<<
>>

НАКАЗ від 13.12.2022 № 5591/5 "Деякі питання формування звітності про роботу державних, приватних нотаріусів, Міністерства юстиції України та його територіальних органів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 02.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2022  № 5591/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 грудня 2022 р.

за № 1594/38930

Деякі питання формування звітності про роботу державних, приватних нотаріусів, Міністерства юстиції України та його територіальних органів у сфері нотаріату

З метою забезпечення реалізації вимог статей 2-1, 14, 24, 30, 30-1 Закону України «Про нотаріат», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 1-нотаріат (річна) «Звіт про роботу державних, приватних нотаріусів, Міністерства юстиції України та його територіальних органів у сфері нотаріату» та ввести її в дію, починаючи зі звіту за 2022 рік, крім підпунктів 29.1-29.5 пункту 29 розділу І цієї форми звітності, які вводяться в дію починаючи зі звіту за 2023 рік;

2) Інструкцію щодо заповнення та подання форми звітності № 1-нотаріат (річна) «Звіт про роботу державних, приватних нотаріусів, Міністерства юстиції України та його територіальних органів у сфері нотаріату».

2.

Державним нотаріальним конторам, державним нотаріальним архівам та приватним нотаріусам до 10 числа після звітного періоду подавати звіт за формою звітності № 1-нотаріат (річна) «Звіт про роботу державних, приватних нотаріусів, Міністерства юстиції України та його територіальних органів у сфері нотаріату» відповідним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.

3. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України:

до 20 числа після звітного періоду забезпечити збір, обробку та подання зведених звітів по кожній області окремо за формою звітності № 1-нотаріат (річна) «Звіт про роботу державних, приватних нотаріусів, Міністерства юстиції України та його територіальних органів у сфері нотаріату» Міністерству юстиції України;

до 30 числа після звітного періоду забезпечити розміщення зведених звітів по кожній області окремо за формою звітності № 1-нотаріат (річна) «Звіт про роботу державних, приватних нотаріусів, Міністерства юстиції України та його територіальних органів у сфері нотаріату» на вебсайтах міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

4. Департаменту нотаріату (Бондаренко В.) до 30 числа після звітного періоду забезпечити збір, обробку та розміщення зведеного звіту за формою звітності № 1-нотаріат (річна) «Звіт про роботу державних, приватних нотаріусів, Міністерства юстиції України та його територіальних органів у сфері нотаріату» на вебсайті Міністерства юстиції України.

5. Департаменту приватного права (Ференс О.):

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

2) довести цей наказ до відома:

Департаменту нотаріату (Бондаренко В.);

начальників міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

6. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України довести цей наказ до відома державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та приватних нотаріусів.

7. Департаменту нотаріату (Бондаренко В.), начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити належне виконання цього наказу.

8. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

І. Вернер


ЗВІТНІСТЬ

Звіт про роботу державних, приватних нотаріусів,

Міністерства юстиції України та його територіальних

органів у сфері нотаріату


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

13 грудня 2022 року № 5591/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 грудня 2022 р.

за № 1594/38930

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення та подання форми звітності № 1-нотаріат (річна) «Звіт про роботу державних, приватних нотаріусів, Міністерства юстиції України та його територіальних органів у сфері нотаріату»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція регламентує порядок заповнення та подання форми звітності № 1-нотаріат (річна) «Звіт про роботу державних, приватних нотаріусів, Міністерства юстиції України та його територіальних органів у сфері нотаріату» (далі - звіт за формою № 1-нотаріат (річна)).

2. Звіт за формою № 1-нотаріат (річна) складено відповідно до вимог статей 2-1, 14, 24, 30, 30-1 Закону України «Про нотаріат».

3. Звіт за формою № 1-нотаріат (річна) передбачає перелік показників, що відображають роботу державних, приватних нотаріусів, Міністерства юстиції України та його територіальних органів у сфері нотаріату.

4. Звіт за формою № 1-нотаріат (річна) заповнюють:

державні нотаріуси державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та приватні нотаріуси;

міжрегіональні управління Міністерства юстиції України (далі - територіальні органи);

Міністерство юстиції України.

5. Звіт за формою № 1-нотаріат (річна) складається з двох розділів:

1) показники діяльності державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та приватних нотаріусів;

2) показники діяльності Мін’юсту та його територіальних органів у сфері нотаріату.

6. Звіт за формою № 1-нотаріат (річна) надсилається в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word):

державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами та приватними нотаріусами на електронну пошту відповідного територіального органу з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом;

територіальними органами до Мін’юсту за допомогою системи електронного документообігу з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом та одночасним дублюванням на електронну пошту.

7. До звіту за формою № 1-нотаріат (річна), у якому виявлено помилки, вносяться виправлення незалежно від того, хто встановив наявність помилок, і надсилається виправлений звіт за формою № 1-нотаріат (річна) в електронній формі адресатам, яким подається звіт за формою № 1-нотаріат (річна), не пізніше наступного дня з моменту виявлення помилки, іншим адресатам - не пізніше трьох днів.

Виправлений звіт за формою № 1-нотаріат (річна) надсилається не пізніше ніж 24 січня року, наступного за звітним.

При цьому слід надсилати на електронну пошту супровідний лист до звіту за формою № 1-нотаріат (річна) щодо зміни даних та її причини.

II. Порядок заповнення та подання звіту за формою № 1-нотаріат (річна)

1. Заповнення та подання державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами та приватними нотаріусами звіту за формою № 1-нотаріат (річна)

1. Державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви заповнюють рядки 1-37, 41, 42 розділу I звіту за формою № 1-нотаріат (річна). За відсутності показника ставиться прочерк.

Приватні нотаріуси заповнюють рядки 1-35, 37-44 розділу I звіту за формою № 1-нотаріат (річна).

За відсутності показника ставиться прочерк.

Розділи звіту за формою № 1-нотаріат (річна), в які державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви та приватні нотаріуси не вносять відомості, ними не заповнюються та не подаються.

2. Заповнений звіт за формою № 1-нотаріат (річна) державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви та приватні нотаріуси подають до відповідних територіальних органів разом із супровідним листом.

За наявності зауважень та/або застережень до показників звіту за формою № 1-нотаріат (річна) така інформація зазначається у супровідному листі.

2. Заповнення та подання територіальними органами звіту за формою № 1-нотаріат (річна)

1. Територіальні органи заповнюють рядки 1-44 розділу І, рядки 1-9 розділу II звіту за формою № 1-нотаріат (річна). За відсутності показника ставиться прочерк.

Територіальні органи заповнюють рядки 1-44 розділу І звіту за формою № 1-нотаріат (річна) з урахуванням узагальненої інформації, отриманої від державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та приватних нотаріусів.

Територіальні органи заповнюють звіт за формою № 1-нотаріат (річна) по кожній області окремо.

2. Заповнені звіти за формою № 1-нотаріат (річна) по кожній області територіальні органи подають до Мін’юсту разом з супровідним листом.

За наявності зауважень та/або застережень до показників звітів за формою № 1-нотаріат (річна) така інформація зазначається у супровідному листі.

3. Заповнені звіти за формою № 1-нотаріат (річна) по кожній області територіальний орган розміщує на вебсайті.

3. Заповнення Мін’юстом звіту за формою № 1-нотаріат (річна)

1. Структурний підрозділ апарату Мін’юсту, що здійснює реалізацію державної політики у сфері нотаріату, є відповідальним за заповнення Мін’юстом звіту за формою № 1-нотаріат (річна).

2. Звіт за формою № 1-нотаріат (річна) заповнюється з урахуванням узагальненої інформації, отриманої від територіальних органів.

3. Заповнений звіт за формою № 1-нотаріат (річна) структурний підрозділ апарату Мін’юсту, що здійснює реалізацію державної політики у сфері нотаріату, розміщує на вебсайті Міністерства юстиції України.

Директор Департаменту

приватного права

О. Ференс


Документи та файли

Сигнальний документ — f522002n70.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.12.2022 — 2022 р., № 97, стор. 214, стаття 6081, код акта 115475/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -