<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 05.09.2019 № 1708 "Про затвердження Змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 123". Нацкомфінпослуг. 2019

Документ актуальний на 11.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.09.2019  № 1708

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2019 р.

за № 1252/34223

Про затвердження Змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 123

Відповідно до статей 30, 31 та 36 Закону України «Про страхування», статей 27 та 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 року № 953 «Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» та підпункту 56 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за № 19/10299 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 вересня 2018 року № 1638), що додаються.

2.

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 123 «Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2003 року за № 1107/8428.

3. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної податкової служби України

В.о. Голови Державної фіскальної

служби України

В.о. Міністра фінансів України

С. Верланов

Д. Гутенко

Ю. Гелетій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

05 вересня 2019 року № 1708

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2019 р.

за № 1252/34223

ЗМІНИ

до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя

1. Абзац другий пункту 3 розділу I викласти у такій редакції:

«аквізиційні витрати (acquisition costs) - обсяг витрат страховика, визначених у його обліковій політиці, які можуть включати:».

2. У розділі II:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Страховики, які отримали ліцензію на провадження діяльності з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, та є членами Ядерного страхового пулу, зобов’язані вести облік резерву катастроф за цим видом страхування. Такі страховики розраховують резерви незароблених премій відповідно до пункту 3 або 5 розділу III цієї Методики.»;

2) абзаци четвертий, п’ятий пункту 5 викласти в такій редакції:

«договори перестрахування укладають Ядерний страховий пул та/або уповноважені ним особи, що діють від імені та за дорученням членів Ядерного страхового пулу,-

формування технічних резервів з відповідних видів страхування за такими договорами здійснюють страховики згідно з цією Методикою.»;

3) пункт 8 після слова «перестрахування» доповнити словами «(розмір часток перестраховиків у технічних резервах)».

3. У розділі V:

1) пункт 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«Якщо після обрання страховиком для формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені, за видом страхування іншим, ніж обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, методу фіксованого відсотка умови, зазначені у цьому пункті, не виконуються, страховик переглядає застосування зазначеного методу на наступний календарний рік та вносить зміни до Внутрішньої політики страховика з формування технічних резервів (далі - Політика), що розробляється відповідно до цієї Методики та затверджується страховиком, з урахуванням вимог пункту 3 розділу Х цієї Методики.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

2) доповнити розділ після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Страховик з початку календарного року може розраховувати резерв збитків, які виникли, але не заявлені, з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, та за договорами перестрахування, зазначеними у пункті 5 розділу II цієї Методики, із застосуванням методу прогнозної збитковості як суму добутків зароблених страхових премій на відповідний коефіцієнт, зазначений у додатку до цієї Методики, про що зазначається у Політиці.

У Політиці страховик зазначає конкретні розміри коефіцієнтів для відповідного року страхування в межах діапазонів значень коефіцієнтів, визначених у додатку до цієї Методики.».

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.

4. Розділ VII викласти в такій редакції:

«VII. Резерв катастроф

1. Резерв катастроф (catastrophe reserve) формується з метою здійснення страхових виплат у разі настання природних катастроф або значних промислових аварій, внаслідок яких буде завдано збитків численним страховим об’єктам, та якщо настає потреба здійснювати страхові виплати в сумах, що значно перевищують середні розміри збитків, узяті за основу під час розрахунку страхових тарифів.

Резерв катастроф формується за видами страхування, умовами яких передбачено обов’язки страховика забезпечити страхову виплату у зв’язку зі шкодою, заподіяною внаслідок дії нездоланної сили або аварії великого масштабу, та в порядку, визначеному законодавством.

2. Резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, та за укладеними договорами перестрахування, зазначеними у пункті 5 розділу II цієї Методики, визначається на основі даних за останні 24 звітні квартали (розрахунковий період) за такою формулою:

РК = 0,5 × (ЗСП - ФВ - (RBNSк - RBNSп)) - IBNRк,

де

ЗСП

-

зароблена страхова премія протягом розрахункового періоду;

ФВ

-

фактичні виплати - вимоги, які врегульовано протягом розрахункового періоду шляхом здійснення страхових виплат,- як ті, що фактично виплачені страховиком, так й ті, що обліковуються у страховика як його кредиторська заборгованість за страховими виплатами у розрахунковому періоді;

RBNSп, RBNSк

-

резерв заявлених, але не виплачених збитків на початок і кінець розрахункового періоду;

IBNRк

-

резерв збитків, які виникли, але не заявлені на кінець розрахункового періоду.

Якщо розрахований розмір резерву катастроф набирає від’ємного значення, резерв катастроф за таким видом страхування вважається рівним нулю.

3. У разі анулювання страховику ліцензії на провадження діяльності з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, та виходу страховика з Ядерного страхового пулу страховик продовжує розраховувати резерв катастроф у порядку, визначеному пунктом 2 цього розділу, до звітної дати, на яку розрахункове значення розміру резерву катастроф дорівнюватиме нулю.».

5. Пункти 1, 2 розділу Х викласти в такій редакції:

«1. Розрахунок технічних резервів страховик виконує на підставі Політики.

2. Політика визначає:

склад технічних резервів, які формує страховик, за кожним видом страхування, на провадження діяльності з якого страховик отримав ліцензію;

методи розрахунку кожного з видів технічних резервів, які формує страховик, за кожним видом страхування, на провадження діяльності з якого страховик отримав ліцензію;

методи визначення розміру прав вимоги до перестраховиків щодо відповідних видів технічних резервів за видами страхування, на провадження діяльності з яких страховик отримав ліцензії;

порядок визнання вимоги за договором, що надійшла страховику, такою, що є заявленою вимогою (claims reported);

перелік витрат із зазначених в абзаці другому пункту 3 розділу I цієї Методики, які страховик відносить до аквізиційних витрат та використовує для визначення розміру відстрочених аквізиційних витрат відповідно до цієї Методики.».

6. Доповнити додаток до Методики новим розділом такого змісту:

«VIII. Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Страховик може здійснювати розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, із застосуванням методу прогнозної збитковості як суму добутків наступних коефіцієнтів на зароблені премії за зазначений рік страхування:

для страхування або перестрахування з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Таблиця 4

Рік страхування

перший

другий

третій

четвертий

п’ятий

шостий

Діапазон коефіцієнтів

від 28 % до 70 %

від 22 % до 55 %

від 20 % до 50 %

від 18 % до 45 %

від 15 % до 38 %

від 12 % до 30 %

для страхування майнових ризиків, пов’язаних з будівництвом, експлуатацією та виведенням з експлуатації ядерної установки

Таблиця 5

Рік страхування

перший

другий

третій

Діапазон коефіцієнтів

від 25 % до 50 %

від 10 % до 25 %

від 5 % до 15 %

Першим роком страхування вважаються дванадцять місяців, що безпосередньо передують даті, на яку розраховується резерв збитків, що виникли, але не заявлені, другим роком страхування - попередні перед першим роком дванадцять місяців відповідно.».

Директор департаменту

державного регулювання

та методології нагляду

на ринках фінансових послуг

Н. Лех


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.12.2019 — 2019 р., № 100, стор. 240, стаття 3399, код акта 97265/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацкомфінпослуг:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25.02.2020 № 359 "Про внесення змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.04.2020 № 704 "Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 654 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31 березня 2006 року № 5555". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 655 "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 923 "Про внесення змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11.06.2020 № 1320 "Про внесення зміни до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2010 року № 969". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.05.2020 № 892 "Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 925 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.01.2019 № 1 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.01.2019 № 24 "Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24.01.2019 № 102 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2019 № 379 "Про внесення змін до Додаткових вимог до договорів страхування життя". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2019 № 538 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 06.06.2019 № 1031 "Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22 грудня 2015 року № 3378". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.07.2019 № 1280 "Про внесення змін до Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1386 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 лютого 2014 року № 292". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1387 "Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29.08.2019 № 1606 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30.05.2019 № 980 "Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.10.2019 № 1992 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -