Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 06.07.2011 N 174 "Про затвердження Змін до Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну". МЗС України. 2011

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

06.07.2011 N 174

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 серпня 2011 р.

за N 942/19680

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

закордонних справ

N 257 ( z0673-19 ) від 10.06.2019 }

Про затвердження Змін до Правил оформлення

і видачі дипломатичними представництвами

та консульськими установами України

посвідчення особи на повернення в Україну

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

10.10.2007 N 1200 ( 1200-2007-п ) "Про внесення змін до Положення

про посвідчення особи на повернення в Україну" та пункту 7 Змін,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань

захисту документів і товарів голографічними захисними елементами,

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011

N 86 ( 86-2011-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Правил оформлення і видачі

дипломатичними представництвами та консульськими установами

України посвідчення особи на повернення в Україну, затверджених

наказом Міністерства закордонних справ України від 19.12.2005

N 226 ( z0076-06 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України

30.01.2006 за N 76/11950, що додаються.

2. Департаменту консульської служби забезпечити подання цього

наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в

установленому законодавством порядку.

3. Департаменту генерального секретаріату довести цей наказ

до відома заступників Міністра закордонних справ України,

керівників структурних підрозділів Міністерства закордонних справ

України, представництв Міністерства закордонних справ України на

території України та закордонних дипломатичних установ України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого

заступника Міністра закордонних справ України, який координує і

контролює діяльність Департаменту консульської служби.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр К.І.Грищенко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України А.В.Могильов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

06.07.2011 N 174

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 серпня 2011 р.

за N 942/19680

ЗМІНИ

до Правил оформлення і видачі

дипломатичними представництвами

та консульськими установами України

посвідчення особи на повернення в Україну

( z0076-06 )

1. Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Посвідчення особи на повернення в Україну (далі -

посвідчення) оформляється і видається дипломатичними

представництвами та консульськими установами України за кордоном у

разі втрати особою документів, що дають право на виїзд з України

та посвідчують особу під час перебування за її межами; якщо строк

дії таких документів закінчився або встановлено, що вони є

недійсні з інших причин. На підставі звернення міністерства закордонних справ або

іншого компетентного органу іноземної держави посвідчення може

бути оформлене і видане на ім'я громадянина України, щодо якого

прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним

договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною

Радою України.".

2. У пункті 2: абзац перший після слів "законних представників" доповнити

словами та цифрою " , а також на підставі звернення міністерства

закордонних справ або іншого компетентного органу іноземної

держави у випадках, передбачених абзацом другим пункту 1 цих

Правил."; абзац третій виключити.

3. Абзац перший пункту 3 після слів та цифр "але не може

перевищувати 30 днів" доповнити словами ", якщо інше не

передбачено чинними міжнародними договорами України".

4. У пункті 4: підпункт 4.1 викласти в такій редакції: "4.1. Документ (протокол, довідку тощо), виданий

компетентними органами країни перебування, що підтверджує факт

звернення заявника з приводу втрати проїзного документа; або

документ, що дає громадянину України право на виїзд з України та

посвідчує особу під час перебування за її межами, якщо строк дії

такого документа закінчився або встановлено, що він є недійсним з

інших причин."; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "У разі оформлення посвідчення на підставі звернення

міністерства закордонних справ або іншого компетентного органу

іноземної держави відповідно до абзацу другого пункту 1 цих Правил

замість заяви-анкети до справи додається анкета встановленого

зразка (додаток 2). Документ, передбачений підпунктом 4.1 цього

пункту, не вимагається.".

5. У пунктах 5, 7 та 8 слова "заява-анкета" у всіх відмінках

замінити словами "заява-анкета або анкета" у відповідних

відмінках.

6. У пункті 8 у першому та другому реченнях слова

"реєстрації консульських дій" замінити словами "обліку

консульських зборів".

7. Пункт 11 доповнити новим абзацом такого змісту: "За видачу посвідчення на звернення міністерства закордонних

справ або іншого компетентного органу іноземної держави згідно з

абзацом другим пункту 1 цих Правил консульський збір не

справляється.".

8. У пункті 12: в абзаці першому: слова "разом із захисними голографічними елементами"

виключити; слова "Департаменту розвитку та забезпечення дипломатичної

служби" замінити словами "Адміністративному департаменту"; в абзаці третьому слова "та захисних голографічних елементів"

виключити; абзац четвертий викласти в такій редакції: "У дипломатичному представництві або в консульській установі

України про приймання бланків посвідчень складається акт

(додаток 4) у двох примірниках, один з яких надсилається до

Адміністративного департаменту МЗС України, а другий -

зберігається у закордонній дипломатичній установі України.".

9. Додаток 1 викласти у редакції, що додається.

10. Доповнити Правила ( z0076-06 ) новим додатком 2

(додається). У зв'язку з цим додатки 2-5 вважати відповідно додатками 3-6.

У тексті Правил ( z0076-06 ) посилання на додатки 2-5 замінити

посиланнями на додатки 3-6.

11. Додатки 2 та 4 вважати відповідно додатками 3 та 5 і

викласти у новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту

консульської служби МЗС України А.В.Олефіров

Додаток 1

до пункту 4.2 Правил

оформлення і видачі

дипломатичними

представництвами

та консульськими установами

України посвідчення

особи на повернення

в Україну

( z0076-06 )

____________________________________

(назва дипломатичного представництва

чи консульської установи)

------------- | | ЗАЯВА-АНКЕТА N ________ | фото | про оформлення посвідчення особи | 3,5х4,5 см| на повернення в Україну | | -------------

---------------------------------------------------------------------------- |Цю частину заповнювати великими друкованими літерами | | | | ------------------------------------------- | | Прізвище (українською | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мовою) ------------------------------------------- | | ------------------------------------------- | | (латиницею) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------- | | ------------------------------- | | Ім'я (українською | | | | | | | | | | | | | | | | Стать | | мовою) ------------------------------- ------ ------ | | ------------------------------- | | | | | | (латиницею) | | | | | | | | | | | | | | | | ------ ------ | | ------------------------------- |Жін.| |Чол.| | | ------------------------------- ------ ------ | | По батькові | | | | | | | | | | | | | | | | (потрібне | | ------------------------------- позначити) | | | | ----- ----- --------- | | Дата народження: число | | | місяць | | | рік | | | | | | | ----- ----- --------- | | | | Місце народження: | | ----------------------------------- | | держава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------- | | ----------------------------------- | | область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | район/місто | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | селище/село | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------

Відомості про дітей, що вносяться до посвідчення:

------------------------------------------------------------------ |N | Прізвище | Ім'я | По батькові |Дата народження| |--+------------------+----------+---------------+---------------| |1 |укр.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| | |лат.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| |2 |укр.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| | |лат.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| |3 |укр.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| | |лат.| | | | | ------------------------------------------------------------------

Фотокартки дітей (подаються при досягненні дітьми 5 років)

---------- ---------- ---------- 1. | | 2. | | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------- ---------- ----------

Обставини, за якими оформляється посвідчення особи на

повернення (необхідне підкреслити):

утрата, закінчення строку дії або пошкодження паспортного

документа. __________________________________________________________________

(назва паспортного документа, номер, дата, орган видачі)

__________________________________________________________________

Прибув(ла) на територію _____________________________________

(назва держави, дата в'їзду на її територію)

з метою __________________________________________________________

(зазначається мета перебування на території держави)

На території ___________________ перебуваю __________________ _____________________________________________ тел. _______________

На території України зареєстрований: ________________________ _____________________________________________ тел. _______________

Маю в наявності такі документи ______________________________ __________________________________________________________________

"__" ___________ 20__ року

------------------------- Підпис заявника | | (законного представника) | | ------------------------- -----------------------------------------------------------------

Анкету прийняв "__" ______ 20__ року_________________________

(підпис, прізвище, посада)

_________________________________________________________________

Оформлено та видано посвідчення особи на повернення в Україну

N ______________ від ____________________________

Консульський збір у розмірі _______________________ стягнуто.

Посвідчення видане без стягнення консульського збору на

підставі:

_________________________________________________________________

(зазначається підстава для звільнення

від сплати консульського збору)

Посвідчення особи на повернення в Україну одержав:

"__" __________ 20__ року ___________________

(підпис заявника)

Додаток 2

до пункту 4 Правил

оформлення і видачі

дипломатичними

представництвами

та консульськими установами

України посвідчення

особи на повернення

в Україну

( z0076-06 )

____________________________________

(назва дипломатичного представництва

чи консульської установи)

------------- | | ЗАЯВА-АНКЕТА N ________ | фото | про оформлення посвідчення особи | 3,5х4,5 см| на повернення в Україну | | -------------

---------------------------------------------------------------------------- |Цю частину заповнювати великими друкованими літерами | | | | ------------------------------------------- | | Прізвище (українською | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мовою) ------------------------------------------- | | ------------------------------------------- | | (латиницею) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------- | | ------------------------------- | | Ім'я (українською | | | | | | | | | | | | | | | | Стать | | мовою) ------------------------------- ------ ------ | | ------------------------------- | | | | | | (латиницею) | | | | | | | | | | | | | | | | ------ ------ | | ------------------------------- |Жін.| |Чол.| | | ------------------------------- ------ ------ | | По батькові | | | | | | | | | | | | | | | | (потрібне | | ------------------------------- позначити) | | | | ----- ----- --------- | | Дата народження: число | | | місяць | | | рік | | | | | | | ----- ----- --------- | | | | Місце народження: | | ----------------------------------- | | держава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------- | | ----------------------------------- | | область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | район/місто | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | селище/село | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------

Відомості про дітей, що вносяться до посвідчення:

------------------------------------------------------------------ |N | Прізвище | Ім'я | По батькові |Дата народження| |--+------------------+----------+---------------+---------------| |1 |укр.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| | |лат.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| |2 |укр.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| | |лат.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| |3 |укр.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| | |лат.| | | | | ------------------------------------------------------------------

Фотокартки дітей (подаються при досягненні дітьми 5 років)

---------- ---------- ---------- 1. | | 2. | | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------- ---------- ----------

_________________________________________ прибув(ла) на територію

(П.І.Б. особи, на ім'я якої оформлюється)

_________________________________________________________________

(назва держави, дата в'їзду на її територію)

з метою _________________________________________________________

(зазначається мета перебування на території держави)

На території _________________________ перебуває ____________ ______________________________________ тел. _____________________

На території України зареєстрований (у разі наявності

реєстрації): ____________________________________________________

тел. _____________________ Має в наявності такі документи ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Анкету заповнив "__" _______ 20__ року ______________________

(підпис, прізвище, посада) ------------------------------------------------------------------

Оформлено та видано посвідчення особи на повернення в Україну

N __________________ від ____________________________ на підставі _________________________________________________________________

(зазначаються документи, які слугували підставою оформлення)

Посвідчення видане без стягнення консульського збору на

підставі:

_________________________________________________________________

(зазначається підстава для звільнення

від сплати консульського збору)

Посвідчення особи на повернення в Україну одержав:

"__" _________ 20__ року ______________________________

(П.І.Б., підпис, посада особи,

яка отримала посвідчення)

Додаток 3

до пункту 5 Правил

оформлення і видачі

дипломатичними

представництвами

та консульськими установами

України посвідчення особи

на повернення в Україну

( z0076-06 )

ЖУРНАЛ

обліку оформлених та виданих посвідчень

особи на повернення в Україну та внесених змін

------------------------------------------------------------------------- |N| Номер | Прізвище, | Дата | Підпис | П.І.Б., дата |Примітки| | |посвідчення| ім'я, |видачі| заявника |народження дитини| | | | |по батькові| | про |(дітей), дані про| | | | | особи, на | | отримання | яку (яких) | | | | | ім'я якої | |посвідчення| внесені до | | | | | оформлено | | | посвідчення | | | | |посвідчення| | | | | |-+-----------+-----------+------+-----------+-----------------+--------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до пункту 12 Правил

оформлення і видачі

дипломатичними

представництвами

та консульськими установами

України посвідчення особи

на повернення в Україну

( z0076-06 )

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові

керівника закордонної

дипломатичної установи)

АКТ N ____ від ___________

про отримання та облік бланків посвідчень особи

на повернення в Україну

у _____________________________________________

(назва закордонної дипломатичної установи)

Комісія у складі:

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

провела перевірку отриманих бланків посвідчень особи на

повернення в Україну, отриманих _________________________________ _________________________________________________________________

(назва закордонної дипломатичної установи, дата)

за видатковими накладними від МЗС України:

------------------------------------------------------------------ | N | Серія | Номери | Кількість | N видаткової | Примітки | |з/п| | | | накладної | | |---+---------+----------+-----------+--------------+------------| | | | | | | | |---+---------+----------+-----------+--------------+------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Усього ______________________ отримано ______________ бланків

(назва закордонної

дипломатичної установи, дата)

посвідчень особи на повернення в Україну згідно з видатковою

накладною _________________ від ____________.

Підписи членів комісії: ___________ (прізвище, ім'я, по батькові) ___________ (прізвище, ім'я, по батькові) ____________(прізвище, ім'я, по батькові)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.08.2011 — 2011 р., № 61, стор. 100, стаття 2452, код акта 57897/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 8. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 9. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -