<<
>>

НАКАЗ від 04.05.2017 № 271 "Про створення постійно діючої робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017

Документ актуальний на 15.06.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2017  № 271


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2017 р.
за № 672/30540

Про створення постійно діючої робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 133 від 05.03.2019}

Відповідно до пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, абзацу п’ятого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р “Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року”, з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Створити постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

2.

Затвердити Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

3. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв’язку


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Первинної профспілкової організації
Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України

Голова Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"
О.О. Шубін


Д. ОлійникВ.В. Казнадій


В.В. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
04.05.2017  № 271


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2017 р.
за № 672/30540

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1. Постійно діюча робоча група із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Держспецзв’язку (далі - Робоча група) є відомчим дорадчим органом з питань забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

2. Робоча група складається з голови - першого заступника Голови Держспецзв’язку, заступника голови - представника Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку, членів - представників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів Держспецзв’язку, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку), секретаря - посадової особи Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку із залученням до її складу на добровільних засадах представників громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю.

3. Робоча група діє згідно із законодавством України та у своїй роботі керується Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади та Адміністрації Держспецзв’язку, що стосуються сфери її діяльності.

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 133 від 05.03.2019}

4. Рішення Робочої групи враховуються керівниками підрозділів Держспецзв’язку при забезпеченні реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю.

ІІ. Завдання та функції Робочої групи

1. Головними завданнями Робочої групи є:

1) здійснення в межах повноважень реалізації державної політики з питань забезпечення осіб з інвалідністю, та їх соціальної захищеності;

2) підвищення рівня поінформованості особового складу Держспецзв’язку про особливі потреби осіб з інвалідністю, формування поваги до їх прав, особистості та гідності;

3) створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до адміністративних будівель підрозділів Держспецзв’язку, благоустрою, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту;

4) унеможливлення проявів дискримінації за ознакою інвалідності.

2. Робоча група з метою виконання завдань, що покладені на неї:

1) здійснює облік осіб з інвалідністю, які працюють в Держспецзв’язку;

2) аналізує інформацію щодо задоволення потреб осіб з інвалідністю;

3) надає керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають особам зазначеної категорії у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю;

4) надає за необхідності пропозиції щодо вдосконалення законодавства з проблем інвалідності;

5) розглядає, опрацьовує узагальнену інформацію, отриману від Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку, за результатами оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та враховує цю інформацію у своїй роботі;

6) вирішує інші поточні питання, що стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю.

ІІІ. Організація роботи Робочої групи

1. Основною формою Робочої групи є засідання, що проводиться не рідше 1 разу на календарний рік або позапланово у разі необхідності.

Члени Робочої групи мають право надавати голові, його заступнику та секретарю Робочої групи пропозиції щодо порядку денного засідання та організації його проведення.

2. Для проведення засідань Робочої групи у строк не пізніше ніж за 15 днів до запланованої дати засідання секретарем Робочої групи готується перелік питань до порядку денного та подається на затвердження голові Робочої групи.

У разі затвердження головою Робочої групи порядку денного секретар Робочої групи повідомляє кожному члену Робочої групи дату, місце та час проведення засідання Робочої групи, а також перелік питань, винесених на засідання. На засідання Робочої групи можуть запрошуватися й інші особи, які не є членами Робочої групи, для обговорення відповідного питання порядку денного.

Підготовка матеріалів і організаційне забезпечення проведення засідання Робочої групи здійснюються секретарем Робочої групи.

Рішення засідання Робочої групи приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Робочої групи, наявність яких на засіданні повинна бути не менше половини складу Робочої групи. Якщо голоси присутніх на засіданні розділилися порівну, голос головуючого є вирішальним.

Результати засідання Робочої групи оформляються відповідним протоколом, який містить рекомендації та пропозиції щодо кожного розглянутого на засіданні питання. Протоколи засідань оформляються в одному примірнику, підписуються секретарем Робочої групи та головою Робочої групи.

Протоколи засідань Робочої групи зберігаються у відповідній номенклатурній справі, яка ведеться у Відділі пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку.

ІV. Права та обов’язки голови, секретаря та членів Робочої групи

1. Персональний склад Робочої групи затверджується наказом Адміністрації Держспецзв’язку.

2. Голова Робочої групи здійснює загальне керівництво роботою Робочої групи.

У разі відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує заступник голови Робочої групи.

3. Голова Робочої групи має право надсилати запити до підрозділів Держспецзв’язку щодо надання ними матеріалів, необхідних для підготовки засідань Робочої групи, інформації щодо виконання прийнятих рішень Робочої групи.

4. Голова Робочої групи:

1) бере участь у формуванні порядку денного засідання Робочої групи;

2) керує роботою секретаря Робочої групи щодо підготовки та проведення засідань Робочої групи;

3) надає методичну допомогу особам, відповідальним за опрацювання питань, винесених на засідання Робочої групи;

4) здійснює контроль за станом реалізації рішень Робочої групи.

5. Секретар Робочої групи має право надавати голові Робочої групи та його заступнику пропозиції щодо організації проведення засідання Робочої групи.

6. Секретар Робочої групи:

1) формує порядок денний засідання Робочої групи;

2) здійснює інформаційне забезпечення голови Робочої групи та її членів з питань діяльності Робочої групи;

3) організовує підготовку і проведення засідань Робочої групи;

4) веде та подає на підпис голові Робочої групи протоколи засідань та іншу документацію, що стосується роботи Робочої групи.

7. Члени Робочої групи:

1) беруть участь у засіданнях Робочої групи. У разі неможливості бути присутнім на засіданні член Робочої групи повинен завчасно повідомити про це секретаря Робочої групи;

2) беруть участь в опрацюванні матеріалів, поданих до розгляду на засідання Робочої групи;

3) виконують доручення голови Робочої групи та його заступника щодо підготовки окремих питань, які виносяться на розгляд засідання Робочої групи.

Директор Департаменту
кадрової роботи
та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник

Ю.В. Печенюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.06.2017 — 2017 р., № 49, стор. 281, стаття 1546, код акта 86278/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держспецзв’язок:

 1. НАКАЗ від 03.01.2017 № 6 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2017 № 30 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 14 жовтня 2014 року № 531". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 3. НАКАЗ від 22.12.2016 № 807 "Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 4. НАКАЗ від 23.01.2017 № 44/10 "Про затвердження Порядку розрахунку фактичних витрат, пов’язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 5. НАКАЗ від 02.02.2017 № 89 "Про внесення змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 6. НАКАЗ від 27.02.2017 № 139 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 7. НАКАЗ від 03.03.2017 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 8. НАКАЗ від 03.03.2017 № 152 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року № 576". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 20.03.2017 № 180 "Про затвердження Порядку передачі майна Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України до підприємств, установ або організацій для проведення ремонту, освоєння ремонту, розроблення, модернізації, виробництва, дослідження технічного стану, спеціальних перевірок і зберігання". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 19.05.2017 № 297 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 19.06.2017 № 342 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 12. НАКАЗ від 31.05.2017 № 319 "Про внесення змін до Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 13. НАКАЗ від 26.06.2017 № 367 "Про внесення зміни до Положення про продовольче забезпечення у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України у мирний час". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 14. НАКАЗ від 05.10.2017 № 547 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 15. НАКАЗ від 24.10.2016 № 655 "Про внесення зміни до Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 16. НАКАЗ від 05.10.2016 № 619 "Про затвердження Положення про воєнізовану охорону Державного підприємства спеціального зв’язку". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 17. НАКАЗ від 07.11.2016 № 691 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника навчального закладу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, який є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 18. ПЕРЕЛІК психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження військової служби за контрактом (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України. Держспецзв’язок. 2016 рікк
 19. НАКАЗ від 02.11.2016 № 683 "Про затвердження Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Переліку психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження військової служби за контрактом (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 20. НАКАЗ від 21.11.2016 № № 724 "Про затвердження Змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 22 вересня 2015 року № 547". Держспецзв’язок. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -