<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 08.08.2019 № 1511 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019

Документ актуальний на 13.11.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2019  № 1511

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 жовтня 2019 р.

за № 1131/34102

Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпункту 18 пункту 4 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 07 червня 2018 року № 850, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за № 782/32234, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

В.о.

Голови Комісії

Д. Ястреб

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

Голова Антимонопольного комітету України

Т. Хромаєв

Ю. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

08 серпня 2019 року № 1511

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 жовтня 2019 р.

за № 1131/34102

ЗМІНИ

до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

1. Пункт 7 розділу I викласти в такій редакції:

«7. Для цілей цього Положення терміни вжито в таких значеннях:

боргові цінні папери - боргові цінні папери, а саме облігації підприємств (крім цільових облігацій), облігації місцевих позик, облігації міжнародних фінансових організацій, державні облігації України;

нерухоме майно - земельні ділянки, що належать на праві власності, будівлі, споруди, які розташовуються на земельній ділянці та щодо яких страховиком здійснено державну реєстрацію прав власності на таке нерухоме майно;

нормативний обсяг активів - мінімальний обсяг прийнятних активів, необхідний страховику з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів, який визначається окремо для кожного такого нормативу у порядку, встановленому цим Положенням;

об’єкт нерухомого майна - нерухоме майно, щодо якого у страховика виникло право на таке майно, що офіційно визнано і підтверджено державою шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, сформовано реєстраційну справу та присвоєно індивідуальний реєстраційний номер;

окремі види страхування - перелік видів страхування відповідно до законодавства, визначений з метою застосування особливостей цього Положення до страховиків, які отримали ліцензію на провадження діяльності за такими видами страхування, а саме:

обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації;

обов’язкове страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

обов’язкове страхування об’єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності;

обов’язкове страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

обов’язкове страхування відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

страхування повітряного транспорту;

страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

страхування сільськогосподарської продукції;

страхування наземного транспорту (крім залізничного);

медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);

рівень вхідного перестрахування - співвідношення надходжень сум страхових платежів від перестрахувальників за останні чотири квартали відповідно до звітних даних страховика до загальних надходжень сум страхових платежів за аналогічний період;

рівень вихідного перестрахування - співвідношення часток страхових платежів, належних перестраховикам, за останні чотири квартали відповідно до звітних даних страховика до загальних надходжень сум страхових платежів за аналогічний період;

страхові резерви - величина, яка визначає грошову оцінку зобов’язань страховика за договорами страхування (перестрахування), розрахована відповідно до вимог законодавства з метою забезпечення майбутніх страхових виплат залежно від видів страхування.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, вжито відповідно до Законів України «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших нормативно-правових актів.».

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) банківські вклади (депозити) та рахунки умовного зберігання (ескроу);»;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування за окремими видами страхування у обсязі не більше резерву незароблених премій за відповідними окремими видами страхування;»;

після підпункту 13 доповнити пункт новими підпунктами 14-18 такого змісту:

«14) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування та перестрахування з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, та за договорами, визначеними в пункті 5 розділу II Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за № 19/10299 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18 вересня 2018 року № 1638);

15) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування з видів страхування, не зазначених у підпунктах 13 та 14 цього пункту цього розділу,- в обсязі не більше 40 відсотків резервів незароблених премій за відповідними видами страхування;

16) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування життя - у обсязі не більше частини математичного резерву, нарахованого за внесками (страховими преміями), що сформували таку дебіторську заборгованість;

17) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами перестрахування з нерезидентами:

з країни - члена Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР), рейтинг фінансової надійності (стійкості) якої не нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

B+ - A.M.Best (США);

Baa3 - Moody’s Investors Service (США);

BBB- - Standard & Poor’s (США);

BBB- - Fitch Ratings (Великобританія);

з країни, яка не є членом ОЕСР, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якої нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

A - A.M.Best (США);

A2 - Moody’s Investors Service (США);

A - Standard & Poor’s (США);

A - Fitch Ratings (Великобританія);

18) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами перестрахування, не зазначеними у підпунктах 14, 17 цього пункту цього розділу,- в обсязі не більше 20 відсотків такої дебіторської заборгованості;».

У зв’язку з цим підпункти 14-17 вважати відповідно підпунктами 19-22;

підпункти 19, 20 викласти в такій редакції:

«19) непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок розміщення грошових коштів страховика в гарантійних фондах асистанських компаній виключно з метою гарантування медичного обслуговування клієнтів страховика в медичних закладах відповідно до договорів страхування в разі настання страхових випадків в обсязі не більше 3 % нормативного обсягу активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу;

20) непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок здійснення страхового відшкодування за іншого страховика за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«23) активи з права користування відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 16 «Оренда» у розмірі, що не перевищує розміру відповідного орендного зобов’язання.»;

2) у пункті 4:

в абзаці першому слова «за умови, якщо» замінити словами «з урахуванням таких вимог та обмежень»;

після підпункту 7 пункт доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:

«8) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, включаються до суми прийнятних активів у обсязі, що не перевищує обмежень, встановлених підпунктом 8 пункту 2 розділу V цього Положення;».

У зв’язку з цим підпункти 8, 9 вважати відповідно підпунктами 9, 10;

3) у пункті 6:

у підпункті 1 слова «майно, яке перебуває» замінити словами «активи, які перебувають»;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) права вимоги до перестраховика-нерезидента:

з країни - члена ОЕСР, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якої нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

B+ - A.M.Best (США);

Baa3 - Moody’s Investors Service (США);

BBB–- - Standard & Poor’s (США);

BBB- - Fitch Ratings (Великобританія);

з країни, яка не є членом ОЕСР, рейтинг фінансової надійності (стійкості) який нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

A - A.M.Best (США);

A2 - Moody’s Investors Service (США);

A - Standard & Poor’s (США);

A - Fitch Ratings (Великобританія);»;

у підпункті 13 цифри»15» замінити цифрами «19».

3. У розділі V:

1) у пункті 2:

підпункт 2 після слова «пункту», доповнити словами «та рахунки умовного зберігання (ескроу),»;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) до нормативу ризиковості операцій включаються у повному обсязі:

права вимоги до перестраховиків у резерві заявлених, але не виплачених збитків, та резерві належних виплат страхових сум;

права вимоги до перестраховиків за укладеними договорами перестрахування ризиків за окремими видами страхування за умови, що перестраховик відповідає таким вимогам:

провадить страхову та/або перестрахову діяльність не менше десяти років;

рейтинг фінансової надійності перестраховика-резидента, визначений уповноваженими рейтинговими агентствами та/або міжнародними рейтинговими агентствами, визнаними відповідно до законодавства, не нижчий ніж АА- за національною рейтинговою шкалою;

права вимоги до перестраховиків за укладеними договорами перестрахування ризиків із страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту та за договорами, визначеними в пункті 5 розділу II Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за № 19/10299 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18 вересня 2018 року № 1638).

Права вимоги до перестраховиків (за винятком прав вимог до перестраховиків у резерві заявлених, але не виплачених збитків та у резерві належних виплат страхових сум) за відповідними видами страхування, крім абзаців третього - шостого цього підпункту,- не більше 50 відсотків страхових резервів, при цьому:

права вимоги до перестраховиків-резидентів - не більше 10 відсотків від страхових резервів;

права вимоги до перестраховиків-нерезидентів для страховика, що здійснює страхування життя,- не більше 40 відсотків від страхових резервів.

Права вимоги до перестраховиків визначаються як сума часток перестраховиків у страхових резервах, розрахованих відповідно до вимог законодавства, за виключенням суми часток перестраховиків-резидентів у страхових резервах з видів страхування, щодо яких такий перестраховик не має права здійснювати діяльність на дату розрахунку, та суми часток перестраховиків-нерезидентів у страхових резервах, які на момент укладення відповідного договору перестрахування не відповідали вимогам, встановленим законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг;»;

2) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

«3. До нормативу ризиковості операцій включаються залишки коштів, сплачені страховиком до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України, в обсязі не більше ніж розміри коштів, що використовуються виключно для виконання таким страховиком зобов’язань за укладеними договорами обов’язкового страхування (перестрахування) цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, збільшені на дебіторську заборгованість, що виникла внаслідок розрахунків з прямого врегулювання збитків (вимог) за такими договорами та угодами з прямого врегулювання збитків (вимог), зменшені на суму кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок таких розрахунків зі страховиками.».

4. У розділі VI:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Норматив якості активів - сума активів, що визначені пунктом 2 цього розділу як низькоризикові активи, яка на будь-яку дату має бути не менше нормативного обсягу активів, який визначається:

1) для страховика, який отримав ліцензію на провадження діяльності зі страхування життя,- у розмірі 40 відсотків страхових резервів (за винятком резерву належних виплат);

2) для страховика, який отримав ліцензію на провадження діяльності за видами страхування іншими, ніж страхування життя:

якщо страховик отримав ліцензію на провадження діяльності хоча б за одним з видів обов’язкового страхування та рівень вхідного перестрахування не перевищує 10 відсотків,- у розмірі 40 відсотків страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків);

якщо страховик отримав ліцензію на провадження діяльності тільки за видами добровільного страхування та рівень вхідного перестрахування не перевищує 10 відсотків,- у розмірі 20 відсотків страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків);

якщо у страховика рівень вхідного перестрахування перевищує 10 відсотків та/або рівень вихідного перестрахування перевищує 50 відсотків,- у розмірі 60 відсотків страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків).»;

2) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

«кошти, розміщені в банках, крім коштів, розміщених на поточних рахунках, та депозитів до запитання, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж АА за національною рейтинговою шкалою;».

5. У тексті Положення:

слова «що здійснює страхування життя» замінити словами «який отримав ліцензію на провадження діяльності зі страхування життя»;

слова «що здійснює страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя» замінити словами «який отримав ліцензію на провадження діяльності за видами страхування іншими, ніж страхування життя».

Начальник управління

методології державного

нагляду на ринках

фінансових послуг

департаменту державного

регулювання та методології

нагляду на ринках

фінансових послуг

В. Кобець


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.11.2019 — 2019 р., № 86, стор. 101, стаття 2909, код акта 96582/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацкомфінпослуг:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25.02.2020 № 359 "Про внесення змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.04.2020 № 704 "Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 654 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31 березня 2006 року № 5555". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 655 "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 923 "Про внесення змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11.06.2020 № 1320 "Про внесення зміни до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2010 року № 969". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.05.2020 № 892 "Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 925 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.01.2019 № 1 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.01.2019 № 24 "Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24.01.2019 № 102 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2019 № 379 "Про внесення змін до Додаткових вимог до договорів страхування життя". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2019 № 538 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 06.06.2019 № 1031 "Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22 грудня 2015 року № 3378". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.07.2019 № 1280 "Про внесення змін до Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1386 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 лютого 2014 року № 292". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1387 "Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29.08.2019 № 1606 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30.05.2019 № 980 "Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.10.2019 № 1992 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -