Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РІШЕННЯ від 18.11.2021 № 1727 "Про затвердження Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються". Нацрада телерадіомовлення. 2021

Документ актуальний на 12.03.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

18.11.2021  № 1727

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 січня 2022 р.

за № 61/37397

Про затвердження Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються

Відповідно до статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статті 17 та частини другої статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються (далі - Порядок), що додається.

2. Відділу зв’язків з медіа та суспільними інституціями оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

3. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Онопрієнка М.

Голова

О. Герасим’юк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Національної ради України

з питань телебачення

і радіомовлення

18 листопада 2021 року № 1727

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 січня 2022 р.

за № 61/37397

ПОРЯДОК

формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються

1.

Цей Порядок визначає механізм реалізації положень Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо ретрансляції на території України програм іноземних телерадіоорганізацій, встановлюючи процедуру формування Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються (далі - Перелік).

З метою забезпечення формування Переліку цей Порядок визначає процедуру подання до Національної ради заяви про включення програми іноземної телерадіоорганізації до Переліку (далі - Заява), вимоги до Заяви, процедуру розгляду Національною радою Заяви, підстави та процедуру включення і виключення програм з Переліку, вимоги до програм іноземних телерадіоорганізацій тощо.

2. В Україні гарантується вільний прийом та не обмежується ретрансляція телерадіопрограм та передач, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

3. Включення телепрограм до Переліку здійснюється за рішенням Національної ради на підставі наданих документів та результатів офіційного моніторингу телепрограми.

4. Телерадіопрограми іноземних телерадіоорганізацій включаються до Переліку, у разі відповідності вимогам Європейської Конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України.

5. Розгляд Національною радою питання про включення програми іноземної телерадіоорганізації до Переліку здійснюється на підставі письмової заяви правовласника (виробника) програми або його уповноваженого представника, поданої за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

6. До Заяви додаються:

копія дозвільного документа країни походження програми (ліцензія, свідоцтво про реєстрацію тощо);

документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника правовласника (виробника) програми (у разі, якщо Заява подається не особисто правовласником (виробником) програми).

7. Документи, визначені пунктом 6 цього Порядку, подаються до Національної ради з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Документи, видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

8. З метою встановлення відповідності змісту програм іноземної телерадіоорганізації вимогам законодавства Національна рада може звернутися до іноземної телерадіоорганізації, або його уповноваженого представника за додатковою інформацією, необхідною для прийняття рішення у випадках, передбачених пунктом другим статті 6, пунктами першим та третім статті 19, пунктом першим статті 24, пунктом першим статті 25 Європейської конвенції про транскордонне телебачення. У такому випадку строки розгляду заяви подовжуються на строк отримання такої відповіді, але не більше шести місяців.

9. У разі зміни відомостей, що були зазначені у заяві та інших наданих до Національної ради документах, заявник повідомляє про це Національну раду письмово впродовж 45-ти днів з дня настання таких змін.

10. Національна рада проводить офіційний моніторинг телепрограми або її запису на предмет відповідності її змісту вимогам законодавства України, Європейської конвенції про транскордонне телебачення обсягом не менше 24 годин.

11. Під час аналізу змісту програм іноземної телерадіоорганізації, Національна рада встановлює відповідність її вимогам положень:

Європейської Конвенції про транскордонне телебачення;

законодавства України.

12. Заява розглядається і рішення щодо неї приймається упродовж трьох місяців з дня її надходження до Національної ради.

13. За результатом розгляду заяви Національна рада приймає рішення про включення програми іноземної телерадіоорганізації до Переліку або про відмову у її включенні до Переліку та визнає програму такою, зміст якої не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України відповідно до статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

14. Національна рада відмовляє заявнику у включенні телепрограми до Переліку та визнає її такою, зміст якої не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України з таких підстав:

зміст іноземної програми не відповідає законодавству України та/або Європейської конвенції про транскордонне телебачення;

виявлення невідповідності поданої до Національної ради інформації та/або документів.

Про наявність підстав для відмови Національна рада повідомляє заявника у письмовій формі.

15. Національна рада залишає Заяву без розгляду за таких підстав:

заявники яких є резидентами країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або є особами, щодо яких застосовано санкції, відповідно до Закону України «Про санкції»;

надання неповного пакета документів до Заяви;

надання не повної інформації у Заяві;

Заява подана з порушенням вимог цього Порядку;

неможливість проведення моніторингу програми іноземної телерадіоорганізації;

до фізичних та/або юридичних осіб, які є власниками, учасниками, акціонерами або творчими працівниками іноземної телерадіоорганізації, застосовано санкції, відповідно до Закону України «Про санкції»;

правовласники (виробники) телепрограм підпадають під юрисдикцію Російської Федерації.

Про залишення Заяви без розгляду Національна рада повідомляє заявника у письмовій формі із зазначенням підстав.

16. Іноземні телерадіоорганізації, включені до Переліку, підтверджують свої наміри про ретрансляцію до 31 березня кожного третього календарного року після включення їх до Переліку, підтверджуючи або поновлюючи всю інформацію та документи, на основі яких приймалося рішення про включення до Переліку.

Неподання документів для поновлення інформації, на основі якої приймалося рішення про включення до Переліку, є підставою для виключення з Переліку.

17. Національна рада виключає програму іноземної телерадіоорганізації з Переліку та визнає програму такою, зміст якої не відповідає законодавству України та/або Європейської конвенції про транскордонне телебачення відповідно до статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», якщо під час моніторингу встановлено, що у відповідній програмі два чи більше разів було порушено вимоги Європейської конвенції про транскордонне телебачення та/або законодавства України, у тому числі цього Порядку.

Виключення програми з Переліку та визнання програми такою, зміст якої не відповідає вимогам законодавства України відповідно до статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» здійснюється виключно за рішенням Національної ради.

Заявник повторно може подати Заяву не раніше, ніж через один рік після виключення відповідної програми з Переліку.

18. Врегулювання питань в межах застосування юрисдикції Конвенції по відношенню до телепрограм, які ретранслюються з держав - членів Європейського Союзу та Сторін, які ратифікували Конвенцію, відбуваються у спосіб, визначений статтями 24 та 25 Конвенції.

19. Національна рада оприлюднює Перелік на своєму офіційному вебсайті.

20. Іноземні телерадіоорганізації, програми яких на дату набрання чинності цього Порядку включені до Переліку, протягом шести місяців з дня набрання чинності цього Порядку, оновлюють інформацію та документи, на основі яких приймалося рішення про включення до Переліку.

Заступник начальника

управління контролю

та аналізу телерадіомовлення

О. Лисенкова

Додаток

до Порядку формування

Переліку програм

іноземних телерадіоорганізацій,

що ретранслюються

(пункт 1 Порядку)

ЗАЯВА

правовласника (виробника) програми про включення програми іноземної телерадіоорганізації до Переліку


Документи та файли

Сигнальний документ — f514235n62.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.02.2022 — 2022 р., № 9, стор. 111, стаття 503, код акта 109675/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 95 "Про внесення змін до Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 10.06.2021 № 737 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 616 "Про затвердження Положення щодо впровадження Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 5. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 12. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 17. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 18. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 19. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 20. РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -