<<
>>

НАКАЗ 19.12.2005 N 226 "Про затвердження Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну". МЗС України. 2006

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.12.2005 N 226
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2006 р.
за N 76/11950
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
закордонних справ
N 257 ( z0673-19 ) від 10.06.2019 }

Про затвердження Правил оформлення і видачі
дипломатичними представництвами та консульськими
установами України посвідчення особи
на повернення в Україну
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
закордонних справ
N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011 }

Відповідно до пункту 4 Положення про посвідчення особи на
повернення в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року N 1079 ( 1079-2004-п ),
із змінами, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила оформлення і видачі дипломатичними
представництвами та консульськими установами України посвідчення
особи на повернення в Україну (додаються).
2. Директору Департаменту консульської служби України, послам
та генеральним консулам України організувати вивчення Правил
працівниками Департаменту консульської служби, дипломатичних
представництв і консульських установ та забезпечити неухильне
дотримання їх вимог.
3. Директору Департаменту консульської служби організувати
проведення заходів до запровадження нових бланків посвідчення
особи на повернення в Україну.
4. Наказ подати в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - куратора Департаменту консульської служби.
Міністр Б.І.Тарасюк
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх
справ України Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
19.12.2005 N 226
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2006 р.

за N 76/11950

ПРАВИЛА
оформлення і видачі дипломатичними
представництвами та консульськими установами України
посвідчення особи на повернення в Україну

Правила, що регулюють порядок оформлення та видачі
посвідчення особи на повернення в Україну, розроблені відповідно
до Положення про посвідчення особи на повернення в Україну (далі -
Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.08.2004 N 1079 ( 1079-2004-п ), із змінами.
1. Посвідчення особи на повернення в Україну (далі -
посвідчення) оформляється і видається дипломатичними
представництвами та консульськими установами України за кордоном у
разі втрати особою документів, що дають право на виїзд з України
та посвідчують особу під час перебування за її межами; якщо строк
дії таких документів закінчився або встановлено, що вони є
недійсні з інших причин. На підставі звернення міністерства закордонних справ або
іншого компетентного органу іноземної держави посвідчення може
бути оформлене і видане на ім'я громадянина України, щодо якого
прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним
договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною
Радою України. { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 174
( z0942-11 ) від 06.07.2011 }
2. Посвідчення видається дипломатичними представництвами та
консульськими установами України на підставі особистого клопотання
заявника або звернення його законних представників, а також на
підставі звернення міністерства закордонних справ або іншого
компетентного органу іноземної держави у випадках, передбачених
абзацом другим пункту 1 цих Правил. { Абзац перший пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ
N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011 } Посвідчення заповнюється за рекомендаціями Міжнародної
організації цивільної авіації (ІКАО) та відповідно до вимог
Положення.
{ Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства закордонних справ N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011 }
3. Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою
особою, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної
можливості повернення пред'явника посвідчення в Україну, але не
може перевищувати 30 днів, якщо інше не передбачено чинними
міжнародними договорами України. { Абзац перший пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ
N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011 } У разі хвороби, нещасного випадку та інших поважних причин
строк дії посвідчення може бути продовжено іншим дипломатичним
представництвом чи консульською установою на шляху прямування
пред'явника посвідчення до України на термін, необхідний для
повернення заявника на територію України, але не більше 30 днів.
Про це в місці, відведеному для особливих відміток, робиться
відповідний запис, який засвідчується підписом консульської
посадової особи і скріплюється малою гербовою печаткою. Термін дії
посвідчення особи на повернення в Україну може бути продовжено не
більше одного разу. Консульська посадова особа, яка продовжила строк дії
посвідчення, повинна письмово поінформувати про цей факт
дипломатичне представництво чи консульську установу, яка видала
посвідчення.
4. Для отримання посвідчення заявник подає такі документи:
4.1. Документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними
органами країни перебування, що підтверджує факт звернення
заявника з приводу втрати проїзного документа; або документ, що
дає громадянину України право на виїзд з України та посвідчує
особу під час перебування за її межами, якщо строк дії такого
документа закінчився або встановлено, що він є недійсним з інших
причин. { Підпункт 4.1 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства закордонних
справ N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011 }
4.2. Заяву-анкету встановленого зразка (додаток 1).
4.3. Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.
4.4. Документи, які дозволяють ідентифікувати особу заявника,
установити його місце проживання в Україні та підтвердити
належність до громадянства України.
4.5. Свідоцтво про народження дитини в разі внесення даних
про дитину до посвідчення та 2 її кольорові фотокартки розміром
3,5 x 4,5 см (для дітей віком від 5 до 16 років). При наданні заявником вищезазначених документів посвідчення
має бути оформлене в день подання громадянином відповідної заяви
та видане без попереднього запиту до органів внутрішніх справ за
місцем проживання такого заявника в Україні.
У разі оформлення посвідчення на підставі звернення
міністерства закордонних справ або іншого компетентного органу
іноземної держави відповідно до абзацу другого пункту 1 цих Правил
замість заяви-анкети до справи додається анкета встановленого
зразка (додаток 2). Документ, передбачений підпунктом 4.1 цього
пункту, не вимагається. { Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
закордонних справ N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011 }
5. Рішення про видачу посвідчення приймається консульською
посадовою особою шляхом унесення власноручного запису до
відповідної рубрики заяви-анкети або анкети та в журнал видачі
посвідчень особи на повернення в Україну, який ведеться за формою
додатка 3 і має бути прошнурованим, скріпленим великою гербовою
печаткою установи і підписом її керівника. Сторінки в журналі
мають бути пронумеровані. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
закордонних справ N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011 }
6. Якщо посвідчення отримує не його власник, до справи
додається документ, що підтверджує повноваження іншої особи на
отримання посвідчення.
7. Заяви-анкети або анкети на видачу посвідчень з додатками
формуються у справи, які ведуться в порядку зростання номерів
виданих посвідчень і зберігаються відповідно до термінів,
установлених чинним законодавством. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
закордонних справ N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011 }
8. Заяви-анкети або анкети підлягають реєстрації у книзі
обліку консульських зборів у день їх отримання. На заяві-анкеті
проставлюється номер реєстрації за книгою обліку консульських
зборів та через наскісну риску Ц номер бланка посвідчення після
його оформлення. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
закордонних справ N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011 }
9. У разі відсутності в заявника документів, що посвідчують
його особу та підтверджують належність до громадянства України,
дипломатичне представництво або консульська установа України в
день подання відповідної заяви-анкети надсилає запит за формою
додатка 4 до органів внутрішніх справ за місцем реєстрації
заявника в Україні (відповідно до інформації, наданої заявником)
з метою підтвердження його належності до громадянства України та
ідентифікації особи за фотокарткою.
Запити надсилаються безпосередньо до відділів у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України,
які розглядають їх у терміновому порядку і протягом трьох діб з
моменту отримання запиту надсилають відповідь до дипломатичного
представництва або консульської установи України відповідними
засобами зв'язку.
10. У разі, коли громадянин України, який втратив паспорт,
виїхав за межі України з неповнолітніми дітьми, відомості про яких
було внесено до його паспорта, необхідно також отримати
підтвердження органів внутрішніх справ про факт унесення таких
відомостей до його паспортного документа.
11. За оформлення та видачу посвідчення стягується
консульський збір згідно з чинними тарифами. За оформлення та
видачу посвідчення подвійна ставка консульського збору
(за терміновість) не застосовується. У разі наявності обставин, що доводять неспроможність
громадянина сплатити консульський збір за видачу посвідчення,
керівником дипломатичного представництва або консульської установи
України може бути прийняте рішення про видачу такому громадянину
посвідчення без стягнення консульського збору. Таке рішення оформлюється у вигляді резолюції, яка
накладається на письмовому зверненні заявника з клопотанням про
звільнення від сплати консульського збору. За видачу посвідчення на звернення міністерства закордонних
справ або іншого компетентного органу іноземної держави згідно з
абзацом другим пункту 1 цих Правил консульський збір не
справляється. { Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства закордонних справ N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011 }
12. МЗС України надсилає бланки посвідчень до дипломатичних
представництв та консульських установ України дипломатичною
(командирською) поштою або нарочним згідно з письмовим запитом
керівника закордонної дипломатичної установи, адресованим
Департаменту консульської служби і Адміністративному департаменту
МЗС України. { Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства закордонних справ N 174 ( z0942-11 ) від
06.07.2011 } Приймання бланків посвідчень від МЗС України проводиться
створеною у дипломатичному представництві або консульській
установі комісією. При прийманні бланків посвідчень комісія має перевірити стан
і цілісність упаковки, загальну кількість бланків, відповідність
серій і номерів одержаних бланків до кількості, серій та номерів,
зазначених у супровідному документі. { Абзац третій пункту 12 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ
N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011 } У дипломатичному представництві або в консульській установі
України про приймання бланків посвідчень складається акт (додаток
4) у двох примірниках, один з яких надсилається до
Адміністративного департаменту МЗС України, а другий -
зберігається у закордонній дипломатичній установі України. { Абзац
четвертий пункту 12 в редакції Наказу Міністерства закордонних
справ N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011 }
13. Бланки посвідчень є документами суворої звітності. Отримані дипломатичним представництвом чи консульською
установою бланки посвідчень мають бути враховані в спеціальному
журналі обліку та руху бланків (додаток 6).
14. Бланки посвідчень зберігаються у сейфах або металевих
шафах, які опечатуються. Про видачу бланків посвідчень працівнику,
на якого покладено функції оформлення посвідчень, консульська
посадова особа робить відповідний запис у Журналі обліку та руху
бланків. Порядок списання та знищення зіпсованих, недійсних бланків
посвідчення особи на повернення в Україну встановлюється чинним
законодавством.
Заступник директора
Департаменту консульської
служби - начальник відділу
консульсько-правових питань С.В.Альошин
Додаток 1
до пункту 4.2 Правил
оформлення і видачі
дипломатичними
представництвами
та консульськими установами
України посвідчення
особи на повернення
в Україну
____________________________________
(назва дипломатичного представництва
чи консульської установи)
------------- | | ЗАЯВА-АНКЕТА N ________ | фото | про оформлення посвідчення особи | 3,5х4,5 см| на повернення в Україну | | -------------

---------------------------------------------------------------------------- |Цю частину заповнювати великими друкованими літерами | | | | ------------------------------------------- | | Прізвище (українською | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мовою) ------------------------------------------- | | ------------------------------------------- | | (латиницею) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------- | | ------------------------------- | | Ім'я (українською | | | | | | | | | | | | | | | | Стать | | мовою) ------------------------------- ------ ------ | | ------------------------------- | | | | | | (латиницею) | | | | | | | | | | | | | | | | ------ ------ | | ------------------------------- |Жін.| |Чол.| | | ------------------------------- ------ ------ | | По батькові | | | | | | | | | | | | | | | | (потрібне | | ------------------------------- позначити) | | | | ----- ----- --------- | | Дата народження: число | | | місяць | | | рік | | | | | | | ----- ----- --------- | | | | Місце народження: | | ----------------------------------- | | держава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------- | | ----------------------------------- | | область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | район/місто | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | селище/село | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------
Відомості про дітей, що вносяться до посвідчення:
------------------------------------------------------------------ |N | Прізвище | Ім'я | По батькові |Дата народження| |--+------------------+----------+---------------+---------------| |1 |укр.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| | |лат.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| |2 |укр.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| | |лат.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| |3 |укр.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| | |лат.| | | | | ------------------------------------------------------------------
Фотокартки дітей (подаються при досягненні дітьми 5 років)
---------- ---------- ---------- 1. | | 2. | | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------- ---------- ----------
Обставини, за якими оформляється посвідчення особи на
повернення (необхідне підкреслити): утрата, закінчення строку дії або пошкодження паспортного
документа. __________________________________________________________________
(назва паспортного документа, номер, дата, орган видачі)
__________________________________________________________________
Прибув(ла) на територію _____________________________________
(назва держави, дата в'їзду на її територію)
з метою __________________________________________________________
(зазначається мета перебування на території держави)
На території ___________________ перебуваю __________________ _____________________________________________ тел. _______________
На території України зареєстрований: ________________________ _____________________________________________ тел. _______________
Маю в наявності такі документи ______________________________ __________________________________________________________________
"__" ___________ 20__ року
------------------------- Підпис заявника | | (законного представника) | | ------------------------- -----------------------------------------------------------------
Анкету прийняв "__" ______ 20__ року ________________________
(підпис, прізвище, посада)
_________________________________________________________________
Оформлено та видано посвідчення особи на повернення в Україну
N ______________ від ____________________________
Консульський збір у розмірі _______________________ стягнуто.
Посвідчення видане без стягнення консульського збору на
підставі: _________________________________________________________________
(зазначається підстава для звільнення
від сплати консульського збору)
Посвідчення особи на повернення в Україну одержав:
"__" __________ 20__ року ___________________
(підпис заявника)
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 174
( z0942-11 ) від 06.07.2011 }
Заступник директора
Департаменту консульської
служби - начальник відділу
консульсько-правових питань С.В.Альошин
Додаток 2
до пункту 4 Правил
оформлення і видачі
дипломатичними
представництвами
та консульськими установами
України посвідчення
особи на повернення
в Україну
____________________________________
(назва дипломатичного представництва
чи консульської установи)
------------- | | ЗАЯВА-АНКЕТА N ________ | фото | про оформлення посвідчення особи | 3,5х4,5 см| на повернення в Україну | | -------------

---------------------------------------------------------------------------- |Цю частину заповнювати великими друкованими літерами | | | | ------------------------------------------- | | Прізвище (українською | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мовою) ------------------------------------------- | | ------------------------------------------- | | (латиницею) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------- | | ------------------------------- | | Ім'я (українською | | | | | | | | | | | | | | | | Стать | | мовою) ------------------------------- ------ ------ | | ------------------------------- | | | | | | (латиницею) | | | | | | | | | | | | | | | | ------ ------ | | ------------------------------- |Жін.| |Чол.| | | ------------------------------- ------ ------ | | По батькові | | | | | | | | | | | | | | | | (потрібне | | ------------------------------- позначити) | | | | ----- ----- --------- | | Дата народження: число | | | місяць | | | рік | | | | | | | ----- ----- --------- | | | | Місце народження: | | ----------------------------------- | | держава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------- | | ----------------------------------- | | область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | район/місто | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | селище/село | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------
Відомості про дітей, що вносяться до посвідчення:
------------------------------------------------------------------ |N | Прізвище | Ім'я | По батькові |Дата народження| |--+------------------+----------+---------------+---------------| |1 |укр.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| | |лат.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| |2 |укр.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| | |лат.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| |3 |укр.| | | | | |--+----+-------------+----------+---------------+---------------| | |лат.| | | | | ------------------------------------------------------------------
Фотокартки дітей (подаються при досягненні дітьми 5 років)
---------- ---------- ---------- 1. | | 2. | | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------- ---------- ----------
_________________________________________ прибув(ла) на територію
(П.І.Б. особи, на ім'я якої оформлюється)
_________________________________________________________________
(назва держави, дата в'їзду на її територію)
з метою _________________________________________________________
(зазначається мета перебування на території держави)
На території _________________________ перебуває ____________ ______________________________________ тел. _____________________
На території України зареєстрований (у разі наявності
реєстрації): ____________________________________________________
тел. _____________________ Має в наявності такі документи ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Анкету заповнив "__" _______ 20__ року ______________________
(підпис, прізвище, посада) -----------------------------------------------------------------
Оформлено та видано посвідчення особи на повернення в Україну
N __________________ від ____________________________ на підставі _________________________________________________________________
(зазначаються документи, які слугували підставою оформлення)
Посвідчення видане без стягнення консульського збору на
підставі: _________________________________________________________________
(зазначається підстава для звільнення
від сплати консульського збору)
Посвідчення особи на повернення в Україну одержав:
"__" _________ 20__ року ______________________________
(П.І.Б., підпис, посада особи,
яка отримала посвідчення)
{ Правила доповнено новим додатком 2 згідно з Наказом Міністерства
закордонних справ N 174 ( z0942-11 ) від 06.07.2011}
Додаток 3
до пункту 5 Правил
оформлення і видачі
дипломатичними
представництвами
та консульськими
установами України
посвідчення особи
на повернення в Україну

ЖУРНАЛ
обліку оформлених та виданих посвідчень
особи на повернення в Україну та внесених змін

------------------------------------------------------------------------- |N| Номер | Прізвище, | Дата | Підпис | П.І.Б., дата |Примітки| | |посвідчення| ім'я, |видачі| заявника |народження дитини| | | | |по батькові| | про |(дітей), дані про| | | | | особи, на | | отримання | яку (яких) | | | | | ім'я якої | |посвідчення| внесені до | | | | | оформлено | | | посвідчення | | | | |посвідчення| | | | | |-+-----------+-----------+------+-----------+-----------------+--------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 174
( z0942-11 ) від 06.07.2011}
Заступник директора
Департаменту консульської
служби - начальник відділу
консульсько-правових питань С.В.Альошин

Додаток 4
до пункту 9 Правил
оформлення і видачі
дипломатичними
представництвами
та консульськими
установами України
посвідчення особи
на повернення в Україну

"___" _________200_ р. N ________
Відділ у справах
громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб
УМВС України в ____________________________
ТЕРМІНОВО!
Щодо підтвердження особи ________________________
Повідомляємо, що до _________________________________________
(назва дипломатичного представництва або
консульської установи України)
звернувся/лась громадянин/ка _____________________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження заявника)
який/яка зареєстрований/на на території України: _________________________________________________________________,
(область, місто, вулиця, N будинку, N квартири, телефон)
з проханням оформити йому/їй посвідчення особи на повернення в
Україну у зв'язку з утратою ______________________________________
(назва паспортного документа, номер,
дата та орган видачі)
Просимо підтвердити особу __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
його/її належність або неналежність до громадянства України, а
також факт його реєстрації за вищезазначеною адресою, оформлення
на його/її ім'я паспортного документа та надіслати копію форми N 1
(N 2).
Також просимо підтвердити факт унесення до зазначеного
паспортного документа відомостей про _____________________________
Втрачений паспортний документ ____________________________________
(назва паспортного документа, номер,
дата та орган видачі)
просимо оголосити недійсним.
Додаток: збільшена фотокартка особи.
Посада консульської
посадової особи (підпис) Прізвище, ім'я, по батькові
Заступник директора
Департаменту консульської
служби - начальник відділу
консульсько-правових питань С.В.Альошин

Додаток 5
до пункту 12 Правил
оформлення і видачі
дипломатичними
представництвами
та консульськими
установами України
посвідчення особи
на повернення в Україну
"ЗАТВЕРДЖУЮ" ____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника закордонної
дипломатичної установи)

АКТ N ____ від ___________
про отримання та облік бланків посвідчень особи
на повернення в Україну
у _____________________________________________
(назва закордонної дипломатичної установи)

Комісія у складі: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
провела перевірку отриманих бланків посвідчень особи на
повернення в Україну, отриманих _________________________________ _________________________________________________________________
(назва закордонної дипломатичної установи, дата)
за видатковими накладними від МЗС України:
------------------------------------------------------------------ | N | Серія | Номери | Кількість | N видаткової | Примітки | |з/п| | | | накладної | | |---+---------+----------+-----------+--------------+------------| | | | | | | | |---+---------+----------+-----------+--------------+------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Усього ______________________ отримано ______________ бланків
(назва закордонної
дипломатичної установи, дата)
посвідчень особи на повернення в Україну згідно з видатковою
накладною _________________ від ____________.
Підписи членів комісії: ___________ (прізвище, ім'я, по батькові) ___________ (прізвище, ім'я, по батькові) ____________(прізвище, ім'я, по батькові)
{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 174
( z0942-11 ) від 06.07.2011 }
Заступник директора
Департаменту консульської
служби - начальник відділу
консульсько-правових питань С.В.Альошин

Додаток 6
до пункту 13 Правил
оформлення і видачі
дипломатичними
представництвами
та консульськими
установами України
посвідчення особи
на повернення в Україну

ЖУРНАЛ
обліку та руху бланків посвідчень особи
на повернення в Україну

------------------------------------------------------------------ | ПРИХІД | ВИДАТОК | |-----------------------+----------------------------------------| | N | серія, | дата |акт| N |серія, |прізвище, |прізвище,| дата | |з/п| номери | над- | N |з/п|номери |ім'я, по | ім'я, |видачі| | |посвід- | ход- | | |посвід-|батькові і | по | | | |чень, що|ження | | | чень | підпис |батькові | | | |надійшли| | | | |працівника,|і підпис | | | | з МЗС | | | | |який видав |працівни-| | | | | | | | |посвідчення|ка, який | | | | | | | | | | отримав | | | | | | | | | | посвід- | | | | | | | | | | чення | | |---+--------+------+---+---+-------+-----------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту консульської
служби - начальник відділу
консульсько-правових питань С.В.Альошин


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.02.2006 — 2006 р., № 5, стор. 236, стаття 261, код акта 35076/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -