дозволено або передбачено цим Порядком або іншими нормативно-правовими актами;

2) якщо це необхідно для дотримання законодавства України або законодавства Європейського Союзу;

3) на вимогу суду, арбітра або адміністративного органу чи експерта під час проваджень, стороною яких є одержувач конфіденційної інформації;

4) на вимогу оператора системи передачі для належного виконання обов'язків згідно із законодавством і цим Порядком;

5) якщо така інформація вимагається компетентним органом.

11.3.5. Обов'язки, що виникають на підставі цієї глави, не застосовуються:

1) якщо сторона, яка одержує інформацію, може довести, що на час одержання нею такої інформації вона була загальновідомою;

2) якщо сторона, яка одержує інформацію, може довести, що з моменту розголошення зазначена інформація була законно одержана від третьої сторони чи стала загальновідомою;

3) до конфіденційної інформації, повідомленої згідно з положеннями чинного законодавства, з якої не можна виокремити будь-яку частину інформації, що стосується зареєстрованого учасника;

4) до інформації, оприлюднення якої безпосередньо дозволено згідно з цим Порядком.

11.3.6. Обов'язки з дотримання конфіденційності, визначені в цій главі, залишаються чинними протягом 5 років після припинення дії договору про доступ із зареєстрованим учасником.

11.3.7. Укладання договору про доступ та обмін конфіденційною інформацією не надають будь-яких прав на патенти або інші об'єкти інтелектуальної власності щодо відомостей або засобів, що надаються чи надсилаються однією стороною іншій згідно з умовами цього Порядку.

11.4. Мова

11.4.1. Якщо сусідньому системному оператору необхідний переклад цього Порядку мовою його країни, у разі невідповідності версії українською мовою, опублікованої аукціонним офісом, версії, викладеній іншою мовою, версія українською мовою має переважне значення.

11.5. Використання доходів від розподілу пропускної спроможності

11.5.1. Будь-які доходи від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину, у тому числі доходи, отримані від зберігання доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину на окремому поточному рахунку аукціонного офісу відповідно до цього Порядку, та кошти, отримані аукціонним офісом у вигляді штрафів за неноміновані добові ФПП, мають використовуватись для цілей:

1) гарантування фактичної наявності РПС;

2) технічного обслуговування та збільшення пропускної спроможності шляхом здійснення інвестицій у систему передачі, зокрема в будівництво нових міждержавних ліній електропередачі.

11.5.2. Якщо доходи не можуть бути ефективно використані для цілей, визначених цим Порядком, протягом відповідного розрахункового періоду, вони перераховуються на окремий поточний рахунок аукціонного офісу, доки не зможуть бути ефективно використані для зазначених цілей.

11.5.3. Аукціонний офіс має заздалегідь визначити напрями використання доходів від управління обмеженнями та оприлюднювати на власному вебсайті звіт про фактичне їх використання.

11.5.4. Регулятор перевіряє відповідність використання доходів від управління обмеженнями цілям, визначеним цим Порядком. Щороку до 31 липня Регулятор оприлюднює на власному вебсайті звіт про отримані аукціонним офісом доходи від управління обмеженнями за 12 місяців (з червня попереднього року по червень поточного року) до 30 червня поточного року, у тому числі інформацію про використання доходів від управління обмеженнями та висновок щодо відповідності їх використання вимогам цього Порядку.

XII. Перехідні положення

12.1. Максимальні погодинні величини електричної енергії та потужності з експортних/імпортних операцій електричної енергії на день Д, за яких забезпечується безпека постачання електричної енергії та операційна безпека мережі, з урахуванням вимог стандартів операційної безпеки (далі - граничні величини) визначаються в залежності від схеми та параметрів основної мережі та прогнозного балансу потужності ОЕС України та "Острова Бурштинської ТЕС".

12.2. Граничні величини на відповідний період оприлюднюються аукціонним офісом.

12.3. На річний аукціон виставляється доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України потужністю, що відповідає величині всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині, з періодом надання доступу тривалістю більше 30 календарних днів та не більше кількості календарних днів року (далі - річний резерв).

12.4. На місячний аукціон виставляється доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України потужністю, що відповідає величині всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині, з періодом надання доступу тривалістю більше однієї доби та не більше кількості календарних днів відповідного місяця (далі - місячний резерв).

12.5. При визначенні річного та місячних резервів аукціонний офіс керується принципом максимального безперервного надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України. Аукціонному офісу забороняється здійснювати дії щодо поділу безперервного періоду надання доступу та об'єднання річних або місячних резервів.

12.6. На добовий аукціон виставляється нерозподілена та невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на річних та місячних аукціонах (далі - добовий резерв), а також щодо якої застосований механізм повернення ФПП.

12.7. Добовий резерв дорівнює одній годині, а величина добової вільної пропускної спроможності для кожної години відповідної доби визначається окремо.

12.8. Мінімальна величина пропускної спроможності при розрахунку величини резерву на річному, місячних та добових аукціонах складає 1 МВт.

12.9. Для участі в річному та/або місячних, та/або добових аукціонах зареєстрований учасник не пізніше дня, який передує дню відкриття торгів відповідного аукціону, сплачує аукціонному офісу кошти для участі у відповідних аукціонах, що в разі невиконання таким учасником своїх фінансових зобов'язань відповідно до договору про доступ переходять у власність аукціонного офісу як штраф (далі - грошовий внесок), та/або не пізніше 13:00 за київським часом дня, який передує дню відкриття торгів відповідного аукціону, надає оригінал банківської гарантії. Прийняття або відмова від прийняття банківської гарантії із відповідним обґрунтуванням має бути надано(-а) аукціонним офісом не пізніше як протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

12.10. Розмір грошового внеску та/або грошового зобов'язання, виконання якого має забезпечуватися банківською гарантією зареєстрованого учасника для участі в річних, місячних та добових аукціонах, складає величину, що більше або дорівнює 100 мінімальним заробітним платам, визначеним чинним законодавством України, на дату, що передує даті відкриття торгів відповідного аукціону.

Строк дії банківської гарантії для участі в річному аукціоні повинен покривати період не менше періоду з дня відкриття торгів річного аукціону до останнього дня місяця (включно), що передує останньому місяцю резерву.

Строк дії банківської гарантії для участі в місячних аукціонах повинен покривати період не менше періоду з дня відкриття торгів місячного аукціону та 20 календарних днів з цієї дати.

Строк дії банківської гарантії для участі в добових аукціонах повинен покривати період не менше періоду з дня відкриття торгів відповідного добового аукціону та 30 календарних днів з цієї дати.

Розрахунки, у тому числі розрахунки грошового внеску та/або грошового зобов'язання, виконання якого має забезпечуватися банківською гарантією, здійснюються в національній валюті України.

12.11. Грошовий внесок вважається оплаченим, коли він надійшов на поточний рахунок аукціонного офісу.

12.12. Контроль за відповідністю наданої банківської гарантії та/або перерахованого грошового внеску положенням цього розділу здійснюється аукціонним офісом.

12.13. Витрати, пов'язані з перерахуванням грошового внеску та/або наданням банківської гарантії, несе зареєстрований учасник.

12.14. У випадку порушення переможцем аукціону порядку оплати, передбаченого договором про доступ, грошовий внесок або банківська гарантія утримується аукціонним офісом як штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат. При цьому для участі в чергових аукціонах зазначений зареєстрований учасник повинен відновити грошовий внесок або надати банківську гарантію аукціонному офісу відповідно до вимог цього розділу.

12.15. Банківська гарантія відхиляється аукціонним офісом як неналежне забезпечення виконання зобов'язань зареєстрованого учасника, якщо така банківська гарантія не відповідає вимогам, визначеним цим розділом, та чинному законодавству України. Аукціонний офіс направляє лист електронною поштою та/або факсимільним зв'язком, яким інформує зареєстрованого учасника про відхилення банківської гарантії як неналежного забезпечення виконання зобов'язань зареєстрованого учасника.

12.16. Зареєстровані учасники мають право на повернення грошового внеску, який вони внесли на рахунок аукціонного офісу, або на повернення банківської гарантії. Для цього зареєстрований учасник повинен направити запит до аукціонного офісу офіційним листом щодо повернення грошового внеску або надання згоди на повернення банківської гарантії. Повернення грошового внеску та/або банківської гарантії можливе лише при повній оплаті за набуті ФПП.

12.17. Аукціонний офіс розглядає запит зареєстрованого учасника та протягом 2 робочих днів з дати отримання запиту приймає рішення про повернення грошового внеску або надання згоди на повернення банківської гарантії, про що в той же день надсилає зареєстрованому учаснику електронною поштою та/або факсимільним зв'язком відповідне повідомлення.

12.18. Повернення грошового внеску здійснюється аукціонним офісом протягом 5 банківських днів з дати направлення зареєстрованому учаснику повідомлення від аукціонного офісу згідно з вимогами цього розділу.

12.19. Зареєстрований учасник не допускається до участі в річному, місячному та добовому аукціонах, якщо він має прострочені грошові зобов'язання перед аукціонним офісом за договором про доступ та/або втратив статус учасника ринку. Водночас зареєстрований учасник не звільняється від виконання фінансових зобов'язань.

12.20. Зареєстрований учасник втрачає отримані в результаті відповідного аукціону ФПП, якщо він має прострочені грошові зобов'язання перед аукціонним офісом за договором про доступ та/або втратив статус учасника ринку.

12.21. Зареєстрований учасник може подати не більше 20 заявок на кожен окремий резерв.

12.22. Заявка на участь в аукціоні повинна містити такі дані:

1) найменування зареєстрованого учасника;

2) резерв;

3) ціну заявки (зазначається у грн/МВт·год з двома знаками після коми та має бути вищою за нуль);

4) величину пропускної спроможності (зазначається у МВт без десяткового дробу). Мінімальна величина пропускної спроможності по будь-якому міждержавному перетину становить 1 МВт.

12.23. Заявки на участь в аукціоні, що не відповідають вимогам, установленим цим розділом, автоматично відхиляються аукціонним офісом.

12.24. Під час подання зареєстрованим учасником заявки їй аукціонною платформою автоматично присвоюється часова відмітка.

12.25. Кожний зареєстрований учасник має право в період між відкриттям та закриттям торгів коригувати заявки необмежену кількість разів.

12.26. Заявка, подана зареєстрованим учасником на час закриття торгів, є невідкличною пропозицією (офертою) щодо придбання не більше визначеної в такій заявці величини вільної пропускної спроможності із запропонованої аукціонним офісом вільної пропускної спроможності до розподілу на електронному аукціоні.

12.27. Зареєстрований учасник має визначити в заявці, що подається на добовий аукціон, величину пропускної спроможності та запропоновану ним ціну пропускної спроможності на кожну годину доби. У тих годинах доби, на розподіл пропускної спроможності яких зареєстрований учасник не претендує, проставляється цифра "0".

12.28. Результати аукціону для кожного резерву кожного міждержавного перетину пропускної спроможності визначаються аукціонною платформою таким чином:

1) для кожного резерву кожного напряму міждержавного перетину пропускної спроможності заявки ранжуються в порядку зменшення за ціною заявки;

2) задовольняється(-ються) заявка(-и) з найвищою ціною, поки вся вільна пропускна спроможність для цього резерву такого міждержавного перетину не буде вичерпана. Заявка, у якій величина пропускної спроможності більша за залишкову пропускну спроможність для цього резерву такого міждержавного перетину, задовольняється частково до межі залишкової вільної пропускної спроможності;

3) якщо дві або більше заявок мають однакову ціну, а сумарна величина пропускної спроможності заявок перевищує залишкову вільну пропускну спроможність, тоді заявки задовольняються пропорційно величині пропускної спроможності заявок, а величина округлюється до меншого значення у МВт;

4) ціна останньої задоволеної заявки становить граничну ціну доступу до пропускної спроможності.

12.29. Після закінчення терміну надання власниками ФПП аукціонному офісу за кожним резервом добових погодинних графіків аукціонний офіс по кожному власнику ФПП перевіряє подані графіки.

У разі необхідності зменшення ФПП у випадках, передбачених цим розділом, усі надані власниками ФПП графіки коригуються за пропорційним принципом до визначених граничних величин у такій послідовності:

1) добові погодинні графіки для використання ФПП, набутих за результатами добових аукціонів;

2) добові погодинні графіки для використання ФПП, набутих за результатами місячних аукціонів;

3) добові погодинні графіки для використання ФПП, набутих за результатами річного аукціону;

4) добові погодинні графіки для використання ФПП, щодо яких надано пріоритетний доступ.

12.30. Використання ФПП, набутих за результатами річного, місячних та добових аукціонів, здійснюється за принципом "використовуй або втрачай", який означає, що:

1) ФПП, що набуті за результатами річного та місячних аукціонів і не підтверджені шляхом подання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії, автоматично розподіляються на добовому аукціоні;

2) ФПП, що набуті за результатами добових аукціонів і не підтверджені шляхом подання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії, не враховуються в добовому графіку навантаження на відповідну добу;

3) кошти, сплачені за ФПП, що набуті за результатами відповідних аукціонів і не підтверджені шляхом подання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії, не повертаються переможцю аукціону.

12.31. Власник ФПП має право на договірних засадах передати повністю або частково набуті та сплачені ФПП іншим зареєстрованим учасникам, повідомивши та зареєструвавши таку передачу в аукціонному офісі.

12.32. Власник ФПП може здійснити передачу ФПП, набутих за результатами:

1) річного аукціону або в результаті звільнення - отримувачу ФПП на рік, місяць та/або добу. Водночас у власника ФПП, який отримав звільнення в рамках передачі ФПП, звільнення зберігається;

2) місячного аукціону - отримувачу ФПП на місяць та/або добу.

12.33. Передача ФПП, набутих у результаті добового аукціону, не дозволяється.

12.34. Власник ФПП, який прагне передати повністю або частково набуту в результаті аукціону пропускну спроможність, має повністю у строки, визначені договором про доступ, виконати фінансові зобов'язання щодо ФПП, які плануються до передачі, та надіслати аукціонному офісу та отримувачу ФПП повідомлення про передачу із зазначенням:

1) найменування зареєстрованого учасника, який здійснює передачу ФПП;

2) найменування зареєстрованого учасника, який отримує ФПП;

3) міждержавний перетин, аукціон (річний/місячний);

4) напрям в Україну чи з України;

5) період (рік/місяць/доба/кількість годин);

6) величина пропускної спроможності в мегаватах цілими числами. Мінімальна величина пропускної спроможності, що може бути передана, - 1 МВт.

Отримувач ФПП протягом 1 календарного дня з дати отримання через аукціонну платформу повідомлення про передачу підтверджує аукціонному офісу згоду на її отримання.

12.35. Аукціонний офіс за фактом отримання повідомлення про передачу та згоди отримувача перевіряє відповідність такої передачі положенням цього розділу протягом 72 годин, але не пізніше 14:00 за київським часом Д-3 та підтверджує власнику ФПП та отримувачу ФПП можливість такої передачі або відмовляє в передачі з обґрунтуванням підстав для такої відмови. Передача ФПП має бути підтверджена на аукціонній платформі або, у разі застосування резервного механізму, шляхом направлення повідомлення аукціонному офісу електронною поштою та/або факсимільним зв'язком отримувачем ФПП протягом 1 календарного дня, але не пізніше 13:00 за київським часом Д-3. В іншому випадку передача вважається такою, що не відбулася, і ФПП залишається у власника ФПП. Час направлення аукціонним офісом підтвердження вважається строком здійснення передачі ФПП. Усі повідомлення автоматично реєструються. Відмова аукціонного офісу в передачі ФПП можлива лише у випадках невідповідності дій зареєстрованих учасників положенням цього Порядку та/або невиконання положень договору про доступ.

12.36. Власник ФПП має право передати ФПП без додаткових витрат.

12.37. У випадку зменшення ФПП відшкодування за зменшення нараховується тому переможцю аукціону, який здійснив передачу ФПП.

12.38. Передане ФПП отримує новий унікальний ідентифікатор на аукціонній платформі.

12.39. Аукціонний офіс забезпечує передачу інформації отримувачам ФПП щодо ФПП, що він отримав у результаті передачі ФПП. Уся історія передачі ФПП зберігається на аукціонній платформі.

12.40. Повідомлення аукціонному офісу щодо передачі ФПП, надіслане власником ФПП, та отримання підтвердження, надіслане отримувачем ФПП, реєструються на аукціонній платформі автоматично, про що у строк не більше 30 хвилин повідомляються власник та отримувач ФПП.

12.41. Отримання аукціонним офісом підтвердження отримувача ФПП на аукціонній платформі є вирішальним критерієм у визначенні кінцевого строку передачі.

12.42. У випадку коли аукціонний офіс через технічні проблеми аукціонної платформи не в змозі підтвердити на аукціонній платформі отримувачу ФПП до 14:00 за київським часом Д-3 передачу ФПП, аукціонний офіс застосовує резервний механізм передачі і за допомогою електронної пошти та/або факсимільного зв'язку до 15:00 за київським часом Д-3 відправляє відповідні електронні листи та повідомлення.

12.43. Аукціонний офіс не повинен перевіряти правомірність передачі між власником ФПП та отримувачем ФПП. У будь-якому випадку після підтвердження передачі отримувачем ФПП будь-які спірні питання, що виникають між власником ФПП та отримувачем ФПП, не впливають на результати передачі.

12.44. Власник ФПП, набутого в результаті річного аукціону чи передачі ФПП, чи отримання звільнення, має право в порядку та на умовах, передбачених цим розділом, припинити повністю або частково використання ФПП. При повному припиненні власник ФПП припиняє всю величину наявного ФПП до кінця дії відповідного резерву. При частковому припиненні обсяг ФПП повинен бути незмінним протягом дії резерву відповідного календарного місяця.

12.45. Повідомлення про повернення ФПП, набутого за результатами річного аукціону чи отримання звільнення, має бути надіслане аукціонному офісу через аукціонну платформу або, у разі застосування резервного механізму, шляхом направлення електронною поштою та/або факсимільним зв'язком не пізніше ніж за 2 календарні дні до дати оприлюднення деталей чергового місячного аукціону.

12.46. Власник ФПП, набутого в результаті місячного аукціону чи передачі ФПП, має право в порядку та на умовах, передбачених цим розділом, повернути повністю або частково ФПП. При повному поверненні власник ФПП повертає весь обсяг ФПП до кінця дії відповідного резерву. При частковому припиненні обсяг ФПП повинен бути незмінним протягом дії резерву відповідного календарного місяця.

12.47. Повідомлення про повернення ФПП, набутого за результатами місячного аукціону, має бути надіслане аукціонному офісу через аукціонну платформу або, у разі застосування резервного механізму, шляхом направлення електронною поштою та/або факсимільним зв'язком не пізніше 13:00 за київським часом Д-3.

12.48. Повідомлення про повернення ФПП має містити:

1) найменування зареєстрованого учасника, що здійснює повернення ФПП;

2) міждержавний перетин, аукціон (річний/місячний);

3) напрям в Україну чи з України;

4) період (рік/місяць/доба/кількість годин);

5) величини пропускної спроможності в МВт цілими числами. Мінімальна величина пропускної спроможності, що може бути припинена, - 1 МВт.

12.49. Аукціонний офіс розглядає відповідність такого повернення ФПП положенням цього розділу протягом доби та направляє власнику ФПП повідомлення щодо погодження повернення ФПП або про відмову у припиненні з обґрунтуванням такої відмови.

Якщо повернення ФПП погоджене аукціонним офісом, ФПП власника зменшується на величину, щодо якої здійснено повернення.

Відмова аукціонного офісу у припиненні використання ФПП можлива лише у випадках невідповідності дій власника ФПП положенням цього розділу та невиконання останнім положень договору про доступ.

12.50. Пропускна спроможність, щодо якої власник ФПП здійснив повернення ФПП, стає вільною та підлягає виставленню аукціонним офісом на чергові місячний та/або добові аукціони.

У разі невиставлення аукціонним офісом на чергові місячний та/або добові аукціони пропускної спроможності, щодо якої власник ФПП здійснив повернення ФПП, та в разі відсутності обмежень на цей період аукціонний офіс повертає такому зареєстрованому учаснику вартість таких ФПП (відповідного резерву) за граничною ціною, що склалася згідно з результатами відповідного аукціону, у строк, визначений договором про доступ.

12.51. Обсяг ФПП, що підлягає виставленню аукціонним офісом на черговий місячний аукціон у результаті повернення ФПП, має бути незмінною цілою величиною в мегаватах протягом усього періоду.

12.52. Власник ФПП, що припинив використання ФПП, не звільняється від виконання своїх фінансових зобов'язань перед аукціонним офісом у разі повного або часткового розподілення або нерозподілення пропускної спроможності. Якщо гранична ціна доступу додатково виставлених обсягів пропускної спроможності менша, більша або дорівнює граничній ціні, що склалася згідно з результатами відповідного аукціону, аукціонний офіс сплачує власнику ФПП вартість, що визначається за результатами відповідних аукціонів, у спосіб та у строк, визначені договором про доступ.

12.53. Повернення ФПП, набутих за результатами добових аукціонів, не допускається.

12.54. Передумовою для ініціювання процедури повернення ФПП є одержання аукціонним офісом оплати за ФПП, щодо яких буде ініційовано повернення ФПП.

12.55. Власник ФПП виставляє рахунок аукціонному офісу виходячи з інформації, що міститься на аукціонній платформі або, у разі застосування резервного механізму, на офіційному вебсайті аукціонного офісу, та в повідомленні власнику ФПП на електронну адресу. Інформація, надана аукціонним офісом власнику ФПП на електронну адресу, повинна містити список (перелік) повернених та розподілених ФПП власника ФПП і суму повернення коштів, на яку потрібно виставити рахунок.

12.56. Повернення коштів власнику ФПП здійснюється протягом 10 календарних днів з дня отримання виставленого рахунка від зареєстрованого учасника на вказаний поточний рахунок.

12.57. Якщо аукціонний офіс через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи не в змозі підтвердити на аукціонній платформі власнику ФПП до 13:00 за київським часом Д-3 повернення ФПП, аукціонний офіс застосовує резервний механізм і за допомогою електронної пошти або факсимільного зв'язку до 15:00 за київським часом Д-3 відправляє відповідні електронні листи та повідомлення.

12.58. Зменшення ФПП може бути здійснено виключно у випадках:

1) виникнення загрози порушення режиму роботи ОЕС України або її окремих частин, зокрема внаслідок небалансу електричної енергії (потужності), зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня, яка визначається відповідно до законодавства та/або нормативних документів;

2) форс-мажорних обставин;

3) на вимогу сусіднього системного оператора.

12.59. У разі зменшення ФПП аукціонний офіс упродовж робочого дня повідомляє всіх власників ФПП через аукціонну платформу та електронною поштою про дату, час, тривалість та причину такого зменшення. У разі зменшення ФПП у неробочі години робочого дня, а також у святкові і неробочі дні України аукціонний офіс повідомляє всіх власників ФПП упродовж наступного робочого дня або першого робочого дня після святкових і неробочих днів.

12.60. Зменшення ФПП здійснюється за пропорційним принципом. При визначенні обсягу зменшення ФПП за пропорційним принципом застосовується заокруглення величини до найближчого більшого цілого числа для кожного власника ФПП. Водночас обмеження ФПП здійснюється в такій послідовності:

1) ФПП, набуті за результатами добових аукціонів;

2) ФПП, набуті за результатами місячних аукціонів;

3) ФПП, набуті за результатами річного аукціону;

4) ФПП, щодо яких надано звільнення.

12.61. Повідомлення про обсяг зменшення ФПП, що отримано на річному та місячному аукціонах, із відповідним обґрунтуванням має бути оприлюднене на офіційному вебсайті аукціонного офісу не пізніше наступного робочого дня.

12.62. ФПП, набуте в результаті добового аукціону, є фіксованим, за винятком, коли зменшення є вимушеними через форс-мажорні обставини. Учасникам аукціону повертаються кошти за кожну цілу невикористану годину у випадку зменшення ФПП, отриманого на добовому аукціоні, у розмірі граничної ціни такого аукціону.

12.63. У випадку коли ситуація в енергетичній мережі покращилась, ФПП має бути звільнено від попередніх зменшень за пропорційним принципом у такій послідовності:

1) ФПП, щодо яких надано звільнення;

2) ФПП, набуті за результатами річного аукціону;

3) ФПП, набуті за результатами місячних аукціонів;

4) ФПП, набуті за результатами добових аукціонів.

12.64. У випадках застосування зменшення через технологічне пошкодження міждержавних ліній електропередачі, а також припинення паралельної (радіальної) роботи ОЕС України (або її частин) з енергосистемами суміжних країн (або їх частинами) кожному переможцю аукціону, чиї ФПП були зменшені, повертаються кошти за кожну цілу невикористану годину від аукціонного офісу.

12.65. Не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за розрахунковим, аукціонний офіс оприлюднює на власному вебсайті інформацію щодо зменшень ФПП за розрахунковий місяць та надсилає кожному власнику ФПП, ФПП якого зменшені, детальний розрахунок величин повернення коштів. Після отримання зазначеної інформації такий власник ФПП має право виставити рахунок аукціонному офісу для отримання відповідної величини коштів.

Повернення коштів здійснюється власнику ФПП на вказаний рахунок протягом 4 робочих днів з дня отримання рахунка аукціонним офісом.

12.66. Розрахунки здійснюються відповідно до положень договору про доступ у національній валюті України шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок аукціонного офісу згідно з установленими законодавством України правилами безготівкових розрахунків.

12.67. Якщо переможець аукціону не вносить у встановлений договором про доступ строк плату за ФПП, набуті за результатами річного та/або місячного аукціонів, такий переможець аукціону втрачає відповідні ФПП.

У такому разі банківська гарантія та/або сума грошового внеску, надана зареєстрованим учасником, переходить у власність аукціонного офісу як штраф, а ФПП підлягає(-ють) розподіленню на черговому аукціоні. Такий штраф дорівнює 100 мінімальним заробітним платам, що визначені чинним законодавством України, на дату стягнення такого штрафу.

Стягнення штрафу не звільняє переможця аукціону від оплати по виставленому(-им) та неоплаченому(-им) рахунку(-ам) у повному обсязі. Для участі в чергових аукціонах зареєстрований учасник повинен відновити грошовий внесок або надати банківську гарантію відповідно до вимог цього розділу.

12.68. Якщо переможець аукціону не вносить у встановлений договором про доступ строк плату за ФПП, набуті за результатами добового аукціону, банківська гарантія та/або сума грошового внеску, надана зареєстрованим учасником, переходить у власність аукціонного офісу як штраф. Такий штраф дорівнює 100 мінімальним заробітним платам, що визначені чинним законодавством України, на дату стягнення такого штрафу.

Стягнення штрафу не звільняє переможця аукціону від оплати за виставленим(-и) та неоплаченим(-и) рахунком(-ами) у повному обсязі. Для участі в чергових аукціонах зареєстрований учасник повинен відновити грошовий внесок або надати банківську гарантію відповідно до вимог цього розділу.

12.69. Вартість ФПП, набутих за результатами річного та/або місячного, та/або добового аукціону, що повинен сплатити переможець аукціону, визначається аукціонним офісом для кожного резерву відповідного міждержавного перетину окремо шляхом множення граничної ціни доступу (грн/МВт·год) на сумарну величину набутих ФПП по цьому резерву в мегаватах та на кількість годин відповідного резерву з урахуванням податків та зборів, передбачених чинним законодавством.

12.70. Переможець аукціону здійснює оплату вартості ФПП за таким механізмом та графіком оплати:

1) оплата вартості ФПП, набутих на річному аукціоні, яку повинен сплатити переможець аукціону, здійснюється щомісячними платежами відповідно до кількості годин та величини набутих ФПП у місяці надання доступу шляхом сплати переможцем аукціону відповідної суми в місяці, що передує місяцю надання доступу;

2) оплата вартості ФПП, набутих на місячному аукціоні, яку повинен сплатити переможець аукціону, здійснюється шляхом повної оплати переможцем аукціону вартості набутих на місячному аукціоні ФПП у строки, визначені цим розділом;

3) оплата вартості ФПП, набутих на добовому аукціоні, яку повинен сплатити переможець аукціону, здійснюється щодекади шляхом оплати переможцем аукціону вартості набутих на добових аукціонах ФПП у строки, визначені цим розділом.

12.71. Вартість ФПП включає у себе виключно оплату за право використання ФПП і не включає жодної оплати за використання системи передачі.

12.72. Розрахунки за ФПП здійснюються на підставі виставлених аукціонним офісом рахунків. Копії рахунків не пізніше 1 робочого дня з дати їх оформлення надсилаються електронною поштою та/або факсимільним зв'язком переможцю аукціону. У рахунку обов'язковими є зазначення призначення платежу "Оплата доступу до пропускної спроможності" та ідентифікаційний номер оплати (номер рахунку). У повідомленні про оплату обов'язковим є зазначення ідентифікаційного номеру оплати.

У випадку отримання аукціонним офісом повідомлення про оплату без позначення ідентифікаційного номера оплати кошти повертаються переможцю аукціону, а рахунок вважається не оплаченим, про що аукціонний офіс надсилає повідомлення через аукціонну платформу або, у разі застосування резервного механізму, електронною поштою та/або факсимільним зв'язком відповідному переможцю аукціону.

12.73. Аукціонний офіс виставляє переможцям аукціону рахунки в такі строки:

1) за результатами річного аукціону - щомісяця не пізніше десятого календарного дня місяця, що передує місяцю надання послуг з передачі електричної енергії міждержавними електричними мережами України (за винятком січня, на який рахунок виставляється не пізніше наступного робочого дня після дня оприлюднення результатів річного аукціону). На запит переможців річного аукціону щодо оплати повної вартості набутої на річному аукціоні пропускної спроможності - протягом 3 робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення;

2) за результатами місячного аукціону - не пізніше наступного робочого дня після дня розміщення на власному вебсайті результатів проведення аукціону;

3) за результатами добових аукціонів - наступного робочого дня після дня завершення декади розрахункового місяця за результатами аукціонів.

12.74. Строк оплати складає 4 робочі дні з дати отримання рахунка. Переможець аукціону невідкладно повідомляє аукціонний офіс про оплату ФПП.

12.75. Датою здійснення платежу вважається дата надходження коштів на поточний рахунок аукціонного офісу.

12.76. Усі витрати банку зареєстрованого учасника і витрати інших банків на пересилання платежів на рахунок аукціонного офісу несе зареєстрований учасник, а всі витрати банку аукціонного офісу оплачує аукціонний офіс.

12.77. Аукціонний офіс та зареєстровані учасники надають податкову накладну згідно з вимогами чинного законодавства України.

Директор
Департаменту енергоринку


Ю. Власенко


Публікації документа

 • Оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади України від 07.04.2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацком.енергетики:

 1. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 158 "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 96 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 95 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 94 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 93 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 92 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «ТЕХНОВА»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 91 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 90 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 89 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 87 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 86 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 85 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 84 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 83 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 82 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ЛЬВІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 81 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 80 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОМЕНЕРГОСЕРВІС» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 11.02.2020 № 370 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 549 "Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 548 "Про затвердження Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -