>>

НАКАЗ від 28.11.2022 № 5298/5 "Про затвердження Порядку ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Порядку проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги ". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 23.12.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2022  № 5298/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2022 р.

за № 1499/38835

Про затвердження Порядку ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Порядку проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2022 року № 990 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо деяких питань забезпечення надання послуг з медіації системою безоплатної правової допомоги» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) Порядок проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Баранов О.) забезпечити:

у строк до 07 січня 2023 року:

1) проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та формування Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з урахуванням вимог порядків, затверджених цим наказом;

2) установлення механізму:

підтвердження спеціалізації медіатора для надання послуг з медіації, проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

укладення договорів з медіаторами, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

у строк до 01 березня 2023 року:

затвердження порядку проведення моніторингу якості надання медіаторами послуг з медіації;

затвердження порядку підвищення професійного рівня медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3.

Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Коломієць В.

Перший заступник Міністра

Є. Горовець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

28 листопада 2022 року № 5298/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2022 р.

за № 1499/38835

ПОРЯДОК

ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення Координаційним центром з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Реєстр), а також користування ним.

2. Реєстр - це база даних, яка формується та ведеться Координаційним центром, у якій містяться визначені цим Порядком відомості про медіаторів, які можуть залучатися для проведення медіації, що забезпечується центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3. Ведення Реєстру, форма якого наведена в додатку до цього Порядку, здійснюється у форматі електронних таблиць Excel та/або за допомогою комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання правової допомоги.

4. Ведення та організаційно-технічне забезпечення Реєстру здійснюється структурним підрозділом Координаційного центру, відповідальним за впровадження медіації системою надання безоплатної правової допомоги. Координаційний центр вживає заходів щодо збереження та захисту даних, які містяться в Реєстрі, та виконує інші функції, передбачені законодавством та цим Порядком.

5. Реєстр ведеться державною мовою та формується в алфавітному порядку за прізвищем медіатора.

6. Під час укладання з медіатором договору про надання послуг з медіації центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр) здійснює перевірку відомостей Реєстру, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2 розділу ІІ цього Порядку, а також перевіряє чи відповідає спеціалізація медіатора, зазначена в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 2 розділу II цього Порядку, умовам укладання такого договору.

II. Внесення до Реєстру відомостей про медіаторів, відібраних за результатами конкурсного відбору

1. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється протягом п’яти робочих днів на підставі та з дня надходження протоколу(ів) комісії(ій), що утворюється(ються) Координаційним центром для проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до встановленого Міністерством юстиції України Порядку проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2. До Реєстру вносяться такі відомості:

1) загальна інформація про медіатора:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) медіатора;

освіта;

мова (мови) проведення медіації;

телефон та електронна адреса;

назва регіону здійснення діяльності;

можливість здійснення діяльності онлайн;

2) інформація про проходження базової підготовки медіатором та щодо його спеціалізації:

до набрання чинності Законом України «Про медіацію» навчання базовим навичкам медіатора (медіації): назва навчальної програми (курсу), дата(и) або рік проходження навчання, найменування суб’єкта, що здійснив навчання, загальна кількість годин навчання, з них (за наявності) кількість годин теоретичної підготовки та кількість годин відпрацювання практичних навичок, дата (за наявності) або рік видачі сертифіката, номер сертифіката (за наявності);

відповідно до Закону України «Про медіацію»: назва програми підготовки, дата(и) або рік проведення підготовки, найменування суб’єкта освітньої діяльності, що здійснив підготовку, загальна кількість годин базової підготовки, з них кількість годин теоретичної підготовки та кількість годин відпрацювання практичних навичок, номер та дата видачі сертифіката;

спеціалізація медіатора для надання послуг з медіації, проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, із зазначенням найменування спеціалізації, кількість годин спеціалізованої підготовки (за наявності), найменування, дата і номер видачі документа щодо останнього підвищення рівня знань за спеціалізацією відповідно до Закону України «Про медіацію»;

3) інформація про підвищення професійного рівня медіатора:

назва програми (курсу) навчання, заходу;

загальна кількість годин (за наявності кількість годин з теоретичної підготовки та/або відпрацювання практичних навичок);

найменування суб’єкта, що підтверджує підвищення професійного рівня медіатора;

дата або рік видачі документа, що підтверджує підвищення професійного рівня медіатора;

номер документа, що підтверджує підвищення професійного рівня медіатора (за наявності);

4) відомості про конкурс, за результатами якого медіатора відібрано до Реєстру (дата та номер протоколу засідання комісії з конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що містить інформацію про відібраних претендентів для включення до Реєстру);

5) інформація про внесення відомостей та останніх змін до Реєстру:

дата та час внесення відомостей / останніх змін до відомостей Реєстру;

прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного центру, який вніс відомості/останні зміни до відомостей Реєстру;

6) інформація про виключення медіатора з Реєстру:

дата, номер наказу;

підстава прийняття рішення відповідно до підпунктів 1-5 пункту 3 розділу III цього Порядку;

прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного центру, який вніс відомості до Реєстру.

III. Внесення змін до відомостей до Реєстру

1. Про зміну відомостей, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2 розділу II цього Порядку, медіатор, включений до Реєстру, у триденний строк з моменту настання таких змін інформує Координаційний центр.

2. Зміни до Реєстру вносяться в одноденний строк з моменту отримання інформації від медіатора. Одночасно із змінами вносяться (у разі якщо відомості вже вносилися шляхом зміни даних) такі відомості: дата і час внесення останніх змін до відомостей до Реєстру, а також прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного центру, яким вносилися останні зміни до відомостей Реєстру.

3. Рішення про виключення медіатора з Реєстру приймається Координаційним центром у разі:

1) отримання письмової заяви медіатора на ім’я директора Координаційного центру щодо виключення з Реєстру;

2) неналежного виконання медіатором своїх зобов’язань за умовами договору, укладеного з центром;

3) наявності судимості;

4) обмеження цивільної дієздатності медіатора або визнання його недієздатним;

5) смерті медіатора.

4. У разі прийняття Координаційним центром рішення про виключення медіатора з Реєстру у поле Реєстру «Дата і номер наказу Координаційного центру про виключення медіатора з Реєстру» вносяться зазначені відомості, дата і час внесення даних у поле «Дата і номер наказу Координаційного центру про виключення медіатора з Реєстру», а також прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного центру, яким вносилися дані в поле «Дата і номер наказу Координаційного центру про виключення медіатора з Реєстру».

5. Координаційний центр надсилає до центру, з яким медіатором укладено договір про надання послуг з медіації, витяг з наказу про виключення медіатора з Реєстру в одноденний строк з дня його видачі.

IV. Доступ до відомостей до Реєстру

1. Відомості про медіаторів, включених до Реєстру, що зазначені в підпунктах 1-3 пункту 2 розділу II цього Порядку, є відкритими та загальнодоступними і розміщуються на офіційному вебсайті системи надання безоплатної правової допомоги. Зазначена інформація на вебсайті оновлюється щомісяця.

2. Відомості про медіаторів, виключених з Реєстру, на зазначеному вебсайті не розміщуються.

Директор Директорату

правосуддя

та кримінальної юстиції

О. Олійник


Додаток

до Порядку ведення

Координаційним центром

з надання правової допомоги

Реєстру медіаторів, які залучаються

центрами з надання

безоплатної вторинної правової допомоги

(пункт 3 розділу I)

ФОРМА


Документи та файли

Сигнальний документ — f521699n81.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.12.2022 — 2022 р., № 93, стор. 259, стаття 5846, код акта 115162/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -