<<
>>

"ПРОТОКОЛ про реєстри викидів і перенесення забруднювачів". Міжнародний документ. 2016

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

{Протокол ратифіковано Законом № 980-VIII від 03.02.2016}Офіційний перекладСторони цього Протоколу,посилаючись на пункт 9 статті 5 та пункт 2 статті 10 Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі ухвалення рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, 1998 року (Орхуська конвенція),визнаючи, що реєстри викидів і перенесення забруднювачів створюють важливий механізм для підвищення корпоративної підзвітності, зменшення забруднення та сприяння сталому розвитку, як це зазначено у Луккській декларації, прийнятій на першій нараді Сторін Орхуської конвенції,беручи до уваги принцип 10 Декларації Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку 1992 року,беручи до уваги також принципи і зобов'язання, узгоджені на Конференції ООН з довкілля та розвитку 1992 року, зокрема положення розділу 19 Порядку денного XXI століття,зважаючи на Програму дій з подальшого виконання Порядку денного XXI століття, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН на її дев'ятнадцятій спеціальній сесії 1997 року, у якій вона закликала, зокрема, до зміцнення потенціалу та можливостей країн у сфері збору, обробки та поширення інформації для сприяння доступу громадськості до інформації про глобальні проблеми навколишнього середовища за допомогою відповідних засобів,беручи до уваги План виконання рішень Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку 2002 року, який заохочує розробку послідовної комплексної інформації про хімічні речовини, таку як національні реєстри викидів і перенесення забруднювачів,зважаючи на результати роботи Міжурядового форуму з хімічної безпеки, зокрема Баійську декларацію про хімічну безпеку, Пріоритети дій після 2000 року та План дій щодо реєстрів викидів і перенесення забруднювачів/кадастрів викидів,зважаючи також на діяльність у рамках Міжнародної програми з раціонального регулювання хімічних речовин,зважаючи, крім того, на результати діяльності Організації економічного співробітництва та розвитку, зокрема рекомендацію її Ради із запровадження реєстрів викидів і перенесення забруднювачів, у якій Рада закликає країни-члени створити національні реєстри викидів і перенесення забруднювачів та зробити їх доступними для громадськості,прагнучи створити механізм, який сприяє здатності кожної людини теперішнього та майбутнього поколінь жити у навколишньому середовищі, придатному для її здоров'я та благополуччя, шляхом забезпечення розробки доступних для громадськості систем екологічної інформації,прагнучи також забезпечити, щоб розробка таких систем враховувала принципи, які сприяють сталому розвитку, такому як принцип перестороги, викладений у принципі 15 Декларації Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку 1992 року,визнаючи зв'язок між відповідними системами екологічної інформації і реалізацією прав, які містяться в Орхуській конвенції,відмічаючи необхідність співробітництва з іншими міжнародними ініціативами, які стосуються забруднювачів і відходів, включаючи Стокгольмську конвенцію про стійкі органічні забруднювачі 2001 року та Базельську конвенцію про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням 1989 року,визнаючи, що цілями комплексного підходу до мінімізації забруднення і обсягу відходів, які утворюються внаслідок експлуатації промислового устаткування та інших джерел, є досягнення високого рівня захисту навколишнього середовища загалом, просування шляхом сталого та екологічно прийнятного розвитку, а також захист здоров'я теперішнього і майбутніх поколінь,будучи переконаними у цінності реєстрів викидів і перенесення забруднювачів як економічно ефективного інструменту для сприяння поліпшенню екологічних показників, для забезпечення доступу громадськості до інформації про викиди забруднювачів у районах розміщення спільнот і перенесення забруднювачів у такі спільноти та через території, які вони займають, а також для використання урядами для визначення тенденцій, демонстрації прогресу у скороченні забруднення, контролю за виконанням низки міжнародних угод, встановлення пріоритетів та оцінки прогресу, досягнутого за допомогою екологічної політики і програм,вважаючи, що реєстри викидів і перенесення забруднювачів можуть забезпечити для промисловості відчутну вигоду шляхом вдосконалення поводження із забруднювачами,відмічаючи можливості для використання даних із реєстрів викидів і перенесення забруднювачів у поєднанні з медичною, екологічною, демографічною, економічною або іншою відповідною інформацією з метою кращого розуміння потенційних проблем, визначення "гарячих точок", вжиття запобіжних заходів і заходів для пом'якшення несприятливого впливу, а також установлення пріоритетів у сфері раціонального природокористування,визнаючи важливість захисту конфіденційності для встановлених або тих, які можуть бути встановлені, фізичних осіб при обробці інформації, яку надають для реєстрів викидів і перенесення забруднювачів згідно з відповідними міжнародними стандартами, що стосуються захисту даних,визнаючи також важливість розробки національних систем реєстрів викидів і перенесення забруднювачів для підвищення співставності даних, сумісних на міжнародному рівні,відмічаючи, що багато країн-членів Європейської економічної комісії ООН, Європейське Співтовариство та Сторони Північноамериканської угоди про вільну торгівлю вживають заходів для збору даних про викиди і перенесення забруднювачів з різних джерел та надання доступу громадськості до цих даних і визнаючи, що особливо у цій сфері деякі країни протягом тривалого періоду здобули цінний досвід,зважаючи на різні підходи, які застосовують у реєстрах викидів і перенесення забруднювачів, та потребу запобігти дублюванню і визнаючи, таким чином, необхідність забезпечення відповідного ступеню гнучкості,наполягаючи на поступовому розвитку національних реєстрів викидів і перенесення забруднювачів,наполягаючи також на встановленні зв'язків між національними реєстрами викидів і перенесення забруднювачів та інформаційними системами щодо інших викидів, які викликають занепокоєння громадськості,домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України:

 1. Конвенція між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 1918-VIII ( 1918-19 ) від 14.03.2017 }"Уряд України і Уряд Великого Герцогства Люксембург,. Міжнародний документ. 2017 рікк
 2. "КОНВЕНЦІЯ про мінімальні норми соціального забезпечення". Міжнародний документ. 2016 рікк
 3. "Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень". Міжнародний документ. 2016 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан". Міжнародний документ. 2016 рікк
 5. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines"рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року". Міжнародний документ. 2016 рікк
 6. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно". Міжнародний документ. 2016 рікк
 7. "МЕМОРАНДУМ про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро". Міжнародний документ. 2016 рікк
 8. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями". Міжнародний документ. 2016 рікк
 9. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі". Міжнародний документ. 2015 рікк
 10. "КОНВЕНЦІЯ про основні цілі та норми соціальної політики № 117". Міжнародний документ. 2015 рікк
 11. "КОНВЕНЦІЯ між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна". Міжнародний документ. 2015 рікк
 12. "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру"". Міжнародний документ. 2015 рікк
 13. "ПРОТОКОЛ про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті". Міжнародний документ. 2015 рікк
 14. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Міжнародний документ. 2015 рікк
 15. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку". Міжнародний документ. 2015 рікк
 16. "ПРОТОКОЛ прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини". Міжнародний документ. 2015 рікк
 17. "ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 18. "ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 19. "БУДАПЕШТСЬКА КОНВЕНЦІЯ про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ) (укр/рос)". Міжнародний документ. 2015 рікк
 20. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Міжнародний документ. 2014 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -