<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 655 "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020

Документ актуальний на 19.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.04.2020  № 655

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 травня 2020 р.

за № 481/34764

Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668, що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О.В.

Голова Комісії

І.

Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Ю. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

09 квітня 2020 року № 655

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 травня 2020 р.

за № 481/34764

ЗМІНИ

до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. У пункті 1.3 розділу 1:

1) абзац третій викласти у такій редакції:

"непродуктивні активи - активи кредитної спілки за їх балансовою вартістю, які забезпечують діяльність кредитної спілки, але не дають доходу, а саме: нематеріальні активи, основні засоби, запаси, товари, дебіторська заборгованість за розрахунками, готівка в касі, інші активи, що не приносять доходу кредитній спілці;";

2) абзаци четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;

3) абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"прострочений договір кредиту - це договір кредиту, за яким членом кредитної спілки на дату визначення простроченості повністю або частково не виконано зобов'язання в строки та обсягах, встановлених умовами договору кредиту, щодо повернення основної суми кредиту та/або сплати процентів за кредитом;";

4) абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

5) абзац шостий викласти у такій редакції:

"безнадійний кредит - це прострочений кредит, за яким є документальне підтвердження про неможливість стягнення; кредит, за яким минув строк позовної давності; прострочений кредит, за яким кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про визнання кредиту безнадійним; кредит, за яким прострочення перевищує 12 місяців, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним;".

2. У пункті 2.6 розділу 2:

1) абзац шостий викласти у такій редакції:

"звітні дані про розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитної спілки (додаток 5);";

2) доповнити пункт новими абзацами одинадцятим - тринадцятим такого змісту:

"звітні дані про залишки зобов'язань за кредитами десяти членів кредитної спілки (додаток 10);

звітні дані про залишки зобов'язань за кредитними договорами пов'язаних з кредитною спілкою особами (додаток 11);

звітні дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами (додаток 12).".

3. У розділі 3:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"Форми звітних даних заповнюються кредитними спілками відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог до формування резерву забезпечення покриття втрат за неповерненими позиками, встановлених Положенням про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19 вересня 2019 року № 1840, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за № 1186/34157 (далі - Положення). Складові капіталу відображаються відповідно до Закону України "Про кредитні спілки". Кредитна спілка зобов'язана забезпечити достовірність, повноту та правильність складання звітності.";

2) доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"У рядку "Кількість територіально-адміністративних одиниць України, у яких розташовані відокремлені підрозділи кредитної спілки" (додаток 1) "Загальна інформація про кредитну спілку" наводиться інформація про кількість окремих адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, в яких знаходяться відокремлені підрозділи кредитної спілки, крім адміністративно-територіальної одинці, в якій знаходиться кредитна спілка згідно з її місцезнаходженням. ";

3) у пункті 3.1:

у підпункті 3.1.2:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"У рядку 063 "Внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки" відображається загальна сума коштів, що внесена кредитною спілкою до капіталу об'єднаної кредитної спілки. У рядку 064 "Додаткові пайові внески до об'єднаної кредитної спілки" відображається сума коштів внесена кредитною спілкою до капіталу об'єднаної кредитної спілки у вигляді додаткових пайових внесків.";

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"У рядку 060 "Загальна сума фінансових інвестицій" відображається сума рядків 061, 062, 063, 065, 066.";

абзац третій підпункту 3.1.3 викласти у такій редакції:

"У рядку 080 "Пайовий капітал" наводиться інформація щодо формування і повернення пайового капіталу кредитної спілки. Рядки 081, 082 є деталізацією пайового капіталу за джерелами формування. У рядку 081 наводиться сума обов'язкових пайових внесків членів кредитної спілки. У рядку 082 наводиться сума додаткових пайових внесків, уключаючи додаткові пайові внески, які були внесені членами кредитної спілки до її пайового капіталу за рішенням загальних зборів кредитної спілки з метою його збільшення. У рядку 083 відображається кількість членів кредитної спілки, які мають додаткові пайові внески на початок звітного періоду, кількість членів кредитної спілки, які вносили додаткові пайові внески протягом звітного періоду, кількість членів кредитної спілки, яким повертались додаткові пайові внески протягом звітного періоду, кількість членів кредитної спілки, які мають додаткові пайові внески на кінець звітного періоду. Одиниці, які використовуються в рядку 083: кількість чоловік.";

у підпункті 3.1.3:

абзац шостий викласти у такій редакції:

"У рядку 110 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), у тому числі розподілений (погашені збитки)" відображається використання нерозподіленого доходу (прибутку) за підсумками фінансового року на потреби, визначені рішенням загальних зборів кредитної спілки. Наявні у кредитної спілки збитки наводяться у дужках.";

у підпункті 3.1.6:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"У рядку 3 "Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами" відображається кількість членів спілки, які на звітну дату мають один та більше діючих договорів кредиту, уключаючи прострочені, в тому числі безнадійні кредити.";

4) у пункті 3.2:

підпункт 3.2.1 викласти у такій редакції:

"3.2.1. Відображення активів кредитної спілки

Графи 3 та 4 відображають відповідно дані на початок та кінець звітного періоду.

У рядку 010 "Кредити, надані членам кредитної спілки та кредитним спілкам" проставляється загальна сума заборгованості за кредитами, наданими членам кредитної спілки та іншим кредитним спілкам, у тому числі заборгованість за простроченими кредитами, крім заборгованості за безнадійними кредитами та заборгованості за нарахованими, але несплаченими процентами.

У рядку 020 "Заборгованість за простроченими кредитами, наданими членам кредитної спілки та кредитним спілкам" проставляється сума заборгованості за простроченими кредитами, крім безнадійних та заборгованості за нарахованими, але несплаченими процентами.

У рядку 021 "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок" проставляється сума сформованого в кредитній спілці резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за кредитами (крім безнадійних та заборгованості за нарахованими, але несплаченими процентами), наданими членам кредитної спілки та іншим кредитним спілкам у дужках, оскільки сума сформованого в кредитній спілці резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок зменшує суму її активів. Значення рядка 021 дорівнює різниці між загальною сумою сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок та розміру резерву, відображеного в рядках 110 та 130.

У рядку 030 "Фінансові інвестиції, у тому числі" проставляється загальна сума коштів кредитної спілки, розміщених на депозитних рахунках в банках, внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці, капіталу об'єднаної кредитної спілки, розміщених у державних цінних паперах, та інше.

У рядку 040 "Грошові кошти на депозитних рахунках у банківських установах на строк, що не перевищує одного року" відображається сума грошових коштів кредитної спілки, розміщених на депозитних рахунках у банківських установах на строк, що не перевищує одного року, які може бути вільно реалізовано на будь-яку дату, а також ті, які підлягають погашенню протягом наступних 12 місяців або без визначеного строку погашення.

У рядку 041 "Внески (вклади) на депозитні рахунки до об'єднаної кредитної спілки на строк, що не перевищує одного року" відображається сума грошових коштів кредитної спілки, розміщених у вигляді внесків (вкладів) на депозитні рахунки до об'єднаної кредитної спілки на строк, що не перевищує одного року, які може бути вільно реалізовано на будь-яку дату, а також ті, які підлягають погашенню протягом наступних 12 місяців або без визначеного строку погашення.

У рядку 050 "Державні цінні папери" відображається сума грошових коштів кредитної спілки, розміщених в державних цінних паперах, придбаних згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004 року № 2739 "Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2004 року за № 1444/10043.

У рядку 051 "Додаткові пайові внески до об'єднаної кредитної спілки" відображається сума грошових коштів кредитної спілки, внесених в об'єднану кредитну спілку у формі додаткових пайових внесків.

У рядку 060 "Інші продуктивні активи, у тому числі" наводиться сума інших продуктивних активів, що не знайшли відображення у попередніх статтях першого розділу активу.

У рядку 061 "Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій" проставляється сума грошових коштів, внесених до спільних фінансових фондів, створених з метою підтримки ліквідності кредитних спілок асоціаціями кредитних спілок, на зворотній основі, у разі якщо умови формування цих фондів передбачають нарахування на ці грошові кошти процентів.

У рядку 070 "Усього за розділом I" проставляється загальна сума продуктивних активів на початок і на кінець періоду. При розрахунку значення рядка 070 дані рядка 020 не враховуються.

У рядку 081 "Готівкові грошові кошти" проставляється залишок грошових коштів кредитної спілки в касі.

У рядку 082 "Грошові кошти на поточних рахунках у банківських установах" проставляється залишок грошових коштів кредитної спілки на поточному рахунку у банківських установах.

У рядку 090 "Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи" відображається залишкова вартість наявних основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, а також - первісна вартість придбаних основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що не введені в експлуатацію.

У рядку 100 "Заборгованість за нарахованими, але несплаченими процентами" відображається сума заборгованості за нарахованими, але не сплаченими процентами за кредитами, у тому числі за безнадійними, наданими членам кредитної спілки та кредитним спілкам.

У рядку 110 "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок" проставляється сума сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок по нарахованим процентам за кредитами, у тому числі за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки та кредитним спілкам у дужках, оскільки сума сформованого в кредитній спілці резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок зменшує суму її активів. Значення рядка 110 дорівнює різниці між загальною сумою сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок та розміру резерву, відображеного в рядках 021 та 130.

У рядку 120 "Заборгованість за безнадійними кредитами" проставляється загальна сума заборгованості за кредитами, наданими членам кредитної спілки та іншим кредитним спілкам, що віднесені до категорії безнадійних.

У рядку 130 "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок" проставляється сума сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за кредитами, наданими членам кредитної спілки та іншим кредитним спілкам, що віднесені до категорії безнадійних у дужках, оскільки сума сформованого в кредитній спілці резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок зменшує суму її активів. Значення рядка 130 дорівнює різниці між загальною сумою сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок та розміру резерву, відображеного в рядках 021 та 110.

У рядку 140 "Інші непродуктивні активи, у тому числі" відображаються дані про непродуктивні активи, які не знайшли відображення у попередніх рядках (у тому числі, сума витрат, зазнаних у звітному періоді, але які підлягають віднесенню до витрат майбутніх звітних періодів; сума нарахованих, але не отриманих доходів від коштів, розміщених у фінансових інвестиціях; сума грошових коштів, внесених до спільних фінансових фондів, створених з метою підтримки ліквідності кредитних спілок асоціаціями кредитних спілок, на зворотній основі, у разі якщо умови формування цих фондів не передбачають нарахування на ці грошові кошти процентів тощо), зменшені на суму сформованого резерву сумнівних боргів.

Кредити, справи за якими передано до суду, та кредити, за якими прийняте рішення суду, у рядку 140 не відображаються.

У рядку 141 "Резерв сумнівних боргів" проставляється сума сформованого резерву сумнівних боргів у дужках, оскільки сума сформованого у кредитній спілці резерву сумнівних боргів зменшує суму активів.

У рядку 150 "Усього за розділом II" проставляється загальна сума непродуктивних активів.

За рядком 160 "Активи всього" проставляється сума продуктивних і непродуктивних активів разом. ";

абзац дванадцятий підпункт 3.2.2 викласти у такій редакції:

"У рядку 300 "Нерозподілений дохід (непокритий збиток)" відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку звітного періоду, яка відповідає сумі "Нерозподіленому прибутку (непокритому збитку)" "Звіту про фінансовий стан";

5) пункт 3.3 викласти у такій редакції:

"3.3. Звітні дані про доходи та витрати (додаток 4)

3.3.1. Визначення доходу

У рядку 010 "Нараховані проценти за кредитами, що надані членам кредитної спілки" та в рядку 020 "Нараховані проценти за кредитами, що надані кредитним спілкам" проставляються відповідно суми процентів за кредитами, нараховані у звітному періоді. Вони визначаються як дебетовий оборот за звітний період за рахунками, передбаченими для обліку нарахування та погашення процентів за наданими кредитами. Проценти, сплачені авансом, до цього рядка не включаються.

У рядку 030 "Нараховані доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках" та рядку 040 "Нараховані проценти на внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці" проставляються суми процентів, нараховані від розміщення коштів кредитної спілки на депозитних рахунках у банку і об'єднаній кредитній спілці, відповідно.

У рядку 050 "Нараховані доходи від участі в капіталі кооперативного банку" та рядку 060 "Нарахована плата (проценти) на внески в капітал об'єднаної кредитної спілки" проставляються суми доходів, нараховані від участі кредитної спілки в капіталі кооперативного банку і об'єднаної кредитної спілки, відповідно.

У рядку 070 "Нараховані доходи від державних цінних паперів" проставляється сума доходів, нарахованих від розміщення коштів у державних цінних паперах.

У рядку 080 "Інші нараховані процентні доходи" проставляється сума інших нарахованих процентних доходів, що не знайшли відображення в попередніх рядках.

У рядку 090 "Загальна сума нарахованих процентних доходів" проставляється загальна сума доходу кредитної спілки, нарахованого протягом звітного періоду у вигляді процентів. Рядок 090 є сумою рядків 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080.

У рядку 100 "Нараховані штрафи, пені" проставляється сума нарахованих штрафів та пені.

У рядку 110 "Інші непроцентні доходи" проставляються суми інших доходів, нарахованих кредитною спілкою протягом звітного періоду.

У рядку 111 "Зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок" відображається сума доходу, нарахованого протягом звітного періоду від зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок.

У рядку 112 "Доходи від операційних курсових різниць" відображаються доходи, нараховані від операційних курсових різниць.

У рядку 120 "Усього доходів" проставляється загальна сума доходу, нарахованого протягом звітного періоду, яка є сумою рядків 090, 100 та 110.

3.3.2. Відображення витрат

У рядку 130 "Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки" проставляється сума процентів за внесками (вкладами) на депозитних рахунках, нарахованих протягом звітного періоду. Вона визначається як кредитовий оборот за звітний період за рахунком, передбаченим для обліку нарахованих та виплачених процентів на внески (вклади) членів кредитної спілки. Нарахування процентів за внесками (вкладами) на депозитні рахунки здійснюється на кінець кожного місяця незалежно від умов договору.

У рядку 140 "Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок", у рядку 150 "Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об'єднаної кредитної спілки" та рядку 160 "Нараховані проценти за кредитами, отриманими від банків та за іншими зобов'язаннями перед юридичними особами" проставляється сума нарахованих процентів за кредитами, отриманими від кредитних спілок, об'єднаної кредитної спілки, банків та коштів, залучених від інших кредитних установ та інших юридичних осіб, відповідно.

У рядку 170 "Нарахована плата (проценти) на додаткові пайові внески" проставляється сума нарахованої протягом звітного періоду плати (процентів) на додаткові пайові внески членів кредитної спілки.

У рядку 180 "Витрати, пов'язані із залученням коштів" проставляється загальна сума нарахованих процентів, які підлягають сплаті кредитною спілкою. Рядок 180 є сумою рядків 130, 140, 150, 160, 170.

У рядку 190 "Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках" проставляється сума нарахованих протягом звітного періоду платежів до страхової компанії із страхування кредитів та внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках на умовах, визначених відповідним договором.

У рядку 200 "Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів" проставляється сума витрат на утримання персоналу, на нарахування збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування та витрат на матеріальну допомогу працівникам спілки тощо.

У рядку 210 "Інші операційні витрати" проставляється сума операційних витрат, зазнаних кредитною спілкою протягом звітного періоду. До складу інших операційних витрат включаються: офісні витрати (канцтовари тощо), витрати на оренду приміщення (орендна плата, плата за телефон, комунальні послуги тощо), витрати на рекламу, витрати на обслуговування техніки та іншого офісного обладнання, оплата юридичних, аудиторських і інших послуг, необхідних кредитній спілці для її діяльності, сума нарахованого протягом звітного періоду зносу необоротних активів. У рядку 211 відображаються витрати кредитної спілки на здійснення благодійної діяльності. У рядку 212 "Втрати від операційних курсових різниць" відображаються втрати, зазнані від операційних курсових різниць.

У рядку 220 "Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій" проставляється сума відрахувань до спільних фінансових фондів, метою формування яких є фінансове оздоровлення кредитних спілок та інші цілі.

У рядку 230 "Витрати на формування резерву сумнівних боргів" проставляється сума нарахованих витрат на формування резерву сумнівних боргів протягом звітного періоду.

У рядку 240 "Інші витрати" відображаються суми нарахованих інших витрат, пов'язаних з діяльністю кредитної спілки.

У рядку 250 "Загальна сума операційних витрат" проставляється сума операційних витрат, яка визначається як сума рядків 190, 200, 210, 220, 230, 240.

У рядку 260 "Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок" проставляються суми витрат на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за простроченими та безнадійними кредитами та на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за нарахованими процентами за простроченими та безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки.

У рядку 270 "Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитними спілками" проставляються суми витрат на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за простроченими та безнадійними кредитами та на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за нарахованими процентами за простроченими та безнадійними кредитами, наданими кредитним спілкам.

У рядку 280 "Усього витрат" проставляється загальна сума витрат, зазнаних кредитною спілкою за звітний період, яка визначається як сума рядків 250, 260, 270.

У рядку 290 "Фінансовий результат" відображається результат діяльності кредитної спілки за звітний період, який визначається як різниця рядків 120 та 280. Сума збитку проставляється зі знаком "-".

У рядку 300 "Податок на прибуток нарахований" проставляється сума нарахованого податку на прибуток.

У рядку 310 "Формування резервного капіталу" проставляється частка доходу, яка протягом року була спрямована на формування резервного капіталу.

У рядку 320 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" проставляється сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку звітного періоду, який визначається відніманням з рядка 290 рядків 300 та 310.";

6) пункт 3.4 викласти у такій редакції:

"3.4. Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (додаток 5).

Ця звітна форма містить інформацію про формування кредитними спілками резерву у зв'язку зі знеціненням (зменшенням корисності) їх активів, складовою якого є резерв забезпечення покриття втрат (далі - РЗПВ), з метою покриття втрат від неповернення кредитів унаслідок реалізації кредитного ризику відповідно до вимог, визначених Положенням.

У рядках 010 - 060 графи 3 проставляється кількість прострочених кредитних договорів за рівнем прострочення.

У рядках 010 - 060 графи 4 проставляються суми залишків зобов'язань за тілом прострочених кредитних договорів за рівнем прострочення.

У рядках 010 - 060 графи 5 проставляються суми залишків зобов'язань за нарахованими процентами за кредитними договорами за рівнем прострочення.

У рядку 070 граф 3 - 7 проставляється інформація за кредитними договорами, що віднесені до категорії безнадійних.

У рядках 010 - 080 графи 6 проставляється сума необхідного РЗПВ станом на початок звітного періоду (скоригована на значення показника коефіцієнта покриття боргу) починаючи зі звітних даних за перше півріччя 2020 року відповідно до розрахунку необхідного РЗПВ станом на 01 квітня 2020 року.

У рядках 010 - 080 графи 7 проставляється сума необхідного РЗПВ станом на звітну дату (скоригована на значення показника коефіцієнта покриття боргу).

Дані рядка 080 є підсумовуючими для граф 3 - 7 рядків 010 - 060.

Інформація до граф 3 - 5, 7 цієї форми вноситься станом на звітну дату.";

7) у пункті 3.5:

абзаци четвертий викласти у такій редакції:

"У графі 5 рядків 010, 011 - 015 наводиться інформація про кількість кредитів за цілями в кредитному портфелі та в графі 6 - про суму кредитів у грошовому вимірі станом на кінець кварталу (року), ураховуючи прострочені, в тому числі безнадійні кредити.";

абзаци сьомий викласти у такій редакції:

"У графах 10 та 11 наводиться інформація щодо прострочених кредитів рівень прострочення яких складає понад 90 днів.";

8) у пункті 3.7:

абзаци восьмий - десятий викласти у такій редакції:

"У графі 4 рядків 102, 103, 104 (1002, 1003, 1004) та інших відображається сума кредитів, наданих членам кредитної спілки через касу чи поточний рахунок.

У графі 5 рядків 102, 103, 104 (1002, 1003, 1004) та інших відображається сума сплачених (повернених) кредитів, наданих членам кредитної спілки, через касу чи поточний рахунок.

У графі 6 рядків 102, 103, 104 (1002, 1003, 1004) та інших відображається залишок кредитів, наданих членам кредитної спілки, на кінець звітного періоду за відповідними відокремленими підрозділами.";

абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий викласти у такій редакції:

"У графі 4 рядків 202, 203, 204 (2002, 2003, 2004) та інших відображається сума залучених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через касу чи поточний рахунок.

У графі 5 рядків 202, 203, 204 (2002, 2003, 2004) та інших відображається сума повернених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через касу чи поточний рахунок.

У графі 6 рядків 202, 203, 204 (2002, 2003, 2004) та інших відображається залишок внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на кінець звітного періоду за відповідними відокремленими підрозділами.";

9) пункт 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8. Звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (додаток 9).

У графі 3 рядка 010 наводиться інформація про кількість договорів про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, укладені кредитною спілкою з її членами за звітний період.

У графі 3 рядка 020 наводиться інформація про суму в грошовому еквіваленті, на яку укладено кредитною спілкою з її членами договори про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки за звітний період.

У графі 3 рядка 030 наводиться інформація про розмір середньозваженої процентної ставки за укладеними кредитною спілкою з її членами договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки за звітний період.

У графі 4 рядка 010 наводиться інформація про кількість (усього) договорів про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, за якими на кінець звітного періоду кредитна спілка має зобов'язання, у тому числі зобов'язання, за якими не виконані вимоги щодо їх виконання.

У графі 4 рядка 020 наводиться інформація про суму в грошовому еквіваленті (усього) зобов'язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, за якими на кінець звітного періоду кредитна спілка має зобов'язання, у тому числі зобов'язання, за якими не виконані вимоги щодо їх виконання.

Дані графи 4 рядка 020 збігаються з даними графи 6 рядка 120 додатка 2, графи 4 рядка 170 додатка 3 та графи 6 рядка 200 або 2000 додатка 8.

У графі 4 рядка 030 наводиться інформація про розмір середньозваженої процентної ставки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, за якими на кінець звітного періоду кредитна спілка має зобов'язання, у тому числі, за якими існують невиконані вимоги щодо їх виконання.

У графі 5 рядків 010 та 020 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті (усього) зобов'язань кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, строк виконання за якими настав на кінець звітного періоду.

У графі 5 рядка 030 наводиться інформація про розмір середньозваженої процентної ставки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки за якими кредитна спілка має зобов'язання, строк виконання за якими настав станом на кінець звітного періоду.

У графі 6 рядків 010 та 020 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті (усього) невиконаних вимог за зобов'язаннями кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки на кінець звітного періоду.

Графа 6 рядків 010 та 020 є підсумком граф 7, 8 рядків 010, 020.

У графі 6 рядка 030 наводиться інформація про розмір середньозваженої процентної ставки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки за якими кредитна спілка має зобов'язання, за якими не виконано вимоги за зобов'язаннями станом на кінець звітного періоду.

У графі 7 рядків 010 та 020 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті невиконаних до 30 календарних днів вимог за зобов'язаннями кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки на кінець звітного періоду (з дати отримання вимоги).

У графі 8 рядків 010 та 020 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті невиконаних протягом 30 і більше календарних днів вимог за зобов'язаннями кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки на кінець звітного періоду (з дати отримання вимоги).

У графі 8 рядка 040 наводиться інформація про питому вагу невиконаних протягом 30 і більше календарних днів вимог щодо виконання зобов'язань кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки (результат від ділення графи 8 на графу 6 рядка 020, у процентах).

Розрахунок середньозваженої процентної ставки за укладеними кредитною спілкою з її членами договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки здійснюється виходячи з річної процентної ставки на суму внеску (вкладу) на момент укладення договору.";

10) доповнити розділ новими пунктами 3.9 - 3.11 такого змісту:

"3.9. Звітні дані про залишки зобов'язань за кредитами десяти членів кредитної спілки (додаток 10).

Ця звітна форма містить інформацію щодо залишку зобов'язань за кредитними договорами, укладеними кредитною спілкою з десятьма членами кредитної спілки з найбільшими такими залишками до загальної суми зобов'язань за усіма кредитними договорами.

У графі 2 зазначається інформація, яка дозволяє ідентифікувати таку особу (наприклад, порядковий номер члена кредитної спілки в реєстрі) відповідно до програмного забезпечення, яке використовує кредитна спілка для обліку фізичних осіб, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

У графі 3 зазначається інформація про загальну кількість кредитних договорів, укладених з десятьма членами кредитної спілки з найбільшими залишками за такими кредитними договорами до загальної суми зобов'язань за усіма кредитними договорами кредитної спілки.

У графах 4 та 5 наводиться інформація про загальну суму залишків зобов'язань за основною сумою кредиту та нарахованими процентами відповідно за кредитними договорами, зазначеними у графі 3.

У графах 6 та 7 наводиться інформація про кількість пролонгованих кредитних договорів та загальну суму залишків зобов'язань за ними (основна сума кредиту та нараховані проценти) відповідно.

У графах 8 та 9 наводиться інформація щодо кількості прострочених кредитних договорів (прострочення понад 30 календарних днів) та загальної суму залишків зобов'язань за ними (основна сума кредиту та нараховані, але не сплачені проценти) відповідно.

У графах 10 - 12 наводиться інформація щодо сум необхідного та фактично сформованого резервів забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за сумами залишків зобов'язань (по простроченим кредитним договорам), зазначеними у графі 9.

Інформація вноситься до цієї форми станом на звітну дату.

Рядок "Усього" є підсумковим для граф 3 - 12.

3.10. Звітні дані про залишки зобов'язань за кредитними договорами пов'язаних з кредитною спілкою осіб (додаток 11).

Ця звітна форма містить інформацію щодо залишку зобов'язань за кредитними договорами, укладеними кредитною спілкою з її членами, які відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" є пов'язаними особами.

У графі 2 зазначається інформація, яка дозволяє ідентифікувати таку особу (наприклад, порядковий номер члена кредитної спілки в реєстрі) відповідно до програмного забезпечення, яке використовує кредитна спілка для обліку фізичних осіб, з дотриманням законодавства про захист персональних даних.

У графі 3 зазначається інформація про загальну кількість кредитних договорів, укладених кредитною спілкою з пов'язаними особами.

У графах 4 та 5 наводиться інформація про загальну суму залишків зобов'язань за за основною сумою кредиту та нарахованими процентами відповідно за кредитними договорами, зазначеними у графі 3.

У графах 6 та 7 наводиться інформація про кількість пролонгованих кредитних договорів та загальну суму залишків зобов'язань за ними (основна сума кредиту та нараховані проценти) відповідно.

У графах 8 та 9 наводиться інформація щодо кількості прострочених кредитних договорів (прострочення понад 30 календарних днів) та загальної суму залишків зобов'язань за ними (основна сума кредиту та нараховані, але не сплачені проценти) відповідно.

У графах 10 - 12 наводиться інформація щодо сум необхідного та фактично сформованого резервів забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за сумами залишків зобов'язань (по простроченим кредитним договорам), зазначеними у графі 9.

Інформація вноситься до цієї форми станом на звітну дату.

Рядок "Усього" є підсумковим для граф 3 - 12.

3.11. Звітні дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами (додаток 12).

Ця звітна форма містить інформацію щодо порядку розрахунку кредитними спілками фінансових нормативів та показників вимог, що обмежують їхні ризики за операціями з фінансовими активами, визначених Положенням (далі - нормативи).

Для розрахунку нормативів, зазначених у цій звітній формі, застосовуються дані показників звітності станом на кінець звітного періоду, якщо інше не визначено цією формою.

Показники із звітних даних, що використовуються для розрахунку нормативів у цій звітній формі необхідно перевести з грн. в тис. грн. використовуючи метод округлення.

1. Нормативи достатності капіталу:

1.1. Норматив фінансової стійкості (К1).

Розраховується відповідно до Закону України "Про кредитні спілки".

1.2. Норматив достатності капіталу (К2).

Рядок 067 заповнюється у разі наявності інших ніж визначені в рядках 065 та 066 зворотних внесків членів кредитної спілки, що включаються до капіталу та відносно яких у кредитної спілки є зобов'язання щодо їх повернення відповідно до закону (крім обов'язкових пайових членських внесків).

У рядках 0691 - 0692 кредитна спілка відображає суми резервів забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, сформованих відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Рядок 0694 заповнюється відповідно до Положення щодо розміру відсотка позитивної різниці між РЗПВ, що включається до розміру основного капіталу.

1.3. Норматив "Буфер запасу капіталу (Б)".

У рядок 093 вноситься інформація про кількість окремих адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, в якій знаходяться відокремлені підрозділи кредитної спілки, крім адміністративно-територіальної одинці, в якій знаходиться кредитна спілка згідно з її місцезнаходженням.

У рядок 094 вноситься інформація залежно від значення, визначеного Положенням, для розрахунку буферу запасу (Б1).

У рядок 092 вноситься інформація залежно від значення, визначеного Положенням, для розрахунку буферу запасу (Б2).

У рядку 083 заповнюється "так" якщо значення рядка 081 більше або дорівнює нулю, якщо менше нуля - "ні".

3. Норматив запасу ліквідності (К5).

Рядок 173 заповнюється "так", якщо різниця між прийнятними активами кредитної спілки та розрахунковим запасом ліквідності - позитивна (більше ніж 0). В інакшому випадку зазначається "ні".

У рядках 181 та 182 кредитна спілка відображає суми грошових коштів, розмішених на поточних і депозитних рахунках у банківських установах та внески (вклади) на депозитні рахунки до об'єднаної кредитної спілки на строк, що не перевищує одного року, які може бути вільно реалізовано на будь-яку дату, а також ті, які підлягають погашенню протягом наступних 12 місяців або без визначеного строку погашення та - у вигляді додаткових пайових внесків до об'єднаної кредитної спілки за виключенням тієї їх частини, використання якої обмежено.

У рядку 184 "Активи, використання яких обмежено" відображається сума активів (залишки коштів на депозитних рахунках в банках, внесків (вкладів) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці, пайові внески в об'єднаній кредитній спілці, тощо), які є забезпеченням та/або підставою (пайові внески в об'єднану кредитну спілку) отримання кредиту в банку, об'єднаній кредитній спілці чи іншій фінансовій установі, залишки коштів на депозитних рахунках в банках та об'єднаній кредитній спілці, розміщених за довгостроковими договорами вкладу. Також в цей рядок включаються активи, розміщені у банківських установах, що не мають відповідної ліцензії на право роботи із вкладами громадян.

4. Дотримання вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

4.1. Обмеження розміру кредиту, наданого одному члену кредитної спілки.

У формі 4.1 "Обмеження розміру кредиту, наданого одному члену кредитної спілки" зазначається інформація тільки про ті договори кредиту, які були укладені в звітному кварталі та за якими були видані кредити в тому ж кварталі. Якщо договір кредиту укладався в звітному кварталів, але кредит за таким договором буде виданий в наступному звітному періоді, то інформація про такі договори зазначається в тих звітних кварталах, коли такі кредити були фактично видані.

Рядок 202 заповнюється "так", якщо в рядку 201 значення "0", заповнюється "ні", якщо значення в рядку 201 більше 0.

Якщо значення рядка 201 рівне 0, то у рядку 210 граф 2 та 4 проставляється "-" та "0" відповідно.

В графі 1 рядку 210 зазначається інформація про договір кредиту, укладений в звітному кварталі, за яким видано найбільший за розміром кредит (зазначається номер такого договору кредиту/дата його укладання/дата видачі кредиту).

У графі 4 рядку 210 зазначається інформація про розмір кредиту за таким договором.

У графі 4 рядку 211 зазначається розмір капіталу кредитної спілки, визначений на кінець робочого дня, що передує даті проведення відповідної господарської операції, а саме видачі кредиту, інформація про який, зазначена у графі 1 рядку 210.

В рядку 220 "Примітки" розкривається інформація про всі договори, інформація про які зазначена в рядку 201, а саме: номер такого договору кредиту, дата його укладання, дата видачі кредиту, розмір виданого кредиту, а також розмір капіталу кредитної спілки, визначений на кінець робочого дня, що передує даті проведення відповідної господарської операції. Також кредитна спілка надає пояснення щодо причин, які призвели до порушення вимоги, а також заходи вчинені кредитною спілкою для попередження таких порушень у майбутньому.

4.2. Обмеження розміру зобов'язання перед одним членом

В рядку 240 "Примітки" розкривається інформація про членів кредитної спілки, зобов'язання перед якими на дату виникнення таких зобов'язань перевищували 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки протягом звітного кварталу (номер договору внеску (вкладу) на депозитний рахунок, дата його укладання, дата отримання внеску (вкладу) на депозитний рахунок, розмір отриманого внеску (вкладу), а також розмір загальних зобов'язань кредитної спілки а кінець робочого дня, що передує даті проведення відповідної господарської операції. Також кредитна спілка надає пояснення щодо причин, які призвели до порушення вимоги, а також заходи вчинені кредитною спілкою для попередження таких порушень у майбутньому.".

4. Додатки 1 - 6 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

5. Доповнити Порядок новими додатками 10 - 12, що додаються.

Директор департаменту

регулювання та нагляду

за кредитними установами

І. Невінчаний


Додаток 1

до Порядку складання та подання

звітності кредитними спілками

та об'єднаними кредитними

спілками до Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

(пункт 2.6 розділу 2)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про кредитну спілку

за ______________________________ 20__ року

(перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

________________________________________

(найменування кредитної спілки)

Місцезнаходження: поштовий індекс, адреса

Код міста, телефон, факс, e-mail, веб-сайт (веб сторінка)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Рядок виключено

Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ

Кількість відокремлених підрозділів кредитної спілки

Кількість територіально-адміністративних одиниць України, у яких розташовані відокремлені підрозділи кредитної спілки

Найменування об'єднаної кредитної спілки, членом якої є кредитна спілка

Найменування асоціації, членом якої є кредитна спілка

Платіжна система, членом якої є кредитна спілка

Назва програмного забезпечення, що використовується кредитною спілкою для ведення обліку

П.І.Б. керівника кредитної спілки

П.І.Б. головного бухгалтера

Перелік документів, що додаються:

1. Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2).

2. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3).

3. Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4).

4. Звітні дані про розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитної спілки (додаток 5).

5. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6).

6. Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7).

7. Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8).

8. Звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (додаток 9).

9. Звітні дані про залишки зобов'язань за кредитами десяти членів кредитної спілки (додаток 10).

10. Звітні дані про залишки зобов'язань за кредитними договорами пов'язаних з кредитною спілкою особами (додаток 11).

11. Звітні дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами (додаток 12).

Підпис керівника кредитної спілки

_____________________ (П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_____________________ (П.І.Б.)


Додаток 2

до Порядку складання та подання

звітності кредитними спілками

та об'єднаними кредитними

спілками до Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

(пункт 2.6 розділу 2)

ЗВІТНІ ДАНІ

про фінансову діяльність кредитної спілки

за __________________________ 20__ року

(перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

____________________________________

(найменування кредитної спілки)

(грн)

1. Кредитна діяльність

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Видано за звітний період, нараховано %

Сплачено за звітний період, погашено %

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

1.1. Сума кредитів, наданих членам кредитної спілки

(р. 011 + р. 012 + р. 013) у тому числі:

010

з строком погашення до 3 місяців

011

з строком погашення від 3 до 12 місяців

012

з строком погашення понад 12 місяців

013

Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами членам кредитної спілки

020

1.2. Сума кредитів, наданих кредитним спілкам

030

Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами кредитним спілкам

040

1.3. Заборгованість за безнадійними кредитами

050

2. Фінансові інвестиції

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Розміщено за звітний період

Повернуто за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

2.1. Загальна сума фінансових інвестицій (р. 061 + р. 062 + р. 063 + 065 + 066) у тому числі:

060

грошові кошти на депозитних рахунках у банках

061

внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці

062

внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки

063

додаткові пайові внески до об'єднаної кредитної спілки

064

державні цінні папери

065

до капіталу Бюро кредитних історій

066

2.2. Розрахунки за нарахованим доходом від здійснення фінансових інвестицій

070

3. Рух капіталу кредитної спілки

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Внесено за звітний період

Повернуто за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

3.1. Пайовий капітал

(р. 081 + р. 082) у тому числі:

080

обов'язкові пайові внески

081

додаткові пайові внески

082

кількість членів кредитної спілки, які мають додаткові пайові внески

083

3.2. Резервний капітал

(р. 091 + р. 092 + р. 093) у тому числі:

090

резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків

091

резервний капітал, сформований за рахунок доходу

092

резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел

093

3.3. Додатковий капітал

(р. 101 + р. 102 + р. 103 + р. 104) у тому числі:

100

додатковий капітал, сформований за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки

101

безоплатно отримане майно і необоротні активи

102

благодійні внески фізичних та юридичних осіб

103

обов'язкові цільові внески в додатковий капітал

104

3.4. Нерозподілений прибуток (непокриті збитки), у тому числі розподілений (погашені збитки)

110

покриття збитків за рахунок капіталу

111

×

×

×

на формування резервного капіталу

112

×

×

×

на розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески

113

×

×

×

на розподіл плати (процентів) на обов'язкові пайові внески

114

×

×

×

4. Розрахунки за зобов'язаннями кредитної спілки

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Отримано за звітний період, нараховано %

Повернено за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

4.1. Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки

(р. 121 + р. 122 + р. 123 + р. 124 + р. 125) у тому числі:

120

внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу

121

внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк до 3 місяців

122

внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк від 3 до 12 місяців

123

довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс. )

124

довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс. ) зі строком погашення протягом року

125

Вклад на блокований рахунок членів кредитної спілки

130

4.2. Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти

(р. 141 + р. 142 + р. 143) у тому числі:

140

Поточні зобов'язання, у тому числі:

141

кредити, отримані від кредитних спілок

1411

кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки

1412

кредити, отримані від банків

1413

інші зобов'язання

1414

Довгострокові зобов'язання, у тому числі:

142

кредити, отримані від кредитних спілок

1421

кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки

1422

кредити, отримані від банків

1423

інші зобов'язання

1424

Довгострокові зобов'язання зі строком погашення протягом року, у тому числі:

143

кредити, отримані від кредитних спілок

1431

кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки

1432

кредити, отримані від банків

1433

інші зобов'язання

1434

4.3. Розрахунки за нарахованими процентами за користування залученими коштами

(р. 151 + р. 152 + р. 153 + р. 154) у тому числі

150

розрахунки за процентами, нарахованими на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

151

розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від кредитних спілок та об'єднаної кредитної спілки, від банків та за зобов'язаннями перед юридичними особами

152

розрахунки за процентами, нарахованими на обов'язкові пайові внески

153

розрахунки за процентами, нарахованими на додаткові пайові внески

154

5. Цільове фінансування та цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Отримано за звітний період

Витрачено за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

5.1. Загальна сума джерел цільового фінансування та цільових надходжень, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів

(р. 161 + р. 162 + р. 163 + р. 164 + р. 165)  у тому числі

160

благодійні внески членів кредитної спілки до благодійного фонду

161

цільове фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів

162

інше цільове фінансування та інші цільові надходження

163

забезпечення майбутніх витрат і платежів

164

дооцінка активів

165

1. Кількість членів кредитної спілки

2. Кількість членів кредитної спілки, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках

3. Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами

Підпис керівника кредитної спілки

_____________________ (П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_____________________ (П.І.Б.)


Додаток 3

до Порядку складання та подання

звітності кредитними спілками

та об'єднаними кредитними

спілками до Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

(пункт 2.6 розділу 2)

ЗВІТНІ ДАНІ

про склад активів та пасивів кредитної спілки

на _______________________________ 20__ року

(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)

___________________________________

(найменування кредитної спілки)

(грн)

АКТИВ

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ПРОДУКТИВНІ АКТИВИ

Кредити, надані членам кредитної спілки та кредитним спілкам

010

Заборгованість за простроченими кредитами, наданими членам кредитної спілки та кредитним спілкам

020

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 020)

021

( )

( )

Фінансові інвестиції, у тому числі

030

Грошові кошти на депозитних рахунках у банківських установах на строк, що не перевищує одного року

040

Внески (вклади) на депозитні рахунки до об'єднаної кредитної спілки на строк, що не перевищує одного року

041

Державні цінні папери

050

Додаткові пайові внески до об'єднаної кредитної спілки

051

Інші продуктивні активи, у тому числі

060

Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій

061

Усього за розділом I (р. 010 - р. 021 + р. 030 + р. 060)

070

II. НЕПРОДУКТИВНІ АКТИВИ

Готівкові грошові кошти

081

Грошові кошти на поточних рахунках у банківських установах

082

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)

090

Заборгованість за нарахованими, але несплаченими процентами

100

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 100)

110

( )

( )

Заборгованість за безнадійними кредитами

120

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 120)

130

( )

( )

Інші непродуктивні активи, в тому числі

140

Резерв сумнівних боргів

141

( )

( )

Усього за розділом II (р. 081 + р. 082 + р. 090 + р. 100 - р. 110 + р. 120 - р. 130 + р. 140)

150

АКТИВИ ВСЬОГО (р. 070 + р. 150)

160

ПАСИВ

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Залишок на кінець звітного періоду

I. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки

170

Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти

180

Сума зобов'язань, на які нараховуються проценти, разом

(р. 170 + р. 180)

190

Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти

200

Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти

210

Нарахована заробітна плата та обов'язкові платежі

220

Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі:

230

нараховані, але не сплачені проценти за зобов'язаннями

231

Доходи майбутніх періодів

240

Сума зобов'язань, на які не нараховуються проценти, разом

(р. 200 + р. 210 р. + р. 220 + р. 230 + р. 240)

250

Усього за розділом I (р. 190 + р. 250)

260

II. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ

Пайовий капітал

270

Резервний капітал

280

Додатковий капітал

290

Нерозподілений дохід (непокритий збиток)

300

Усього капітал (р. 270 + р. 280 + р. 290 + р. 300)

310

Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів

320

Усього за розділом II (р. 310 + р. 320)

330

ПАСИВИ ВСЬОГО (р. 260 + р. 330)

340

Гарантії та забезпечення надані

350

Підпис керівника кредитної спілки

_____________________ (П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_____________________ (П.І.Б.)


Додаток 4

до Порядку складання та подання

звітності кредитними спілками

та об'єднаними кредитними

спілками до Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

(пункт 2.6 розділу 2)

ЗВІТНІ ДАНІ

про доходи та витрати кредитної спілки

на _____________________________ 20__ року

(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)

___________________________________

(найменування кредитної спілки)

(грн)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

За звітний період

1. Визначення доходу

2

3

Нараховані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки

010

Нараховані проценти за кредитами, наданими кредитним спілкам

020

Нараховані доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках

030

Нараховані проценти на внески (вклади) на депозитних рахунках в об'єднаній кредитній спілці

040

Нараховані доходи від участі в капіталі кооперативного банку

050

Нарахована плата (проценти) на внески в капіталі об'єднаної кредитної спілки

060

Нараховані доходи від державних цінних паперів

070

Інші нараховані процентні доходи

080

Загальна сума нарахованих процентних доходів (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080)

090

Нараховані штрафи, пені

100

Інші непроцентні доходи, у тому числі

110

Зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

111

Доходи від операційних курсових різниць

112

УСЬОГО ДОХОДІВ (р. 090 + р. 100 + р. 110)

120

2. Визначення витрат

Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки

130

Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок

140

Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об'єднаної кредитної спілки

150

Нараховані проценти за кредитами, отриманими від банків та за іншими зобов'язаннями перед юридичними особами

160

Нарахована плата (проценти) на додаткові пайові внески

170

Витрати, пов'язані із залученням коштів (р. 130 + р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170)

180

Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів кредитної спілки на депозитних рахунках

190

Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів

200

Інші операційні витрати у тому числі

210

на благодійну діяльність

211

Втрати від операційних курсових різниць

212

Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій

220

Витрати на формування резерву сумнівних боргів

230

Інші витрати

240

Загальна сума операційних витрат (р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240)

250

Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

260

Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитними спілками

270

Усього витрат (р. 180 + р. 250 + р. 260 + р. 270)

280

3. Визначення результату

Фінансовий результат (р. 120 - р. 280)

290

Податок на прибуток нарахований

300

Формування резервного капіталу

310

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (р. 290 - р. 300 - р. 310)

320

Підпис керівника кредитної спілки

_____________________ (П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_____________________ (П.І.Б.)


Додаток 5

до Порядку складання та подання

звітності кредитними спілками

та об'єднаними кредитними

спілками до Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

(пункт 2.6 розділу 2)

ЗВІТНІ ДАНІ

про розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитної спілки

на _________________________ 20__ року

(перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

_______________________________________

(найменування кредитної спілки)

(грн)

рівень прострочення кредитного договору

код рядка

кількість прострочених договорів кредиту

залишок зобов'язань за тілом кредиту

залишок зобов'язань за нарахованими процентами

необхідна сума РЗПВ з урахуванням коефіцієнта покриття боргу

необхідна сума РЗПВ з урахуванням коефіцієнта покриття боргу

1

2

3

4

5

6

7

непрострочені (I = 0,15 %)

010

під наглядом (I = 1 %)

020

перший рівень (I = 20 %)

030

другий рівень (I = 50 %)

040

третій рівень (I = 70 %)

050

четвертий рівень (I = 100 %) у тому числі:

060

безнадійні

070

Усього

080

Підпис керівника кредитної спілки

_____________________ (П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_____________________ (П.І.Б.)


Додаток 6

до Порядку складання та подання

звітності кредитними спілками

та об'єднаними кредитними

спілками до Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

(пункт 2.6 розділу 2)

ЗВІТНІ ДАНІ

про кредитну діяльність кредитної спілки

на ______________________________ 20__ року

(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)

_______________________________________

(найменування кредитної спілки)

Код рядка

Надані кредити за звітний період

Заборгованість за кредитами на кінець звітного періоду

Пролонговані кредити

Простроченість понад 90 календарних днів

Списано за звітний період

Великі ризики (кредити членам кредитної спілки і 10 % капіталу)

кількість, од.

сума, грн.

кількість, од.

сума, грн.

середньозважена процентна ставка, %

кількість, од.

сума, грн.

кількість, од.

сума, грн.

кількість, од.

сума, грн.

кількість, од.

сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Усього кредитів, у тому числі:

010

комерційні кредити

011

кредити, надані на ведення фермерських господарств

012

кредити, надані на ведення особистих селянських господарств

013

кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна

014

Споживчі кредити, у тому числі:

015

придбання автотранспорту

0151

придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів

0152

інші потреби

0153

Підпис керівника кредитної спілки

_____________________ (П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_____________________ (П.І.Б.)


Додаток 9

до Порядку складання та подання

звітності кредитними спілками

та об'єднаними кредитними

спілками до Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

(пункт 2.6 розділу 2)

ЗВІТНІ ДАНІ

щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

на ________________________________________ 20__ року

(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)

_______________________________________

(найменування кредитної спілки)

Назва показника

Код рядка

Укладені договори про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки

Зобов'язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки

Зобов'язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, строк виконання за якими настав

Невиконані вимоги щодо зобов'язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки

У тому числі:

до 30 календарних днів з дати отримання вимоги

30 і більше календарних днів з дати отримання вимоги

1

2

3

4

5

6

7

8

Кількість договорів (одиниць)

010

Сума, грн

020

Середньозважена процентна ставка, %

030

Х

Х

Питома вага в прострочених зобов'язаннях

040

Х

Підпис керівника кредитної спілки

_____________________ (П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_____________________ (П.І.Б.)


Додаток 10

до Порядку складання та подання

звітності кредитними спілками

та об'єднаними кредитними

спілками до Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

(пункт 2.6 розділу 2)

ЗВІТНІ ДАНІ

про залишки зобов'язань за кредитами десяти членів кредитної спілки

на ____________________________ 20__ року

(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)

______________________________________________

(найменування кредитної спілки)

(грн)

з/п

ОР

Зобов'язання за договорами кредиту

з них:

РЗПВ

пролонговані

прострочені понад 30 днів

кількість кредитних договорів (од.)

залишок зобов'язань за основною сумою кредиту

залишок зобов'язань за нарахованими процентами за основною сумою кредиту

кількість кредитних договорів (од.)

залишок зобов'язань за основною сумою кредиту та нарахованими процентами

кількість кредитних договорів (од.)

залишок зобов'язань за основною сумою кредиту та нарахованими, але несплаченими процентами

необхідна сума РЗПВ без урахування коефіцієнта покриття боргу

необхідна сума РЗПВ з урахуванням коефіцієнта покриття боргу

фактично сформована сума РЗПВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

...

Усього

Підпис керівника кредитної спілки

_____________________ (П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_____________________ (П.І.Б.)


Додаток 11

до Порядку складання та подання

звітності кредитними спілками

та об'єднаними кредитними

спілками до Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

(пункт 2.6 розділу 2)

ЗВІТНІ ДАНІ

про залишки зобов'язань за кредитними договорами пов'язаних з кредитною спілкою осіб

на ___________________________________________ 20__ року

(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)

______________________________________________

(найменування кредитної спілки)

(грн)

з/п

ОР

Зобов'язання за договорами кредиту

з них:

РЗПВ

пролонговані

прострочені понад 30 днів

кількість кредитних договорів (од.)

залишок зобов'язань за основною сумою кредиту

залишок зобов'язань за нарахованими процентами за основною сумою кредиту

кількість кредитних договорів (од.)

залишок зобов'язань за основною сумою кредиту та нарахованими процентами

кількість кредитних договорів (од.)

залишок зобов'язань за основною сумою кредиту та нарахованими, але несплаченими процентами

необхідна сума РЗПВ без урахування коефіцієнта покриття боргу

необхідна сума РЗПВ з урахуванням коефіцієнта покриття боргу

фактично сформована сума РЗПВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

...

Усього

Підпис керівника кредитної спілки

_____________________ (П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_____________________ (П.І.Б.)


Додаток 12

до Порядку складання та подання

звітності кредитними спілками

та об'єднаними кредитними

спілками до Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

(пункт 2.6 розділу 2)

ЗВІТНІ ДАНІ

про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

на ________________________________ 20__ року

(перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

______________________________________

(найменування кредитної спілки)

1. Нормативи достатності капіталу:

1.1. Норматив фінансової стійкості (К1)

ПОКАЗНИКИ

код рядка

вимірні одиниці

значення

Нормативне значення нормативу К1

010

%

10

Фактичне значення нормативу К1 (р. 020 дод. 12 / р. 021 дод. 12) * 100

011

%

Виконання нормативу К1

012

так/ні

Відхилення (р. 011 дод. 12 - р. 010 дод. 12)

013

%

Капітал (р. 310 дод. 3)

020

тис.грн.

Сума загальних зобов'язань (р. 260 дод. 3)

021

тис.грн.

Примітки

030

ххх

1.2. Норматив достатності капіталу (К2)

ПОКАЗНИКИ

код рядка

вимірні одиниці

значення

Нормативне значення нормативу К2

050

%

7

Фактичне значення нормативу К2 (р. 060 дод. 12 / р. 068 дод. 12) * 100

051

%

Виконання нормативу К2

052

так/ні

Відхилення (р. 051 дод. 12 - р. 050 дод. 12)

053

%

Основний капітал (р. 061 дод. 12 + р. 062 дод. 12 + р. 063 дод. 12 + р. 064 дод. 12 - р. 065 дод. 12 - р. 066 дод. 12 - р. 067 дод. 12 + ряд. 069 дод. 12)

060

тис.грн.

Пайовий капітал (р. 080 дод. 2)

061

тис.грн.

Резервний капітал (р. 090 дод. 2)

062

тис.грн.

Додатковий капітал (р. 100 дод. 2)

063

тис.грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (р. 300 дод. 3)

064

тис.грн.

Додаткові пайові членські внески (р. 082 дод. 2)

065

тис.грн.

Цільові внески (р. 101 дод. 2 + р. 104 дод. 2)

066

тис.грн.

Інші зворотні внески

067

тис.грн.

Балансова вартість всіх активів (р. 1300 Звіту про фінансовий стан)

068

тис.грн.

Позитивна різниця, яка включається до розміру основного капіталу (р. 0693 дод. 12 * р. 0694 дод. 12, якщо р. 0693 дод. 12 > 0; 0, якщо р. 0693 дод. 12 0)

069

тис.грн.

РЗПВ, фактично сформований станом на 31 грудня 2019 року

0691

тис.грн.

РЗПВ, фактично сформований станом на 31 грудня 2018 року

0692

тис.грн.

Позитивна різниця (р. 0691 дод. 12 - р. 0692 дод. 12)

0693

грн.

Відсоток позитивної різниці, який включається до розміру основного капіталу (50 % / 25 %)

0694

%

Примітки

070

1.3. Норматив "Буфер запасу капіталу (Б)"

ПОКАЗНИКИ

код рядка

вимірні одиниці

значення

Розрахунковий буфер запасу капіталу (р. 090 дод. 12, якщо значення р. 090 дод. 12 3; 3, якщо значення р. 090 дод. 12 > 3)

080

%

Фактичне значення нормативу Б (р. 053 дод. 12)

081

%

Відхилення (р. 081 дод. 12 - р. 080 дод. 12)

082

%

Виконання нормативу Б

083

так/ні

Розрахунковий буфер запасу капіталу (р. 091 дод. 12 + р. 092 дод. 12)

090

%

Буфер запасу (Б1) (р. 093 дод. 12 * р. 094 дод. 12)

091

%

Буфер запасу (Б2)

092

%

Кількість адміністративно-територіальних одиниць

093

од.

Визначений відсоток за кожну окрему адміністративно-територіальну одиницю (0,1 % / 0,2 % / 0,3 % / 0,4 % / 0,5 %)

094

%

Залишок внесків (вкладів) на депозитні рахунки (р. 170 дод. 3)

095

тис.грн.

Примітки

100

2. Нормативи кредитного ризику

2.1. Норматив кредитного ризику (К3)

ПОКАЗНИКИ

код рядка

вимірні одиниці

значення

Нормативне значення нормативу К3

110

%

25

Фактичне значення нормативу К3 (р. 120 дод. 12 / р. 121 дод. 12) * 100

111

%

Виконання нормативу К3

112

так/ні

Відхилення (р. 111 дод. 12 - р. 110 дод. 12)

113

%

Загальна сума залишку зобов'язань перед кредитною спілкою за кредитними договорами всіх пов'язаних із кредитною спілкою осіб (загальна сума граф 4 та 5 дод. 11)

120

тис.грн.

Капітал (р. 310 дод. 3)

121

тис.грн.

Примітки

130

2.2. Норматив концентрації кредитних ризиків (К4)

ПОКАЗНИКИ

код рядка

вимірні одиниці

значення

Нормативне значення нормативу К4

140

од.

3

Фактичне значення нормативу К4 (р. 150 дод. 12 / р. 151 дод. 12)

141

од.

Виконання нормативу К4

142

так/ні

Відхилення (р. 141 дод. 12 - р. 140 дод. 12)

143

%

Залишок зобов'язань за кредитами, наданими десятьом членам кредитної спілки, з найбільшими такими залишками (загальна сума граф 4 та 5 дод. 10)

150

тис.грн.

Основний капітал (р. 060 дод. 12)

151

тис.грн.

Примітки

160

3.1. Норматив запасу ліквідності (К5)

ПОКАЗНИКИ

код рядка

вимірні одиниці

значення

Розрахунковий запас ліквідності ((р. 185 дод. 12 + р. 186 дод. 12)*5 %)

170

тис.грн.

Прийнятні активи (р. 180 дод. 12 + р. 181 дод. 12 + р. 182 дод. 12 + р. 183 дод. 12)

171

тис.грн.

Відхилення (р. 171 дод. 12 - р. 170 дод. 12)

172

тис.грн.

Виконання нормативу К5

173

так/ні

Готівкові кошти в касі (р. 081 дод. 3)

180

тис.грн.

Грошові кошти на поточних і депозитних рахунках у банківських установах та внески (вклади) на депозитні рахунки до об'єднаної кредитної спілки на строк, що не перевищує 1 р., які може бути вільно реалізовано на будь-яку дату, а також ті, які підлягають погашенню протягом наступних 12 міс. або без визначеного строку погашення (р. 082 дод. 3 + р. 040 дод. 3 + р. 041 дод. 3)

181

тис.грн.

Додаткові пайові внески до об'єднаної кредитної спілки (р. 051 дод. 3)

182

тис.грн.

Державні цінні папери (р. 050 дод. 3)

183

тис.грн.

Активи, використання яких обмежено

184

тис.грн.

Залишок додаткових пайових внесків членів (р. 082 дод. 2)

185

тис.грн.

Залишок внесків (вкладів) на депозитні рахунки (р. 170 дод. 3)

186

тис.грн.

Примітки

190

4. Дотримання вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами

4.1. Обмеження розміру кредиту, наданого одному члену кредитної спілки

ПОКАЗНИКИ

код рядка

вимірні одиниці

значення

1

2

3

4

Нормативне значення

200

%

20

Кількість договорів кредиту, укладених в звітному періоді, розмір кредиту за якими перевищував 20 % від капіталу

201

од.

Дотримання вимоги

202

так/ні

номер договору кредиту / дата укладання / дата видачі кредиту

210

тис.грн

Капітал (на кінець робочого дня, що передує даті проведення відповідної господарської операції)

211

тис.грн

Максимальний кредит в звітному кварталі (р. 210 дод. 12 / р. 211 дод. 12) * 100

212

%

Примітки

220

4.2. Обмеження розміру зобов'язання перед одним членом

ПОКАЗНИКИ

код рядка

вимірні одиниці

значення

Нормативне значення

230

%

10

Кількість членів кредитної спілки, зобов'язання перед кожним з яких на дату виникнення таких зобов'язань перевищували 10 % від загальних зобов'язань кредитної спілки протягом звітного кварталу

231

од.

Дотримання вимоги

232

так/ні

Примітки

240

4.3. Обмеження зобов'язань, за якими кредитна спілка виступає поручителем

ПОКАЗНИКИ

код рядка

вимірні одиниці

значення

Залишок зобов'язань членів кредитної спілки перед третіми особами, за якими кредитна спілка виступає поручителем (р. 350 дод. 3)

250

тис.грн

Основний капітал (р. 060 дод. 12)

260

тис.грн

Відхилення (р. 250 дод. 12 - р. 260 дод. 12)

270

тис.грн

Дотримання вимоги

280

так/ні

Примітки

290

4.4. Обмеження частки непродуктивних активів

ПОКАЗНИКИ

код рядка

вимірні одиниці

значення

Непродуктивні активи (р. 150 дод. 3 - р. 302 дод. 12)

300

тис.грн

Основний капітал (р. 060 дод. 12)

301

тис.грн

Актив з права користування у розмірі, що не перевищує розміру відповідного зобов'язання

302

тис.грн

Відхилення (р. 301 дод. 12 - р. 300 дод. 12)

303

тис.грн

Дотримання вимоги

304

так/ні

Примітки

310

Підпис керівника кредитної спілки

_____________________ (П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_____________________ (П.І.Б.)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.06.2020 — 2020 р., № 45, стор. 458, стаття 1463, код акта 99346/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацкомфінпослуг:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25.02.2020 № 359 "Про внесення змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.04.2020 № 704 "Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 654 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31 березня 2006 року № 5555". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 923 "Про внесення змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11.06.2020 № 1320 "Про внесення зміни до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2010 року № 969". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.05.2020 № 892 "Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 925 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.01.2019 № 1 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.01.2019 № 24 "Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24.01.2019 № 102 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2019 № 379 "Про внесення змін до Додаткових вимог до договорів страхування життя". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2019 № 538 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 06.06.2019 № 1031 "Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22 грудня 2015 року № 3378". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.07.2019 № 1280 "Про внесення змін до Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1386 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 лютого 2014 року № 292". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1387 "Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29.08.2019 № 1606 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30.05.2019 № 980 "Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.10.2019 № 1992 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 08.08.2019 № 1511 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -