Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.09.2017 № 3783 "Про затвердження Порядку застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення залученими кредиторами - фінансовими установами (крім банків) положень Закону України "Про фінансову реструктуризацію"". Нацкомфінпослуг. 2017

Документ актуальний на 06.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.09.2017  № 3783

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 жовтня 2017 р.

за № 1270/31138

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2363 від 21.11.2019}

Про затвердження Порядку застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення залученими кредиторами - фінансовими установами (крім банків) положень Закону України "Про фінансову реструктуризацію"

Відповідно до пунктів 1 та 10 частини першої статті 28 та пункту 10 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", частини четвертої статті 30 Закону України "Про фінансову реструктуризацію", підпункту 7 пункту 3, підпунктів 4 та 40 пункту 4, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення залученими кредиторами - фінансовими установами (крім банків) положень Закону України "Про фінансову реструктуризацію", що додається.

2.

Департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування і втрачає чинність одночасно з втратою чинності Закону України "Про фінансову реструктуризацію".

5. Усі процедури накладення штрафу та оскарження рішення Нацкомфінпослуг щодо накладення штрафу, розпочаті протягом дії цього Порядку, продовжуються до їх завершення відповідно до вимог цього Порядку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.

Голова

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

регуляторної служби України

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

19.09.2017  № 3783

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 жовтня 2017 р.

за № 1270/31138

ПОРЯДОК

застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення залученими кредиторами - фінансовими установами (крім банків) положень Закону України "Про фінансову реструктуризацію"

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію".

Метою цього Порядку є визначення механізму провадження у справах про порушення положень Закону України "Про фінансову реструктуризацію" (далі - Закон), прийняття рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу (далі - накладення штрафу) та їх оскарження.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

посадові особи Нацкомфінпослуг - державні службовці апарату Нацкомфінпослуг;

уповноважені особи Нацкомфінпослуг - Голова Нацкомфінпослуг, керівники структурних підрозділів за напрямами здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у статті 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 1 Закону України "Про фінансову реструктуризацію" та законах України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

3. Накладення штрафу уповноваженими особами Нацкомфінпослуг здійснюється відповідно до умов, визначених цим Порядком.

4. Уповноважені особи Нацкомфінпослуг накладають штраф на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення вимог Закону, враховуючи наслідки порушення та застосування такого заходу впливу.

5. Нацкомфінпослуг, уповноважені та посадові особи Нацкомфінпослуг в межах своїх повноважень зобов’язані в кожному випадку виявлення порушення вимог Закону вжити всіх необхідних заходів для документального закріплення факту такого порушення, всебічно, повно та об’єктивно дослідити обставини справи про правопорушення, а також своєчасно прийняти рішення за справою про правопорушення та накласти штраф.

6. Рішення у справі про правопорушення повинно бути законним та обґрунтованим.

Рішення повинно ґрунтуватись лише на тих доказах, які були досліджені під час розгляду справи про правопорушення.

Доказами у справі про правопорушення є будь-які фактичні дані, отримані в установленому законом порядку, що свідчать про наявність чи відсутність порушення положень Закону, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

7. Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно уповноваженими особами Нацкомфінпослуг у межах своїх повноважень.

8. У разі виявлення порушень положень Закону, розгляд яких не належить до повноважень Нацкомфінпослуг, Нацкомфінпослуг надсилає відповідні матеріали до органів державної влади, до повноважень яких належить вирішення такої справи про правопорушення.

9. Документи, що надсилаються фінансовій установі на виконання вимог цього Порядку, надсилаються за місцезнаходженням фінансової установи відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ.

ІІ. Провадження у справі про правопорушення

1. Виявлені посадовими особами Нацкомфінпослуг факти порушення положень Закону викладаються в акті про правопорушення із зазначенням доказів (документів, даних та інформації), що підтверджують факт вчинення порушення, з посиланням на відповідну норму Закону.

2. Днем початку провадження у справі про правопорушення є дата складання посадовою особою Нацкомфінпослуг акта про правопорушення.

3. Справу про правопорушення не може бути порушено, а наявна в провадженні справа про правопорушення підлягає закриттю в разі:

якщо не доведено факт вчинення фінансовою установою порушення положень Закону;

якщо вирішення справи про правопорушення не належить до компетенції Нацкомфінпослуг;

якщо з дня вчинення порушення минуло три роки;

припинення фінансової установи, щодо якої порушено справу про правопорушення;

наявності за одним і тим самим фактом іншої справи про правопорушення;

якщо за тим самим фактом порушення є постанова Нацкомфінпослуг про накладення штрафу;

визнання такою, що втратила чинність, або визнання судом незаконною чи такою, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій частині норми Закону, яку порушено;

прийняття на дату розгляду справи про правопорушення рішення Нацкомфінпослуг про виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ або з відповідних реєстрів та переліків, що ведуться Нацкомфінпослуг;

порушення строку для прийняття рішення про накладення штрафу.

4. Провадження у справі про правопорушення може бути зупинено, якщо:

справу про правопорушення неможливо розглянути до вирішення пов’язаної з нею справи, що розглядається в суді, - до набрання рішенням суду в такій справі законної сили;

призначається або проводиться експертиза (на час проведення експертизи);

необхідно отримати додаткові докази у справі про правопорушення.

Час зупинення розгляду справи про правопорушення не зараховується до строку розгляду цієї справи про правопорушення.

ІІІ. Порядок складання та оформлення акта про правопорушення

1. Підставою для початку провадження у справі про правопорушення та складання відповідного акта є отримання Нацкомфінпослуг інформації від боржника про вчинення щодо нього фінансовою установою правопорушення, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 30 Закону.

2. Нацкомфінпослуг протягом п’яти робочих днів після отримання такої інформації звертається до фінансової установи з письмовою вимогою про надання протягом 10 робочих днів вичерпного пакета документів за справою.

3. Після отримання від фінансової установи всіх витребуваних документів за справою посадова особа Нацкомфінпослуг протягом 15 робочих днів складає акт про правопорушення.

Акт про правопорушення складається та підписується в двох примірниках.

Акт про правопорушення повинен містити:

дату та номер;

прізвище, ім’я та по батькові, посаду посадової особи Нацкомфінпослуг, яка склала акт про правопорушення;

відомості про фінансову установу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

опис виявленого порушення та докази, що їх підтверджують;

норму Закону, яку було порушено;

підпис посадової особи Нацкомфінпослуг, яка склала акт про порушення;

відбиток печатки Нацкомфінпослуг.

Акт про правопорушення, складений посадовою особою Нацкомфінпослуг, повинен містити посилання на документи, дані та інформацію, які підтверджують факт вчинення порушення положень Закону. Такі документи, дані та інформація долучаються до акта про правопорушення.

4. Примірник акта про правопорушення надсилається фінансовій установі рекомендованим листом з повідомленням про вручення за місцезнаходженням особи відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах (переліках), та/або офіційною електронною поштою (e-mail) за адресою, яка міститься у Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах, що ведуться Нацкомфінпослуг, та/або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис не пізніше п’яти робочих днів з дати його складання з повідомленням про дату, час та місце розгляду справи про правопорушення.

5. Керівник або уповноважений представник фінансової установи має право подати на розгляд справи про правопорушення письмові пояснення (заперечення) разом із документами, на яких вони ґрунтуються. Письмові пояснення в обов’язковому порядку долучаються до матеріалів справи про правопорушення.

6. Уповноважена особа Нацкомфінпослуг при підготовці справи про правопорушення до розгляду повинна:

з’ясувати, чи належить до її компетенції розгляд справи про правопорушення;

з’ясувати, чи належить до її компетенції застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу;

перевірити, чи дотримані вимоги законодавства при складанні акта про правопорушення;

перевірити своєчасність повідомлення фінансової установи про дату, час та місце розгляду справи про правопорушення.

ІV. Розгляд справи про правопорушення. Порядок накладення штрафу

1. Керівник або уповноважений представник фінансової установи при розгляді справи про правопорушення має право:

знайомитися з усіма матеріалами, які є у справі про правопорушення;

бути присутнім при розгляді справи про правопорушення;

надавати пояснення (у тому числі письмові), заявляти клопотання по суті виявленого порушення.

2. Відсутність керівника або уповноваженого представника особи в разі, якщо про дату, час та місце розгляду справи про правопорушення він був повідомлений згідно з вимогами пункту 4 розділу ІІІ цього Порядку, не може бути підставою для відкладення розгляду справи про правопорушення.

3. За результатами розгляду справи про правопорушення уповноважена особа Нацкомфінпослуг приймає одне з таких рішень:

про накладення штрафу;

про закриття справи про правопорушення.

4. Рішення про накладення штрафу на фінансову установу приймається у вигляді постанови уповноваженої особи Нацкомфінпослуг.

5. Постанова про накладення штрафу, передбаченого частиною другою статті 30 Закону, приймається уповноваженою особою Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів з дати складання акта про правопорушення та документів, які стосуються справи про правопорушення.

6. Постанова про накладення штрафу повинна містити:

дату та номер постанови, місце її складання;

прізвище, ім’я та по батькові, посаду уповноваженої особи Нацкомфінпослуг;

відомості про фінансову установу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

зміст виявленого порушення відповідно до частини другої статті 30 Закону;

розмір штрафу;

посилання на дату і номер акта про порушення, в якому зафіксовано порушення;

строк, протягом якого фінансова установа зобов’язана повідомити Нацкомфінпослуг про добровільне виконання постанови, рахунок, на який повинна бути перерахована сума штрафу, та строк, протягом якого фінансова установа повинна повідомити про це Нацкомфінпослуг;

посаду, прізвище та підпис уповноваженої особи Нацкомфінпослуг;

відбиток печатки Нацкомфінпослуг.

7. Штрафи накладаються Головою Нацкомфінпослуг та керівниками структурних підрозділів за напрямами здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

8. Рішення про накладення штрафу набирає чинності з дня його винесення уповноваженою особою Нацкомфінпослуг та надсилається фінансовій установі рекомендованим листом з повідомленням про вручення за її місцезнаходженням або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття.

9. Рішення Нацкомфінпослуг про накладення штрафу після набрання ним чинності є обов’язковим для виконання фінансовими установами. У разі невиконання фінансовими установами рішень про накладення штрафу Нацкомфінпослуг вживає заходів щодо виконання рішень у порядку, визначеному законодавством.

10. Фінансові установи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до Державного бюджету України відповідно до законодавства.

11. Фінансова установа зобов’язана надати Нацкомфінпослуг документи, що підтверджують перерахування коштів.

12. У випадку виявлення описок (які не впливають на суть правопорушення) в акті про правопорушення, рішенні уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладення штрафу посадова особа, яка склала акт про правопорушення, або уповноважена особа Нацкомфінпослуг, яка прийняла рішення про накладення штрафу, з власної ініціативи або за клопотанням особи, щодо якої складено акт про правопорушення (прийняте рішення про накладення штрафу), може прийняти рішення про їх виправлення.

Уповноважена особа Нацкомфінпослуг приймає рішення про виправлення описок, яке не пізніше 3 робочих днів з дати його прийняття надсилається особі, щодо якої його було внесено, за її місцезнаходженням відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах (переліках).

V. Порядок оскарження рішення Нацкомфінпослуг про накладання штрафу

1. Рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладення штрафу може бути оскаржене фінансовою установою до Нацкомфінпослуг як колегіального органу протягом 15 календарних днів з дня отримання такого рішення або до суду.

2. Пропуск строку, передбаченого пунктом 1 цього розділу, без поважних причин є підставою для відмови Нацкомфінпослуг в розгляді скарги.

3. За рішенням Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, виконання рішення Нацкомфінпослуг про накладення штрафу, яке оскаржується фінансовою установою, може бути зупинено до закінчення розгляду такої скарги та винесення відповідного рішення Нацкомфінпослуг.

4. У скарзі фінансової установи на рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладення штрафу, що подається до Нацкомфінпослуг, має бути зазначено:

дату та вихідний номер скарги фінансової установи;

відомості про фінансову установу (прізвище, ім’я, по батькові керівника або уповноваженого представника особи, повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

дату та номер оскаржуваного рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладення штрафу;

підстави, з яких фінансовою установою оскаржується рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг, з посиланням на норми законодавства і матеріали справи про правопорушення;

перелік документів, що додаються до скарги (за їх наявності);

підпис керівника.

5. Скарга може містити клопотання про участь керівника або уповноваженого представника фінансової установи при розгляді скарги та інші клопотання.

6. За результатами розгляду скарги Нацкомфінпослуг протягом двадцяти робочих днів з дня надходження скарги приймає одне з таких рішень:

про залишення рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладення штрафу без змін, а скарги - без задоволення;

про скасування рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладення штрафу та задоволення скарги;

про скасування рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладання штрафу і направлення справи про правопорушення на новий розгляд;

про залишення скарги без розгляду.

7. У разі якщо у процесі розгляду скарги буде встановлено, що рішення Нацкомфінпослуг про накладання штрафу, винесене уповноваженою особою Нацкомфінпослуг, неправомочною вирішувати таку справу про правопорушення, то таке рішення скасовується і справа про правопорушення направляється на розгляд уповноваженій особі Нацкомфінпослуг, яка правомочна вирішувати таку справу про правопорушення.

Фінансова установа повідомляється про новий розгляд справи в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу ІІІ цього Порядку.

Рішення у справі про правопорушення має бути прийнято правомочною уповноваженою особою Нацкомфінпослуг протягом 20 робочих днів з дня отримання нею справи про правопорушення.

8. Про дату, час та місце розгляду скарги фінансова установа повідомляється в порядку, визначеному пунктом 4 розділу ІІІ цього Порядку.

Відсутність керівника або уповноваженого представника особи, якщо він своєчасно був повідомлений про дату, час та місце розгляду скарги, не може бути підставою для відкладення розгляду скарги.

9. Рішення Нацкомфінпслуг про результати розгляду скарги повинно містити:

дату та номер рішення;

обґрунтування підстав для прийняття рішення;

посилання на докази, що містяться в справі про правопорушення;

підпис Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг;

відбиток печатки Нацкомфінпослуг.

10. Примірник рішення Нацкомфінпослуг про результати розгляду скарги, що залишається в Нацкомфінпослуг, повинен містити відмітку про надсилання цього рішення фінансовій установі. Примірник рішення Нацкомфінпослуг про результати розгляду скарги в п’ятиденний строк з дня прийняття такого рішення надсилається фінансовій установі, щодо якої воно винесено, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис.

Директор департаменту

консолідованого нагляду

та методології на ринках

фінансових послуг

В. Логвіновський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.11.2017 — 2017 р., № 88, стор. 244, стаття 2719, код акта 87856/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацкомфінпослуг:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25.02.2020 № 359 "Про внесення змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.04.2020 № 704 "Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 654 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31 березня 2006 року № 5555". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 655 "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 923 "Про внесення змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11.06.2020 № 1320 "Про внесення зміни до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2010 року № 969". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.05.2020 № 892 "Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 925 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.01.2019 № 1 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.01.2019 № 24 "Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24.01.2019 № 102 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2019 № 379 "Про внесення змін до Додаткових вимог до договорів страхування життя". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2019 № 538 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 06.06.2019 № 1031 "Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22 грудня 2015 року № 3378". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.07.2019 № 1280 "Про внесення змін до Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1386 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 лютого 2014 року № 292". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1387 "Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29.08.2019 № 1606 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30.05.2019 № 980 "Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.10.2019 № 1992 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -