<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.01.2019 № 1 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019

Документ актуальний на 13.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.01.2019  № 1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 січня 2019 р.

за № 122/33093

Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 07 червня 2018 року № 850, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за № 782/32234, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І.

Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

Ю. Терентьєв

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

03 січня 2019 року № 1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 січня 2019 р.

за № 122/33093

ЗМІНИ

до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

1. Пункт 7 розділу I після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«нормативний обсяг активів - мінімальний обсяг прийнятних активів, необхідний страховику з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів, який визначається окремо для кожного такого нормативу у порядку, встановленому цим Положенням;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим.

2. У розділі II:

1) підпункт 14 пункту 2 викласти у такій редакції:

«14) дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок розміщення грошових коштів страховика в гарантійних фондах асистанських компаній виключно з метою гарантування медичного обслуговування клієнтів страховика в медичних закладах відповідно до договорів страхування в разі настання страхових випадків в обсязі не більше 3 % нормативного обсягу активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу;»;

2) пункт 5 доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) активи, щодо справедливої та/або балансової вартості яких аудитор відповідно до аудиторського звіту щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) не зміг отримати достатні аудиторські докази (не зміг підтвердити вартість, за якою актив визнаний у балансі страховика) та/або отримав достатні аудиторські докази і дійшов висновку про викривлення справедливої та/або балансової вартості таких активів. Активи, зазначені у цьому підпункті, будуть віднесені до прийнятних активів після підтвердження аудитором їх справедливої та/або балансової вартості з дати такого підтвердження.

3. Абзац перший пункту 2 розділу III викласти у такій редакції:

«2. Нормативний обсяг активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, може бути зменшений на розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі не більше:».

4. Абзац перший розділу IV викласти у такій редакції:

«Норматив платоспроможності та достатності капіталу власника істотної участі - сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу відповідно до розділу III цього Положення, збільшеного на величину, що визначається у такому порядку:»

5. У розділі V:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Норматив ризиковості операцій - сума прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації, встановленим у пунктах 2-6 цього розділу, яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активів, що визначається як розмір страхових резервів, які розраховуються відповідно до законодавства.

Нормативний обсяг активів, який визначається з метою дотримання нормативу ризиковості операцій, може бути зменшений на розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі не більше:

5 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій - для страховика, що здійснює страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути враховані у такому розмірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації резерву нетто-премій;

20 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій - для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя.»;

2) у пункті 2:

в абзаці першому підпункту 1 слова «грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади на вимогу» замінити словами «грошові кошти на поточних рахунках, банківські вклади (депозити) на вимогу та банківські вклади (депозити), істотною умовою яких є право страховика повернути (зняти) кошти, розміщені на такому депозиті, протягом строку дії договору»;

у підпункті 2 слова «в тому числі банківські вклади на вимогу» замінити словами «крім зазначених у підпункті 1 цього пункту».

6. Пункт 1 розділу VI викласти у такій редакції:

«1. Норматив якості активів - сума активів, що визначені пунктом 2 цього розділу як низькоризикові активи, яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активів, який визначається:

1) для страховика, що здійснює страхування життя,- у розмірі 40 відсотків страхових резервів;

2) для страховика, що здійснює страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя:

якщо страховик здійснює страхування хоча б за одним з видів обов’язкового страхування,- у розмірі 40 відсотків страхових резервів;

якщо страховик здійснює страхування тільки за видами добровільного страхування,- у розмірі 20 відсотків страхових резервів.».

Начальник управління

методології державного

нагляду на ринках

фінансових послуг

департаменту державного

регулювання та методології

нагляду на ринках

фінансових послуг

В. Кобець


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.03.2019 — 2019 р., № 18, стор. 109, стаття 629, код акта 93553/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацкомфінпослуг:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25.02.2020 № 359 "Про внесення змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.04.2020 № 704 "Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 654 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31 березня 2006 року № 5555". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 655 "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 923 "Про внесення змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11.06.2020 № 1320 "Про внесення зміни до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2010 року № 969". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.05.2020 № 892 "Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 925 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.01.2019 № 24 "Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24.01.2019 № 102 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2019 № 379 "Про внесення змін до Додаткових вимог до договорів страхування життя". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2019 № 538 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 06.06.2019 № 1031 "Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22 грудня 2015 року № 3378". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.07.2019 № 1280 "Про внесення змін до Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1386 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 лютого 2014 року № 292". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1387 "Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29.08.2019 № 1606 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30.05.2019 № 980 "Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.10.2019 № 1992 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 08.08.2019 № 1511 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -