<<
>>

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 30 вересня 1977 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ) Дата ратифікації: 11.07.2002 Дата набуття чинності: 21.01.2003. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1977

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Протокол, 

що стосується зміни Конвенції

про міжнародну цивільну авіацію

(укр/рос)

Підписаний у Монреалі 30 вересня 1977 року

( Протокол ратифіковано Законом

N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

Дата ратифікації: 11.07.2002

Дата набуття чинності: 21.01.2003

АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, ЗІБРАВШИСЬ на свою двадцять другу сесію у Монреалі 30 вересня

1977 року, ВІДЗНАЧИВШИ резолюцію A21-13 про автентичний російський текст

Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ), ЗАЗНАЧИВШИ, що Договірні держави висловлюють спільне бажання

передбачити положення про те, що є автентичний російський текст

вищезгаданої Конвенції ( 995_038 ), ВВАЖАЮЧИ за необхідне змінити з вищезазначеною метою

Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, вчинену в Чикаго

сьомого дня грудня 1944 року ( 995_038 ), 1. ЗАТВЕРДЖУЄ відповідно до положень Статті 94 a)

вищезгаданої Конвенції ( 995_038 ), таку запропоновану зміну до

Конвенції: замінити існуючий текст заключного положення Конвенції таким

текстом: "Вчинено у Чикаго сьомого дня грудня 1944 року англійською

мовою. Тексти цієї Конвенції, складені російською, англійською,

іспанською та французькою мовами, є рівно автентичними. Ці тексти

здаються на зберігання до архівів уряду Сполучених Штатів Америки,

а завірені копії надсилаються цим урядом урядам всіх держав, які

можуть підписати цю Конвенцію або приєднатися до неї. Ця Конвенція

відкривається для підписання у Вашингтоні, округ Колумбія."

2. ВСТАНОВЛЮЄ відповідно до положень згаданої Статті 94 a)

названої Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана запропонована зміна

набуває чинності після її ратифікації дев'яносто чотирма

Договірними державами, та 3. ПОСТАНОВЛЯЄ, що Генеральний секретар Міжнародної

організації цивільної авіації складе Протокол російською,

англійською, іспанською та французькою мовами, тексти якого є

рівно автентичними і включають вищезгадану зміну та викладені

нижче положення: В РЕЗУЛЬТАТІ ЦЬОГО, відповідно до вищезазначених дій

Асамблеї, Цей Протокол був складений Генеральним секретарем

Організації. Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка

ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію

( 995_038 ) або приєдналась до неї. Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання до Міжнародної

організації цивільної авіації. Протокол набуває чинності для держав, які його ратифікували,

в день здачі на зберігання 94-ї ратифікаційної грамоти. Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні держави

про дату здачі на зберігання кожного документа про ратифікацію

Протоколу. Генеральний секретар негайно повідомляє всі держави-учасниці

згаданої Конвенції ( 995_038 ) про дату набуття Протоколом

чинності. Для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала Протокол

після вищезазначеної дати, Протокол набуває чинності після здачі

нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до Міжнародної

організації цивільної авіації.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова та Генеральний секретар

вищезгаданої двадцять другої сесії Асамблеї Міжнародної

організації цивільної авіації, уповноважені на це Асамблеєю,

підписали цей Протокол.

ВЧИНЕНО у Монреалі тридцятого дня вересня місяця одна тисяча

дев'ятсот сімдесят сьомого року в одному примірнику російською,

англійською, іспанською та французькою мовами, причому текст

кожною з них є рівно автентичним. Цей Протокол залишається на

зберігання в архівах Міжнародної організації цивільної авіації, а

його завірена копія надсилається Генеральним секретарем

Організації всім державам-сторонам Конвенції про міжнародну

цивільну авіацію, вчиненої у Чикаго сьомого дня грудня місяця одна

тисяча дев'ятсот сорок четвертого року ( 995_038 ).

К.О. Реттрей І. Ламбер

Голова 22-ї сесії Асамблеї Генеральний секретар

Вірність перекладу тексту з російської на українську мову

засвідчено начальником Служби офіційних перекладів Правового

департаменту МЗС України.

Протокол,

касающийся изменения Конвенции

о международной гражданской авиации

Подписан в Монреале 30 сентября 1977 года

Дата ратифікації: 11.07.2002

Дата набуття чинності: 21.01.2003

Ассамблея Международной организации гражданской авиации, собравшись на свою двадцать вторую сессию в Монреале 30

сентября 1977 года, отметив резолюцию A 21-13 об аутентичном русском тексте

Конвенции о международной гражданской авиации ( 995_038 ), отметив, что Договаривающиеся государства выражают общее

желание предусмотреть положение о том, что имеется аутентичный

русский текст вышеупомянутой Конвенции ( 995_038 ), считая необходимым изменить с вышеуказанной целью Конвенцию о

международной гражданской авиации, совершенную в Чикаго седьмого

дня декабря 1944 года ( 995_038 ), 1. УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с положениями статьи 94 a)

вышеупомянутой Конвенции ( 995_038 ) следующую предложенную

поправку к названной Конвенции: заменить существующий текст заключительного положения

Конвенции следующим текстом: "Совершено в Чикаго седьмого дня декабря 1944 года на

английском языке. Тексты настоящей Конвенции, составленные на

русском, английском, испанском и французском языках, являются

равно аутентичными. Эти тексты сдаются на хранение в архивы

правительства Соединенных Штатов Америки, а заверенные копии

направляются этим правительством правительствам всех государств,

которые могут подписать настоящую Конвенцию или присоединиться к

ней. Настоящая Конвенция открывается для подписания в Вашингтоне,

округ Колумбия".

2. УСТАНАВЛИВАЕТ в соответствии с положениями упомянутой

статьи 94 а) названной Конвенции ( 995_038 ), что вышеупомянутая

предложенная поправка вступает в силу после ее ратификации

девяносто четырьмя Договаривающимися государствами, и

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Генеральный секретарь Международной

организации гражданской авиации составит Протокол на русском,

английском, испанском и французском языках, тексты которых

являются равно аутентичными и включают вышеупомянутую поправку и

излагаемые ниже положения:

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО в соответствии с вышеуказанными действиями

Ассамблеи, Настоящий Протокол был составлен Генеральным секретарем

Организации. Протокол открыт для ратификации любым государством, которое

ратифицировало упомянутую Конвенцию о международной гражданской

авиации ( 995_038 ) или присоединилось к ней. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Международной

организации гражданской авиации. Протокол вступает в силу в отношении государств, которые

ратифицировали его в день сдачи на хранение 94-й ратификационной

грамоты. Генеральный секретарь немедленно уведомляет все

Договаривающиеся государства о дате сдачи на хранение каждого

документа о ратификации Протокола. Генеральный секретарь немедленно уведомляет все

государства-участники названной Конвенции ( 995_038 ) о дате

вступления Протокола в силу. В отношении любого Договаривающегося государства,

ратифицировавшего Протокол после вышеуказанной даты, Протокол

вступает в силу после сдачи на хранение его ратификационной

грамоты Международной организации гражданской авиации.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Председатель и Генеральный секретарь

вышеупомянутой двадцать второй сессии Ассамблеи Международной

организации гражданской авиации, уполномоченные на то Ассамблеей,

подписали настоящий Протокол.

СОВЕРШЕНО в г. Монреале тридцатого дня сентября месяца одна

тысяча девятьсот семьдесят седьмого года в виде одного документа

на русском, английском, испанском и французском языках, причем

текст на каждом из них является равно аутентичным. Настоящий

Протокол остается на хранение в архивах Международной организации

гражданской авиации, а заверенная копия его направляется

Генеральным секретарем Организации всем государствам - сторонам

Конвенции о международной гражданской авиации, совершенной в

Чикаго седьмого дня декабря месяца одна тысяча девятьсот сорок

четвертого года ( 995_038 ).

К.О.Реттрей И.Ламбер

Председатель 22-й Генеральный секретарь

сессии Ассамблеи

Международное публичное право. Сборник документов.

Т. 2.- М.: БЕК, 1996. С. 433 - 434.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.02.2005 — 2005 р., № 5, стор. 358, стаття 331, код акта 31543/2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО):

 1. Заключительный акт Международной Конференции по воздушному праву (Дипломатическая конференция по авиационной "безопасности), проводившейся под эгидой Международной организации гражданской авиации в Пекине с 30 августа по 10 сентября 2010 года" (Пекин, 10 сентября 2010 года). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2010 рікк
 2. Протокол, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов " (Пекин, 10 сентября 2010 года)"Государства-участники настоящего Протокола,. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2010 рікк
 3. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации " (Пекин, 10 сентября 2010 года)"Государства-участники настоящей Конвенции,. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2010 рікк
 4. "СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ к Чикагской конвенции 1944 г.". Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2006 рікк
 5. Декларация глобальных принципов либерализации международного воздушного транспорта " (Монреаль, 24 - 29 марта 2003 года)"Всемирная авиатранспортная Конференция на тему "Проблемы и возможности либерализации", проведенная Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в ее Штаб-квартире в Монреале с 24 по 29 марта 2003 года с участием 145 государств и 29 организаций,. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2003 рікк
 6. Статус Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 1944 г.) ( 995_038 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Конвенция ( 995_038 ) вступила в силу 4 апреля 1947 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 7. Статус Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 г.) ( 995_244 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 04.12.69 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 8. Статус Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности (Рим, 7 октября 1952 г.) ( 995_231 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 04.02.58 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 9. Статус Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 г.) ( 995_165 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 27.02.51 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 10. Статус Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (Монреаль, 1 марта 1991 г.) ( 995_016 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Вступление в силу:. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 11. Статус Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль, 28 мая 1999 г.) ( 995_594 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"В силу еще не вступила.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 12. Статус Протокола об изменении Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, подписанной в Риме 7 октября 1952 года (Монреаль, 23 сентября 1978 г.) ( 954_001 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Вступление в силу: В силу еще не вступил. В соответствии с параграфом 1 статьи XXII Протокол ( 954_001 ) вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 13. Статус Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970 г.) ( 995_167 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу 14.10.71 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 14. Статус Протокола о борьбе с незаконными актами насилия "в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую"авиацию, дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконными. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 15. Статус Протокола, касающегося изменения Конвенции о международной гражданской авиации (статьи 3bis) (Монреаль, 10 мая 1984 г.) ( 995_423 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"119 договаривающихся государств. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 16. Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень (укр/рос) " Статус Конвенції див. ( 954_009 )" { Про приєднання до Конвенції див. Закон N 685-VI ( 685-17 ) від 17.12.2008 }. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1999 рікк
 17. Протокол, що стосується зміни Статті 50 a) Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 26 жовтня 1990 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1990 рікк
 18. Протокол, що стосується зміни Статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 6 жовтня 1989 року"( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1989 рікк
 19. Протокол об изменении Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, подписанной в Риме 7 октября 1952 года " Монреаль, 23 сентября 1978 года" Статус Протокола см.( 954_007 ). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1978 рікк
 20. Протокол об аутентичном четырехъязычном тексте Конвенции о международной гражданской авиации " (Монреаль, 30 сентября 1977 года)"Нижеподписавшиеся правительства,. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1977 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -