Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 925 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020

Документ актуальний на 28.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.05.2020  № 925

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 червня 2020 р.

за № 595/34878

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг

Відповідно до пунктів 1 та 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 27 пункту 4 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І.

Пашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

19 травня 2020 року № 925

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 червня 2020 р.

за № 595/34878

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг

1. Унести до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 вересня 2018 року № 1521), такі зміни:

1) у розділі II:

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Проміжна та річна звітність страховика складається щокварталу за I квартал (станом на 31 березня звітного року), перше півріччя (станом на 30 червня звітного року), 9 місяців (станом на 30 вересня звітного року) та за рік (станом на 31 грудня звітного року) наростаючим підсумком з початку звітного періоду в такому складі:";

пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5 - 17 вважати відповідно пунктами 4 - 16;

після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

"7. У разі прийняття Нацкомфінпослуг у порядку, встановленому законом, рішення про анулювання страховику всіх ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством, такий страховик повинен подавати до Нацкомфінпослуг звітність страховика відповідно до цього Порядку до дати виключення такого страховика з Державного реєстру фінансових установ.".

У зв'язку з цим пункти 7 - 16 вважати відповідно пунктами 8 - 17;

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Страховики оприлюднюють річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність (якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) разом із аудиторським звітом та інформацію про інші показники своєї діяльності згідно з вимогами до розкриття інформації, встановленими законодавством.";

2) у розділі 1 форми Пояснювальної записки до звітних даних страховика, встановленої додатком 4 до Порядку:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Інформація щодо дотримання страховиком нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, а також інформація щодо інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, зокрема розкриття інформації про величину непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами страхування та/або перестрахування.

Страховиком розкривається інформація щодо:

структури активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів за формою, встановленою таблицею 1:

Таблиця 1

ІНФОРМАЦІЯ

щодо структури активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

__________________________________________________ станом на ___.___.20__

(найменування страховика, код за ЄДРПОУ)

Показники

Усього, тис грн

Наявність обтяжень, обмежень щодо володіння активами (застави, гарантії, зобов'язання, заборона на відчуження, цільове використання тощо), правочин, внаслідок якого відбулося обтяження, обмеження щодо володіння, строк обтяження, обмеження щодо володіння та/або інформація щодо неможливості суб'єкта аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначити балансову вартість даного активу

Активи, які враховано до нормативу платоспроможності, та достатності капіталу, тис. грн

Активи, які враховано до нормативу ризиковості операцій (представлення коштів сформованих страхових резервів), тис. грн

Активи, які враховано до нормативу якості активів, тис грн

УСЬОГО:

1) грошові кошти на поточних рахунках, у тому числі:

2) банківські вклади (депозити) та рахунки умовного зберігання (ескроу), у тому числі:

у таких банках (найменування та код за ЄДРПОУ банка):

3) банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах, у тому числі:

у таких банках (найменування та код за ЄДРПОУ банка):

4) нерухоме майно

у тому числі (у розрізі об'єктів нерухомого майна, із зазначенням місцезнаходження):

5) акції

у тому числі таких емітентів найменування та код за ЄДРПОУ емітента):

6) облігації підприємств (крім цільових облігацій)

у тому числі таких емітентів найменування та код за ЄДРПОУ емітента):

7) іпотечні сертифікати та іпотечні облігації

у тому числі таких емітентів найменування та код за ЄДРПОУ емітента):

8) облігації місцевих позик та облігації міжнародних фінансових організацій

у тому числі таких емітентів (найменування та код за ЄДРПОУ емітента):

9) цінні папери, що емітуються державою

10) права вимоги до перестраховиків:

у тому числі до таких перестраховиків - резидентів (найменування, код за ЄДРПОУ та рейтинг фінансової надійності перестраховика-резидента):

-

у тому числі до таких перестраховиків - нерезидентний (найменування, код за ЄДРПОУ та рейтинг фінансової надійності перестраховика-нерезидента):

11) інвестиції в економіку України за напрямами інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1211

12) кредити страхувальникам - фізичним особам, що уклали договори страхування життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми - для страхових резервів із страхування життя

13) довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва

×

×

×

14) готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, розрахунок яких установлений Національним банком України

15) залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах, що сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України всього,

із них:

залишки коштів, сплачені страховиком до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України, в обсязі не більше ніж розміри коштів, що використовуються виключно для виконання таким страховиком зобов'язань за укладеними договорами обов'язкового страхування (перестрахування) цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, збільшені на дебіторську заборгованість, що виникла внаслідок розрахунків з прямого врегулювання збитків (вимог) за такими договорами та угодами з прямого врегулювання збитків (вимог), зменшені на суму кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок таких розрахунків зі страховиками

16) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування за окремими видами страхування*

17) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування та перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, та за договорами, визначеними в пункті 5 розділу II Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за № 19/10299 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 вересня 2018 року № 1638)

18) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування з видів страхування, не зазначених у рядках 16 та 17 цієї таблиці

19) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування життя

20) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами перестрахування з нерезидентами, із зазначенням країни походження такого перестраховика та рейтингу, присвоєного такими рейтинговими агентствами: A.M.Best (США); Moody's Investors Service (США); Standard & Poor's (США); Fitch Ratings (Великобританія)

21) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами перестрахування, не зазначеними у рядках 17, 20 цієї таблиці

22) непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок розміщення грошових коштів страховика в гарантійних фондах асистанських компаній виключно з метою гарантування медичного обслуговування клієнтів страховика в медичних закладах відповідно до договорів страхування в разі настання страхових випадків

23) непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок здійснення страхового відшкодування за іншого страховика за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

24) дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за банківськими вкладами (депозитами), цінними паперами, емітентом яких є держава

Керівник

______________

(підпис)

_______________________

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________

(підпис)

_______________________

(ініціали, прізвище)

__________

* Рядок заповнюється за окремими видами страхування, перелік яких визначено у Положенні про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07 червня 2018 року № 850, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за № 782/32234.

структури активів та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу за формою, встановленою таблицею 2:

Таблиця 2

ІНФОРМАЦІЯ

щодо структури активів та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу

________________________________________ станом на __.__.20___

(найменування страховика, код за ЄДРПОУ)

Види страхування

Резерв незароблених премій, тис.грн

Непрострочена дебіторська заборгованість за:

укладеними договорами страхування, тис.грн

укладеними договорами перестрахування, із зазначенням перестраховика/перестрахувальника, країни походження такого перестраховика/перестрахувальника та її рейтингу

тис.грн

найменування перестраховика

код за ЄДРПОУ (для перестраховика-

резидента) / код країни та її рейтинг (для перестраховика-

нерезидента)

1

2

3

4

5

6

1. Окремі види страхування всього, із них:

1) обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації

2) обов'язкове страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

3) обов'язкове страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України

4) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності

5) обов'язкове страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі

6) обов'язкове страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі

7) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

8) страхування повітряного транспорту

9) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

інших видів водного транспорту)

11) обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

12) страхування сільськогосподарської продукції

13) страхування наземного транспорту (крім залізничного)

14) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

2. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Х

Х

3. Страхування життя

4. Інші види страхування, не зазначені у рядках 1 - 3 цієї таблиці

Усього

Х

Х

Керівник

______________

(підпис)

______________________

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____________

(підпис)

______________________

(ініціали, прізвище)

структури активів та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів за формою, встановленою таблицею 3:

Таблиця 3

ІНФОРМАЦІЯ

щодо структури активів та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

_______________________________________ станом на ___.___.20__

(найменування страховика, код за ЄДРПОУ)

Види страхування

Усього, (графа 3 + 4 + 8), тис. грн

Права вимоги до перестраховиків, із них:

до перестраховиків у резерві заявлених, але не виплачених збитків, та резерві належних виплат страхових сум, тис. грн

до перестраховиків-резидентів (за виключенням прав вимог у резерві заявлених, але не виплачених збитків, та резерві належних виплат страхових сум)

до перестраховиків-нерезидентів (за виключенням прав вимог у резерві заявлених, але не виплачених збитків, та резерві належних виплат страхових сум)

сума, тис.грн

найменування перестраховика

код за ЄДРПОУ

рейтинг фінансової надійності перестраховика-

резидента (із зазначенням рейтингового агентства)

сума, тис.грн

найменування перестраховика

код країни та її рейтинг (для перестраховика-

нерезидента із зазначенням рейтингового агентства)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Окремі види страхування усього,

із них:

1) обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації

2) обов'язкове страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

3) обов'язкове страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України

4) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності

5) обов'язкове страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі

6) обов'язкове страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі

7) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

8) страхування повітряного транспорту

9) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

10) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

11) обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за внутрішніми договорами)

12) обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за міжнародними договорами)

13) страхування сільськогосподарської продукції

14) страхування наземного транспорту (крім залізничного)

15) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

2. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

3. Страхування життя

4. Інші види страхування, не зазначені у рядках 1 - 3 цієї таблиці

Усього

×

×

×

×

×

Керівник

_____________

(підпис)

______________________

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____________

(підпис)

_____________________

(ініціали, прізвище)

набуття у власність / проведення дооцінки нерухомого майна протягом звітного періоду, що обліковується на балансі за формою, встановленою таблицею 4:

Таблиця 4

РОЗКРИТТЯ

інформації щодо набуття у власність / проведення дооцінки нерухомого майна протягом звітного періоду, що обліковується на балансі

_____________________________________ станом на ___.___.20__

(найменування страховика, код за ЄДРПОУ)

№ з/п

Інформація щодо набуття у власність / проведення дооцінки нерухомого майна протягом звітного періоду, що обліковується на балансі страховика

Інформація щодо звіту про оцінку нерухомого майна та його рецензії

Характеристика нерухомого майна (будівлі та споруди / земельні ділянки, загальна площа, місцезнаходження)

Підстава набуття (договір купівлі-

продажу, міни, дарування, тощо) / Проведення дооцінки

Вартість набуття / сума дооцінки, тис.грн

Дата набуття / дооцінки

Наявність звіту про оцінку майна

Наявність рецензії на звіт про оцінку нерухомого майна

Дата

Реквізити суб'єкту оціночної діяльності

Вартість нерухомого майна, відповідно до звіту

Дата

Реквізити рецензента

Висновок рецензії про відповідність звіту вимогам нормативно-

правових актів з оцінки майна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

Керівник

______________

(підпис)

_______________________

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________

(підпис)

______________________

(ініціали, прізвище)

"

2. Унести до глави 2 Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 серпня 2005 року № 4421, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2005 року за № 955/11235, такі зміни:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Страхові та/або перестрахові брокери складають фінансову звітність відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Звітність страхового та/або перестрахового брокера подається за формою та в обсязі, визначеними цим Порядком.

Звітність страхового та/або перестрахового брокера, що надається до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронній формах, повинна бути достовірною та повною, а також звітність у паперовій формі за складом даних повинна відповідати електронному варіанту.";

2) абзац третій підпункту 2.3.1 пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"проміжну фінансову звітність в обсязі, визначеному пунктом 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, або річну фінансову звітність у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до річної фінансової звітності.".

Директор департаменту

державного регулювання

та методології нагляду

на ринках фінансових послуг

Н. Лех


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.07.2020 — 2020 р., № 55, / № 55, ч. 2 /, стор. 1282, стаття 1751, код акта 99795/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацкомфінпослуг:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25.02.2020 № 359 "Про внесення змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.04.2020 № 704 "Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 654 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31 березня 2006 року № 5555". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 655 "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 923 "Про внесення змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11.06.2020 № 1320 "Про внесення зміни до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2010 року № 969". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.05.2020 № 892 "Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.01.2019 № 1 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.01.2019 № 24 "Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24.01.2019 № 102 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2019 № 379 "Про внесення змін до Додаткових вимог до договорів страхування життя". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2019 № 538 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 06.06.2019 № 1031 "Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22 грудня 2015 року № 3378". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.07.2019 № 1280 "Про внесення змін до Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1386 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 лютого 2014 року № 292". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1387 "Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29.08.2019 № 1606 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30.05.2019 № 980 "Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.10.2019 № 1992 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 08.08.2019 № 1511 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -