<<
>>

ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 222 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
16.12.2010 N 222
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2011 р.

за N 21/18759
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }
Про внесення змін до постанови правління
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття від 30.08.2007 N 463

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), пункту 13 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) та з метою приведення
нормативно-правових актів правління Фонду у відповідність до вимог
Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 )
правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Заголовок постанови правління Фонду від 30.08.2007 N 463
( z1099-07 ) "Про затвердження форми договору про працевлаштування
безробітного з наданням дотації та форми довідки про нараховану та
виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням
центру зайнятості, та сплату страхових внесків відповідно до
законодавства", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.09.2007 за N 1099/14366, викласти у такій редакції: "Про затвердження форми договору про працевлаштування
безробітного з наданням дотації та форми довідки про нараховану та
виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням
центру зайнятості, та сплату страхових внесків та/або сплату
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування відповідно до законодавства".

2. Затвердити Зміни до форми договору про працевлаштування
безробітного з наданням дотації, затвердженої постановою правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття від 30.08.2007 N 463 ( z1099-07 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2007 за
N 1099/14366 (із змінами), що додаються.
3. Затвердити зміни до форми довідки про нараховану та
виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням
центру зайнятості, та сплату страхових внесків відповідно до
законодавства, затвердженої постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 30.08.2007 N 463 ( z1099-07 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2007 за
N 1099/14366, виклавши її у новій редакції, що додається.
4. Виконавчій дирекції Фонду подати цю постанову правління на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Фонду О.Шевчук
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України А.Черкасов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
16.12.2010 N 222
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2011 р.
за N 21/18759

ЗМІНИ
до форми договору про працевлаштування
безробітного з наданням дотації
( z1099-07 )

1. Преамбулу договору після слів "повна назва підприємства,
організації, установи" доповнити словами "прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи - підприємця".
2. У главі 2:
2.1. У пункті 2.1: підпункт 2.1.1 після слова "який" доповнити знаками та
літерою "(а)"; підпункт 2.1.5 викласти в такій редакції: "2.1.5. Відновити виплату Дотації Роботодавцю, якому було її
зупинено відповідно до підпункту 2.2.4 цього Договору, у разі якщо
за результатами перевірки, проведеної Центром зайнятості протягом
10 робочих днів з наступного дня після закінчення встановленого
Договором строку подання відомостей, не виявлено порушень умов
Порядку та цього Договору або усунено порушення.".
2.2. У пункті 2.2: у підпункті 2.2.1 слово "даних" замінити словом "відомостей"; після підпункту 2.2.1 доповнити новим підпунктом 2.2.2 такого
змісту: "2.2.2. Під час перевірки отримувати від Роботодавця
необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що
виникають під час перевірки.". У зв'язку з цим підпункти 2.2.2, 2.2.3 вважати відповідно
підпунктами 2.2.3, 2.2.4; підпункт 2.2.4 викласти в такій редакції: "2.2.4. Зупинити виплату Дотації, якщо Роботодавець відмовляє
або перешкоджає проведенню перевірки, виявлено факти подання
Роботодавцем Центру зайнятості недостовірних відомостей або
порушення порядку використання коштів Фонду."; доповнити підпунктом 2.2.5: "2.2.5. Припинити виплату Дотації у випадках, які тягнуть за
собою повернення коштів, визначених пунктом 5.4 цього Договору.".
3. У главі 5:
3.1. Пункт 5.3 після слова "Роботодавець" доповнити словами
"у встановленому законодавством порядку" та слово "даних" замінити
словом "відомостей".
3.2. У пункті 5.4: слова "використання Дотації з порушенням законодавства"
виключити; абзац другий викласти в такій редакції: "У разі встановлення недостовірності поданих Роботодавцем
відомостей та використання коштів Фонду з порушенням встановленого
порядку Роботодавець зобов'язаний відшкодувати Центру зайнятості
суму заподіяної шкоди відповідно до частини третьої статті 35
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття".".
4. Главу 6 доповнити новим пунктом 6.5 такого змісту: "6.5. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має
однакову юридичну силу. Кожна зі Сторін має один примірник цього
Договору.".
Заступник начальника
управління організації
надання соціальних послуг Н.Шевченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
30.08.2007 N 463
( z1099-07 )
(у редакції постанови
правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
16.12.2010 N 222)
КУТОВИЙ ШТАМП
Вих. N ______ від ___________

ДОВІДКА
про нараховану та виплачену заробітну плату особі,
працевлаштованій за направленням центру зайнятості,
використання робочого часу працівника та сплату
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування
за ______________ 20___ року
(місяць)

Кому подається __________________________________________________
(найменування; місцезнаходження центру зайнятості)
Ким подається ___________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації;
місцезнаходження для юридичних осіб
або місце проживання для фізичних осіб)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | N та |Прізвище, ім'я, |Відпрацьовано|Нарахована| У тому числі |Сума єдиного внеску|Виплачена|Сума витрат, з | |з/п| дата | по батькові |робочих днів |заробітна |---------------------------------| на |заробітна|якої | | |договору| особи, |(людино- |плата, | основна |додаткова| інші |загальнообов'язкове|плата, |обчислюється | | | |працевлаштованої|годин) |всього, |заробітна|заробітна|компенсаційні|державне соціальне |грн. |дотація | | | |за направленням | |грн. | плата | плата | та |страхування | |(гр.6+гр.7+гр.9)| | | |центру | | | | |заохочувальні| | | | | | |зайнятості | | | | | виплати | | | | |---+--------+----------------+-------------+----------+---------+---------+-------------+-------------------+---------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------+----------------+-------------+----------+---------+---------+-------------+-------------------+---------+----------------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Довідка подається відповідно до договору про працевлаштування
безробітного з наданням дотації не пізніше п'яти днів після
виплати працівникам заробітної плати.
(М.П.) Керівник __________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Головний
бухгалтер __________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________
(прізвище та телефон виконавця)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.01.2011 — 2011 р., № 4, том 2, стор. 867, стаття 228, код акта 54532/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд соцстраху по безробіттю:

 1. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ від 31.01.2020 № 211 "ПОСТАНОВА". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 166 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 167 "Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 5. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 205 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 6. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 206 "Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 7. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 215 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 8. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 210 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 9. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 211 "Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків"". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 10. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14.10.2010 N 211 ( z1084-10 ) "ЗМІНИ до Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи ( z0245-09 )". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 227 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 році". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 223 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 241 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 242 "Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 255 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 266 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 267 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 257 "Про встановлення заохочувальних відзнак правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 19. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 20. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Подяку правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -