Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 17.12.2021 № 591 "Про затвердження Положення про почесних консулів іноземних держав в Україні та консульські установи, що очолюються такими консулами". МЗС України. 2021

Документ актуальний на 02.02.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2021  № 591

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 грудня 2021 р.

за № 1649/37271

Про затвердження Положення про почесних консулів іноземних держав в Україні та консульські установи, що очолюються такими консулами

Відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року та з метою вдосконалення порядку призначення почесних консулів іноземних держав в Україні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про почесних консулів іноземних держав в Україні та консульські установи, що очолюються такими консулами, що додається.

2. Затвердити Зразок екзекватури почесного консула, що додається.

3. Затвердити Технічний опис екзекватури почесного консула, що додається.

4. Затвердити Зразок бланка посвідчення почесного консула, що додається.

5. Затвердити Технічний опис бланка посвідчення почесного консула, що додається.

6. Затвердити Форму анкети почесного консула, що додається.

7. Затвердити Форму акредитаційної анкети почесного консула, що додається.

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства закордонних справ України від 25 травня 2007 року № 111 «Про затвердження Положення про почесних (нештатних) консульських посадових осіб іноземних держав в Україні та консульські установи, що очолюються такими посадовими особами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 року за № 617/13884.

9. Департаменту державного протоколу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

10.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МЗС.

Міністр

Д. Кулеба

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної міграційної служби України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Національної поліції України

Н. Науменко

Д. Монастирський

І. Клименко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

17 грудня 2021 року № 591

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 грудня 2021 р.

за № 1649/37271

ПОЛОЖЕННЯ

про почесних консулів іноземних держав в Україні та консульські установи, що очолюються такими консулами

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру погодження, призначення почесних консулів іноземних держав в Україні, а також припинення виконання ними консульських функцій.

2. У цьому Положенні терміни вжито в таких значеннях:

почесне консульство - будь-яка консульська установа держави, що акредитує, яка заснована на території України та очолюється почесним консулом;

почесний консул - особа, яка очолює почесне консульство та виконує окремі консульські функції від імені держави, що акредитує, у межах визначеного консульського округу;

консульський округ - район, відведений консульській установі для виконання консульських функцій на території України;

консульське приміщення - будинок, частина будинку або приміщення, а також земельна ділянка для обслуговування зазначеного будинку чи частини будинку, незалежно від того, кому належить право власності на них, що використовуються виключно для виконання функцій почесного консула;

консульський архів - усі папери, документи, кореспонденція, книги, фільми, технічні засоби накопичення, зберігання та використання інформації, реєстри почесного консульства разом із шифрами і кодами, картотеки й будь-які предмети обстановки, призначені для забезпечення їхньої охорони чи зберігання, що використовуються виключно з метою чи є виключно результатом виконання функцій почесного консула.

3. Почесний консул іноземної держави може бути призначений в Україні з метою сприяння розвитку торговельних, економічних, культурних, наукових, туристичних та інших зв’язків між державою, що акредитує, і Україною, а також захисту на території консульського округу прав та інтересів держави, що акредитує, її фізичних і юридичних осіб.

4. Почесним консулом може бути громадянин України або за обґрунтуванням держави, що акредитує, іноземець, який постійно проживає протягом останніх п’яти років та має зареєстроване місце проживання на території України.

Почесний консул може займатися будь-якою професійною діяльністю, що не суперечить законодавству України, за винятком випадків, зазначених у пункті 5 цього розділу, а також зобов’язаний проживати та мати зареєстроване місце проживання у консульському окрузі протягом строку виконання ним консульських функцій.

5. На посаді почесного консула не може перебувати особа, яка:

перебуває на державній службі в Україні або в державі, що акредитує;

є суддею або прокурором;

є обраним до органу законодавчої влади чи до органів місцевого самоврядування;

бере активну участь у політичному житті як в Україні, так і в державі, що акредитує;

виконує функції почесного консула іншої держави;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи).

6. Почесний консул зобов’язаний дотримуватися положень Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року та законодавства України.

II. Погодження призначення почесного консула

1. Запит про надання згоди на призначення в Україні почесного консула іноземної держави надсилається у формі вербальної ноти до Міністерства закордонних справ України дипломатичним представництвом в Україні держави, що акредитує, а у разі його відсутності - зовнішньополітичним відомством такої держави.

2. Запит про надання згоди на призначення почесного консула має містити детальне обґрунтування необхідності такого призначення.

У запиті зазначаються межі консульського округу почесного консула, перелік консульських функцій почесного консула, а також місце розташування почесного консульства.

Почесне консульство не може бути розташоване в місті, де знаходиться дипломатичне представництво або штатна консульська установа держави, що акредитує.

Зміна консульського округу почесного консула, його консульських функцій та місця розташування почесного консульства можуть здійснюватися тільки за згодою Міністерства закордонних справ України. Для цього держава, що акредитує, надсилає вербальну ноту до Міністерства закордонних справ України з відповідною інформацією та обґрунтуванням зазначених змін. Міністерство закордонних справ України інформує про своє рішення шляхом надсилання відповідної ноти.

3. Разом із запитом надається:

заповнена форма анкети почесного консула;

біографічна довідка (українською мовою);

фото (3 × 4 см) кандидата;

копії лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки або копії всіх сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки (іноземці подають копію всіх сторінок паспортного документа іноземця та посвідки на постійне проживання в Україні);

документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання за останні п’ять років в Україні;

копія облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону);

оригінал довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально- процесуальним законодавством України;

два примірники згоди кандидата щодо надання дозволу на обробку його персональних даних.

4. Рішення про надання згоди на призначення почесного консула ухвалюється Міністром закордонних справ України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.

5. Міністерство закордонних справ України повідомляє про своє рішення державу, що акредитує, шляхом направлення вербальної ноти. У разі прийняття рішення про відмову у наданні згоди на призначення почесного консула Міністерство закордонних справ України не зобов’язане повідомляти державі, що акредитує, про причини такого рішення.

III. Призначення і допущення почесного консула до виконання консульських функцій

1. Держава, що акредитує, після отримання згоди Міністерства закордонних справ України видає почесному консулу документ, який має форму патенту, або подібний до нього акт (далі - патент), що засвідчує його посаду із зазначенням повного ім’я, прізвища, громадянства, меж консульського округу, консульських функцій почесного консула, а також місце розташування почесного консульства.

2. Патент дипломатичними каналами направляється до Міністерства закордонних справ України.

3. Почесний консул допускається до виконання своїх функцій після отримання від Міністерства закордонних справ України екзекватури, що оформлюється на підставі патенту та є дійсною лише за наявності чинного посвідчення почесного консула, що видається за результатами його акредитації у Міністерстві закордонних справ України.

4. Після отримання екзекватури почесний консул акредитується при Міністерстві закордонних справ України. За результатами акредитації почесний консул отримує посвідчення почесного консула строком дії до чотирьох років.

5. Для здійснення акредитації до Міністерства закордонних справ України направляється вербальна нота дипломатичного представництва або зовнішньополітичного відомства держави, що акредитує, з проханням акредитувати новопризначеного почесного консула. У вербальній ноті зазначаються прізвище, ім’я, посада, консульський округ. Разом з вербальною нотою надсилається заповнена форма акредитаційної анкети почесного консула, що має бути засвідчена підписом керівника та печаткою зовнішньополітичного відомства або дипломатичного представництва держави, що акредитує.

6. В акредитації почесного консула може бути відмовлено у таких випадках:

подання неповного пакету документів та/або неповністю заповненої форми акредитаційної анкети почесного консула, а також у випадку надання такою особою недостовірних відомостей;

неповернення посвідчення почесного консула, строк дії якого закінчується чи закінчився, або пошкодженого посвідчення.

7. Про надання екзекватури почесному консулу Міністерство закордонних справ України інформує Міністерство внутрішніх справ України та місцеву державну адміністрацію за місцем розташування почесного консульства.

8. У разі необхідності продовження строку дії посвідчення почесного консула чи його заміни разом із відповідною вербальною нотою до Міністерства закордонних справ України надсилаються:

посвідчення почесного консула, строк дії якого закінчується чи закінчився;

заповнена форма акредитаційної анкети почесного консула, що має бути засвідчена підписом керівника та печаткою зовнішньополітичного відомства або дипломатичного представництва держави, що акредитує;

документи, визначені абзацами третім-дев’ятим пункту 3 розділу ІІ цього Положення;

у разі викрадення посвідчення почесного консула - документ, що підтверджує факт звернення почесного консула із відповідною заявою до правоохоронних органів України;

у разі непридатності посвідчення почесного консула для подальшого використання та необхідності його заміни на нове - пошкоджене посвідчення почесного консула.

9. Почесний консул призначає працівників почесного консульства. Акредитація та видача таким працівникам посвідчення Міністерством закордонних справ України не здійснюється.

10. Установою, уповноваженою на зносини з Міністерством закордонних справ України щодо питань діяльності почесного консула, його привілеїв та імунітетів, припинення консульських функцій тощо, є зовнішньополітичне відомство або дипломатичне представництво держави, що акредитує.

11. У разі припинення з будь-яких причин виконання почесним консулом своїх функцій, його екзекватура та посвідчення почесного консула дипломатичними каналами мають бути повернуті до Міністерства закордонних справ України.

IV. Консульські функції

1. Почесний консул виконує консульські функції, визначені статтею 5 Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року, та перелік яких наведено у патенті.

2. Під час виконання консульських функцій почесний консул керується Віденською конвенцією про консульські зносини від 24 квітня 1963 року, законодавством України та держави, що акредитує.

3. Почесний консул виконує покладені на нього консульські функції особисто і не може передавати їх іншим особам.

4. Функції почесного консула припиняються у таких випадках:

після повідомлення державою, що акредитує, Міністерства закордонних справ України про припинення функцій почесного консула;

після анулювання екзекватури;

після повідомлення зовнішньополітичного відомства або дипломатичного представництва держави, що акредитує, про те, що Міністерство закордонних справ України перестало вважати його почесним консулом. У такому разі рішення про припинення функцій почесного консула ухвалюється Міністром закордонних справ України, яке доводиться до відома держави, що акредитує, Міністерства внутрішніх справ України, а також місцевої державної адміністрації за місцем, де розташовувалося почесне консульство.

V. Привілеї та імунітети

1. Почесний консул користується усіма привілеями та імунітетами, передбаченими Главою 3 Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року.

2. Почесний консул на час виконання консульських функцій має право розміщувати державний прапор і герб держави, що акредитує, на будинку або приміщенні почесного консульства.

3. Почесне консульство має право стягувати за вчинення консульських дій на території України збори та мито, якщо це передбачено законами і правилами держави, що акредитує, про що офіційно має бути повідомлено Міністерство закордонних справ України. Суми, що стягуються у формі зборів і мита за вчинення консульських дій, звільняються від усіх податків, зборів і мита, передбачених законодавством України.

4. На один транспортний засіб, що належить почесному консулу або почесному консульству, можуть видаватися номерні знаки, передбачені для транспортних засобів дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій, їх персоналу та членів сімей персоналу.

Державна реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, що належать почесним консулам або почесним консульствам, здійснюється відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1371).

VI. Правила, які поширюються на консульські установи, що очолюються почесними консулами

1. Питання щодо придбання та оренди приміщень почесного консульства вирішуються з місцевою державною адміністрацією за місцем розташування почесного консульства на загальних підставах відповідно до законодавства України.

2. Почесне консульство має розташовуватися в окремому будинку (частині будинку) або приміщенні, які не повинні використовуватися в цілях, не сумісних з виконанням консульських функцій, мають бути відокремлені та мати окремий вхід, а також найменування почесного консульства українською мовою і, у разі потреби, мовою держави, що акредитує.

3. Питання забезпечення захисту консульських приміщень почесного консульства від будь-якого незаконного вторгнення або завдання шкоди, запобігання будь-якому порушенню його спокою вирішуються на загальних підставах відповідно до законодавства України.

4. Правовий режим, що застосовується відносно приміщень консульських установ іноземних держав в Україні згідно з положеннями статті 31 Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року, не поширюється на приміщення почесного консульства.

VII. Порядок оформлення, видачі, списання та знищення бланків посвідчення почесного консула

1. Прийом документів для здійснення акредитації та видача посвідчення почесного консула здійснюються протокольним підрозділом.

2. Оформлення бланків посвідчень здійснюється протокольним підрозділом з використанням інформаційних систем МЗС.

3. Списання оформлених та зіпсованих бланків посвідчення почесного консула здійснюється раз на місяць відповідною комісією МЗС.

4. Знищення зіпсованих бланків посвідчення, а також повернутих посвідчень здійснюється відповідною комісією МЗС раз на три місяці, про що складається відповідний акт.

Директор Департаменту

державного протоколу

М. Кастран

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

17 грудня 2021 року № 591

ЗРАЗОК

екзекватури почесного консула


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

17 грудня 2021 року № 591

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

екзекватури почесного консула

1. Екзекватура почесного консула іноземної держави в Україні друкується на аркуші формату А4 цупкого білого паперу з текстом світло-синього кольору та фоновим малюнком, який містить кольорову емблему МЗС.

2. Згори посередині друкується логотип Міністерства закордонних справ України та малий Державний Герб України.

3. Вгорі друкується такий текст:

перший рядок: великими літерами посередині гарнітурою Osnova MFA Cyrillic жирного накреслення розміром шрифту 16 -

«МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ»;

другий рядок: малими літерами з абзацу гарнітурою Osnova MFA Cyrillic жирного накреслення розміром шрифту 14 -

«цим засвідчує, що пан (пані) (ім’я та прізвище)» (прізвище друкується великими літерами);

третій рядок: малими літерами гарнітурою Osnova MFA Cyrillic курсивного накреслення розміром шрифту 14

«на підставі консульського патенту від (число, місяць, рік) та відповідно до статті 12 Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року визнаний(на) як Почесний консул (назва посади почесного консула).»;

четвертий рядок: з великої літери з абзацу гарнітурою Osnova MFA Cyrillic курсивного накреслення розміром шрифту 14 -

«Консульський округ, у межах якого пан (пані) (ім’я та прізвище) виконує функції Почесного консула, охоплює територію (назва області/областей).» (ім’я та прізвище друкується жирним накресленням);

п’ятий рядок: з великої літери з абзацу гарнітурою Osnova MFA Cyrillic курсивного накреслення розміром шрифту 14 -

«При виконанні функцій Почесного консула пан (пані) (ім’я та прізвище) користується усіма привілеями та імунітетами, передбаченими Главою 3 Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року.» (ім’я та прізвище друкується жирним накресленням).

4. Екзекватура підписується Міністром закордонних справ України та керівником структурного підрозділу з питань протоколу Міністерства закордонних справ України. Посади, імена та прізвища пишуться з використанням гарнітури Osnova MFA Cyrillic жирного курсивного накреслення розміром шрифту 14, за таким зразком:

«

Міністр

закордонних справ України

__________

(підпис)

_____________________

(Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Керівник структурного

підрозділу з питань протоколу

Міністерства закордонних

справ України

__________

(підпис)

_____________________

(Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

».

5. Підпис Міністра закордонних справ України скріплюється гербовою печаткою Міністерства закордонних справ України.

6. Унизу сторінки малими літерами без абзацу друкується:

гарнітурою Osnova MFA Cyrillic курсивного накреслення розміром шрифту 14 -

«місто Київ, ___ __________20___ року» (дата реєстрації екзекватури зазначається у форматі день - цифрами, місяць - словами, рік - цифрами);

гарнітурою Osnova MFA Cyrillic курсивного накреслення розміром шрифту 14 -

«№ ____» (зазначається реєстраційний номер екзекватури арабськими цифрами);

гарнітурою Osnova MFA Cyrillic курсивного накреслення розміром шрифту 12 -

«Ця екзекватура є дійсною з чинним посвідченням почесного консула, виданим Міністерством закордонних справ України».

Директор Департаменту

державного протоколу

М. Кастран

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

17 грудня 2021 року № 591

ЗРАЗОК

бланка посвідчення почесного консула


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

17 грудня 2021 року № 591

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка посвідчення почесного консула

1. Бланк посвідчення виготовляється у формі пластикової картки розміром 54 × 85,6 мм.

2. Бланк посвідчення відтворюється з використанням офсетного та ірисного офсетного друку.

3. На лицьовому боці бланка посвідчення розміщено:

1) у верхній лівій частині лицьового боку бланка посвідчення зображено логотип Міністерства закордонних справ України та малий Державний Герб України;

2) у верхній частині лицьового боку бланка посвідчення послідовно згори донизу надруковано «Міністерство закордонних справ України», «Департамент державного протоколу», «Ministry of Foreign Affairs of Ukraine», «Directorate General for State Protocol». Нижче надрукована горизонтальна лінія мікротексту «Міністерство закордонних справ України Департамент державного протоколу Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Directorate General for State Protocol»;

3) у лівій частині лицьового боку бланка посвідчення проходить вертикальна лінія жовтого кольору, на якій друкується знизу вверх «ПОСВІДЧЕННЯ ПОЧЕСНОГО КОНСУЛА», «HONORARY CONSUL IDENTIFICATION CARD»;

4) у нижній частині бланка посвідчення на жовтому фоні друкується cерія, позначена двома літерами «НС», та чотиризначний номер бланка посвідчення почесного консула;

5) сукупність паралельних сіток в правій частині посвідчення виконано із застосуванням фарби, що набуває свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

6) у правій частині бланка посвідчення надруковано зображення печатки Департаменту державного протоколу;

7) у нижній частині лицьового боку бланка посвідчення українською та англійською мовами надруковані назви полів:

«Стать/Sex», «Видане/Issued»;

«Дата народження / Date of birth», «Дійсне до / Expires».

4. На зворотному боці бланка посвідчення:

1) у верхній частині розташовано інформацію щодо передбачених привілеїв та імунітетів для пред’явника відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, українською та англійською мовами:

«Пред’явник цього посвідчення користується усіма привілеями та імунітетами, передбаченими Главою 3 Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року.»;

«The bearer of this identification card enjoys the privileges and immunities provided by the Chapter 3 of the Vienna convention on consular relations 1963.»;

2) у нижній частині бланка посвідчення надруковано інформацію щодо місця знаходження МЗС:

«Це посвідчення є власністю Міністерства закордонних справ України. Якщо ви його знайшли, просимо повернути за адресою: Україна, 01018, м. Київ, Михайлівська площа, 1; тел.: +38 044 238 15 47»;

«This identification card remains the property of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. If found please return to: 1, Mykhailivska square, Kyiv, 01018, Ukraine, tel.: +38 044 238 15 47».

На посвідченні прізвище, ім’я особи, назва посади особи зазначаються українською та англійською мовами.

Жіноча стать зазначається літерами «ж/f», чоловіча - «ч/m».

Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться крапка, роки - чотирма цифрами, яким передує крапка.

Якщо дату народження або якусь її частину не зазначено, проставляються відповідно «XX» - для дня чи місяця, «XXXX» - для року, «XX XX XXXX» - для дня, місяця і року.

Дата видачі та дата закінчення строку дії посвідчення зазначаються таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться крапка, роки - чотирма цифрами, яким передує крапка).

Бланк посвідчення оформлюється із застосуванням кольорового ретрансфертного термодруку з нанесенням захисного шару.

Директор Департаменту

державного протоколу

М. Кастран

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

17 грудня 2021 року № 591

ФОРМА

анкети почесного консула

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

17 грудня 2021 року № 591

ФОРМА

акредитаційної анкети почесного консула


Документи та файли

Сигнальний документ — f513397n179.docx
Сигнальний документ — f513397n177.docx
Сигнальний документ — f513397n178.docx
Сигнальний документ — f513397n175.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.01.2022 — 2022 р., № 1, стор. 70, стаття 15, код акта 109189/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 08.06.2021 № 234 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188". МЗС України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 17.05.2021 № 199 "Про затвердження Положення про забезпечення закордонних дипломатичних установ України службовими транспортними засобами". МЗС України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 02.07.2021 № 279 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.07.2021 № 293 "Про затвердження Порядку надання відпусток, здійснення відряджень та погодження приватних поїздок працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 10.11.2021 № 505 "Про внесення зміни до наказу Міністерства закордонних справ України від 06 жовтня 2021 року № 430". МЗС України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 06.10.2021 № 430 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про консульський збір України". МЗС України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 25.11.2021 № 539 "Про внесення змін до наказу МЗС від 05 лютого 2013 року № 41". МЗС України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 18. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 19. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -