Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 02.05.2022 № 1719/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 21.06.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.05.2022  № 1719/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 травня 2022 р.

за № 478/37814

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України від 24 березня 2022 року № 2158-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування питань, пов’язаних із військовополоненими в особливий період», Закону України «Про попереднє ув’язнення», постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року № 413 «Про затвердження Порядку тримання військовополонених» та підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

Міністр

Д.

Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерств

юстиції України

02 травня 2022 року № 1719/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 травня 2022 р.

за № 478/37814

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У Правилах внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2019 року № 1769/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 633/33604:

1) главу 1 розділу I після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:

«9. Під час дії воєнного стану в Україні у зв’язку з неможливістю доставлення військовополонених безпосередньо до табору для тримання військовополонених, з метою забезпечення їхнього життя та здоров’я такі особи можуть тимчасово перебувати у дільницях для тримання військовополонених, утворених у СІЗО.

Вимоги щодо приймання військовополонених до дільниць для тримання військовополонених, їх тримання в цих дільницях та переміщення (вибуття) встановлені Порядком тримання військовополонених, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року № 413.

Військовополонені, які перебувають у таких дільницях, переміщуються до табору для тримання військовополонених, як тільки таке безпечне переміщення стане практично можливим.»;

2) доповнити після розділу XI новим розділом такого змісту:

«XII. Особливості тримання та обліку військовополонених в дільницях для тримання військовополонених

1. Після прибуття до СІЗО військовополонені підлягають особистому обшуку з роздяганням, а їх речі - огляду. Особистий обшук з роздяганням проводиться тільки особами однієї статі з особою, яка підлягає обшуку.

2. Військовополонених тримають у маломісних (від 2 до 6 осіб) або загальних (від 7 осіб і більше) ізольованих приміщеннях (камерах). Військовополонені щодня почергово здійснюють прибирання приміщень (камер) з миттям підлоги та провітрюванням.

3. Військовополонені під час перебування в дільницях для тримання військовополонених до праці не залучаються.

4. Військовополонені мають право на щоденну прогулянку тривалістю одна година.

5. У дільниці для тримання військовополонених організовується розпорядок дня, що затверджується наказом начальника СІЗО. Розпорядок дня, виготовлений друкарським способом, вивішується в усіх приміщеннях (камерах), де перебувають військовополонені.

6. Облік продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, наявних у військовополонених під час прибуття, і дозволених для зберігання при собі, посилок, отриманих військовополоненими, дисциплінарних стягнень, накладених на військовополонених, а також облік проведених зустрічей здійснюється у особовій картці військовополоненого відповідно до додатка 9 до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 847/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 957/21269.».

2. В Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 847/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 957/21269 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2021 року № 2206/5):

1) у розділі I:

пункт 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Під час дії воєнного стану в Україні ця Інструкція регламентує діяльність відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України з питань приймання військовополонених до дільниць для тримання військовополонених, утворених у цих установах, обліку цих осіб, переміщення під вартою (конвоювання), та вибуття.»;

у пункті 3:

доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«військовополонені - особи, які мають право на цей статус відповідно до статті 4 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 р. та статті 44 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08 червня 1977 р.;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - двадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - двадцять першим;

доповнити після абзацу п’ятого новим абзацом шостим такого змісту:

«дільниця для тримання військовополонених - окреме ізольоване приміщення у виправній колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, призначене для тимчасового перебування військовополонених;».

У зв’язку з цим абзаци шостий - двадцять перший вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять другим;

у пункті 4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) перевіряють правильність оформлення документів на засуджених (осіб, взятих під варту) та військовополонених при їх прийманні до установи (СІЗО), дільниці для тримання військовополонених);»;

доповнити після підпункту 16 новими підпунктами 17, 18 такого змісту:

«17) забезпечують негайне інформування органів Служби безпеки України, прокуратури та Національної поліції України про прийняття військовополонених до дільниць для тримання військовополонених;

18) здійснюють ведення персонального та статистичного обліку військовополонених, спеціального обліку офіцерського складу та інших прирівняних до них категорій, а також оформлення їх вибуття з дільниці для тримання військовополонених;».

У зв’язку з цим підпункт 17 вважати підпунктом 19;

2) у розділі II:

назву розділу після слів «(осіб, взятих під варту)» доповнити словом «, військовополонених»;

підпункт 3 пункту 2 глави 1 після слів «переміщення засуджених (осіб, взятих під варту» доповнити словом «, військовополонених»;

доповнити після глави 2 новою главою такого змісту:

«3. Приймання військовополонених до дільниці для тримання військовополонених, їх реєстрація

1. Приймання військовополонених до установи, де створена дільниця для тримання військовополонених, здійснюється відповідною комісією, до складу якої обов’язково входить працівник підрозділу, під керівництвом начальника установи. Склад комісії щороку затверджується наказом начальника установи.

У разі прибуття військовополонених до установи у нічний час їх приймання здійснюється начальником варти та молодшими інспекторами відділу нагляду і безпеки установи під керівництвом ЧПНУ.

2. Приймання військовополонених до СІЗО, де створена дільниця для тримання військовополонених, здійснює ЧПНСІ або його заступник.

3. Підставами для приймання та тримання військовополонених до дільниці для тримання військовополонених установи (СІЗО) є акт приймання-передачі військовополонених та списки військовополонених, які начальник варти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України передає до установи (СІЗО) після прибуття варти.

4. Працівники підрозділу при прийманні військовополонених зобов’язані відомості про кожного прийнятого військовополоненого занести до журналу обліку переміщення засуджених (осіб, взятих під варту, військовополонених) та реєстрації особових справ засуджених (осіб, взятих під варту).

5. Працівники підрозділу забезпечують негайне письмове інформування органів Служби безпеки України, прокуратури та Національної поліції України про прийняття військовополонених до дільниці для тримання військовополонених.»;

3) у розділі III:

назву розділу після слів «(осіб, взятих під варту)» доповнити словом «, військовополонених»;

доповнити після глави 2 новою главою такого змісту:

«3. Персональний та кількісний облік військовополонених

1. Підрозділи установ (СІЗО) ведуть облік військовополонених:

персональний:

за журналом обліку переміщення засуджених (осіб, взятих під варту, військовополонених) та реєстрації особових справ засуджених (осіб, взятих під варту). Облік військовополонених в цьому журналі здійснюється окремо від засуджених (осіб, взятих під варту). При цьому облік військовополонених офіцерського складу та інших прирівняних до них категорій також ведеться окремо;

за обліковою карткою військовополоненого (додаток 8);

за особовою карткою військовополоненого (додаток 9);

статистичний:

звіти про чисельність військовополонених, їх склад та переміщення.

2. Дані персонального обліку військовополонених мають збігатися з даними статистичного обліку та їх фактичною наявністю в дільниці для тримання військовополонених.»;

4) у розділі VII:

назву розділу після слів «(особи, взятої під варту)» доповнити словом «, військовополоненого»;

доповнити після пункту 4 новим пунктом такого змісту:

«5. Оформлення факту смерті військовополоненого у дільниці для тримання військовополонених, організація їх поховання та складання заповіту військовополоненим здійснюються відповідно до Порядку тримання військовополонених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року № 413.»;

5) у розділі VIII:

абзаци перший, другий пункту 6 після слів «(осіб, взятих під варту)» у всіх відмінках і числах доповнити словами «, військовополонених, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження,» у відповідних відмінках і числах;

пункт 7 після слів «(особу, взяту під варту)» доповнити словами «, військовополоненого, стосовно якого здійснюється кримінальне провадження,»;

доповнити після пункту 7 новими пунктами такого змісту:

«8. Військовополонені, які перебувають у дільницях для тримання військовополонених, переміщуються до табору для тримання військовополонених вартою Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

9. Про наступне відправлення військовополоненого підрозділ повідомляє відповідні підрозділи установи (СІЗО) та медичну частину (фельдшерський пункт, лікарняний заклад), які надають для долучення до окремої справи військовополоненого такі документи:

довідку про наявність коштів на особовому рахунку;

медичну карту та інші медичні документи у запечатаному медичним працівником конверті;

відомості про речове забезпечення;

облікову картку військовополоненого;

особову картку військовополоненого;

інші документи (матеріали), які оформлені під час перебування у дільниці для тримання військовополонених.

Про ненадання вищезазначених документів начальник підрозділу інформує начальника установи (СІЗО), який негайно організовує отримання підрозділом необхідних документів.

10. Усі отримані підрозділом документи вкладаються в конверт, на якому проставляється печатка установи (СІЗО). На конверт вносяться установчі дані військовополоненого (військове звання, власне ім’я, прізвище, дата народження, а також особливі відмітки на осіб, які потребують посиленого нагляду) та наклеюється його фотокартка розміром 4,5 × 6 см.

На всіх військовополонених, які підлягають переміщенню під вартою, складається попутний список у трьох примірниках, один з яких разом з конвертами передається начальнику варти, другий - разом з розпискою начальника цієї варти про прийняття військовополонених із запечатаними конвертами залишається в підрозділі, а третій - передається до бухгалтерії установи (СІЗО) для перерахування коштів військовополонених за місцем їх вибуття.»;

6) пункти 1-3 розділу IX викласти в такій редакції:

«1. Особою, яка тимчасово вибула, вважається особа, що вибуває з установи (СІЗО) без особової справи засудженого (особи, взятої під варту), облікової картки військовополоненого на строк не більше однієї доби на підставі письмової вимоги суду або органу досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження.

2. Підставою для видачі конвою засудженого (особи, взятої під варту), військовополоненого, стосовно якого здійснюється кримінальне провадження, є письмова вимога суду або органу досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження.

Підрозділ установи (СІЗО), отримавши письмову вимогу суду або органу досудового розслідування, готує заявку на конвоювання засуджених (осіб, взятих під варту), військовополонених, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження (додаток 18), яка не пізніше ніж за одну добу до часу проведення судового засідання чи слідчої дії надсилається командиру військової частини Національної гвардії України (органу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України) або вручається начальнику конвою після прибуття його в установу (СІЗО) для приймання засуджених (осіб, взятих під варту), військовополонених.

3. Напередодні відправлення засуджених (осіб, взятих під варту) до суду або органу досудового розслідування підрозділ здає ЧПНУ (ЧПНСІ) їх особові справи, а також облікові картки військовополонених, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, під особистий підпис з письмовою вимогою суду або органу досудового розслідування про доставляння цих осіб.

ЧПНУ (ЧПНСІ) записує власні імена, прізвища, по батькові (за наявності) засуджених (осіб, взятих під варту), військовополонених, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, у добову відомість обліку осіб, які тимчасово вибули, форма якої передбачена наказом Міністерства юстиції України від 13 грудня 2019 року № 73/5-ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2019 року за № 1262/34233, і забезпечує їх відправлення, а при поверненні їх до установи (СІЗО) робить відповідну відмітку в добовій відомості обліку осіб, які тимчасово вибули.

Якщо особа, яка тимчасово вибула з установи (СІЗО), протягом доби не буде повернута, ЧПНУ (ЧПНСІ) будь-якими засобами зв’язку зобов’язаний з’ясувати в особи, яка прийняла для конвоювання засудженого (особу, взяту під варту), військовополоненого, стосовно якого здійснюється кримінальне провадження, причину і відмітити про це в добовій відомості обліку осіб, які тимчасово вибули.»;

7) у тексті Інструкції посилання на додатки 8-18 замінити відповідно посиланнями на додатки 10-20;

8) у додатках до Інструкції:

у додатку 3:

назву додатка після слів «переміщення засуджених (осіб, взятих під варту» доповнити словом «, військовополонених»;

примітки до додатка викласти в такій редакції:

«

__________

Примітки:

1. При реєстрації обліку переміщення військовополонених графи 2, 6 не заповнюються.

2. Журнал має бути пронумерований, прошитий і скріплений печаткою.

»;

доповнити після додатка 7 новими додатками 8, 9, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 8-18 вважати відповідно додатками 10-20.

Директор Департаменту

публічного права

Л. Кравченко


Додаток 8

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань

та слідчих ізоляторів

(пункт 1 глави 3 розділу III)

ОБЛІКОВА КАРТКА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО

1. Прізвище _______________________________________________________________

2. Ім’я ___________________________________________________________________

3. По батькові (за наявності) _________________________________________________

4. Дата народження ________________________________________________________

5. Місце народження _______________________________________________________

6. Місце проживання (до полону) ____________________________________________

7. Місце проходження служби (військова частина / дислокація) ___________________

_________________________________________________________________________

8. Військове звання ________________________________________________________

9. Номер офіцерського жетону ______________________________________________

10. Громадянство _________________________________________________________

11. Дата взяття в полон ____________________________________________________

12. Відмітки про переміщення (прибуття/вибуття) ______________________________

_________________________________________________________________________

13. Звільнений /репатрійований/обмінений ___________________________________

________________________________________________________________________

14. Примітки _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Картку склав

________________________

(посада)

_________________

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

__________

Примітка.

Персональний облік військовополонених у таборі для тримання військовополонених здійснюється за обліковою карткою військовополоненого згідно з цим додатком.

Додаток 9

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань

та слідчих ізоляторів

ОСОБОВА КАРТКА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО


Документи та файли

Сигнальний документ — f516674n134.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.05.2022 — 2022 р., № 35, стор. 186, стаття 1939, код акта 111188/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -