<<
>>

НАКАЗ від 13.08.2018 № 51 "Про затвердження форматів електронних повідомлень та обміну даними системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів". ДА електронного урядування. 2018

Документ актуальний на 23.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2018  № 51

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 вересня 2018 р.

за № 1087/32539

Про затвердження форматів електронних повідомлень та обміну даними системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Відповідно до пункту 6 Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606, підпункту 11 пункту 4 Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 492, абзацу другого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити формати електронних повідомлень та обміну даними системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що додаються.

2. Установити, що суб’єкти владних повноважень для здійснення електронної інформаційної взаємодії створюють (використовують) програмні комплекси (інтерфейси прикладного програмування - веб-сервіси та веб-клієнти), що забезпечують формування, передавання та отримання електронних повідомлень відповідно до форматів.

3. Директору генерального департаменту цифрової трансформації Маковському Д.В. забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державного агентства з питань електронного урядування України;

3) розміщення форматів засобами програмного комплексу Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

О. Риженко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства

з питань електронного

урядування України

13 серпня 2018 року № 51

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 вересня 2018 р.

за № 1087/32539

ФОРМАТИ

електронних повідомлень та обміну даними системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

I. Загальні положення

1. Ці Формати встановлюють вимоги до електронного повідомлення та обміну даними, що застосовуються під час створення веб-сервісів і веб-клієнтів та їх використання в системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (далі - СЕВДЕІР).

Забезпечення цілісності та доступності даних в СЕВДЕІР здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.

2. Використання цих Форматів є обов'язковим для організації електронної інформаційної взаємодії (далі - е-взаємодія) державних електронних інформаційних ресурсів (далі - е-ресурс) через СЕВДЕІР.

3. У цих Форматах терміни вживаються в таких значеннях:

SOAP - протокол обміну структурованими повідомленнями (англ. Simple Object Access Protocol) в розподілених обчислювальних системах, що базується на форматі XML;

SOAP-повідомлення - структуроване електронне повідомлення версії SOAP 1.1 або SOAP 1.2 з використанням серіалізації XML 1.0;

XML - запропонований консорціумом World Wide Web (W3C) стандарт побудови мов розмітки (англ. Extensible Markup Language) ієрархічно структурованих даних для обміну між різними інформаційними системами: https://www.w3.org/XML/;

XML-документ - текстовий документ, складений у повній відповідності до стандарту XML. Складається з прологу, одного кореневого елемента XML, коментарів, декларації типів даних і символів;

XSD - визначення XML-схеми, де формально описані елементи в документі XML: https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/;

WSDL - мова визначення інтерфейсу веб-сервісу (англ. Web Services Description Language), заснована на XML, що описує функціональність веб-сервісу і спосіб доступу до нього через протокол SOAP;

атрибут XML-документа - іменована уточнювальна характеристика елемента XML, що складається з пари "назва" = "значення". Зазначається під час визначення елемента XML у тезі, що відкриває;

вузол е-взаємодії - програмне або програмно-технічне рішення, задіяне в передаванні електронних повідомлень, що містять інформацію-запит та/або інформацію-відповідь, з метою забезпечення е-взаємодії між отримувачем та постачальником, зокрема веб-клієнт, встановлений в інформаційній системі отримувача шлюз безпечного обміну (далі - шлюз безпечного обміну отримувача), встановлений в інформаційній системі постачальника шлюз безпечного обміну (далі - шлюз безпечного обміну постачальника), веб-сервіс;

е-взаємодія - передання інформації-запиту від отримувача до постачальника та передання інформації-відповіді від постачальника до отримувача - електронна інформаційна взаємодія;

електронне повідомлення - сукупність електронних даних у визначеному форматі, яка може бути передана між вузлами е-взаємодії, що задіяні у процесі обміну даними, та є носієм закодованої інформації (інформації-запиту або інформації-відповіді). СЕВДЕІР-повідомлення та захищене транспортне повідомлення є різновидами електронного повідомлення;

елемент XML-документа - іменована структурна одиниця мови XML, обмежена тегом, що відкриває, і тегом, що закриває. Може повторюватися, включати інші елементи XML, коментарі, текстове значення та атрибути XML;

захищене транспортне повідомлення - електронне повідомлення, яке передається між шлюзами безпечного обміну та містить (інкапсулює) СЕВДЕІР-повідомлення у зашифрованому за ДСТУ ГОСТ 28147:2009 вигляді з накладеною електронною печаткою;

інформація-відповідь - інформація, яка передається у відповідь на запит отримувача;

інформація-запит - інформація, яка формується внутрішньою (відомчою) інформаційною системою отримувача з метою отримання (пошуку) необхідної інформації (інформації-відповіді) від постачальника (його е-ресурсів або інших інформаційних систем) у режимі "запит-відповідь" або з метою передання корисної для постачальника інформації у режимі "сповіщення-підтвердження отримання";

обмін даними - процес обміну електронними повідомленнями між веб-клієнтом та веб-сервісом з метою передання інкапсульованої в них інформації-запиту й інформації-відповіді та забезпечення е-взаємодії;

простір імен - необов'язковий кваліфікатор елементів XML та атрибутів XML, що використовується для забезпечення унікальності ідентифікаторів та запобігання конфлікту назв елементів та атрибутів XML в одному або кількох пов'язаних XML-документах, особливо таких, що мають різне джерело походження.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357, та Положенні про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606.

II. Формат обміну даними

1. Формат обміну даними - правила передавання та послідовність відправлених й отриманих електронних повідомлень встановленого формату, дотримання яких забезпечує обмін даними між е-ресурсами та іншими інформаційними системами, які використовують СЕВДЕІР для е-взаємодії.

2. Принципи обміну даними:

1) е-взаємодія через СЕВДЕІР передбачає формування й передавання інформації-запиту від отримувача до постачальника та формування й передавання інформації-відповіді від постачальника до отримувача за допомогою веб-клієнтів, шлюзів безпечного обміну, веб-сервісів та внутрішніх (відомчих) інформаційних систем;

2) інформація передається в таких електронних повідомленнях:

СЕВДЕІР-повідомлення (між веб-клієнтами й шлюзами безпечного обміну та між веб-сервісами й шлюзами безпечного обміну);

захищені транспортні повідомлення (між шлюзами безпечного обміну);

3) розроблені отримувачами веб-клієнти та постачальниками веб-сервіси мають підтримувати формат обміну СЕВДЕІР-повідомлень зі шлюзом безпечного обміну для використання можливостей СЕВДЕІР;

4) обмін електронними повідомленнями здійснюється з використанням протоколів прикладного рівня HTTPS та SOAP у синхронному режимі;

5) СЕВДЕІР-повідомлення, формат яких описано в розділі III цих Форматів, є SOAP-повідомленнями, які мають додаткові обов'язкові SOAP-заголовки, що ідентифікують інформаційну систему отримувача, веб-сервіс постачальника та інші параметри, необхідні для коректної маршрутизації та оброблення переданої через СЕВДЕІР інформації;

6) кожне захищене транспортне повідомлення в момент створення автоматично зашифровується шлюзом безпечного обміну з накладанням електронної печатки перед відправленням до іншого шлюзу безпечного обміну.

3. Послідовність обміну даними:

1) у процесі е-взаємодії можуть виникнути такі варіанти обміну даними між отримувачем та постачальником:

успішна транзакція (звичайний режим роботи; відбувається е-взаємодія між отримувачами та постачальниками через СЕВДЕІР);

неуспішна транзакція (неповне проходження інформації-запиту або інформації-відповіді між усіма вузлами е-взаємодії; е-взаємодія не відбувається, генерується повідомлення з помилкою);

2) успішна транзакція передбачає такі кроки (етапи) передання електронних повідомлень:

СЕВДЕІР-повідомлення з інформацією-запитом від веб-клієнта до шлюзу безпечного обміну отримувача;

захищене транспортне повідомлення з інформацією-запитом від шлюзу безпечного обміну отримувача до шлюзу безпечного обміну постачальника;

СЕВДЕІР-повідомлення з інформацією-запитом від шлюзу безпечного обміну постачальника до веб-сервісу;

СЕВДЕІР-повідомлення з інформацією-відповіддю від веб-сервісу до шлюзу безпечного обміну постачальника;

захищене транспортне повідомлення з інформацією-відповіддю від шлюзу безпечного обміну постачальника до шлюзу безпечного обміну отримувача;

СЕВДЕІР-повідомлення з інформацією-відповіддю від шлюзу безпечного обміну отримувача до веб-клієнта;

3) неуспішна транзакція означає, що на одному з етапів передання електронних повідомлень виникає помилка, звичайний режим обміну повідомленнями переривається й інформація про цю помилку направляється до веб-клієнта у відповідному повідомленні. Повідомлення з помилкою можуть бути створені вузлами е-взаємодії у таких ситуаціях:

шлюзом безпечного обміну отримувача:

під час отримання СЕВДЕІР-повідомлення з інформацією-запитом від веб-клієнта;

під час отримання захищеного транспортного повідомлення з інформацією-відповіддю від шлюзу безпечного обміну постачальника;

у разі відсутності з'єднання зі шлюзом безпечного обміну постачальника;

шлюзом безпечного обміну постачальника:

під час отримання захищеного транспортного повідомлення з інформацією-запитом від шлюзу безпечного обміну отримувача;

під час отримання СЕВДЕІР-повідомлення з інформацією-відповіддю від веб-сервісу;

у разі відсутності з'єднання з веб-сервісом;

веб-сервісом під час отримання СЕВДЕІР-повідомлення з інформацією-запитом від шлюзу безпечного обміну постачальника;

за неможливості створити захищене транспортне повідомлення на шлюзах безпечного обміну отримувача та/або постачальника через проблеми шифрування та/або накладання електронної печатки на таке повідомлення;

4) розроблені веб-клієнти мають вміти обробляти повідомлення типу SOAP Fault від шлюзів безпечного обміну.

4. Ідентифікатори об'єктів у СЕВДЕІР:*

__________

* Тільки для цілей цього пункту ідентифікатори об'єктів подаються у вигляді рядка символів формату T:C1/C2/..., де T - тип об'єкта, C1, C2 тощо - коди компонентів ідентифікатора. Під час обміну повідомленнями та в конфігураційних файлах ідентифікатори мають подаватися у форматі XML (пункт 5 розділу III цих Форматів).

1) усі об'єкти в СЕВДЕІР мають глобально унікальні ідентифікатори, які складаються з типу об'єкта та послідовності ієрархічних кодів. Глобально унікальні ідентифікатори для різних типів об'єктів створюються за єдиними правилами.

Усі ідентифікатори починаються з коду, який ідентифікує середовище СЕВДЕІР:

промислове середовище СЕВДЕІР - SEVDEIR;

тестове середовище СЕВДЕІР - SEVDEIR-TEST;

навчальне середовище СЕВДЕІР - SEVDEIR-TR.

Ці коди - єдині, які мають бути глобально унікальними. Всі інші частини ідентифікаторів перебувають під керуванням конкретного середовища СЕВДЕІР;

2) учасник СЕВДЕІР - об'єкт СЕВДЕІР, що репрезентує зареєстрованого в СЕВДЕІР держателя (розпорядника) або адміністратора е-ресурсу як MEMBER:середовище_СЕВДЕІР/код_класу_учасника/код_учасника.

Ідентифікатор учасника СЕВДЕІР складається з:

коду відповідного середовища СЕВДЕІР;

коду класу учасника (наприклад, для державних організацій - GOV, для приватних підприємств - COM);

коду учасника, який унікально ідентифікує учасника в межах його класу. Використовується код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Наприклад: MEMBER:SEVDEIR/GOV/12345678 ідентифікує зареєстровану в промисловому середовищі СЕВДЕІР (SEVDEIR) державну організацію (GOV) за кодом у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (12345678);

3) підсистема - об'єкт СЕВДЕІР, що репрезентує е-ресурс або його складову, яка використовується для е-взаємодії (інформаційну систему), як SUBSYSTEM:власник_підсистеми/код_підсистеми.

Ідентифікатор підсистеми складається з:

ідентифікатора учасника СЕВДЕІР, який є держателем (розпорядником) підсистеми;

коду підсистеми, який створюється під час реєстрації е-ресурсу в СЕВДЕІР і формується відповідно до регламенту роботи СЕВДЕІР.

Наприклад: SUBSYSTEM:SEVDEIR/GOV/12345678/highsecurity ідентифікує підсистему з кодом highsecurity, яка належить до учасника СЕВДЕІР з попереднього прикладу (MEMBER:SEVDEIR/GOV/12345678);

4) сервіс - об'єкт СЕВДЕІР, що репрезентує веб-сервіс постачальника як SERVICE:постачальник_сервісу/код_сервісу/версія_сервісу.

Ідентифікатор веб-сервісу складається з:

ідентифікатора постачальника сервісу (учасник СЕВДЕІР або підсистема);

коду сервісу, який учасник СЕВДЕІР обирає самостійно з урахуванням вимог іменування сервісів відповідно до регламенту роботи СЕВДЕІР;

версії сервісу (необов'язково. Настійно рекомендовано зазначати для розрізнення технічно несумісних версій того самого сервісу).

Наприклад: SERVICE:SEVDEIR/GOV/12345678/highsecurity/GetMyFieldFromRegistry1/v1 ідентифікує сервіс GetMyFieldFromRegistry1 (версія v1), який надається підсистемою SUBSYSTEM:SEVDEIR/GOV/12345678/highsecurity.

III. Формат електронного повідомлення

1. Формат електронного повідомлення (СЕВДЕІР-повідомлення) - правила формування визначеного цими Форматами SOAP-повідомлення, що передається між веб-клієнтом (веб-сервісом) та відповідним шлюзом безпечного обміну, підключеним до СЕВДЕІР.

2. Веб-клієнти та веб-сервіси обмінюються зі шлюзами безпечного обміну електронними повідомленнями, які відповідають формату СЕВДЕІР-повідомлення.

СЕВДЕІР-повідомлення має вигляд SOAP-конверта, який складається з блоку опису просторів імен, блоку заголовків СЕВДЕІР-повідомлення (всередині блоку SOAP-ENV:Header), які мають додаткові обов'язкові SOAP-заголовки, та блоку структурованої інформації (всередині блоку SOAP-ENV:Body), тобто містять корисну інформацію у структурованому вигляді.

СЕВДЕІР-повідомлення має такий узагальнений вигляд:

<SOAP-ENV:Envelope Блок_опису_використаних_просторів_імен>

<SOAP-ENV:Header>

Блок_заголовків_СЕВДЕІР-повідомлення

</SOAP-ENV:Header>

<SOAP-ENV:Body>

<Блок_структурованої_інформації>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

3. Блок опису просторів імен СЕВДЕІР-повідомлення.

Кореневий XML-елемент СЕВДЕІР-повідомлення (SOAP-ENV:Envelope) містить оголошення всіх просторів імен (атрибут XML-документа xmlns), які використовуються в XML-документі СЕВДЕІР-повідомлення.

Обов'язковими є такі простори імен:

Префікс**

Ідентифікатор простору імен, що міститься в блоці опису просторів імен СЕВДЕІР-повідомлення

Примітки

Soapenv

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

Простір імен опису структури SOAP-повідомлення, що є базовим для СЕВДЕІР-повідомлень встановленого формату

id

xmlns:id="http://x-road.eu/xsd/identifiers"

Простір імен опису ідентифікаторів об'єктів СЕВДЕІР (XML-схему наведено в додатку 1 до цих Форматів)

xrd

xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd"

Простір імен опису заголовків СЕВДЕІР-повідомлення, що використовуються під час здійснення обміну даними через СЕВДЕІР (XML-схему наведено в додатку 2 до цих Форматів)

v1

Ідентифікатор простору імен структур даних, які містять інформацію-запит та/або інформацію-відповідь, створюється постачальником веб-сервісу. За потреби включення додаткових XML-схем для опису структури даних запиту та відповіді вони мають бути включені до файлу WSDL-опису веб-сервісу, а також бути доступними за URL, що є одночасно простором імен

Простір імен створюється постачальником для кожного веб-сервісу окремо

__________

** Скорочені префікси постачальники обирають самостійно. Для цілей цих Форматів використано наведені в таблиці префікси.

СЕВДЕІР-повідомлення із заповненим блоком опису просторів імен має такий узагальнений вигляд:

<SOAP-ENV:Envelope

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd"

xmlns:id="http://x-road.eu/xsd/identifiers"

xmlns:v1="http://x-road.eu/xsd/connector/GetMyFieldFromRegistry1/v1">

<SOAP-ENV:Header>

Блок_заголовків_СЕВДЕІР-повідомлення

</SOAP-ENV:Header>

<SOAP-ENV:Body>

<Блок_структурованої_інформації>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

4. Блок заголовків СЕВДЕІР-повідомлення та правила їх заповнення.

SOAP-заголовки СЕВДЕІР-повідомлення є обов'язковими, містять адресну інформацію про учасників, веб-сервіс та інші параметри, необхідні для передання повідомлення через СЕВДЕІР.

Вимоги до блоку заголовків СЕВДЕІР-повідомлення, які мають бути додані до елемента SOAP-ENV:Header як дочірні елементи:

Рівень вкладення

Елемент

Призначення

Правила заповнення

Примітки

Атрибут

1

Елемент xrd:client

Батьківський XML-елемент, що містить ідентифікатори підсистеми СЕВДЕІР (е-ресурсу), що виступає веб-клієнтом та ініціює виклик сервісу

Не має безпосереднього значення

Заповнюються субелементи та XML-атрибут id:objectType цього елемента

Атрибут id:objectType

Тип об'єкта, що ідентифікується субелементами

Рядкове значення SUBSYSTEM

2

Елемент id:xRoadInstance

Ідентифікатор середовища СЕВДЕІР

Рядкове значення

Підпункт 1 пункту 4 розділу II цих Форматів

2

Елемент id:memberClass

Ідентифікатор класу учасника

Рядкове значення

Підпункт 2 пункту 4 розділу II цих Форматів

2

Елемент id:memberCode

Ідентифікатор учасника СЕВДЕІР

Рядкове значення

2

Елемент id:subsystemCode

Ідентифікатор інформаційної системи (підсистеми), яку представляє веб-клієнт, що виконує запит

Рядкове значення

Підпункт 3 пункту 4 розділу II цих Форматів

1

Елемент xrd:service

Батьківський XML-елемент, що містить ідентифікатори підсистеми СЕВДЕІР, яка є веб-сервісом та викликається запитом

Не має значення

Заповнюються субелементи та XML атрибут id:objectType

Атрибут id:objectType

Тип об'єкта, що ідентифікується субелементами

Рядкове значення SERVICE

2

Елемент id:xRoadInstance

Ідентифікатор середовища СЕВДЕІР

Рядкове значення

Підпункт 1 пункту 4 розділу II цих Форматів

2

Елемент id:memberClass

Ідентифікатор класу учасника

Рядкове значення

Підпункт 2 пункту 4 розділу II цих Форматів

2

Елемент id:memberCode

Ідентифікатор учасника СЕВДЕІР

Рядкове значення

2

Елемент id:subsystemCode

Ідентифікатор інформаційної системи (підсистеми), яку представляє веб-сервіс, що отримує запит

Рядкове значення

Підпункт 3 пункту 4 розділу II цих Форматів

2

Елемент id:serviceCode

Ідентифікатор веб-сервісу

Рядкове значення

Підпункт 4 пункту 4 розділу II цих Форматів

2

Елемент id:serviceVersion

Версія веб-сервісу

Рядкове значення

1

Елемент xrd:id

Унікальний ідентифікатор повідомлення-запиту у формі UUID

Рядкове значення

Автоматично заповнюється для кожного запиту згідно з Правилами генерації ідентифікатора, які описано в розділі 4.4 рекомендації RFC 4122 (UUID version 4)

1

Елемент xrd:userId

Ідентифікатор особи користувача, за ініціативою якого сформовано повідомлення-запит

Рядкове значення виду (формату) IdType:IdCode, де IdType - тип ідентифікатора, IdCode - значення ідентифікатора***

Обов'язковість заповнення залежить від постачальника веб-сервісу

1

Елемент xrd:issue

Ідентифікатор документа (питання, додатка, заяви, форми), який є підставою (причиною) використання веб-сервісу. Може використовуватись інформаційною системою отримувача (веб-клієнта) для поєднання запитів сервісів (та відповідей) з робочими бізнес-процесами

Рядкове значення. Правила заповнення визначаються постачальником веб-сервісу

Обов'язковість заповнення залежить від постачальника веб-сервісу

1

Елемент xrd:protocolVersion

Внутрішня версія протоколу обміну

Рядкове значення 4.0

1

Елемент xrd:requestHash

Для відповідей це поле містить закодований у Base64 геш повідомлення-запиту

Автоматично заповнюється шлюзом безпечного обміну постачальника

Атрибут algorithmId

__________

*** Має бути глобальним (унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта) або локальним (але зрозумілим постачальнику, який отримує та обробляє запит) ідентифікатором.

Для унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі: IdType має рядкове значення UNZR, а IdCode - значення унікального номера запису (повна форма з дефісом) особи (наприклад, UNZR:19801231-04031).

Для реєстраційного номера облікової картки платника податків: IdType має рядкове значення IPN, а IdCode - значення реєстраційного номера (наприклад, IPN:3081421241).

Для серії та номера паспорта громадянина України: IdType має рядкове значення UAPASS, а IdCode - значення серії та номера документа без пробілу (наприклад, UAPASS:КМ256432).

Інші типи ідентифікаторів та правила їх заповнення визначаються постачальником веб-сервісу та мають бути зазначені у відповідній настанові користувача веб-сервісу.

СЕВДЕІР-повідомлення із заповненим блоком заголовків СЕВДЕІР-повідомлення має такий узагальнений вигляд:

<SOAP-ENV:Envelope

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd"

xmlns:id="http://x-road.eu/xsd/identifiers"

xmlns:v1="http://x-road.eu/xsd/connector/GetMyFieldFromRegistry1/v1">

<SOAP-ENV:Header>

<xrd:client id:objectType="SUBSYSTEM">

<id:xRoadInstance>SEVDEIR-TEST</id:xRoadInstance>

<id:memberClass>GOV</id:memberClass>

<id:memberCode>345678901</id:memberCode>

<!--Необов'язкове:-->

<id:subsystemCode>2_Subsystem01</id:subsystemCode>

</xrd:client>

<xrd:service id:objectType="SERVICE">

<id:xRoadInstance>SEVDEIR-TEST</id:xRoadInstance>

<id:memberClass>GOV</id:memberClass>

<id:memberCode>01234567</id:memberCode>

<!--Необов'язкове:-->

<id:subsystemCode>1_Registry_sub</id:subsystemCode>

<id:serviceCode>GetMyFieldFromRegistry1</id:serviceCode>

<!--Необов'язкове:-->

<id:serviceVersion>v1</id:serviceVersion>

</xrd:service>

<xrd:userId>UNZR:1980123104031</xrd:userId>

<xrd:id>6d470f4d-36f6-4209-a127-e97a38935b2e</xrd:id>

<xrd:protocolVersion>4.0</xrd:protocolVersion>

</SOAP-ENV:Header>

<SOAP-ENV:Body>

<Блок структурованої інформації>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

5. Ідентифікатори об'єктів у блоці заголовків СЕВДЕІР-повідомлення ****.

__________

**** У цьому пункті описано формати XML-структурованих даних для ідентифікаторів об'єктів (пункт 4 розділу II цих Форматів).

Структуру даних та елементів розміщено в просторі імен http://x-road.eu/xsd/identifiers.

У загальному випадку заголовок схеми має такий вигляд:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

elementFormDefault="qualified"

targetNamespace="http://x-road.eu/xsd/identifiers"

xmlns="http://x-road.eu/xsd/identifiers">

Складний тип XRoadIdentifierType є основою для всіх інших типів ідентифікаторів (успадкованих через restriction). Він містить всі поля, які можуть бути в різних типах ідентифікаторів. Атрибут objectType містить тип ідентифікатора та може бути використаний, наприклад, для розрізнення між ідентифікатором учасника СЕВДЕІР та ідентифікатором підсистеми, не вдаючись до перевірки наявності кожного з полів:

<xs:complexType name="XRoadIdentifierType">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="0" ref="xRoadInstance"/>

<xs:element minOccurs="0" ref="memberClass"/>

<xs:element minOccurs="0" ref="memberCode"/>

<xs:element minOccurs="0" ref="subsystemCode"/>

<xs:element minOccurs="0" ref="serviceCode"/>

<xs:element minOccurs="0" ref="serviceVersion"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute ref="objectType" use="required"/>

</xs:complexType>

XRoadObjectType перелічує всі можливі значення атрибуту objectType:

<xs:simpleType name="XRoadObjectType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="MEMBER"/>

<xs:enumeration value="SUBSYSTEM"/>

<xs:enumeration value="SERVICE"/>

<xs:enumeration value="CENTRALSERVICE"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

Елементи та атрибути, які використовуються в XRoadIdentifierType:

<xs:element name="xRoadInstance" type="xs:string"/>

<xs:element name="memberClass" type="xs:string"/>

<xs:element name="memberCode" type="xs:string"/>

<xs:element name="subsystemCode" type="xs:string"/>

<xs:element name="serviceCode" type="xs:string"/>

<xs:element name="serviceVersion" type="xs:string"/>

<xs:attribute name="objectType" type="XRoadObjectType"/>

Складний XML-тип XRoadClientIdentifierType використовується клієнтами сервісів для представлення конкретних типів ідентифікаторів, а саме учасників СЕВДЕІР та підсистем у такому вигляді:

<xs:complexType name="XRoadClientIdentifierType">

<xs:complexContent>

<xs:restriction base="XRoadIdentifierType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="xRoadInstance"/>

<xs:element ref="memberClass"/>

<xs:element ref="memberCode"/>

<xs:element minOccurs="0" ref="subsystemCode"/>

</xs:sequence>

</xs:restriction>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

XRoadServiceIdentifierType використовується для представлення ідентифікаторів сервісів:

<xs:complexType name="XRoadServiceIdentifierType">

<xs:complexContent>

<xs:restriction base="XRoadIdentifierType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="xRoadInstance"/>

<xs:element ref="memberClass"/>

<xs:element ref="memberCode"/>

<xs:element minOccurs="0" ref="subsystemCode"/>

<xs:element ref="serviceCode"/>

<xs:element minOccurs="0" ref="serviceVersion"/>

</xs:sequence>

</xs:restriction>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

6. Блок структурованої інформації.

Основним завданням СЕВДЕІР-повідомлень є передавання структурованої та закодованої у них корисної інформації (інформації-запиту та/або інформації-відповіді). Для збереження структурованої інформації всередині СЕВДЕІР-повідомлення має використовуватися блок структурованої інформації, який має бути єдиним дочірнім XML-елементом у SOAP-ENV:Body та бути базовим батьківським елементом для всіх інших субелементів, що містять структуровану інформацію.

Блок структурованої інформації має кваліфікований XML-ідентифікатор (визначений постачальником простір імен з урахуванням вимог щодо формування просторів імен відповідно до регламенту роботи СЕВДЕІР).

СЕВДЕІР-повідомлення має такий узагальнений вигляд із заповненим блоком структурованої інформації:

<SOAP-ENV:Envelope

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd"

xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers"

xmlns:v1="http://x-road.eu/xsd/connector/GetMyFieldFromRegistry1/v1">

<SOAP-ENV:Header>

<xrd:client id:objectType="SUBSYSTEM">

<id:xRoadInstance>SEVDEIR-TEST</id:xRoadInstance>

<id:memberClass>GOV</id:memberClass>

<id:memberCode>345678901</id:memberCode>

<!--Необов'язкове:-->

<id:subsystemCode>2_Subsystem01</id:subsystemCode>

</xrd:client>

<xrd:service id:objectType="SERVICE">

<id:xRoadInstance>SEVDEIR-TEST</id:xRoadInstance>

<id:memberClass>GOV</id:memberClass>

<id:memberCode>01234567</id:memberCode>

<!--Необов'язкове:-->

<id:subsystemCode>1_Registry_sub</id:subsystemCode>

<id:serviceCode>GetMyFieldFromRegistry1</id:serviceCode>

<!--Необов'язкове:-->

<id:serviceVersion>v1</id:serviceVersion>

</xrd:service>

<xrd:userId>UNZR:1980123104031</xrd:userId>

<xrd:id>6d470f4d-36f6-4209-a127-e97a38935b2e</xrd:id>

<xrd:protocolVersion>4.0</xrd:protocolVersion>

</SOAP-ENV:Header>

<SOAP-ENV:Body>

<v1:GetMyFieldFromRegistry1>

<MyFieldName>Test</MyFieldName>

<MyFieldId>124</MyFieldId>

</v1:GetMyFieldFromRegistry1>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

7. Повідомлення про помилку, яке виникає за неуспішної транзакції, є звичайним SOAP Fault повідомленням. Повідомлення про помилку містить інформацію про помилку (код помилки, опис помилки тощо).

8. Шлюзи безпечного обміну можуть приймати та передавати СЕВДЕІР-повідомлення із вкладеними файлами.

З метою організації створення та підвищення семантичної інтероперабельності між постачальниками та отримувачами, які використовують СЕВДЕІР, настійно рекомендується запобігати передаванню неструктурованої інформації у вигляді файлових вкладень будь-яких типів. Будь-яка інформація числового, текстового та векторного характеру має передаватися у структурованому вигляді в блоці структурованої інформації у вигляді впорядкованих та типізованих XML-структур даних.

9. Усім учасникам СЕВДЕІР слід вказувати кодування символів XML-документа, використовуючи параметр charset HTTP-заголовку Content-Type. У разі якщо параметр charset не визначений у HTTP-заголовку Content-Type, шлюз безпечного обміну вважає, що використовується кодування UTF-8.

Перший заступник Голови

О. Вискуб

Додаток 1

до Форматів електронних повідомлень

та обміну даними системи електронної

взаємодії державних електронних

інформаційних ресурсів

(пункт 3 розділу III)

XML-СХЕМА

для СЕВДЕІР-повідомлень

Додаток 2

до Форматів електронних повідомлень

та обміну даними системи електронної

взаємодії державних електронних

інформаційних ресурсів

(пункт 3 розділу III)

XML-СХЕМА

ідентифікаторів об'єктів СЕВДЕІР


Документи та файли

Сигнальний документ — f478236n151.doc
Сигнальний документ — f478236n152.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.10.2018 — 2018 р., № 78, стор. 341, стаття 2619, код акта 91717/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

ДА електронного урядування:

 1. НАКАЗ від 16.04.2019 № 29 "Про внесення змін до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 16.04.2019 № 28 "Про внесення змін до Порядку роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 11.06.2019 № 40 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.06.2018 № 38 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2018 рікк
 6. НАКАЗ від 07.09.2018 № 60 "Про затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади". ДА електронного урядування. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 06.07.2017 № 22 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України". Центрвиборчком України. 2017 рікк
 8. фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України. ДА електронного урядування. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 21.09.2017 № 35 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та їх Розміру". ДА електронного урядування. 2017 рікк
 10. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації. ДА електронного урядування. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 20.09.2017 № 34 "Про затвердження Порядку роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації". ДА електронного урядування. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -