<<
>>

Наказ Міноборони України від 22.02.2022 № 73 "Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України". Міноборони України. 2022

Документ актуальний на 19.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2022  № 73

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 березня 2022 р.

за № 313/37649

Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України

Відповідно до частини другої статті 7 Повітряного кодексу України та з метою удосконалення організації морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 21 березня 2017 року № 156, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2017 року за № 489/30357, виклавши їх в новій редакції, що додається.

2. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної прикордонної служби України

генерал-майор

Д. Монастирський

С. Дейнеко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

21 березня 2017 року № 156

(у редакції наказу

Міністерства оборони України

від 22 лютого 2022 року № 73)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 березня 2022 р.

за № 313/37649

ПРАВИЛА

морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України

I.

Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок організації та проведення заходів морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України і є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами державної авіації (далі - СДА).

Правила розроблені відповідно до частини другої статті 7 Повітряного кодексу України, Правил виконання польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 05 січня 2015 року № 2, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 26 січня 2015 року за № 82/26527, та інших нормативно-правових актів з питань державної авіації.

Органи управління авіацією (далі - ОУА) центральних органів виконавчої влади (далі - ЦОВВ) та Збройних Сил України (далі - ЗСУ) розробляють документи з питань морально-психологічного забезпечення польотів з урахуванням особливостей (специфіки) своєї діяльності та відповідно до цих Правил.

2. Терміни, що використовуються у цих Правилах:

заступник командира з морально-психологічного забезпечення (заступник командира з МПЗ) - заступники командира авіаційної частини (керівника СДА) з морально-психологічного забезпечення, по роботі з особовим складом, персоналом, призначена посадова особа авіаційної частини (СДА), яка організовує заходи МПЗ польотів;

морально-психологічне забезпечення польотів - вид всебічного забезпечення, який має за мету формування, підтримання та поновлення морально-психологічного стану особового складу авіаційного персоналу, необхідного для виконання визначених завдань всіма СДА, а саме: виконання польотних завдань екіпажами повітряних суден; чіткого керівництва польотами групою керівництва польотами; якісної підготовки авіаційної техніки і автотехніки, аеродрому, засобів зв’язку, засобів радіотехнічного, радіолокаційного, аеродромно-технічного, метеорологічного, орнітологічного, медичного та пошуково-рятувального забезпечення, об’єктивного контролю польотів;

інформаційно-пропагандистське забезпечення польотів (далі - ІПЗП) - цілеспрямована діяльність командирів (начальників), службових осіб структур МПЗ (по роботі з особовим складом, персоналом, призначених посадових осіб) щодо інформаційного впливу на свідомість особового складу з метою зміцнення його морально-психологічного стану, формування і поширення ідейних переконань, національних цінностей, стійкої мотивації та готовності до збройного захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України, свідомого розуміння військовослужбовцями воєнно-політичної та суспільно-політичної обстановки, завдань, покладених на війська (сили), умов та особливостей їх виконання;

психологічне забезпечення польотів (далі - ПЗП) - цілеспрямована діяльність командирів (начальників), службових осіб структур МПЗ (по роботі з особовим складом, персоналом, призначених посадових осіб) з метою формування, підтримання і відновлення у авіаційного персоналу, який залучається до виконання польотів, його психологічної готовності, емоційно-вольової стійкості до негативних психологічних чинників за будь-яких умов обстановки, зниження психогенних втрат та збереження психічного здоров’я.

3. Складовими МПЗ польотів є інформаційно-пропагандистське забезпечення та психологічне забезпечення.

4. Основними завданнями ІПЗП є:

збір, аналіз, оцінювання інформації про суспільно-політичну обстановку в районах дислокації авіаційних частин (підрозділів), підготовка висновків щодо її впливу на виконання завдань польотів;

мобілізація (мотивація) військовослужбовців на безумовне виконання поставлених завдань;

організація та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань забезпечення соціальних гарантій для авіаційного персоналу та членів їх сімей;

налагодження та підтримання внутрішньої та зовнішньої комунікації з питань соціального і правового захисту авіаційного персоналу та членів їх сімей;

поширення бойового досвіду, прикладів мужності, пропаганда героїзму, взаємодопомоги, товариських взаємовідносин, традицій бойового братерства;

проведення командирського (цільового), бойового інформування авіаційного персоналу, що залучається до проведення польотів;

забезпечення культурологічних потреб військовослужбовців, організація відпочинку і дозвілля авіаційного персоналу;

сприяння в організації забезпечення духовних потреб авіаційного персоналу (душпастирська опіка);

участь у заходах щодо прогнозування, запобігання та нейтралізації наслідків негативного інформаційно-психологічного впливу противника.

5. ІПЗП здійснюється за такими основними напрямами:

внутрішньо-комунікаційна робота;

військово-патріотична робота;

культурологічна робота;

забезпечення технічними засобами пропаганди.

Заходи ІПЗП врегульовуються виданням відповідних відомчих розпорядчих документів.

6. Основні завдання ПЗП:

аналіз впливу психологічних чинників на поведінку особового складу;

виявлення психологічних особливостей можливих бойових дій, врахування їх впливу на емоційно-вольові та психофізіологічні якості льотного складу, злагодженості та згуртованості авіаційного персоналу;

формування і утвердження у льотного персоналу оптимізму, впевненості у своїх силах, можливості виконати поставлені завдання;

вивчення і прогнозування психологічної сумісності льотного екіпажу (екіпажів), недопущення негативних проявів у поведінці льотного складу;

зняття психологічних і психофізіологічних навантажень;

вивчення та психологічний аналіз авіаційних подій, інцидентів, що трапились з вини особового складу;

виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю та вжиття психопрофілактичних і психокорекційних заходів;

організація та проведення заходів медико-психологічної (психологічної) реабілітації;

навчання авіаційного персоналу психологічним методам надання само- та взаємодопомоги.

7. ПЗП здійснюється за такими основними напрямами:

психологічне діагностування;

психологічна підготовка;

психологічний супровід.

II. Обов’язки посадових осіб щодо проведення заходів морально-психологічного забезпечення польотів

1. Загальне керівництво МПЗ польотів покладається на командирів (начальників) авіаційних частин (керівників СДА), які відповідають за формування та підтримання на належному рівні морально-психологічного стану особового складу.

2. Безпосередніми організаторами МПЗ польотів у військових частинах є заступники командира з МПЗ, які відповідають за планування, організацію та виконання заходів МПЗ польотів.

III. Порядок планування заходів МПЗ польотів

1. Основою для планування МПЗ польотів є рішення командира авіаційної частини (керівника СДА) на проведення польотів (виконання завдання за призначенням).

Заступник командира з МПЗ розробляє План морально-психологічного забезпечення польотів (далі - План), зразок якого наведено у додатку до цих Правил.

План затверджується командиром авіаційної частини (керівником СДА).

2. План розробляється в період планування польотів і може бути уточнений після постановки завдань на польоти авіаційному персоналу після передпольотних вказівок та у ході польотів.

Якщо польоти проводяться в декілька льотних змін, може бути розроблений єдиний План на весь період польотів, при цьому у плані передбачаються конкретні заходи МПЗ з урахуванням специфіки завдань і вправ, які виконуються в процесі кожної льотної зміни.

3. Структура Плану передбачає проведення заходів:

у період організації та підготовки до польотів;

під час проведення льотної зміни;

після завершення польотів (розбір польотів).

4. Плани зберігаються протягом року як звітний матеріал.

IV. Особливості проведення заходів МПЗ польотів в умовах особливого періоду

1. Із веденням в державі особливого періоду МПЗ польотів спрямовується на формування психологічної стійкості авіаційного персоналу до психотравмуючих факторів, психологічної готовності льотного складу до застосування зброї на ураження і готовності його до дій після вимушеного залишення повітряного судна під час ураження на території противника.

2. Крім завдань, визначених в пунктах четвертому і шостому розділу II цих Правил, заступник командира з МПЗ додатково проводить:

безперервний збір, аналіз та оцінювання суспільно-політичної обстановки в районах дислокації авіаційних частин (підрозділів) та прогнозування можливих варіантів її розвитку;

заходи щодо прогнозування, запобігання та нейтралізації негативного інформаційно-психологічного впливу противника на особовий склад в ході ведення бойових дій в умовах негативного інформаційно-психологічного впливу противника, активізації радикально налаштованих елементів в місцях дислокації авіаційних частин (СДА) та в районах оперативних аеродромів;

вивчення, аналіз та відслідковування морально-психологічного стану авіаційного персоналу, у першу чергу льотного складу, з урахуванням змін у воєнно-політичній, суспільно-політичній та бойовій обстановці;

відновлення боєздатності льотного складу після виконання завдань за призначенням;

роз’яснювальну роботу щодо небезпеки використання авіаційним персоналом Інтернет-ресурсів, збереження конфіденційності особистої інформації, порядку ведення розмов мобільними засобами зв’язку на території авіаційної частини (СДА), обмеження здійснення листування та відеозв’язку в мережі Інтернет тощо.

Головнокомандувач

Збройних Сил України

генерал-лейтенант

В. Залужний


Додаток

до Правил морально-психологічного

забезпечення польотів

державної авіації України

(пункт 1 розділу III)

ПЛАН (ЗРАЗОК)

морально-психологічного забезпечення польотів


Документи та файли

Сигнальний документ — f515160n81.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2022 — 2022 р., № 22, стор. 64, стаття 1170, код акта 110374/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 10.03.2022 № 85/1117/5 "Про тимчасові заходи з розміщення та тримання військовополонених". Міноборони України. 2022 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 18.01.2022 № 17 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею". Міноборони України. 2022 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 05.01.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту". Міноборони України. 2022 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313". Міноборони України. 2022 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 10.02.2022 № 50 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК". Міноборони України. 2022 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 28.03.2022 № 94 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Міноборони України. 2022 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 01.04.2022 № 98 "Про внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2022 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 31.03.2022 № 95 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування". Міноборони України. 2022 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 09.04.2022 № 105 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 14. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 06.04.2022 № 103 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 07.04.2022 № 104/319 "Про затвердження Змін до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 12.04.2022 № 107 "Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців". Міноборони України. 2022 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 08.02.2022 № 36 "Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 19. Наказ Міноборони України "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування""МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування". Міноборони України. 2022 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 19.03.2022 № 91 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України". Міноборони України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -