<<
>>

Наказ Міноборони України від 18.01.2022 № 17 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею". Міноборони України. 2022

Документ актуальний на 21.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2022  № 17

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 березня 2022 р.

за № 312/37648

Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею, що додається.

2. Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

С. Шкарлет

Л. Денісова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

18 січня 2022 року № 17

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 березня 2022 р.

за № 312/37648

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею

1.

Це Положення визначає засади проведення конкурсу (далі - конкурс) на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею (далі - ліцей), засновником якого є Міністерство оборони України.

2. Рішення про проведення конкурсу приймається Міністром оборони України за поданням керівника органу військового управління, якому підпорядкований ліцей:

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового ліцею;

не менше ніж за два місяці до завершення контракту, укладеного з начальником ліцею;

не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення контракту, укладеного з начальником відповідного ліцею, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) неупередженості;

3) законності;

4) недискримінації;

5) прозорості;

8) доброчесності;

9) ефективного і справедливого процесу відбору.

4. Дотримання принципів недискримінації та забезпечення рівного доступу під час проведення конкурсу включає можливість застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи з інвалідністю, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

5. Конкурс складається з таких етапів:

прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

допущення кандидатів до участі в конкурсі;

ознайомлення кандидатів із ліцеєм, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування ліцею;

проведення конкурсного відбору;

визначення переможця конкурсу;

оприлюднення результатів конкурсу.

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних вебсайтах Міністерства оборони України та ліцею (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

найменування і місцезнаходження ліцею;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до начальника ліцею відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 672;

вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

7. Після розміщення на офіційному вебсайті Міністерства оборони України та ліцею відомостей про проведення конкурсу конкурсна комісія розсилає інформаційні листки про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади органу військового управління, якому підпорядкований ліцей, Головному управлінню персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України, Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки.

8. Для проведення конкурсу формується конкурсна комісія у складі голови і членів конкурсної комісії чисельністю від 6 до 15 осіб. Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом Міністерства оборони України. Конкурсну комісію очолює голова.

До складу конкурсної комісії залучаються представники органу військового управління, якому підпорядкований ліцей, Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України, Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, а також представники ліцею (не більше 1/3 членів конкурсної комісії), які обираються педагогічною радою ліцею.

9. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

10. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії працюють на громадських засадах.

11. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті Міністерства оборони України та ліцею протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

12. Міністр оборони України визначає особу, яка виконуватиме функції адміністратора під час проведення конкурсу на зайняття посад.

Адміністратор не є членом конкурсної комісії.

Адміністратор веде протоколи засідань конкурсної комісії, оформляє відомості про результати конкурсу, перевіряє особу кандидата тощо.

13. Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів у відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань та проведення презентації перспективного плану розвитку ліцею щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.

Залучені до роботи конкурсної комісії особи запрошуються адміністратором не пізніше ніж за 48 годин до початку проведення засідання відповідної комісії.

Перед засіданням конкурсної комісії залучена до роботи комісії особа пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.

Залученою до роботи конкурсної комісії особою оцінка кандидатів не проводиться.

Перед обговоренням членами конкурсної комісії відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою заслуховується позиція залучених до роботи комісії осіб.

14. Посаду начальника ліцею може обіймати громадянин України з числа військовослужбовців, який має досвід проходження військової служби на посадах офіцерського складу не менше п’яти років, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшов конкурсний відбір та визнаний переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

15. Для участі в конкурсі кандидати подають такі документи:

рапорт про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

службова та медична характеристики;

копія службової картки;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують наявність у особи стажу і досвіду відповідно до пункту 14 цього Положення;

довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

Визначені в цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа зі складу конкурсної комісії приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

16. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі;

оприлюднює на офіційному вебсайті Міністерства оборони України та ліцею перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

не можуть обіймати посаду начальника ліцею відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 672;

подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

17. Усі кандидати, які своєчасно подали документи для участі в конкурсі, повідомляються конкурсною комісією про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання кандидатами документів одним із доступних способів, який обраний кандидатами, зокрема технічними засобами електронних комунікацій.

18. Міністерство оборони України зобов’язане організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із ліцеєм, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування ліцею не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

19. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування;

перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку ліцею, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (далі - презентація).

Для оцінювання результатів кандидатів на всіх етапах конкурсного відбору застосовується бальна система від 0 до 2 балів.

20. Проведення письмового тестування, виконання ситуаційного завдання та проведення презентацій здійснюються за фізичної присутності кандидата у приміщенні, визначеному конкурсною комісією.

21. Перед початком письмового тестування та розв’язанням ситуаційного завдання адміністратор конкурсу надає кандидату два конверти та бланк для заповнення кандидатом персональних даних за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

Після завершення тестування (розв’язання ситуаційного завдання) або після закінчення часу, відведеного на їх виконання, кандидати вкладають бланк з виконаним тестуванням (розв’язаним ситуаційним завданням) і заповнений бланк персональних даних у конверти, після чого подають їх адміністратору.

Адміністратор проставляє однаковий номер на конверті з виконаним тестуванням (розв’язаним ситуаційним завданням) та на конверті із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає членам конкурсної комісії тільки конверти з виконаними тестуваннями (розв’язаними ситуаційними завданнями) для визначення результатів, а конверти із заповненими бланками персональних даних залишає у себе.

Неправильно зазначені персональні дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом.

Не допускається зазначення на бланку з виконаним тестуванням (відповіддю на ситуаційне завдання) та на конверті з виконаними тестуваннями розв’язаними ситуаційними завданнями) інформації, яка може ідентифікувати кандидата, зокрема прізвища, імені, по батькові (за наявності), підпису. У разі порушення зазначеної вимоги кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, що підписується членами конкурсної комісії, які проводять перевірку тестувань (ситуаційних завдань), та відображається у протоколі засідання конкурсної комісії.

22. Перед проходженням кожного етапу конкурсу кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.

23. Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним.

У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії. Відсторонений кандидат вважається таким, що не пройшов конкурс.

24. Міністерство оборони України зобов’язане забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті Міністерства оборони України відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

25. Для проведення письмового тестування конкурсна комісія готує варіанти завдань із переліку тестових питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Одне тестове завдання складається з 40 тестових питань. Кожне тестове питання містить 4 варіанти відповідей, з яких один є правильним. Загальний час для проведення тестування становить не більше 40 хвилин.

26. Тестування проводиться за присутності не менше третини членів конкурсної комісії.

За результатами тестування виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 34 питання тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 26-33 питання тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 25 і менше питань тестового завдання.

Проведення повторного тестування не допускається.

27. Перевірка тестування проводиться уповноваженими членами комісії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення тестування.

Після перевірки члени конкурсної комісії надають відомості про результати тестування кандидатів адміністратору, який відкриває конверти із заповненими бланками персональних даних кандидатів та заповнює зведену відомість балів згідно з додатком 3 до цього Положення.

28. Кандидати, які за результатами тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися на тестування, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали 1 або 2 бали, вважаються такими, що пройшли тестування.

29. Про результати тестування та допущення/недопущення до розв’язання ситуаційних завдань адміністратор конкурсу повідомляє кандидатам одним із доступних способів, який обраний кандидатами, зокрема технічними засобами електронних комунікацій.

30. Про дату і час проведення розв’язання ситуаційних завдань та презентації кандидатів інформують на попередньому етапі конкурсу або не пізніше ніж за один робочий день до початку проходження відповідного етапу конкурсу одним із доступних способів, обраним кандидатом, зокрема технічними засобами електронних комунікацій.

31. Зі зразків ситуаційних завдань, наведених у додатку 4 до цього Положення, конкурсна комісія обирає одне (або розробляє власне) і затверджує своїм рішенням. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання.

32. Адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати, після чого надає кожному кандидату в паперовому вигляді ситуаційне завдання.

На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години. До визначеного часу для розв’язання ситуаційного завдання не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання конкурсної комісії.

33. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

34. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційних завдань здійснюється за кожною окремою вимогою членами конкурсної комісії. Оцінювання здійснюється індивідуально після обговорення питання щодо відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні конкурсної комісії шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 5 до цього Положення. Таке оцінювання проводиться не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після розв’язання кандидатами ситуаційного завдання.

Остаточною оцінкою в балах за кожною вимогою під час розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

35. Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання кандидатами ситуаційних завдань адміністратору, який відкриває конверти із заповненими бланками персональних даних кандидатів та заповнює зведену відомість середніх балів згідно з додатком 6 до цього Положення.

36. Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал менш як 0,5 за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до презентації.

37. Про результати розв’язання ситуаційних завдань та допущення/недопущення до презентації адміністратор конкурсу повідомляє кандидатам одним із доступних способів, який обраний кандидатами, зокрема технічними засобами електронних комунікацій.

38. Презентація проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

Час для презентації визначає конкурсна комісія. До визначеного часу не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

39. Кандидат, який не пройшов презентацію, або не з’явився на зазначений етап конкурсу вважається таким, що не пройшов конкурсний відбір та не може бути включеним до загального рейтингу.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час презентації виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час презентації здійснюється в день проведення презентації кожним членом конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні конкурсної комісії шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати презентації.

40. Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати презентації адміністратору, який заповнює зведену відомість середніх балів.

41. Остаточною оцінкою в балах за кожною вимогою під час проведення презентації є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

Кандидати, які під час проведення презентації отримали середній бал менш як 0,5 за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для проведення презентації, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу.

42. Про результати презентації адміністратор конкурсу повідомляє кандидатам одним із доступних способів, який обраний кандидатами, зокрема технічними засобами електронних комунікацій.

43. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених у зведеній відомості середніх балів за кожною окремою вимогою до професійної компетентності, та балів за результатами тестування.

44. Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Загальний рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з додатком 7 до цього Положення.

Результати визначення загального рейтингу кандидатів відображаються в протоколі засідання конкурсної комісії.

45. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті Міністерства оборони України та ліцею.

За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

46. Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду начальника ліцею відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військовофізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 672.

47. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

48. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

49. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, протягом десяти робочих днів з дня встановлення результатів конкурсу оголошується новий конкурс на заміщення посади начальника ліцею.

50. Інформація про результати конкурсу та пропозиції щодо призначення на вакантну посаду особи, яка стала переможцем конкурсу (у разі визначення) письмово доповідається Міністрові оборони України.

51. Особа, яка стала переможцем конкурсу, у встановленому законодавством порядку призначається на посаду начальника ліцею.

52. Кандидат, якого не визначено переможцем конкурсу, протягом десяти днів з дня оголошення результатів конкурсу має право оскаржити рішення конкурсної комісії до Міністра оборони України.

53. Протягом двох робочих днів з дня подання скарги Міністр оборони України створює комісію для розгляду скарги у кількості 3-5 осіб та затверджує її персональний склад. До складу комісії для розгляду скарги не можуть входити члени конкурсної комісії; особи, які є близькими особами переможця конкурсу або особи, яка оскаржує рішення конкурсної комісії; особами, які можуть мати конфлікт інтересів.

54. Комісія для розгляду скарги впродовж трьох робочих днів з дня її створення зобов’язана розглянути скаргу та ухвалити обґрунтоване рішення.

55. Комісія для розгляду скарги має право:

1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;

2) задовольнити скаргу і рекомендувати конкурсній комісії переглянути результати конкурсу;

3) визнати результати конкурсу недійсними і рекомендувати Міністрові оборони України провести повторний конкурс.

56. У випадку визнання результатів конкурсу недійсними Міністр оборони України зобов’язаний провести повторний конкурс.

57. Документація, пов’язана з проведенням конкурсного відбору, зберігається в ліцеї протягом п’яти років.

Директор Департаменту

військової освіти і науки

Міністерства оборони України

В. Мірненко

Додаток 1

до Положення про конкурс

на посаду начальника військового

(військово-морського) ліцею

(пункт 15)

ЗАЯВА


Додаток 2

до Положення про конкурс

на посаду начальника військового

(військово-морського) ліцею

(пункт 21)

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

кандидата на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею

Прізвище, ім’я по батькові (за наявності) кандидата

Найменування посади, на яку претендує кандидат

____  ____________ 20___ р.

(дата)

______________________

(підпис)

Додаток 3

до Положення про конкурс

на посаду начальника військового

(військово-морського) ліцею

(пункт 27)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ БАЛІВ

за результатами тестування кандидатів на посаду начальнику військового (військово-морського) ліцею

Прізвище, ім’я по батькові (за наявності) кандидата

Кількість правильних відповідей

Бали

Дата проведення «____» ____________ 20___ р.

Голова комісії

__________________

(підпис)

____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Члени комісії:

__________________

(підпис)

____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

__________________

(підпис)

____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

__________

*  Відомість заповнюється адміністратором конкурсу.


Додаток 4

до Положення про конкурс

на посаду начальника військового

(військово-морського) ліцею

(пункт 31)

ЗРАЗКИ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

для перевірки професійних компетентностей кандидатів на посаду начальнику військового (військово-морського) ліцею

1. До Вас, як до начальника ліцею, 20 жовтня звернувся один з батьків (законний представник) дитини учасника бойових дій, який помер внаслідок поранення, одержаного під час забезпечення проведення антитерористичної операції, з заявою про зарахування зазначеної дитини до ліцею з 21 жовтня.

Опишіть Ваші дії та документи, якими Ви керуєтеся при прийнятті управлінського рішення.

2. За результатами інституційного аудиту ліцею експертною групою надано рекомендації щодо поліпшення ситуації з питання боротьби із булінгом (цькуванням).

Запропонуйте власний план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у ліцеї.

3. До Вас, як до голови атестаційної комісії I рівня, звернувся педагогічний працівник, який працює в ліцеї з 01 вересня поточного року, має стаж педагогічної роботи 7 років та якому за результатами попередньої атестації рішенням атестаційної комісії присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Зазначений педагогічний працівник претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «учитель-методист».

Які Ваші дії? Які умови Ви будете враховувати під час надання обґрунтованої відповіді педагогічному працівникові?


Додаток 5

до Положення про конкурс

на посаду начальника військового

(військово-морського) ліцею

(пункт 34)

ВІДОМІСТЬ

про результати розв’язання ситуаційних завдань (презентації перспективного плану розвитку ліцею) кандидатів на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею

Прізвище, ім’я по батькові (за наявності) кандидата

Вимоги

Бали

Дата проведення «____» ____________ 20___ р.

Голова комісії

__________________

(підпис)

____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Члени комісії:

__________________

(підпис)

____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

__________________

(підпис)

____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

__________

* Відомість заповнюється кожним членом конкурсної комісії.


Додаток 6

до Положення про конкурс

на посаду начальника військового

(військово-морського) ліцею

(пункт 35)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ СЕРЕДНІХ БАЛІВ

кандидата на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею

Прізвище, ім’я по батькові (за наявності) кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Бали, виставлені

членами комісії

Середній бал

№ 1

№ 2

№ 3

№ …

Тестування

×

×

×

×

×

Ситуаційне завдання

Презентація перспективного плану розвитку ліцею

Загальна кількість балів

Адміністратор

________________

(підпис)

___________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)


Додаток 7

до Положення про конкурс

на посаду начальника військового

(військово-морського) ліцею

(пункт 44)

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею

Прізвище, ім’я по батькові (за наявності) кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг*

Адміністратор

________________

(підпис)

___________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

__________

* Рейтинг кандидатів визначається, починаючи з найвищого бала, який набрав кандидат.


Документи та файли

Сигнальний документ — f515229n218.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2022 — 2022 р., № 22, стор. 53, стаття 1169, код акта 110372/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 10.03.2022 № 85/1117/5 "Про тимчасові заходи з розміщення та тримання військовополонених". Міноборони України. 2022 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 22.02.2022 № 73 "Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України". Міноборони України. 2022 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 05.01.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту". Міноборони України. 2022 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313". Міноборони України. 2022 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 10.02.2022 № 50 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК". Міноборони України. 2022 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 28.03.2022 № 94 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Міноборони України. 2022 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 01.04.2022 № 98 "Про внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2022 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 31.03.2022 № 95 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування". Міноборони України. 2022 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 09.04.2022 № 105 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 14. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 06.04.2022 № 103 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 07.04.2022 № 104/319 "Про затвердження Змін до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 12.04.2022 № 107 "Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців". Міноборони України. 2022 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 08.02.2022 № 36 "Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 19. Наказ Міноборони України "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування""МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування". Міноборони України. 2022 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 19.03.2022 № 91 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України". Міноборони України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -