<<
>>

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019

Документ актуальний на 09.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

14 січня 2019 року № 6

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2019 р.

за № 126/33097

КРИТЕРІЇ

визначення уразливих та менш уразливих зон

I. Загальні положення

Ці Критерії застосовуються для встановлення необхідності додаткового очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об’єкти та вжиття інших заходів із запобігання евтрофікації та забрудненню водних об’єктів.

Термін «уразливі зони» означає масиви поверхневих вод та внутрішні морські води, на які впливають скиди стічних вод та в яких спостерігається евтрофікація або які найближчим часом можуть стати евтрофними, якщо не буде вжито запобіжних заходів.

Інші терміни у цих Критеріях вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону біоресурсів», «Про державний кордон України».

II. Масиви поверхневих вод

1. Масив поверхневих вод визнається рішенням органу місцевого самоврядування уразливою зоною, якщо він належить до однієї з таких категорій:

1) природні прісноводні озера, інші прісноводні масиви поверхневих вод, естуарії та прибережні води, в яких спостерігається евтрофікація або які найближчим часом можуть стати евтрофними, якщо не буде вжито запобіжних заходів. Під час визначення забруднюючої речовини, вміст якої в очищених стічних водах необхідно скоротити за рахунок додаткового очищення, враховується таке:

в озерах та струмках, що впадають в озера, водосховища або закриті затоки, де спостерігається недостатній водообмін, необхідно скоротити вміст сполук фосфору, якщо тільки не буде доведено, що їх вилучення не вплине на рівень евтрофікації.

За наявності скидів стічних вод міст та селищ, а також об’єднаних територіальних громад додатково розглядається необхідність вилучення сполук нітрогену;

в естуаріях, затоках та інших прибережних водах, де спостерігається недостатній водообмін або в які скидається велика кількість органічних речовин, зі скидів великих населених пунктів необхідно вилучати сполуки фосфору та/або нітрогену, якщо тільки не буде доведено, що їх вилучення не вплине на рівень евтрофікації.

2) поверхневі прісні водні об’єкти, призначені для забору питної води, концентрація нітратів в яких перевищуватиме норму, встановлену Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, якщо не буде вжито запобіжних заходів;

3) зони, в яких необхідно здійснювати додаткове очищення з огляду на інші вимоги законодавства.

2. Стічні води, які надходять до систем централізованого водовідведення або на очисні споруди населених пунктів, популяційний еквівалент яких становить 10 тисяч і більше, перед їх скиданням в уразливі зони підлягають повному біологічному очищенню та додатковому очищенню від сполук фосфору та сполук нітрогену:

1) до зазначених очисних споруд та очисних споруд, розташованих у пов’язаних з уразливими зонами частинах водозбору, застосовуються нормативи гранично допустимого вмісту забруднюючих речовин, встановлені Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2) для зон, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього розділу, додатково встановлюються нормативи гранично допустимого вмісту фосфору або нітрогену в скидах стічних вод з очисних споруд згідно з додатком до цих Критеріїв;

3) наведені вище нормативи можуть не застосовуватися в уразливих зонах до окремих систем централізованого водовідведення або очисних споруд, якщо доведено, що мінімальний відсоток зменшення загального навантаження речовинами, що потрапляють до всіх систем водовідведення або очисних споруд відповідної зони, складає як мінімум 75 % щодо загальної частки фосфору та принаймні 75 % щодо загальної частки нітрогену.

3. Визначені уразливі зони підлягають перегляду кожні чотири роки та картуванню разом з іншими зонами (територіями), які підлягають охороні згідно з відповідними планами управління річковими басейнами відповідно до Порядку розроблення плану управління річковим басейном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 року № 336.

4. Якщо зону визнано уразливою внаслідок перегляду відповідно до пункту 3 цього розділу, протягом семи років з дня прийняття органом місцевого самоврядування рішення про повторне визнання зони уразливою забезпечується приведення її у відповідність до вимог пункту 2 цього розділу.

III. Морські води

1. Масив прибережних вод або окрема частина внутрішніх морських вод визнається рішенням органу місцевого самоврядування менш уразливою зоною, якщо зворотні води не мають негативного впливу на навколишнє природне середовище через притаманні цьому масиву або частині внутрішніх морських вод морфологічні, гідрологічні або гідравлічні умови:

1) під час визначення менш уразливих зон враховується ризик перенесення зворотних вод до суміжних масивів або частин внутрішніх морських вод, де вони можуть мати значний негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також наявність уразливих зон, визнаних іноземними державами;

2) під час визначення менш уразливих зон також враховуються відкриті затоки, естуарії та інші прибережні води з належним водообміном, в яких не виявлено евтрофікації чи зменшення кількості кисню або потрапляння зворотних вод в які малоймовірно призведе до евтрофікації чи зменшення кількості кисню.

2. Визначені менш уразливі зони підлягають перегляду кожні чотири роки та (у частині прибережних вод) картуванню разом з іншими зонами (територіями), які підлягають охороні згідно з відповідними планами управління річковими басейнами відповідно до Порядку розроблення плану управління річковим басейном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 року № 336.

3. Якщо в результаті перегляду відповідно до пункту 2 цього розділу зону не визнано менш уразливою, протягом семи років з дня прийняття органом місцевого самоврядування такого рішення в межах цієї зони забезпечується повне біологічне очищення стічних вод або (за необхідності) приведення її у відповідність до вимог пункту 2 розділу ІІ цих Критеріїв.

Заступник начальника

Управління охорони земельних

та водних ресурсів -

начальник відділу збереження

та раціонального використання

водних ресурсів

О. Бонь

Додаток

до Критеріїв визначення уразливих

та менш уразливих зон

(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ)

НОРМАТИВИ

гранично допустимого вмісту фосфору або нітрогену в скидах стічних вод з очисних споруд

Параметри

Концентрація-1

Мінімальний відсоток зменшення-2

Стандартний

метод вимірювання

Загальний фосфор

2 мг/л

(п.е. 10000-100000)

1 мг/л

(п.е. понад 100000)

80

Молекулярна абсорбційна спектрофотометрія

Загальний нітроген-3

15 мг/л

(п.е. 10000-100000)

10 мг/л

(п.е. понад 100000)

70-80

Молекулярна абсорбційна спектрофотометрія

__________

Примітки:

п.е. - популяційний еквівалент населеного пункту;

-1 - ці величини концентрації є середньорічними. Вимоги до нітрогену можна перевірити, використовуючи щоденні середні величини, якщо доведено, що забезпечується однаковий рівень захисту від впливу випадкових факторів. У цьому разі щоденна середня величина загального нітрогену не має перевищувати 20 мг/л для всіх зразків, коли температура потоку в біологічному реакторі перевищує або дорівнює 12 °C. Умови щодо температури можуть бути замінені обмеженням часу дії, щоб врахувати регіональні кліматичні умови;

-2 - зменшення відносно навантаження матеріалами потоку стічних вод, що надходить на очисні споруди;

-3 - загальний нітроген або загальний нітроген за К’єльдалем - інтегрований параметр, що відображає сумарний вміст органічних і неорганічних форм сполук азоту у воді та визначається після реакції відновлення (нітритів та нітратів) і мінералізації органічних сполук азоту у кислому середовищі до аміаку.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.02.2019 — 2019 р., № 16, стор. 95, стаття 561, код акта 93448/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінприроди України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 6. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 25.01.2018 № 28 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінприроди від 02 грудня 2015 року № 460". Мінприроди України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -