>>

НАКАЗ від 30.11.2022 № 5321/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 04.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2022  № 5321/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 грудня 2022 р.

за № 1521/38857

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Адміністратору Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

Перший заступник Міністра

Є. Горовець

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

Генеральний директор державного

підприємства «Національні інформаційні системи»

О.

Вискуб

О. Бережний


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

30 листопада 2022 року № 5321/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 грудня 2022 р.

за № 1521/38857

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У Положенні про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2006 року за № 173/12047 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 23 квітня 2007 року № 194/5):

1) у главі 2:

у пункті 2.2:

у підпункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1) засновник (співзасновники) видання: повне найменування, країна резидентства, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (за наявності), якщо засновник - юридична особа (у тому числі її трудовий колектив); прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія (за наявності) та номер паспорта, дата видачі та ким видано паспорт, якщо засновник - фізична особа;»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«якщо пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) цієї особи, її громадянство та родинний зв’язок із засновником, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). У разі відсутності пов’язаних осіб про це зазначається у заяві;»;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) мова/мови видання (одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску). Відомості про мову/мови видання вказуються з врахуванням положень Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

у підпункті 8 слова «юридична адреса» замінити словами «місцезнаходження/місце проживання»;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Реєструючий орган має право зажадати від засновника (співзасновників) подання документів, якими підтверджується його (їх) цивільна правоздатність та дієздатність. Такими документами можуть бути:

1) копія установчого документа юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України, чинного на момент подання заяви (у разі, коли відповідний документ відсутній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

2) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг з відповідного реєстру), та копію її установчого документа;

3) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом підприємства (установи, організації) згідно з вимогами статті 8 Закону;

4) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);

5) копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), громадянство та реєстрацію місця проживання), або копія з обох сторін безконтактного електронного носія (у випадку наявності паспорта громадянина України, виготовленого у формі ID-картки) для засновника - фізичної особи;

6) довіреність, якщо подані документи підписані особою, якій таке право не надано правовстановлюючими документами.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

Реєструючому органу забороняється вимагати від засновника (співзасновників) додаткові документи, не передбачені Законом та цим Положенням.»;

пункт 2.15 викласти в такій редакції:

«2.15. Видача свідоцтва засновнику (співзасновникам) (його (їх) уповноваженому(им) представнику(ам)) або надсилання свідоцтва поштовим відправленням на підставі письмової заяви засновника (співзасновників) (його (їх) уповноваженого(их) представника(ків)) оформляється відповідним записом у книзі обліку виданих свідоцтв про державну реєстрацію друкованих ЗМІ, яка є документом постійного зберігання, що ведеться відділом (сектором) відповідного реєструючого органу. Після цього відомості про серію та номер свідоцтва вносяться до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;»;

2) пункт 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

«3.2. До реєструючого органу подається заява із зазначенням підстав перереєстрації та копія раніше одержаного свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

У разі зміни засновника (складу співзасновників) додатково подається угода між засновником (співзасновниками) і його правонаступником (засвідчена нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа) та документи, якими підтверджується цивільна правоздатність та дієздатність правонаступника відповідно до пункту 2.4 глави 2 цього Положення.»;

3) у главі 6:

пункти 6.2–6.8 викласти в такій редакції:

«6.2. Правовий висновок у Міністерстві юстиції України підписується виконавцем та затверджується керівником відповідного Департаменту.

6.3.Правовий висновок у територіальному органі підписується виконавцем та затверджується керівником відповідного структурного підрозділу, до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження.

6.4. На основі правового висновку готується наказ.

6.5. Наказ про реєстрацію (перереєстацію), видачу дубліката, про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію може бути оформлений індивідуально на кожний друкований ЗМІ або включати список друкованих ЗМІ, щодо яких прийнято рішення. Наказ про зупинення чи відмову в державній реєстрації друкованих ЗМІ є індивідуальним і готується на кожний друкований ЗМІ окремо.

6.6. У преамбулі наказу вказуються норми Закону, які стали підставою для його видання, у пунктах наказу викладається рішення реєструючого органу.

6.7. На підставі наказу оформлюється свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

6.8. Реєструючий орган протягом десяти днів з дня підписання наказу направляє засновнику на вказану ним адресу або на адресу редакції у разі, якщо засновників більше одного, лист, у якому інформує про прийняте рішення та за потреби указує на необхідність сплати реєстраційного збору із зазначенням його суми та банківських реквізитів. У разі зупинення строку розгляду заяви чи відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ до вказаного листа додається копія відповідного наказу та правового висновку, який є його невід’ємною частиною.»;

пункти 6.11, 6.12 викласти в такій редакції:

«6.11. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ видається засновнику (співзасновникам) (його (їх) уповноваженому(им) представнику(ам)) або на підставі його (їх) письмової заяви надсилається поштовим відправленням на зазначену адресу, після надання оригіналу відповідного платіжного документа, який залишається у реєструючого органу (за винятком друкованих ЗМІ, які засновуються з благодійною метою для безоплатного розповсюдження і звільняються від сплати реєстраційного збору).

6.12. Рішення, прийняті за результатом розгляду заяви, або порушення встановленого статтею 13 Закону порядку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ може бути оскаржене засновником (співзасновниками) до суду.»;

пункти 6.13-6.15 виключити;

4) додатки 2-6 до цього Положення викласти у новій редакції, що додаються.

2. У Положенні про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2006 року за № 174/12048 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 23 квітня 2007 року № 194/5):

1) у пункті 1.2 глави 1:

після слів «інформаційних агентств» доповнити словами «(далі - інформагентства)»;

після слова «Конституції» доповнити словом «України»;

2) у главі 2:

у пункті 2.2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) засновник (співзасновники): повне найменування, країна резидентства, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (за наявності), якщо засновник - юридична особа; прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія (за наявності) та номер паспорта, дата видачі та ким видано паспорт, рік народження, якщо засновник - фізична особа; місцезнаходження/місце проживання, номери засобів зв’язку, назви банківських установ, у яких відкриті рахунки, та номери рахунків;»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) вид (державне чи недержавне) та організаційно-правова форма інформагентства, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;»;

у підпункті 8 після слова «місцезнаходження» доповнити словами «та номери засобів зв’язку»;

у пункті 2.3 слова «юридичної адреси засновника (співзасновників)» замінити словами «місцезнаходження/місця проживання засновника (співзасновників)»;

у пункті 2.5 слово «термін» замінити словом «строк»;

3) перше речення пункту 3.4 глави 3 виключити;

4) у главі 6:

пункти 6.2, 6.3 викласти в такій редакції:

«6.2. Правовий висновок у Мін’юсті підписується виконавцем та затверджується керівником відповідного Департаменту.

6.3. На основі правового висновку готується наказ.»;

пункти 6.6, 6.7 викласти в такій редакції:

«6.6.На підставі наказу оформлюється свідоцтво про державну реєстрацію інформагентства.

6.7. Мін’юст протягом п’яти днів з дня підписання наказу напдсилає засновнику на вказану ним адресу або на адресу інформагентства у разі, якщо засновників більше одного, лист, у якому інформує про прийняте рішення та за потреби указує на необхідність сплати реєстраційного збору із зазначенням суми та банківських реквізитів. У разі відмови до вказаного листа додається копія відповідного наказу та правового висновку, який є його невід’ємною частиною.»;

пункт 6.13 виключити.

У зв’язку з цим пункт 6.14 вважати відповідно пунктом 6.13;

пункт 6.13 викласти в такій редакції:

«6.13. Порушення встановленого Законом порядку державної реєстрації (перереєстрації) інформагентства та рішення, прийняті за результатом розгляду заяви, можуть бути оскаржені засновником (співзасновниками) до суду.»;

5) додатки 1, 2 до цього Положення викласти у новій редакції, що додаються.

3. У Положенні про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, затвердженому наказом Міністерства юстиції України 21 червня 2007 року № 412/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції 21 червня 2007 року за № 689/13956:

1) у розділі 2:

підпункт 2.5.2 пункту 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5.2. Засновник (співзасновники) видання:

для фізичних осіб: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

для юридичних осіб (у тому числі їх трудових колективів): повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або причина його відсутності.»;

у пункті 2.7:

підпункт 2.7.7 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.7.8-2.7.24 вважати відповідно підпунктами 2.7.7-2.7.23;

підпункт 2.7.8 викласти в такій редакції:

«2.7.8. Засновник (співзасновники) видання:

для фізичних осіб: країна громадянства, реєстраційний номер облікової картки платника податків або причина його відсутності, серія (за наявності) та номер паспорта, дата видачі та ким видано паспорт, місце проживання, назва банківської установи, у якій відкрито рахунок;

для юридичних осіб (у тому числі їх трудових колективів): країна резидентства, місцезнаходження, назва банківської установи, у якій відкрито рахунок.»;

пункт 2.7.11 після слів «працівники певної галузі, науковці» доповнити словом «, педагоги»;

підпункт 2.9.2 пункту 2.9 викласти в такій редакції:

«2.9.2. Засновник (співзасновники) Інформагентства:

для фізичних осіб: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

для юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або причина його відсутності.»;

у пункті 2.11:

підпункт 2.11.7 викласти в такій редакції:

«2.11.7. Засновник (співзасновники) Інформагентства:

для фізичних осіб: країна громадянства, реєстраційний номер облікової картки платника податків або причина його відсутності, серія (за наявності) та номер паспорта, дата видачі та ким видано паспорт, рік народження, місце проживання, назва банківської установи, у якій відкрито рахунок, та номер рахунку, номери засобів зв’язку;

для юридичних осіб: країна резидентства, місцезнаходження, назва банківської установи, у якій відкрито рахунок, та номер рахунку, номери засобів зв’язку.»;

підпункт 2.11.8 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.11.9-2.11.19 вважати відповідно підпунктами 2.11.8-2.11.18;

2) у розділі 3:

у підпункті 3.1.1 пункту 3.1:

в абзаці третьому цифри та слова «2.7.9-2.7.15, абзацами третім, четвертим підпункту 2.7.17, підпунктами 2.7.18, 2.7.21-2.7.24 пункту 2.7 розділу 2 цього Положення;» замінити цифрами та словами «2.7.9-2.7.14, абзацами третім, четвертим підпункту 2.7.16, підпунктами 2.7.17, 2.7.20-2.7.23 пункту 2.7 розділу 2 цього Положення;»;

в абзаці п’ятому цифри та слова «2.11.8-2.11.13, абзацами третім, четвертим підпункту 2.11.15, підпунктами 2.11.16-2.11.19 пункту 2.11 розділу 2 цього Положення.» замінити цифрами та словами «2.11.8-2.11.12, абзацами третім, четвертим підпункту 2.11.14, підпунктами 2.11.15-2.11.18 пункту 2.11 розділу 2 цього Положення.»;

у пункті 3.4:

абзац третій підпункту 3.4.1 викласти в такій редакції:

«прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), якщо засновник - фізична особа; повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (за наявності), якщо засновник - юридична особа;»;

абзац третій підпункту 3.4.2 викласти в такій редакції:

«прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), якщо засновник - фізична особа; повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (за наявності), якщо засновник - юридична особа;»;

абзац другий пункту 3.8 викласти в такій редакції:

«засновника (співзасновників) видання: для фізичних осіб - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (за наявності);»;

3) у розділі 4:

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. Витяг з Реєстру надається на аркушах формату А4 (210 - 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків з проставленням підпису та печатки Адміністратора.»;

пункти 4.3-4.6 виключити;

4) додатки 1, 2 до цього Положення викласти у новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту

приватного права

О. Ференс


Додаток 2

до Положення про державну

реєстрацію друкованих засобів

масової інформації

(підпункт 6.1 пункту 6)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

Додаток 3

до Положення про державну

реєстрацію друкованих засобів

масової інформації

(підпункт 6.1 пункту 6)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

щодо заяви про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Додаток 4

до Положення про державну

реєстрацію друкованих засобів

масової інформації

(підпункт 6.1 пункту 6)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Додаток 5

до Положення про державну

реєстрацію друкованих засобів

масової інформації

(підпункт 6.1 пункту 6)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

про визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації таким, що втратило чинність

Додаток 6

до Положення про державну

реєстрацію друкованих засобів

масової інформації

(підпункт 6.1 пункту 6)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

про визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації таким, що не підлягає видачі

Додаток 1

до Положення про державну

реєстрацію інформаційних

агентств як суб’єктів інформаційної

діяльності

(підпункт 6.1 пункту 6)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

щодо заяви про державну реєстрацію (перереєстрацію) інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності

Додаток 2

до Положення про державну

реєстрацію інформаційних

агентств як суб’єктів інформаційної

діяльності

(підпункт 6.1 пункту 6)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

щодо заяви про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності

Додаток 1

до Положення про Державний реєстр

друкованих засобів масової інформації

та інформаційних агентств

як суб’єктів інформаційної діяльності

ЗАПИТ

про отримання витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (про друковані засоби масової інформації)

Додаток 2

до Положення про Державний реєстр

друкованих засобів масової інформації

та інформаційних агентств

як суб’єктів інформаційної діяльності

ЗАПИТ

про отримання витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (про інформаційні агентства)


Документи та файли

Сигнальний документ — f522083n154.docx
Сигнальний документ — f522083n155.docx
Сигнальний документ — f522083n156.docx
Сигнальний документ — f522083n157.docx
Сигнальний документ — f522083n158.docx
Сигнальний документ — f522083n159.docx
Сигнальний документ — f522083n160.docx
Сигнальний документ — f522083n161.docx
Сигнальний документ — f522083n162.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.12.2022 — 2022 р., № 97, стор. 195, стаття 6079, код акта 115245/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -