<<
>>

ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 255 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

П О С Т А Н О В А

19.05.2011 N 255

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 червня 2011 р.

за N 692/19430

Про затвердження Змін до Інструкції

з оформлення органами Фонду

загальнообов'язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття

матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 11 Закону України "Про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття" ( 1533-14 ), пункту 14 Статуту Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття (далі - Фонд) та з метою приведення актів

правління Фонду у відповідність до вимог Кодексу України про

адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) правління

Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення органами Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття матеріалів про адміністративні

правопорушення, затвердженої постановою правління Фонду від

24.04.2003 N 196 ( z0382-03 ), зареєстрованої в Міністерстві

юстиції України 21.05.2003 за N 382/7703, що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного

опублікування.

Голова правління Фонду О.Шевчук

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови -

Голова ліквідаційної комісії

Державного комітету України

з питань регуляторної

політики та підприємництва Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

загальнообов'язкового

державного соціального

страхування України

на випадок безробіття

19.05.2011 N 255

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 червня 2011 р.

за N 692/19430

ЗМІНИ

до Інструкції з оформлення органами Фонду

загальнообов'язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття

матеріалів про адміністративні правопорушення

( z0382-03 )

1.

У розділі 2:

1.1. У пункті 2.5: в абзацах четвертому, восьмому, десятому слова "порушника" у

всіх відмінках замінити словами "особі, яка притягається до

адміністративної відповідальності" у відповідних відмінках; абзац п'ятий після слова "правопорушення" доповнити словами

", чи належить воно до триваючих правопорушень"; доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту: "Якщо особа притягується до адміністративної відповідальності

повторно протягом року, указуються дата вчинення попереднього

правопорушення, повне найменування органу, яким особа притягалася

до адміністративної відповідальності, стаття КУпАП ( 80731-10,

80732-10 ), вид адміністративного стягнення (розмір штрафу).". У зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий вважати

відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим; абзац п'ятнадцятий після слів "від підписання протоколу"

доповнити словами "або одержання копії протоколу".

1.2. Пункт 2.6 викласти у такій редакції: "2.6. Протокол складається у двох примірниках. Оригінал

протоколу надсилається посадовій особі, яка розглядатиме справу

про адміністративне правопорушення, а копія надсилається

рекомендованим листом або вручається особі, яка притягається до

адміністративної відповідальності, особисто. Про отримання одного

примірника протоколу особа, яка притягається до адміністративної

відповідальності, ставить особистий підпис, дату підпису та

зазначає своє прізвище, ім'я, по батькові. У разі відмови від

одержання копії протоколу про це робиться відповідна відмітка.".

2. У розділі 3:

2.1. Абзац шостий пункту 3.9 після слова "вчинені," доповнити

словами "чи належить правопорушення до триваючого,".

2.2. В абзаці першому пункту 3.12 слова "у разі сплати

правопорушником загальної суми недоїмки, пені та штрафу" замінити

словами "у тому числі у разі сплати правопорушником сум фінансових

санкцій (пені, штрафу), повернення коштів, використаних з

порушенням".

3. У додатку 1:

3.1. Слова "особу правопорушника" та "правопорушника"

замінити словами "особу, яка притягається до адміністративної

відповідальності" у відповідних відмінках;

3.2. Після абзацу одинадцятого доповнити додаток новим

абзацом дванадцятим такого змісту: "Чи притягувалася особа до адміністративної відповідальності

за аналогічні правопорушення, передбачені статтями 165-3, 188-23

КУпАП ( 80731-10 )". У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тридцятий вважати

відповідно абзацами дванадцятим - тридцять першим.

3.3. Абзац тридцятий після слова "Ознайомлений" доповнити

словами " ,копію протоколу отримав".

4. У додатку 2:

4.1. Абзац п'ятий після слів та цифр "керуючись

статтею 244-9" доповнити словами та цифрами ", пунктом 1

статті 284".

4.2. Абзац сьомий після слів "(прізвище, ім'я, по батькові,"

доповнити словом "місцепроживання".

5. У додатку 3:

5.1. Абзац четвертий після слів "КУпАП (необхідне

підкреслити)" доповнити словами та цифрами "керуючись

статтею 244-9, пунктом 3 статті 284 КУпАП ( 80732-10 ),".

5.2. В абзаці шостому слова "(прізвище та ініціали

порушника)" замінити словами "(прізвище, ініціали та місце

проживання порушника)".

5.3. Доповнити додаток новим абзацом такого змісту: "Ця постанова може бути оскаржена особою, щодо якої її

винесено, у порядку та строки, визначені пунктом 3 статті 288 та

статтею 289 КУпАП ( 80732-10 ).".

Заступник начальника юридичного

управління - начальник

відділу нормативно-правового

забезпечення

Державного центру зайнятості І.Савицька


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.06.2011 — 2011 р., № 46, стор. 153, стаття 1897, код акта 57141/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд соцстраху по безробіттю:

 1. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ від 31.01.2020 № 211 "ПОСТАНОВА". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 3. відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію. Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 31.08.2020 № 227 "Про затвердження Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 166 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 167 "Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 7. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 205 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 8. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 206 "Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 9. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 215 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 10. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 210 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 211 "Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків"". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 12. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14.10.2010 N 211 ( z1084-10 ) "ЗМІНИ до Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи ( z0245-09 )". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 227 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 році". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 223 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 222 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 241 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 242 "Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 266 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 267 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 257 "Про встановлення заохочувальних відзнак правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -