Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 20 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346". НКЦПФР. 2022

Документ актуальний на 23.03.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.01.2022  № 20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 лютого 2022 р.

за № 150/37486

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», з метою удосконалення державного регулювання професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346 «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2020 року за № 757/35040, слово «адміністративних» замінити словом «звітних».

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2020 року за № 757/35040, що додаються.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.

Це рішення набирає чинності з 01 квітня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамію І.

Голова Комісії

Р. Магомедов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

20 січня 2022 року № 20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 лютого 2022 р.

за № 150/37486

ЗМІНИ

до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У заголовку слово «адміністративних» замінити словом «звітних».

2. У розділі I:

у пункті 1 слова «склад», «адміністративних» та «фондовому ринку» замінити відповідно словами «перелік», «звітних» та «ринках капіталу»;

у пункті 2 слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу»;

в абзаці другому пункту 3 цифри та знак «3, 4» замінити цифрами та знаком «3-5»;

у пункті 4 слова «адміністративних» та «фондового ринку» замінити відповідно словами «звітних» та «ринків капіталу»;

у пункті 5 слова «за окремою довідкою» виключити;

в абзаці другому пункту 7 цифри та знак «1-14» замінити цифрами та знаком «1-18».

3. У розділі II:

у назві розділу слово «Склад» замінити словом «Перелік»;

у пункті 2:

у підпункті 6 слова та знаки «(крім банків)» виключити;

доповнити новими підпунктами 7-9 та абзацом одинадцятим такого змісту:

«7) довідки про розрахунок показника розміру регулятивного капіталу (додаток 7 до цього Положення);

8) довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику (додаток 8 до цього Положення);

9) довідки про активи Управителя (додаток 9).

Довідки, зазначені у підпунктах 6-9 цього пункту, Управителем - банком не подаються.».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дванадцятим;

у пункті 3:

підпункт 2 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 2;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) довідки щодо відомостей про аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності Управителя за звітний рік (додаток 10 до цього Положення), складену про аудиторський звіт, яким була підтверджена річна фінансова звітність, подана разом з цією довідкою.»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Нерегулярні Дані Управителя складаються з:

1) довідки про зміни технічних характеристик об’єкта будівництва та/або об’єктів інвестування (додаток 11 до цього Положення);

2) довідки про погіршення споживчих властивостей об’єкта будівництва та/або об’єктів інвестування (додаток 12 до цього Положення);

3) довідки про зростання вартості будівництва (додаток 13 до цього Положення);

4) довідки про збільшення строків будівництва (додаток 14 до цього Положення);

5) довідки про введення об’єкта / черги будівництва в експлуатацію (додаток 15 до цього Положення);

6) довідки про створення ФФБ (додаток 16 до цього Положення);

7) довідки про припинення функціонування ФФБ (додаток 17 до цього Положення);

8) довідки про встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції (додаток 18 до цього Положення).

Реєстраційний номер протоколу контролю, за яким прийнято нерегулярні Дані, що містять довідку про створення ФФБ (додаток 16 до цього Положення), вважається номером ФФБ, про створення якого подані ці Дані.

У разі подання на певну дату нерегулярних Даних, до складу яких було включено більше однієї довідки про створення ФФБ щодо різних ФФБ, номером відповідного ФФБ вважається реєстраційний номер протоколу контролю, за яким прийнято такі нерегулярні Дані, з додаванням номера за порядком, в якому відповідна довідка була включена до складу цих Даних.».

4. У розділі III:

в абзаці третьому пункту 1 цифри «01» замінити цифрами «30»;

у пункті 2:

підпункт 4 виключити;

доповнити новими підпунктами 4, 5 такого змісту:

«4) припинення функціонування ФФБ/ФОН;

5) встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції.»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Управитель, у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, повинен усунути ці невідповідності та повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі.

Якщо такі Дані повторно були подані з порушенням строків, зазначених у цьому розділі, вони подаються із обов’язковим зазначенням у примітках відповідного додатку про виправлення Даних Управителем та причини виникнення невідповідності.

Чинними вважаються останні Дані, подані до Комісії.».

5. У додатках:

додатки 1-3 викласти в новій редакції, що додається;

у відмітці додатка 4 слово «адміністративних» замінити словом «звітних»;

додатки 5, 6 викласти в новій редакції, що додається;

додаток 7 виключити.

У зв’язку з цим додатки 8-14 вважати відповідно додатками 7-13;

доповнити новими додатками 7-9, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 7-13 вважати відповідно додатками 10-16;

додатки 10-16 викласти у новій редакції, що додається;

доповнити новими додатками 17, 18, що додаються.

Директор департаменту

методології регулювання

професійних учасників

ринку цінних паперів

І. Курочкіна

Додаток 1

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про управителя

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено Дані

4

Звітний місяць

5

Звітний рік

6

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника Управителя або особи, яка виконує його обов’язки

7

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) головного бухгалтера / бухгалтера Управителя

8

Організаційно-правова форма-1

9

Область-2

10

Район

11

Поштовий індекс

12

Населений пункт

13

Вулиця, будинок

14

Кімната, квартира

15

Контактний телефон

16

Адреса електронної пошти Управителя

17

Адреса електронної пошти керівника Управителя

18

Адреса електронної пошти особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), а в разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу - особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку Управителя

19

Адреса електронної пошти особи, що здійснює подання Даних до НКЦПФР

20

Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом

21

Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)

22

Найменування банку, що обслуговує поточний рахунок Управителя (для власних коштів)-3

23

IBAN-3

24

Кількість ФФБ, якими управляє Управитель, шт.

25

Кількість ФОН, якими управляє Управитель, шт.

26

Примітки

__________

-1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється за всіма банками, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя.


Додаток 2

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 2 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про ФФБ та ФОН, активами яких управляє Управитель-1

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено Дані

4

Звітний місяць

5

Звітний рік

6

Тип фонду (1 - ФФБ, 2 - ФОН)

7

Повне найменування ФФБ/ФОН

8

Вид ФФБ (А/Б)

9

Номер ФФБ

10

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (для сертифікатів ФОН)

11

Дата створення ФФБ / реєстрації випуску сертифікатів ФОН

12

Дата укладання договору з забудовником

13

Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ

14

Інформація про забудовника: найменування

15

Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-2

16

Місцезнаходження об’єкта будівництва: область-3

17

Місцезнаходження об’єкта будівництва: населений пункт

18

Місцезнаходження об’єкта будівництва: вулиця, будинок

19

Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об’єкт будівництва

20

Категорія складності об’єкта будівництва

21

Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди, об’єкта будівництва

22

Вид власності на земельну ділянку (1 - право власності, 2 - оренда, 3 - інше)

23

Строк уведення в експлуатацію об’єкта будівництва згідно з договором із забудовником

24

Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта будівництва (м-2), грн

25

Загальна площа об’єктів інвестування в об’єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, м-2

26

Кількість об’єктів інвестування в об’єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, шт.

27

Кількість об’єктів інвестування в об’єкті будівництва, закріплених за довірителями, шт.

28

Відсоток фінансування об’єкта будівництва згідно з графіком фінансування будівництва

29

Фактичний відсоток фінансування об’єкта будівництва

30

Відсоток готовності об’єкта будівництва згідно з графіком будівництва4

31

Фактичний відсоток готовності об’єкта будівництва-4

32

Кількість довірителів ФФБ, усього

33

Кількість довірителів ФФБ - фізичних осіб

34

Кількість довірителів ФФБ - юридичних осіб

35

Наявність спільних інвесторів ФОН (1 - наявність, 2 - відсутність)

36

Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ, усього

37

Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами

38

Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами

39

Кількість довірителів ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього

40

Кількість довірителів ФФБ - фізичних осіб, які мають заборгованість за платежами

41

Кількість довірителів ФФБ - юридичних осіб, які мають заборгованість за платежами

42

Кількість договорів з довірителями ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього

43

Кількість договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами, які мають заборгованість за платежами

44

Кількість договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами, які мають заборгованість за платежами

45

Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ, усього

46

Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ - фізичних осіб

47

Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ - юридичних осіб

48

Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою Управителя, усього

49

Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами, за ініціативою Управителя

50

Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами, за ініціативою Управителя

51

Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками, усього

52

Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками фізичними особами

53

Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками юридичними особами

54

Повне найменування ФОН, який є довірителем ФФБ

55

Примітки

__________

-1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФФБ та ФОН, управління якими здійснює Управитель.

-2 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

-3 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

-4 Заповнюється для ФФБ виду Б.

Рядки 12-23 заповнюються щодо ФОН у разі укладання Управителем договору з забудовником.

Рядки 15-55 заповнюються окремо щодо кожного об’єкта будівництва згідно з договором із забудовником.

Рядки 24-54 щодо ФОН не заповнюються.

Рядок 54 заповнюється щодо ФОН у разі функціонування системи ФОН - ФФБ.


Додаток 3

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про діяльність управителя з управління активами ФФБ-1

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено Дані

4

Звітний місяць

5

Звітний рік

6

Номер ФФБ

7

Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на початок періоду-2, грн

(сума рядків 8-9)

8

Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на початок періоду-2, грн

9

Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на початок періоду-2, грн

10

Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, надходження за звітний період-2, грн

(сума рядків 11-12)

11

Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, надходження за звітний період-2, грн

12

Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, надходження за звітний період-2, грн

13

Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, видатки за звітний період-2, грн

(сума рядків 14-15)

14

Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, видатки за звітний період-2, грн

15

Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, видатки за звітний період-2, грн

16

Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на кінець періоду-2, грн

(сума рядків 17-18)

17

Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на кінець періоду-2, грн

18

Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на кінець періоду-2, грн

19

Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, на початок періоду-2, грн

20

Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, повернуті за звітний період-2, грн

21

Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва за звітний період-2, грн

22

Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва-2, на кінець періоду, грн

23

Кошти на рахунках ФФБ, на початок періоду, усього, грн

(сума рядків 24-25)

24

Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн

25

Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн

26

Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження на початок періоду, грн

27

Кошти на рахунках ФФБ, надходження за рахунками ФФБ за звітній період, усього, грн

(сума рядків 28-29)

28

Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн

29

Кошти, на депозитному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн

30

Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн

31

Кошти на рахунках ФФБ, видатки за рахунками ФФБ за звітний період, усього грн

(сума рядків 32-33)

32

Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн

33

Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн

34

Кошти на рахунках ФФБ, на кінець періоду, усього, грн

(сума рядків 35-36)

35

Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн

36

Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн

37

Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, на кінець періоду, грн

38

Витрати: списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки на початок періоду, грн

39

Витрати: винагорода Управителю, на початок періоду, усього, грн

(сума рядків 40-41)

40

Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на початок періоду, грн

41

Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на початок періоду, грн

42

Витрати: списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки за звітній період, грн

43

Витрати: винагорода Управителю за звітний період, усього, грн

(сума рядків 44-45)

44

Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, за звітний період, грн

45

Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, за звітний період, грн

46

Витрати: кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, на кінець періоду, грн

47

Витрати: винагорода Управителю, на кінець періоду, усього, грн

(сума рядків 48-49)

48

Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на кінець періоду, грн

49

Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на кінець періоду, грн

50

Кількість об’єктів будівництва ФФБ

51

Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-3

52

Вартість будівництва об’єкта будівництва, грн

53

Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на початок періоду, грн

(сума рядків 54-56)

54

Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на початок періоду, грн

55

Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на початок періоду, грн

56

Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, на початок періоду, грн

57

Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього, надходження за звітний період, грн

(сума рядків 58-60)

58

Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, надходження за звітний період, грн

59

Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, надходження за звітний період, грн

60

Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, надходження за звітний період, грн

61

Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ з ФФБ за звітний період, усього, грн

(сума рядків 62-64)

62

Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ - фізичним особам з ФФБ за звітний період, грн

63

Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ - юридичним особам з ФФБ за звітний період, грн

64

Сума коштів, повернутих довірителю ФФБ - спільному інвестору ФОН з ФФБ за звітний період, грн

65

Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на кінець періоду, грн

(сума рядків 66-68)

66

Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на кінець періоду, грн

67

Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на кінець періоду, грн

68

Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, на кінець періоду, грн

69

Кошти, передані забудовнику для спорудження об’єктів будівництва, на початок періоду, грн

70

Кошти, передані забудовнику для спорудження об’єктів будівництва за звітній період, грн

71

Кошти, повернуті забудовником за звітний період, грн

72

Кошти, передані забудовнику для спорудження об’єктів будівництва, на кінець періоду, грн

73

Розрахунки забудовника з Управителем, на початок періоду, усього, грн

(сума рядків 74-77)

74

Обсяг виконаних робіт, на початок періоду, грн

75

Зменшення замовлення, на початок періоду, грн

76

Відмова від участі у ФФБ, на початок періоду, грн

77

Інші випадки, усього, на початок періоду, грн

78

Розрахунки забудовника з Управителем, надходження за звітній період, усього, грн

(сума рядків 79-82)

79

Обсяг виконаних робіт, надходження за звітній період, грн

80

Зменшення замовлення, надходження за звітній період, грн

81

Відмова від участі у ФФБ, надходження за звітній період, грн

82

Інші випадки, усього, надходження за звітній період, грн

83

Розрахунки забудовника з Управителем, видатки за звітній період, усього, грн

(сума рядків 84-87)

84

Обсяг виконаних робіт, видатки за звітній період, грн

85

Зменшення замовлення, видатки за звітній період, грн

86

Відмова від участі у ФФБ, видатки за звітній період, грн

87

Інші випадки, усього, видатки за звітний період, грн

88

Розрахунки забудовника з Управителем, на кінець періоду, надходження, усього, грн

(сума рядків 89-92)

89

Обсяг виконаних робіт, на кінець періоду, грн

90

Зменшення замовлення, на кінець періоду, грн

91

Відмова від участі у ФФБ, на кінець періоду, грн

92

Інші випадки, усього, на кінець періоду, грн

93

Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, на початок періоду, грн

(сума рядків 94-96)

94

Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн

95

Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн

96

Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на початок періоду, грн

97

Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, надходження за звітній період, усього, грн

(сума рядків 98-100)

98

Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн

99

Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн

100

Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, надходження за звітній період, грн

101

Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, видатки за звітній період, грн

(сума рядків 102-104)

102

Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн

103

Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн

104

Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, видатки за звітній період, грн

105

Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, на кінець періоду, усього, грн

(сума рядків 106-108)

106

Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн

107

Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн

108

Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на кінець періоду, грн

109

Примітки

__________

-1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФФБ, управління якими здійснює Управитель.

-2 Заповнюється для ФФБ виду Б.

-3 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

Рядки 51-108 заповнюються окремо щодо кожного об’єкта будівництва згідно з договором із забудовником.


Додаток 5

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 5 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках ФФБ та ФОН-1

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено Дані

4

Звітний місяць

5

Звітний рік

6

Найменування ФФБ/ФОН

7

Номер ФФБ / міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН

8

Найменування банку

9

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

10

Рейтингова оцінка банку

11

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку

12

Вид рахунку (01 - поточний, 02 - депозитний)

13

Призначення рахунку (1 - оперативний резерв, 0 - інше)

14

IBAN для ФФБ

15

Сума коштів на початок періоду

16

Сума коштів на кінець періоду

17

Назва валюти-2

18

Дохід за рахунком за період, грн

19

Дохід за рахунком-3, %

20

Дата відкриття рахунку

21

Дата закінчення зберігання-3

22

Частка від загальної суми коштів, залучених від довірителів ФФБ (%)-4

23

Примітки

__________

-1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюється окремо щодо кожного ФФБ та ФОН, управління якими здійснює Управитель.

-2 Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється для депозитних (вкладних) рахунків.

-4 Заповнюється для оперативного резерву ФФБ.

Рядки 12-22 заповнюються окремо щодо кожного рахунку для ФФБ.


Додаток 6

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 6 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності Управителя

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено здійснений розрахунок коефіцієнта, нормативу

4

Звітний місяць

5

Звітний рік

6

Норматив платоспроможності-1

7

Коефіцієнт залучення коштів-2

8

Норматив поточної ліквідності-3

9

Розмір власного капіталу, грн

10

Сума залучених від установників управління майном коштів, грн

11

Грошові кошти (їх еквіваленти), грн

12

Поточні фінансові інвестиції, грн

13

Поточні зобов’язання, грн

14

Вартість активів та майна 1 групи з коефіцієнтом зваження 0 відсотків, грн-4 (К1 = 0)

15

Грошові кошти у касі та у дорозі, грн

16

Грошові кошти на поточних рахунках у банках, грн

17

Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними, грн

18

Вартість активів та майна 2 групи з коефіцієнтом зваження 20 відсотків, грн-5 (К2 = 0,2)

19

Банківські метали, грн

20

Грошові кошти на депозитних рахунках у банках, грн

21

Активи, які є правами вимоги до юридичних осіб, що забезпечені гарантіями банків, грн

22

Цінні папери, які допущені до торгів на регульованому ринку капіталу, грн

23

Вартість активів та майна 3 групи з коефіцієнтом зваження 30 відсотків, грн-6 (К3 = 0,3)

24

Нерухомість та майнові права на нерухомість, забезпечені іпотекою відповідно до законодавства України (кошти, передані забудовнику), грн

25

Цінні папери, які допущені до торгів на хоча б одному з організованих ринків капіталу, крім регульованого, грн

26

Облігації, у тому числі іпотечні облігації, українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, грн

27

Вартість активів та майна 4 групи з коефіцієнтом зваження 50 відсотків, грн-7 (К4 = 0,5)

28

Цінні папери, які не увійшли до 1-3 груп, грн

29

Права вимоги до фізичних та юридичних осіб, які не увійшли до 2 та 3 груп, грн

30

Вартість активів та майна 5 групи з коефіцієнтом зваження 100 відсотків, грн-8 (К5 = 1)

31

Активи та майно, що не увійшли до інших груп, грн

32

Примітки

__________

Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

-1 Розраховується з урахуванням балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні, зазначається у відсотках, з округленням до чотирьох знаків після коми.

-2 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

-3 Зазначається у відсотках, з округленням до чотирьох знаків після коми.

-4 Зазначається сума рядків 15-17.

-5 Зазначається сума рядків 19-22.

-6 Зазначається сума рядків 24-26.

-7 Зазначається сума рядків 28, 29.

-8 Зазначається значення рядка 31.


Додаток 7

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 7 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про розрахунок показника розміру регулятивного капіталу

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Код LEI Управителя (за наявності)

3

Найменування Управителя

4

Звітний місяць

5

Звітний рік

6

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

7

Розмір регулятивного капіталу (грн)

8

Розмір капіталу I рівня (грн)

9

Розмір капіталу II рівня (грн)

10

Зареєстрований статутний капітал (грн)

11

Резервний капітал (грн)

12

Додатковий капітал (грн)

13

Нерозподілений прибуток на початок звітного року (грн)

14

Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)

15

Неоплачений статутний капітал (грн)

16

Вилучений статутний капітал (грн)

17

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість (грн)

18

Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав (грн)

19

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав (грн)

20

Короткострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (крім короткострокової дебіторської заборгованості, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав), у разі, якщо загальна її сума перевищує 25% мінімального розміру регулятивного капіталу установи, у розмірі такого перевищення (грн)

21

Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн)

22

Капітальні вкладення у нематеріальні активи (грн)

23

Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році (грн)

24

Прибуток поточного року, підтверджений аудитором (аудиторською фірмою), що був розподілений у звітному році (у разі його включення до розрахунку) (грн)

25

Непокритий збиток на початок звітного року (грн)

26

Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток) (грн)

27

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких допущені до торгів на організованих ринках капіталу, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення (грн)

28

Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду) (грн)

29

Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на організованих ринках капіталу не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не допущені до торгів на принаймні одному з організованих ринків капіталу, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, депозитних сертифікатів банків (грн)

30

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на організованих ринках капіталу заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть бути допущені до торгів на організованих ринках капіталу, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких/торгівлю якими зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови/розпорядження уповноваженої особи Комісії (грн)

31

Гудвіл (грн)

32

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не допущені до торгів на принаймні одному з регульованих ринків капіталу, та векселі, видані фізичними особами (грн)

33

Відстрочені податкові активи (грн)

34

Витрати майбутніх періодів (грн)

35

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств-банкрутів, підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство, та підприємств, щодо яких проводиться процедура ліквідації, а також їх дебіторська заборгованість (грн)

36

Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн)

37

Капітал у дооцінках (грн)

38

Примітки

__________

Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.


Додаток 8

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 8 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику

Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або інвестиційними фірмами-1

Таблиця 1

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Код LEI Управителя (за наявності)

3

Найменування Управителя

4

Дата, на яку складено Дані

5

Звітний місяць

6

Звітний рік

7

Найменування контрагента - юридичної особи

8

Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента

9

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента

10

Прізвище фізичної особи - контрагента

11

Ім’я фізичної особи - контрагента

12

По батькові фізичної особи - контрагента (у разі наявності)

13

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - контрагента

14

Країна реєстрації контрагента-2

15

Розмір регулятивного капіталу-3, грн

16

Частка у статутному капіталі контрагента-3, грн

17

Емісійні/неемісійні цінні папери, випущені/видані контрагентом, та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією)-3, грн

18

Заборгованість контрагента перед установою, у тому числі дебіторська заборгованість-3, грн

19

Грошові кошти установи на поточних рахунках та депозити установи в банках, а також доходи, нараховані за ними-3, грн

20

Сума активів, за якими контрагент має зобов’язання перед установою-3, грн

21

Норматив концентрації кредитного ризику-4, %

22

Примітки

__________

-1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів (крім банків та інвестиційних фірм), значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

-4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або інвестиційними фірмами-1

Таблиця 2

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Код LEI Управителя (за наявності)

3

Найменування Управителя

4

Дата, на яку складено Дані

5

Звітний місяць

6

Звітний рік

7

Найменування контрагента

8

Код за ЄДРПОУ контрагента - резидента

9

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента

10

Країна реєстрації контрагента-2

11

Розмір регулятивного капіталу-3, грн

12

Частка у статутному капіталі контрагента-3, грн

13

Емсійні/неемісійні цінні папери, випущені/видані контрагентом, та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією)-3, грн

14

Заборгованість контрагента перед установою, у тому числі дебіторська заборгованість-3, грн

15

Грошові кошти установи на поточних рахунках та депозити установи в банках, а також доходи, нараховані за ними-3, грн

16

Сума активів, за якими контрагент має зобов’язання перед установою-3, грн

17

Норматив концентрації кредитного ризику-4, %

18

Примітки

__________

-1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів, що є банком або інвестиційною фірмою, значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

-4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.


Додаток 9

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 9 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА

про активи Управителя

Перелік інвестицій у фінансові інструменти

Таблиця 1

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Код LEI Управителя (за наявності)

3

Найменування Управителя

4

Дата, на яку складено Дані

5

Звітний місяць

6

Звітний рік

7

Вид фінансового інструменту-1

8

Ідентифікаційний код емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент/особа, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент - нерезидент, або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

9

Найменування емітента/особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

10

Код країни реєстрації емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-2

11

Код LEI емітента (за наявності)

12

Код за КВЕД емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент (за наявності)

13

Код за ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)

14

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера/ідентифікатор іншого фінансового інструмента (за наявності)

15

Серія векселя

16

Номер векселя

17

Назва валюти-3

18

Балансова вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів на звітну дату, грн

19

Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, шт.

20

Ознака наявності обмежень щодо цінних паперів та/або перебування емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент у певному стані-4 (0 - відсутні/не перебуває, 1 - наявні/перебуває)

21

Частка від загального обсягу емісії емітента (для емісійних цінних паперів), %

22

Примітки

__________

Рядки 7-22 заповнюються окремо за кожним фінансовим інструментом.

-1 Заповнюється відповідно до Довідника 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

-4 Зазначається:

для цінних паперів - про обмеження, встановлені рішенням НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента, рішенням НКЦПФР про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, рішенням НКЦПФР про заборону торгівлі цінними паперами, прийнятого відповідно до пункту 16-3 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»; для емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент - про перебування його/ її у такому стані - припинено/припинення/санація / порушено справу про банкрутство / порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Перелік інвестицій у корпоративні права, виражені в іншій, ніж цінні папери, формі

Таблиця 2

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Код LEI Управителя (за наявності)

3

Найменування Управителя

4

Дата, на яку складено Дані

5

Звітний місяць

6

Звітний рік

7

Вартість придбання корпоративних прав, грн

8

Вартість корпоративних прав на звітну дату, грн

9

Найменування юридичної особи, частка у статутному капіталі якої придбана (далі - товариство)

10

Код за ЄДРПОУ товариства (у разі наявності)

11

Код за КВЕД товариства (у разі наявності)

12

Розмір статутного капіталу товариства, грн

13

Частка у статутному капіталі товариства, %

14

Ознака щодо перебування товариства у певному стані-1 (0 - не перебуває, 1 - перебуває)

15

Примітки

__________

Рядки 7-15 заповнюються окремо за кожним об’єктом інвестицій - корпоративними правами, вираженими в інший, ніж цінні папери, формі.

-1 Зазначається про перебування товариства у такому стані - припинено/припинення/санація / порушено справу про банкрутство / порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Заборгованість, у тому числі дебіторська, перед Управителем

Таблиця 3

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Код LEI Управителя (за наявності)

3

Найменування Управителя

4

Дата, на яку складено Дані

5

Звітний місяць

6

Звітний рік

7

Код за ЄДРПОУ контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора (у разі наявності)

8

Код за КВЕД контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора (у разі наявності)

9

Найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора

10

Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інший, ніж цінні папери, формі); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору

11

Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)

12

Дата виникнення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості

13

Планова дата погашення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості-1

14

Планова дата погашення пролонгованої заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості-2

15

Вартість на дату виникнення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості, грн

16

Вартість на звітну дату, грн

17

Кількість пролонгацій договору

18

Дата останньої пролонгації заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості

19

Ознака щодо перебування контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора, у певному стані-3 (0 - не перебуває, 1 - перебуває)

20

Примітки

__________

Рядки 7-20 заповнюються окремо за кожним предметом заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості, балансова вартість якого станом на звітну дату складає 5% та більше загального обсягу активів Управителя на звітну дату.

Рядки 15 і 18 заповнюються за останнім договором, яким заборгованість, у тому числі дебіторська заборгованість, була пролонгована.

-1 Вказується планова дата погашення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості, відповідно до договору, згідно з яким виникла заборгованість, без урахування пролонгацій.

-2 Якщо заборгованість, у тому числі дебіторська заборгованість, є пролонгованою, вказується планова дата погашення відповідно до останнього договору, яким заборгованість була пролонгована.

-3 Зазначається про знаходження контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора, у такому стані - припинено/припинення/санація / порушено справу про банкрутство/порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Грошові кошти

Таблиця 4

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Код LEI Управителя (за наявності)

3

Найменування Управителя

4

Дата, на яку складено Дані

5

Звітний місяць

6

Звітний рік

7

Ідентифікаційний код банку, в якому розміщено грошові кошти Управителя

8

Код LEI банку, в якому розміщено грошові кошти Управителя (за наявності)

9

Найменування банку, в якому розміщено грошові кошти Управителя

10

(готівкові кошти - 1, кошти на поточному рахунку в банку - 2, депозит до запитання в банку - 3, строковий депозит в банку - 4)

11

Сума грошового активу

12

Валюта грошового активу-1

13

Дата укладання депозитного договору

14

Дата повернення депозиту

15

Примітки

__________

Рядки 7-15 заповнюються окремо за готівковими коштами, а також за кожним рахунком, відкритим Управителем в банку.

-1 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 10

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ)

ДОВІДКА

щодо відомостей про аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності Управителя за звітний рік

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Звітний рік, за який проведено аудит фінансової звітності

4

Найменування суб’єкта аудиторської діяльності

5

Код за ЄДРПОУ суб’єкта аудиторської діяльності

6

Місцезнаходження суб’єкта аудиторської діяльності

7

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

8

Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (3 - суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)

9

Думка аудитора (01 - немодифікована, 02 - із застереженням, 03 - негативна, 04 - відмова від висловлення думки)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

12

Дата аудиторського звіту

13

Примітки

Додаток 11

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 1 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА

про зміни технічних характеристик об’єкта будівництва та/або об’єктів інвестування

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено Дані

4

Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН

5

Найменування ФФБ/ФОН

6

Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-1

7

Місцезнаходження об’єкта будівництва, область-2

8

Місцезнаходження об’єкта будівництва, населений пункт

9

Місцезнаходження об’єкта будівництва, вулиця, будинок

10

Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ

11

Інформація про забудовника: найменування

12

Реквізити договору з забудовником (дата, номер)

13

Запланована дата введення в експлуатацію об’єкта будівництва згідно з договором із забудовником

14

Реквізити додаткової угоди до договору із забудовником стосовно зміни технічних характеристик об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування (дата, номер)

15

Стисла інформація щодо змін технічних характеристик об’єкту будівництва

16

Примітки

__________

-1 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 12

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 2 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА

про погіршення споживчих властивостей об’єкта будівництва та/або об’єктів інвестування

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено Дані

4

Номер ФФБ / міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН

5

Найменування ФФБ/ФОН

6

Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-1

7

Місцезнаходження об’єкта будівництва, область-2

8

Місцезнаходження об’єкта будівництва, населений пункт

9

Місцезнаходження об’єкта будівництва, вулиця, будинок

10

Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ

11

Інформація про забудовника: найменування

12

Реквізити договору з забудовником

13

Запланована дата введення в експлуатацію об’єкта будівництва згідно з договором із забудовником

14

Стисла інформація щодо погіршення споживчих властивостей об’єктів інвестування

15

Примітки

__________

-1 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 13

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 3 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА

про зростання вартості будівництва

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено Дані

4

Номер ФФБ / міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН

5

Найменування ФФБ та/або ФОН

6

Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-1

7

Місцезнаходження об’єкта будівництва, область-2

8

Місцезнаходження об’єкта будівництва, населений пункт

9

Місцезнаходження об’єкта будівництва, вулиця, будинок

10

Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ

11

Інформація про забудовника: найменування

12

Реквізити договору з забудовником

13

Запланована дата введення в експлуатацію об’єкта будівництва згідно з договором із забудовником

14

Початкова загальна вартість об’єкта будівництва, грн

15

Поточна загальна вартість об’єкта будівництва, грн

16

Відсоток готовності об’єкта будівництва відповідно до графіку будівництва

17

Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта будівництва (м-2), грн

18

Стислі пояснення зростання вартості будівництва

19

Примітки

__________

-1 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 14

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 4 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА

про збільшення строків будівництва

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено Дані

4

Номер ФФБ / міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН

5

Найменування ФФБ та/або ФОН

6

Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-1

7

Місцезнаходження об’єкта будівництва, область-2

8

Місцезнаходження об’єкта будівництва, населений пункт

9

Місцезнаходження об’єкта будівництва, вулиця, будинок

10

Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ

11

Інформація про забудовника: найменування

12

Реквізити договору з забудовником

13

Номер черги уведення об’єкта будівництва в експлуатацію-3

14

Запланована дата введення в експлуатацію об’єкта / черги будівництва згідно з договором із забудовником

15

Відсоток готовності об’єкта / черги будівництва відповідно до графіку будівництва-4

16

Реквізити додаткової угоди до договору із забудовником стосовно зміни строків будівництва (дата, номер)

17

Кількість днів, на які збільшено уведення в експлуатацію об’єкта / черги будівництва

18

Дата, на яку перенесено строки уведення об’єкта будівництва в експлуатацію згідно з договором (додатковою угодою) із забудовником (із зазначенням черги, будинку, будівлі, споруди тощо) (місяць і рік)

19

Стислі пояснення збільшення строків будівництва

20

Примітки

__________

-1 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

-3 У разі відсутності поетапного уведення об’єкта будівництва в експлуатацію у рядку зазначається «0».

-4 Заповнюється для ФФБ виду Б.


Додаток 15

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 5 пункту 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА

про введення об’єкта / черги будівництва в експлуатацію

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено Дані

4

Номер ФФБ

5

Найменування ФФБ

6

Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-1

7

Місцезнаходження об’єкта будівництва, область-2

8

Місцезнаходження об’єкта будівництва, населений пункт

9

Місцезнаходження об’єкта будівництва, вулиця, будинок

10

Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ

11

Інформація про забудовника: найменування

12

Реквізити договору з забудовником

13

Дата введення об’єкта / черги будівництва в експлуатацію

14

Номер черги введення об’єкта будівництва в експлуатацію-3

15

Дата отримання повідомлення забудовника про введення об’єкта / черги будівництва в експлуатацію

16

Фактична загальна площа об’єктів інвестування в об’єкті будівництва, м-2

17

Загальна кількість об’єктів інвестування в об’єкті будівництва

18

Кількість об’єктів інвестування в об’єкті будівництва, майнові права на які передані Управителем довірителям

19

Загальна площа об’єктів інвестування в об’єкті будівництва, майнові права на які передані Управителем довірителям, м-2

20

Примітки

__________

-1 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

-3 У разі відсутності поетапного уведення об’єкта будівництва в експлуатацію у рядку зазначається «0».


Додаток 16

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 6 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА

про створення ФФБ

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено Дані

4

Найменування ФФБ

5

Вид ФФБ (А/Б)

6

Дата затвердження Правил ФФБ

7

Дата оприлюднення Правил ФФБ на власному вебсайті Управителя

8

Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено Правила ФФБ

9

Найменування банку

10

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

11

Рейтингова оцінка банку

12

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку

13

Дата відкриття рахунку в банку для ФФБ

14

IBAN для ФФБ

15

Дата укладання договору з забудовником

16

Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ

17

Інформація про забудовника: найменування

18

Місцезнаходження забудовника

19

Дата створення ФФБ

20

Кількість об’єктів будівництва

21

Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-1

22

Місцезнаходження об’єкта будівництва, область-2

23

Місцезнаходження об’єкта будівництва, населений пункт

24

Місцезнаходження об’єкта будівництва, вулиця, будинок

25

Кількість черг уведення об’єкта будівництва в експлуатацію згідно з договором із забудовником-3

26

Строк уведення в експлуатацію об’єкта / черги будівництва згідно з договором із забудовником-4

27

Загальна вартість об’єкта будівництва за договором, грн

28

Ціна вимірної одиниці об’єкта будівництва (м-2), грн

29

Реквізити договору доручення з відкладальними умовами між управителем та забудовником (дата, номер)

30

Реквізити документа, що дає право на виконання будівельних робіт для спорудження об’єкта будівництва

31

Реквізити документа щодо права власності або користування земельною ділянкою для спорудження об’єкта будівництва

32

Примітки

__________

-1 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

-3 У разі відсутності поетапного уведення об’єкта будівництва в експлуатацію у рядку зазначається «0».

-4 У разі поетапного уведення об’єкта будівництва в експлуатацію інформація надається щодо кожної черги (будинку, будівлі, споруди тощо) будівництва.

Рядки 21-31 заповнюються окремо щодо кожного об’єкта будівництва згідно з договором із забудовником.


Додаток 17

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 7 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА

про припинення функціонування ФФБ

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено Дані

4

Номер ФФБ

5

Найменування ФФБ

6

Вид ФФБ (А/Б)

7

Найменування банку

8

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

9

IBAN для ФФБ

10

Дата створення ФФБ

11

Кількість об’єктів будівництва

12

Дата закриття рахунку в банку для ФФБ

13

Дата припинення функціонування ФФБ-1

14

Примітки

__________

-1 Зазначається дата прийняття рішення Управителем щодо припинення функціонування ФФБ у разі досягнення мети, з якою був створений фонд, або фактична дата виконання Управителем зобов’язань перед усіма довірителями ФФБ.


Додаток 18

до Положення про порядок

складання та подання звітних даних

щодо діяльності управителів

до Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(підпункт 8 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА

про встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції-1

1

Код за ЄДРПОУ Управителя

2

Найменування Управителя

3

Дата, на яку складено Дані

4

Повне найменування ФФБ

5

Вид ФФБ (А/Б)

6

Номер ФФБ

7

Дата створення ФФБ

8

Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): дата документа про застосування заходу (санкції)

9

Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): номер документа про застосування заходу (санкції)

10

Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): найменування органу, що видав документ про застосування заходу (санкції)

11

Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): вид заходу (санкції)

12

Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): строк застосування заходу (санкції)

13

Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) (1 - юридична особа, 2 - фізична особа)

14

Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: повне найменування юридичної особи (для юридичної особи) / прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) / повне найменування ФОН та найменування Управителя ФОН (для спільного інвестора ФОН) - довірителя ФФБ

15

Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: код за ЄДРПОУ юридичної особи (для юридичної особи) / реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта-2 (для фізичної особи)/ код за ЄДРПОУ Управителя ФОН (для спільного інвестора ФОН) - довірителя ФФБ

16

Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: країна реєстрації-3

17

Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: місцезнаходження (для юридичної особи - резидента) / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності (для юридичної особи - нерезидента) / місце проживання (для фізичної особи) - довірителя ФФБ

18

Загальна кількість об’єктів інвестування в об’єкті будівництва, закріплених за довірителем ФФБ, шт.

19

Загальна кількість вимірних одиниць об’єкта(ів) інвестування в об’єкті(ах) будівництва, закріплених за довірителем ФФБ, м-2

20

Розрахункова вартість зобов’язань довірителя щодо внесення коштів на поточний рахунок Управителя, відкритий для обліку коштів, що входять до складу активів ФФБ, за закріпленим(и) за довірителем ФФБ об’єктом(ами) інвестування, грн

21

Загальна сума коштів, внесених довірителем ФФБ на поточний рахунок Управителя за закріпленим(и) за довірителем об’єктом(ами) інвестування (для ФФБ), усього на дату заповнення цієї довідки, грн

22

Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ, якому передані майнові права (для ФФБ), усього на дату заповнення цієї довідки, грн

24

Примітки

__________

-1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюється окремо щодо кожного ФФБ, управління якими здійснює Управитель.

-2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

-3 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

Рядки 11-24 заповнюються окремо щодо кожної особи, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.03.2022 — 2022 р., № 17, стор. 168, стаття 940, код акта 110134/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКЦПФР:

 1. . НКЦПФР. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 97 "Про внесення змін до Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 66 "Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України". НКЦПФР. 2022 рікк
 4. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення". НКЦПФР. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 22.02.2022 № 135 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". НКЦПФР. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 64 "Про внесення змін до Вимог до авторизованої електронної системи". НКЦПФР. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 44 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2021 року № 1292". НКЦПФР. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2013 року № 429". НКЦПФР. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 95 "Про внесення змін до Положення про провадження клірингової діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 5". НКЦПФР. 2022 рікк
 10. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 5 "Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 11. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 93 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 1". НКЦПФР. 2022 рікк
 12. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 3 "Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних". НКЦПФР. 2022 рікк
 13. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 67 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 3". НКЦПФР. 2022 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 114 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 15. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 98 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій". НКЦПФР. 2022 рікк
 16. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 94 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 4". НКЦПФР. 2022 рікк
 17. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 4 "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 18. прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду. НКЦПФР. 2022 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.04.2022 № 298 "Щодо окремих питань проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду". НКЦПФР. 2022 рікк
 20. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 92 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів". НКЦПФР. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -