>>

"МЕМОРАНДУМ взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва". Організація економічного співробітництва та розвитку. 2014

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ
взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва

Дата підписання:

07.10.2014

Дата набрання чинності для України:

07.10.2014

{Зміни до Меморандуму див. в Угоді від 15.06.2018}

1. Преамбула

Беручи до уваги, що Організація економічного співробітництва та розвитку (надалі «ОЕСР») - міжнародна організація зі штаб-квартирою в Парижі, Франція, яка відіграє провідну роль у сприянні налагодженому політичному діалогу між урядами своїх держав-членів з широкого ряду питань.

Зважаючи на довгу історію плідної співпраці Уряду України з ОЕСР у багатьох сферах, зокрема: сільське господарство, виробництво сталі, регіональний розвиток, інвестиційна діяльність, розвиток секторної конкурентоспроможності, полегшення доступу до фінансування, розробка й реалізація конкурентної політики, удосконалення системи державного управління і врядування, реалізація політики стосовно малих і середніх підприємств (МСП), оподаткування і боротьби з корупцією. Україна є асоційованим членом Комітету зі сталі ОЕСР, учасником Комітету з питань державного управління ОЕСР, Комітету з конкуренції ОЕСР та їх робочих груп, а також Робочої групи з питань розвитку малого та середнього бізнесу і підприємництва (Комітет з промисловості, інновацій і підприємництва ОЕСР). Україна також бере участь в Антикорупційній мережі країн Східної Європи і Центральної Азії (АКМ). Україна бере участь у Міжнародному транспортному форумі, Глобальному форумі з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, а також є членом координаційного органу з питань дотримання Конвенції про адміністративну взаємодопомогу в податкових питаннях як учасник цієї Конвенції. Крім того, Україна застосовує такі інструменти ОЕСР, як Паризька Декларація щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги і Насіннєві схеми ОЕСР.

Оскільки Уряд України бажає розширити співробітництво з ОЕСР з метою більш ефективного переймання провідного досвіду країн ОЕСР для проведення економічних і соціальних реформ в Україні.

З огляду на викладене вище Уряд України та ОЕСР (які надалі спільно іменуються «сторони», а окремо «сторона») вирішили укласти цей Меморандум про взаєморозуміння (надалі «МПВ») щодо поглиблення співробітництва про таке:

2.

Мета МПВ

Цей МПВ закладає рамкові умови співробітництва між сторонами.

Будь-які заходи, заплановані для здійснення в рамках цього МПВ за фінансової підтримки ОЕСР, повинні вноситись до програми роботи і закладатись у бюджеті ОЕСР. Такі дії та заходи можуть здійснюватись у разі наявності відповідних коштів та у відповідності до існуючих правил і практик обох сторін.

3. Сфери співробітництва

Сторони зосередяться на спільній розробці політик у низці важливих галузей, зокрема (не обмежуючись цим переліком):

· боротьба з корупцією;

· державне управління і врядування;

· регулювання певних галузей економіки;

· конкуренція та інші питання, інвестування, МСП, конкурентоспроможність, пов’язані з бізнесом;

· розвиток секторної конкурентоспроможності, в тому числі в галузях сільського господарства і зеленої економіки;

· управління державними підприємствами;

· мобілізація вітчизняних ресурсів, у тому числі збір податків та вирішення питань, пов'язаних із системою податкового адміністрування;

· багатогалузевий розвиток;

· збір, обробка і поширення статистичних даних.

Цей перелік запланованих сфер співробітництва не є вичерпним і може доповнюватись на підставі письмової згоди обох сторін.

Слід відзначити, що запропоновані в цьому МПВ сфери співробітництва в жодному випадку не можуть вважатися такими, що обмежують чинні напрямки співпраці між сторонами в рамках здійснюваної нині діяльності ОЕСР в Україні (див. Додаток 2).

4. Форми співробітництва

Співробітництво сторін у перерахованих вище основних галузях може втілюватись у різних формах, у тому числі (не обмежуючись цим переліком):

· реалізація науково-дослідних проектів, проведення заходів і семінарів з ініціативи Уряду України;

· огляд експертами ОЕСР політики і законодавства України в різних галузях і розробка відповідних рекомендацій для найвищих високопосадовців країни;

· використання відповідних правових інструментів ОЕСР;

· участь України в роботі відповідних органів ОЕСР у відповідності до застосовних правил і практик ОЕСР;

· інформаційний обмін.

Сторони уже домовились скласти орієнтовний план можливих подальших спільних заходів, які описані в Додатку 1. Будь-які інші особливі заходи вимагають затвердження сторонами на підставі окремих письмових угод, які можуть укладатись за цим МПВ. Якщо сторонами не визначено інакше в таких окремих письмових угодах, їхнє співробітництво регулюється загальними положеннями, викладеними в цьому МПВ.

5. Інтелектуальна власність

Сторони визнають важливість забезпечення захисту і дотримання прав інтелектуальної власності. Цей МПВ не передбачає надання сторонами одна одній прав на використання будь-яких робіт, які будуть створеними поза рамками даного МВП однією з сторін, чи які належатимуть одній зі сторін на правах інтелектуальної власності.

Всі права інтелектуальної власності на будь-які роботи підготовлені ОЕСР в контексті даного МПВ регулюються відповідно до правил та встановленої практики ОЕСР. Уряд України може використовувати ці роботи для власного аналізу та інших видів науково-дослідних робіт за умови одержання попереднього письмового погодження ОЕСР та за умови чіткого посилання у власних роботах на джерело.

Права інтелектуальної власності на роботи створені сторонами спільно, в рамках даного МВП, авторами яких є обидві сторони, будуть регулюватися спільно двома Сторонами. Кожна з сторін може використовувати та відтворювати ці роботи окремо, з чітким посиланням на джерело та спільне авторство, та за умови одержання кожною зі сторін письмово погодження іншої сторони при наданні будь-якої ліцензії на використання робіт третій стороні. Не суперечачи вищевказаному, будь-яка спільна публікація є предметом для окремого письмового договору між Сторонами.

6. Розкриття інформації

Сторони мають право оприлюднити текст цього МПВ, а також будь-яку інформацію стосовно здійснюваних за ним заходів у відповідності до застосовних положень обох сторін.

Обмін конфіденційною інформацією між сторонами регулюється відповідними положеннями і процедурними правилами щодо розкриття конфіденційної інформації, застосовними для обох сторін. Кожна зі сторін зобов’язується вживати всіх можливих заходів для захисту конфіденційної та/або секретної інформації іншої сторони.

7. Відповідальність

Кожна Сторона несе відповідальність за свою діяльність та за своїх співробітників/працівників, включаючи відповідальність за будь-які їх дії та бездіяльність. Зокрема, Сторона не несе відповідальності за будь-яку шкоду чи каліцтво, завдані будь-якому співробітнику іншої Сторони.

Кожна Сторона («Перша Сторона») звільняє іншу Сторону та її співробітників від відповідальності за будь-які вимоги/претензії або шкоду, які можуть виникнути у зв'язку з діяльністю Першої Сторони чи її співробітників, окрім випадків, в яких шкода являється наслідком від неправомірної дії іншої Сторони чи її співробітників.

8. Термін дії

Цей МПВ набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і діятиме два роки. Після закінчення цього терміну сторони можуть поновити МПВ на наступні два роки, якщо вважатимуть це доцільним з огляду на результати проведеної ними спільної роботи.

9. Поправки

Будь які поправки до цього МПВ вносяться в письмовій формі шляхом обміну відповідними листами.

10. Припинення дії

Сторони можуть припинити дію цього МПВ, попередивши у письмовій формі про такий свій намір іншу сторону за три місяці до запланованої дати припинення.

У такому випадку сторони мають, за можливості, погодити свої подальші кроки для оперативного й організованого завершення всіх розпочатих на той момент спільних заходів у рамках МПВ.

11. Головні контактні особи

Сторони призначають своїх представників, які нестимуть спільну відповідальність за реалізацію цього МПВ, у тому числі за складання робочих планів заходів за цим МПВ:

Представник Уряду України: Міністр економічного розвитку і торгівлі

Представник ОЕСР: Директор Секретаріату із зовнішніх зв'язків ОЕСР

Учинено у чотирьох примірниках в м. Париж, два примірника українською і два англійською мовою. У випадку розбіжностей в тлумаченні, переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Уряд України

пан Анатолій МАКСЮТА,
перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі

Дата: 07.10.14

(Підпис)


За ОЕСР

пан Анхель ГУРРІА,
Генеральний секретар
Організації економічного
співробітництва і розвитку

Дата: 07/oct./2014

(Підпис)Додаток 1

ШЛЯХИ РОЗШИРЕННЯ
співробітництва між сторонами

Уряд України та ОЕСР домовились визначити можливі шляхи подальшого поглиблення співробітництва та скласти перелік можливих спільних заходів, які можуть бути здійсненні за наявності достатніх коштів та у відповідності до існуючих у обох сторін правил і практик. Цей перелік представлений нижче:

1. Боротьба з корупцією. ОЕСР може надати підтримку Україні в розробці та впровадженні загальнодержавної антикорупційної стратегії в рамках майбутнього третього раунду моніторингу України з боку експертів Антикорупційної мережі країн Східної Європи і Центральної Азії (АКМ) та шляхом сприяння ознайомленню української сторони з досвідом країн - членів ОЕСР. ОЕСР готова надавати консультації щодо можливих шляхів удосконалення інституційної та нормативно-правової бази та будь-яких оперативних питань з урахуванням відповідних визначених ризиків. ОЕСР також може надати експертну допомогу в запровадженні антикорупційних програм у державних установах та тренінгів для державних посадових осіб. У рамках цієї стратегії ОЕСР висловлює готовність надавати подальшу підтримку в таких сферах:

а. Створення антикорупційного правозахисного органу. ОЕСР може надати рекомендації стосовно створення ефективної інституційної структури для боротьби з корупцією. Ґрунтуючись на своєму тривалому досвіді, експерти ОЕСР можуть проаналізувати нинішню інституційну структуру на додаток до розробки організаційної структури майбутніх агенцій, які залучатимуться до антикорупційної діяльності, і надати відповідні рекомендації стосовно оптимального інституційного розвитку України в цій галузі з огляду на наявні ресурси, можливості і стратегічний план дій.

b. Запровадження кодексу етики. Це новий напрямок антикорупційної діяльності в Україні. Результати попередніх консультацій з представниками українських ділових кіл свідчать про необхідність активізації роботи в цьому напрямку. Робота в цьому напрямку може здійснюватися в співпраці з Базельським інститутом управління і ЄБРР.

c. Боротьба з підкупом іноземних посадових осіб. ОЕСР, у рамках проведення технічних і навчальних семінарів, може надавати підтримку українським партнерам у питаннях, пов’язаних з організацією боротьби з підкупом іноземних посадових осіб, контролю за застосуванням відповідних встановлених санкцій, притягненням до відповідальності винних юридичних осіб, конфіскацією і поверненням грошових коштів, отриманих в результаті вчинення корупційного правопорушення. Україна може активно долучатися до діяльності Робочої групи ОЕСР з боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях.

d. Розробка і впровадження ефективного антикорупційного законодавства. ОЕСР може надати Україні підтримку в запровадженні антикорупційного законодавства, спрямованого на досягнення швидких результатів, одночасно готуючи підґрунтя для проведення середньо- і довгострокових реформ. Експерти ОЕСР можуть оцінити рівень схильності до корупції представників державного і приватного сектору і надати відповідні рекомендації щодо усунення ризиків у ключових галузях.

e. Усунення передумов виникнення попиту на корупцію. Експерти ОЕСР можуть оцінити рівень порядності державних посадових осіб, стан реформування структури державних агенцій, зокрема тих, що схильні до корупції, ризик виникнення конфліктів інтересів або лобіювання інтересів із використанням відповідних правових інструментів і ґрунтуючись на досвіді країн - членів ОЕСР з метою зниження ризику підкупу посадовців та рівня хабарництва.

2. Бізнес-клімат. ОЕСР готова надати рекомендації стосовно розробки цільової політики у певних сферах, у тому числі щодо заходів, спрямованих на покращення інвестиційного клімату та залучення прямих іноземних інвестицій («ПІІ»), розробки всеохоплюючої стратегії розвитку малого і середнього підприємництва, а також підвищення секторної конкурентоспроможності, у тому числі в галузях сільського господарства і зеленої економіки. Експерти ОЕСР можуть здійснити повторний огляд інвестиційної політики України та оцінити проміжні результати виконання рекомендацій, наданих за результатами першого огляду у 2011 році, включаючи огляд нових сфер для аналізу, а також запропонувати дорожню карту і план дій, які допоможуть Україні виконати всі вимоги Декларації ОЕСР про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства.

3. Відновлювані джерела енергії і зелене зростання. ОЕСР готова надати рекомендації щодо узгодження політики в цій сфері, щоб допомогти Україні досягти підвищення енергетичної ефективності та нарощування використання відновлюваних джерел енергії, зокрема:

а. Заохочення приватного сектору до використання відновлюваних джерел енергії. ОЕСР готова надати Уряду України підтримку у визначенні переліку і строків упровадження реформ, необхідних для стимулювання інвестицій у розвиток відновлюваної енергетики та заохочення приватного сектору до використання відновлюваних джерел енергії, у тому числі шляхом усунення перешкод у доступі до мережі та пришвидшення реалізації енергетичної політики. Залучення іноземних інвестицій і міжнародної допомоги може стати потенційним ресурсом для «зеленого зростання» безпосередньо шляхом передачі більш енергоефективних і природозберігаючих технологій або опосередковано шляхом надання підтримки вітчизняним компаніям у вигляді передачі передового досвіду в галузі екологізації виробництва, технологій і управління.

b. Сприяння передачі технологій та запровадженню еко-інновацій. ОЕСР готова надати Уряду України підтримку в реалізації заходів, спрямованих на заохочення впровадження зелених інновацій і подолання певних ринкових перешкод, шляхом активізації створення і впровадження нових технологій та інновацій, а також їх дифузії і випуску на ринок зелених інновацій.

c. Підвищення екологічних показників та перехід до «зеленого зростання». ОЕСР готова надати рекомендації стосовно політики сприяння переходу до низьковуглецевої та ресурсозберігаючої економіки, а також долучитися до широкого кола ініціатив для підвищення екологічних показників, ефективності технологічних процесів вироблення продукції та інших економічних заходів.

d. Створення належних правових засад для підвищення енергоефективності. ОЕСР готова надати рекомендації стосовно узгодження політики в цій сфері в рамках реалізації відповідних програм. Якщо Україна має намір реалізувати свій потенціал підвищення енергоефективності, необхідно перш за все забезпечити відповідну нормативно-правову базу. Ефективна збалансована політика у цій сфері мала б передбачати поступовий перехід до ринкового ціноутворення, запровадження дієвих механізмів регулювання і контролю, вжиття фіскальних заходів і запровадження податкових пільг, стимулювання розвитку технологій і фінансових схем.

4. Законодавство з питань конкуренції. ОЕСР може оцінити досягнення України на цій ниві з моменту здійснення міжнародними експертами попереднього огляду конкурентного законодавства і політики у 2008 році та скоригувати план дій для виконання наданих рекомендацій, у тому числі щодо забезпечення належної підтримки, щоб АМКУ міг підтримувати високі стандарти діяльності при виконанні своєї місії, зміцнення інституційної незалежності АМКУ, використання слідчих інструментів, підвищення прозорості, дотримання пріоритетів і налагодження взаємодії з іншими правоохоронними органами. На додаток, ОЕСР може надати підтримку АМКУ в нарощуванні потенціалу шляхом проведення навчальних семінарів для його співробітників, у тому числі щодо оцінки конкуренції і боротьби зі змовами на торгах у сфері державних закупівель. Уряд України може розглянути можливість повторного подання заяви на участь у роботі Комісії з конкуренції ОЕСР.

5. Управління державними підприємствами. ОЕСР готова надати Уряду України рекомендації стосовно створення ефективної системи управління державними підприємствами («ДП»), ґрунтуючись на Настановах ОЕСР з управління державними підприємствами. У 2012 році ОЕСР провела оцінювання корпоративного управління ДП «Антонов» на підставі зазначених настанов. Подальша робота може бути зосереджена на підвищенні продуктивності, забезпеченні захисту прав власності та ефективності управління ДП. Уряд України може розглянути можливість повторного подання заяви на участь у діяльності Робочої групи ОЕСР з державної власності та практики приватизації.

6. Спрощення чинної нормативної бази. Ґрунтуючись на досвіді програми SIGMA-1 (Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту - спільна ініціатива ОЕСР і Європейського Союзу) низка перерахованих нижче заходів може бути реалізованою:

a. Реформування нормативно-правової бази. ОЕСР може здійснити ґрунтовний огляд чинної нормативно-правової бази, щоб визначити можливі шляхи спрощення регулятивних процедур в обраних галузях економіки. Завдання полягає у скасуванні зайвих і застарілих нормативно-правових актів, які можуть спричинювати правову плутанину або накладають надмірних тягар на суб'єктів підприємницької діяльності та/або громадян. На підставі результатів такого огляду можна буде розглянути можливість спрощення нормативних вимог і розробки вдосконалених нормативно-правових актів, які б відповідали первинним цілям, але передбачали б полегшення адміністративних процедур та усунення надмірних адміністративних тягарів. Український уряд може розглянути можливість участі в роботі Комітету з питань регуляторної політики ОЕСР.

b. Управління державним бюджетом. ОЕСР може провести оцінювання стану реформування бюджетної сфери в Україні на підставі порівняння з результатами попереднього огляду бюджетного процесу в 2011 році, а також на підставі результатів такого оцінювання визначити можливі шляхи оптимізації цього процесу. З цією метою до уваги братимуться нещодавні та поточні заходи ОЕСР у бюджетній сфері, у тому числі узгодження багаторічних стратегічних планів із обсягами наявних ресурсів, визначення пріоритетних статей витрат, інвестування в розвиток інфраструктури, зокрема через державно-приватні підприємства, а також управління бюджетними відносинами на різних урядових рівнях.

c. Реалізація політики та координування. ОЕСР готова надати підтримку ключовим зацікавленим особам Уряду України у розробці організаційної і процедурної методики підвищення ефективності реалізації державної політики і координування. Така методика повинна ґрунтуватись на плані заходів щодо проведення інституційної реформи, який створювався протягом 2011-2012 років за підтримки програми SIGMA і який визначив засади майбутньої концепції реформування системи реалізації державної політики і координування з метою її наближення до європейських стандартів. Одночасно будуть реалізовуватись ініціативи з реформування нормативно-правової бази з метою підготовки підґрунтя для запровадження більш відкритого і дорадчого процесу ухвалення політичних рішень як в управлінській, так і в інших сферах.

__________
-1 Деякі заходи, передбачені цим розділом, можуть здійснюватися в контексті програми SIGMA, а отже, підлягатимуть узгодженню з Європейською комісією.

7. Удосконалення системи державного управління і врядування.-2

__________
-2 Деякі заходи, передбачені цим розділом, можуть здійснюватися в рамках реалізації програми SIGMA, а отже, підлягатимуть узгодженню з Європейською комісією.

а. Реформування системи державного управління. ОЕСР може сприяти зміцненню ролі центральних урядових органів у плануванні та проведенні адміністративних реформ в Україні шляхом посилення координування і функціональних можливостей, розвитку ефективної правової бази для здійснення державного управління, розробки і затвердженні Адміністративно-процедурного кодексу, а також створення належної правової бази для вирішення адміністративних спорів, законодавчого регулювання системи державної служби, реалізації політики стратегічного управління людськими ресурсами і використання інструментів, що відповідають кращим міжнародним практикам. Це сприятиме підвищенню професійності державних службовців і запровадженню більш ефективної Системи адміністративного судочинства.

b. Надання послуг суб’єктам підприємницької діяльності і громадянам. ОЕСР може посприяти підвищенню ефективності роботи державних установ, системи багаторівневого врядування, а також реалізації інтегрованих стратегій електронного врядування. Такі заходи можуть сприяти покращенню бізнес-клімату, зниженню рівня корупції шляхом запровадження дієвих змін в організаційній і функціональній структурі державних органів.

c. Регіональне врядування та розвиток. ОЕСР готова провести роботу з розширення повноважень регіональних і місцевих органів для компенсування впливу децентралізації врядування і запобігання неузгодженості державного управління або порушення цілісності економічного простору. Згідно з рекомендаціями, наданими за результатами Територіального огляду України в 2014 році, першочергового реформування потребують система місцевого самоврядування, децентралізація влади і система оподаткування. Це дасть змогу поліпшити якість надання послуг, посилити місцеве самоврядування, а також підвищити ефективність, прозорість і фінансову відповідальність системи міжвідомчих переведень.

d. Система органів юстиції. ОЕСР може посприяти підвищенню ефективності роботи українських органів юстиції шляхом удосконалення системи управління і координування взаємодії ключових зацікавлених осіб та покращення методики вирішення спорів між громадянами і державною з метою підвищення правової визначеності й передбачуваності та досягнення верховенства права задля покращення інвестиційного клімату й оздоровлення економіки.

e. Система державних закупівель. ОЕСР може надати Україні підтримку в розробці стратегічного плану дій і підзаконних актів для реалізації Угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною, у частині що стосується державних закупівель. У цій сфері необхідно забезпечити нарощування потенціалу з метою ефективної реалізації зазначеного плану дій, зокрема, шляхом вжиття коротко-, середньо- і довгострокових заходів для розробки електронної системи державних закупівель, прозорих процедурних формальностей, пов’язаних з укладанням договорів, а також протидії корупції, особливо в галузях з підвищеним ризиком (наприклад, розвитку інфраструктури).

f. Уряд України може активно долучатися до роботи Комітету з питань державного управління з метою посилити підтримку здійснення перерахованих вище заходів.

8. Сприяння мобілізації внутрішніх ресурсів шляхом удосконалення системи оподаткування та підвищення ефективності її управління. ОЕСР готова надати підтримку Уряду України в удосконаленні податкової системи, налагодженні міжвідомчої взаємодії для попередження податкових та інших економічних і фінансових правопорушень (незаконних грошових операцій), а також у сприянні мобілізації внутрішніх ресурсів України шляхом забезпечення ефективного інформаційного обміну з партнерами. З цією метою Україна може взяти активну участь у роботі зазначених нижче органів та використовувати відповідні інструменти:

а. Група з розслідування податкових та інших правопорушень. Наразі українські представники беруть участь у роботі цієї групи лише в якості запрошених осіб, однак Уряд може розглянути можливість зміни формату участі в цій групі. Україна також може брати участь у заходах, спрямованих на інтенсивне нарощування потенціалу, які проводяться на базі Міжнародної академії ОЕСР з розслідування податкових правопорушень в Остії, Італія.

b. Незаконні грошові операції. ОЕСР може провести оцінювання ризику незаконних грошових операцій в Україні на підставі нещодавнього відповідного звіту своїх експертів.

c. Прозорість та інформаційний обмін. Україна бере участь у Глобальному форумі з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей і готується до першого етапу огляду з боку міжнародних експертів, який має відбутися у четвертому кварталі 2014 року. За результатами відповідної доповіді Україні може бути надана технічна допомога для виявлення й усунення недоліків чинної нормативно-правової бази.

d. Ухилення від сплати податків. Щоб забезпечити здатність України виконувати положення багатосторонньої Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, необхідно досягти нарощування законодавчого та кадрового потенціалу.

e. Податкова інспекція. Україна може взяти участь у пілотному проекті «Податкові інспектори без кордонів», зосередившись, перш за все, на питаннях трансфертного ціноутворення та інших нагальних проблемах у сфері оподаткування.

f. Система заохочень для платників податків. ОЕСР може провести огляд системи стимулювання сплати податків в Україні, а також надати допомогу в розробці механізмів застосування та підвищення ефективності податкових стимулів.

9. Належна статистична практика. ОЕСР та Уряд України можуть спільно опрацювати принципи належної статистичної практики; у тому числі стосовно збору, обробки і поширення статистичних даних. Уряд України може розглянути можливість подання заяви на участь у роботі таких органів ОЕСР:

a. Комітет зі статистики і статистичної політики;

b. Робоча група з національних рахунків;

c. Робоча група з фінансової статистики;

d. Робоча група зі статистики міжнародної торгівлі товарами і послугами;

e. Робоча група з екологічної інформації.

10. Комплексна політика розвитку. ОЕСР та Уряд України можуть провести спільний огляд комплексної політики. Уряд України може розглянути можливість отримання членства в Центрі розвитку ОЕСР, та інших органах ОЕСР, що відповідають стратегії розвитку Української сторони.Додаток 2

ПРОЕКТИ ОЕСР
на рівні країни, які реалізуються спільно з Україною

· Стратегія секторної конкурентоспроможності для України (2009-2015 pp.). Мета цього проекту - удосконалення інвестиційної політики та збільшення обсягу іноземних інвестицій у три ключові сектори української економіки (агробізнес, відновлювані джерела енергії та промислове виробництво). Він поширюється на такі аспекти політики, як доступ до фінансування, підвищення професійності, створення кластерів та інвестиційна політика. Фахівці ОЕСР провели аналіз і підготували цільові політичні рекомендації та програми, щоб допомогти особам, які ухвалюють рішення на найвищому рівні, реалізувати запропоновані реформи в зазначених секторах економіки. Проект підтримує ініціативи Уряду України в напрямку зниження перешкод для імплементації, а також щодо обміну методиками з метою зміцнення інституційного потенціалу, щоб забезпечити стабільну реалізацію реформ. Поточна фаза проекту фінансується спільно з Європейською комісією та Урядом Швеції.

· Запровадження схеми гарантування кредитів для МСП у сфері агробізнесу (2013-2015 pp.). Мета цього проекту - розширити доступ до фінансування МСП у сфері агробізнесу (100-2 000 га) шляхом надання підтримки Уряду України у створенні умов, необхідних для запровадження схеми гарантування кредитів. ОЕСР створила Робочу групу, до якої увійшли представники Національного банку України, Міністерства фінансів, Міністерства аграрної політики та продовольства, а також Міністерства економічного розвитку і торгівлі. У рамках проекту передбачено підготовку техніко-економічного обґрунтування, надання правової оцінки і проведення консультацій із фінансовими установами. Він поширюється на чотири пілотні регіони, де в результаті попереднього аналізу було виявлено найбільші обмеження доступу до фінансування: Черкаси, Вінниця, Полтава та Харків. Проект повністю фінансується Урядом Швеції.

· Стратегія управління державними фінансами. У 2013 році ОЕСР надавала підтримку Уряду України щодо розробки Стратегії управління державними фінансами. Після того, як у жовтні 2013 року ця Стратегія була затверджена Урядом України, ОЕСР продовжувала надавати допомогу, пов’язану із запровадженням системи моніторингу її імплементації. У січні 2014 року у зв’язку зі зміною обставин надання допомоги було призупинено. Проект реалізується в рамках програми SIGMA.

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ ОЕСР, УЧАСНИКОМ ЯКИХ Є УКРАЇНА

· Індекс політики щодо МСП: країни Східного партнерства (2012-2015 pp.). У рамках цієї програми передбачено проведення оцінювання ефективності політики щодо МСП у шести країнах Східного партнерства, включно з Україною, на основі Акту щодо малого бізнесу для Європи. У 2014 році ОЕСР розпочала новий раунд оцінювання спільно з Європейською комісією, ЄБРР і Європейським фондом освіти, покликаний перевірити успішність імплементації політичних реформу часі. У ході перевірки передбачено надання цільових рекомендацій із реформування політики щодо МСП з метою запровадження передового досвіду завдяки реалізації заходів із розвитку потенціалу та використанню механізмів регіонального політичного діалогу.

· Стамбульський план дій з боротьби проти корупції (2013-2015 pp.).

У 2010 році Україна останньою пройшла перевірку в рамках Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції. Україна мала пройти наступний раунд моніторингу країн у квітні 2014 року, однак, цей термін вже минув. Візит до України було заплановано на грудень 2013 року, потім перенесено на січень 2014 року та зрештою скасовано. Україна також бере участь у двох інших ініціативах у рамках Антикорупційної мережі для країн Східної Європи та Центральної Азії (АКМ) - Тематичних перевірках попередження корупції та ділової етики і Правоохоронній мережі АКМ. Робоча програма АКМ, зокрема стосовно України, фінансується США, Сполученим Королівством, Швейцарією та Ліхтенштейном.

· Озеленення економіки у країнах Східного партнерства (EaP GREEN). Що стосується України, мета цієї програми - допомогти Уряду розробити інтегровану політичну концепцію переходу до зеленої економіки, реформувати політичні інструменти, запровадити нові засоби аналізу, розширити доступ до фінансування та підтримати розвиток потенціалу. У травні 2013 року відбулося обговорення національних пріоритетів у рамках семінару в Києві за участі зацікавлених сторін. Після цього Уряд України планує розробити комплекс заходів на основі програми EaP GREEN на 2013-2016 pp. Програма ЕаР GREEN реалізується ОЕСР спільно з трьома іншими міжнародними організаціями - Європейською економічною комісією ООН, Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) і Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). Проект повністю фінансується Європейським Союзом.


Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 28.11.2014 — 2014 р., № 93, стор. 1077, стаття 2708, код акта 74783/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Організація економічного співробітництва та розвитку:

  1. Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння в міжнародній торгівлі " Насіннєві Схеми ОЕСР 2010 р." за версією Ради ОЕСР від 28 вересня 2000 р. (C(2000)146/FINAL). Організація економічного співробітництва та розвитку. 2010 рікк
  2. Конвенция "от 31 января 1963 г., дополняющая Парижскую конвенцию от"29 июля 1960 г. об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии. Організація економічного співробітництва та розвитку. 1963 рікк
  3. Конвенция об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии Париж, 29 июля 1960 года " ( На доповнення до Конвенції додатково див. Конвенцію ( 994_218 ) від 31.01.63 )"Правительства Федеративной Республики Германии, Австрийской Республики, Королевства Бельгии, Королевства Дании, Испании, Французской Республики, Королевства Греции, Итальянской Республики, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Норвегии, Королевства Нидерландов, Португальский Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевства Швеции, Швейцарской Конфедерации и Турецкой Республики.. Організація економічного співробітництва та розвитку. 1960 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -