Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 21.01.2016 № 2 "Про затвердження Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги ". Нацрада телерадіомовлення. 2016

Документ актуальний на 12.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

21.01.2016  № 2

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 лютого 2016 р.

за № 251/28381

Про затвердження Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

№ 2043 від 02.11.2017

№ 1727 від 30.10.2019}

Відповідно до статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статті 17, частини другої статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності;

2) Форму № 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності;

3) Форму № 2 відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 20__ року;

4) Форму № 3 відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 20__ року;

5) Форму № 4 відомості про зміни у структурі власності у 20__ звітному році;

6) Форму № 5 відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 20__ року;

7) Форму № 6 відомості про осіб, які впродовж 20__ звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо).

2.

Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

Голова

Ю. Артеменко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Національної ради України

з питань телебачення

і радіомовлення

21.01.2016  № 2

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 лютого 2016 р.

за № 251/28381

ПОРЯДОК

подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги (далі - суб’єкти інформаційної діяльності) Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) інформації про структуру власності та здійснення Національною радою контролю за дотриманням суб’єктами інформаційної діяльності вимог щодо розкриття інформації про структуру власності відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Вимоги, установлені цим Порядком, також застосовуються при поданні до Національної ради заяви про видачу (продовження), а також про переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

{Абзац другий пункту 1 розділу I в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про телебачення і радіомовлення".

3. Для цілей розкриття інформації про структуру власності під ключовим учасником юридичної особи розуміється будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє п’ятьма і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, і при цьому:

1) якщо юридична особа має більше ніж 10 учасників - фізичних осіб, ключовими учасниками вважаються 10 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;

2) якщо однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 10 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками вважаються всі фізичні особи, які володіють п’ятьма і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;

3) вважається, що публічна компанія не має ключових учасників.

4. Структура власності суб’єкта інформаційної діяльності є прозорою, якщо інформація про структуру власності, оприлюднена на його офіційному веб-сайті та надана Національній раді, дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі чи можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника.

5. Структура власності суб’єкта інформаційної діяльності, заявника на отримання ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги є непрозорою (такою, що не відповідає вимогам щодо її прозорості), якщо:

1) суб’єкт інформаційної діяльності не розкрив інформацію про свою структуру власності в порядку та обсязі, визначених в Законі України "Про телебачення і радіомовлення" та цьому Порядку;

2) з інформації про структуру власності, поданої суб’єктом інформаційної діяльності, неможливо встановити всіх осіб, визначених у пункті 4 цього розділу, а також характер відносин між ними (зокрема, наявність або відсутність між ними відносин контролю).

6. Розмір сукупної участі особи в суб’єкті інформаційної діяльності розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в суб’єкті інформаційної діяльності за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в суб’єкті інформаційної діяльності.

7. Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль акціонера (учасника) суб’єкта інформаційної діяльності, то розмір опосередкованої участі такої особи в суб’єкті інформаційної діяльності дорівнює розміру прямої участі в суб’єкті інформаційної діяльності акціонера (учасника) суб’єкта інформаційної діяльності, якого вона контролює.

8. Розмір опосередкованої участі в суб’єкті інформаційної діяльності особи, яка має істотну участь за довіреністю акціонерів (учасників) суб’єкта інформаційної діяльності, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі суб’єкта інформаційної діяльності акціонерів (учасників) суб’єкта інформаційної діяльності, які видали такі довіреності.

9. У разі наявності у структурі власності суб’єкта інформаційної діяльності іноземних юридичних або фізичних осіб суб’єкт інформаційної діяльності подає також документи, що підтверджують належність цій особі корпоративних прав у суб’єкті інформаційної діяльності.

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

10. Щодо кінцевих бенефіціарних власників подаються також документи, що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

ІІ. Порядок щорічного подання суб’єктами інформаційної діяльності інформації про структуру власності

1. Телерадіоорганізація щороку до 31 березня подає до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:

1) повідомлення про подання інформації про структуру власності, складене за визначеною формою № 1;

2) схематичне зображення структури власності станом на 31 грудня звітного року, складене відповідно до вимог пункту 3 цього розділу, за зразком, наведеним у додатку до цього Порядку;

3) відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 2;

4) відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 3;

5) відомості про зміни у структурі власності у звітному році, складені за визначеною формою № 4;

6) відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 5.

2. Провайдер програмної послуги щороку до 31 березня подає до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:

1) повідомлення про подання інформації про структуру власності, складене за визначеною формою № 1;

2) схематичне зображення структури власності станом на 31 грудня звітного року, складене відповідно до вимог пункту 3 цього розділу, за прикладом, наведеним у додатку до цього Порядку;

3) відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 3;

4) відомості про зміни у структурі власності у звітному році, складені за визначеною формою № 4;

5) відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 5;

6) відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), складені за визначеною формою № 6, якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 125 і більше мінімальних заробітних плат.

7) відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 2.

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 7 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

3. На схематичному зображенні структури власності зазначаються:

1) всі особи, які володіють прямою та/або опосередкованою істотною участю у суб’єкті інформаційної діяльності;

2) всі ключові учасники суб’єкта інформаційної діяльності та кожної юридичної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами суб’єкта інформаційної діяльності;

3) розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній або юридичній особі в іншій юридичній особі.

4. На схематичному зображенні структури власності щодо кожної фізичної особи вказуються її повне ім’я та громадянство, щодо кожної юридичної особи - повне найменування юридичної особи та країна її державної реєстрації.

Зразок складання схематичного зображення структури власності наведений у додатку до цього Порядку.

5. Документи, передбачені пунктами 1 та 2 цього розділу, подаються до Національної ради в паперовому вигляді та в електронній формі.

Документи у паперовому вигляді повинні відповідати за змістом документам в електронній формі; з урахуванням положень, передбачених пунктом 8 цього розділу.

{Абзац другий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

6. Документи у паперовому вигляді прошиваються та підписуються керівником суб’єкта інформаційної діяльності.

{Абзац перший пункту 6 розділу II в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

Документи можуть підписуватись іншою уповноваженою особою (крім керівника), яка має право підпису від імені суб’єкта інформаційної діяльності. У такому разі до Національної ради додатково подається оригінал або завірена в установленому порядку копія документа, який підтверджує повноваження підписанта.

7. Документи в електронній формі можуть надсилатися на електронну пошту, адреса якої розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради, або через модуль офіційного веб-сайту Національної ради.

Кожен документ, надісланий електронною поштою, подається у форматах PDF та EXCEL з можливістю копіювання.

Авторизація на модулі офіційного веб-сайту Національної ради здійснюється протягом 15 днів з дня отримання надісланої ліцензіатом до Національної ради адреси електронної пошти.

Адреса електронної пошти ліцензіата має бути постійно діючою.

Документи (форми), заповнені на модулі офіційного веб-сайту Національної ради, роздруковуються для подання їх у паперовій формі і не потребують заповнення в інших паперових формах.

{Пункт 7 розділу II в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

8. У документах в форматі PDF:

{Абзац перший пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

1) не зазначаються такі персональні дані фізичної особи: ідентифікаційний номер, серія та номер паспорта, адреса постійного місця проживання (зазначається лише країна і населений пункт);

2) зазначається країна, податковим резидентом якої є особа, при цьому якщо особа є громадянином декількох країн, зазначається про приналежність до громадянства тієї країни, з якою особа має більш тісний економічний зв’язок.

9. У разі подання до Національної ради відповідно до вимог, визначених Законом України "Про телебачення і радіомовлення" та цим Порядком, документів, що підтверджують належність особі корпоративних прав юридичної особи, перехід прав на корпоративні права, інших документів, на підставі яких особа набула істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності, документів, які дають змогу зробити висновок про майновий (фінансовий) стан особи тощо, такі документи мають пред’являтись у вигляді оригіналів або надаватись їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку.

10. Документи щодо іноземних юридичних осіб та фізичних осіб - іноземців, документи, видані органами іноземної держави, документи, складені іноземною мовою, мають подаватися до Національної ради з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

11. Документи, видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

12. У разі виявлення технічної помилки в інформації про структуру власності, поданій Національній раді, суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення повинен упродовж двох тижнів її виправити.

Технічною помилкою в розумінні цього Порядку є описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка, яка не впливає на загальний зміст поданої суб’єктом інформаційної діяльності інформації.

Інформацію про структуру власності, подану додатково та не обумовлену необхідністю виправлення технічної помилки в розумінні абзацу другого цього пункту, Національна рада не враховує та не розглядає.

{Пункт 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1727 від 30.10.2019}

13. Щорічну інформацію про структуру власності, подану у паперовому вигляді, Національна рада зберігає протягом п'яти років.

{Розділ II доповнено новим пунктом 13 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1727 від 30.10.2019}

ІІІ. Порядок подання інформації про структуру власності заявниками на отримання (продовження) ліцензії або переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера)

{Назва розділу в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

1.Заявник разом із заявою про видачу (продовження) ліцензії або переоформлення ліцензії у зв'язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) подає до Національної ради:

1) схематичне зображення структури власності суб'єкта інформаційної діяльності, складене відповідно до пункту 3 розділу II цього Порядку, за зразком, наведеним у додатку до цього Порядку;

2) відомості про власників істотної участі, складені за визначеною формою № 2;

3) відомості про пов'язаних осіб, складені за визначеною формою № 3;

4) відомості про зміни у структурі власності за поточний рік, складені за визначеною формою № 4;

5) відомості про кінцевих бенефіціарних власників, складені за визначеною формою № 5;

6) відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із заявою, за формою податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року № 177).

{Пункт 1 розділу III в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1727 від 30.10.2019}

2. Відомості, передбачені підпунктами 1 - 5 пункту 1 цього розділу, що подаються на отримання (продовження) ліцензії, зазначаються станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою.

Відомості, передбачені підпунктами 1 - 5 пункту 1 цього розділу, що подаються для переоформлення ліцензії у зв'язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зазначаються станом на день відповідних змін.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017; в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1727 від 30.10.2019}

3. Національна рада додатково на підставі мотивованого запиту може витребувати від заявника копії документів, які підтверджують достовірність інформації, включеної до декларації кінцевого бенефіціарного власника.

{Розділ III доповнено новим пунктом 3 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1727 від 30.10.2019}

4. У разі зміни інформації щодо діяльності ліцензіата, яка потребує внесення змін до ліцензії щодо відомостей про структуру власності ліцензіата, зокрема складу пов’язаних осіб, ліцензіат подає до Національної ради відомості за відповідною формою, передбаченою цим Порядком.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

ІV. Порядок здійснення Національною радою контролю за дотриманням суб’єктами інформаційної діяльності вимог щодо розкриття інформації про структуру власності

1. У разі виявлення недоліків у поданих документах про структуру власності Національна рада має право надати суб’єкту інформаційної діяльності строк для усунення виявлених недоліків, але не більше ніж один місяць.

2. За неподання або несвоєчасне подання інформації про структуру власності або подання недостовірної інформації про структуру власності Національною радою вживаються заходи, передбачені чинним законодавством.

3. Національна рада на підставі інформації про структуру власності, поданої суб’єктом інформаційної діяльності, може визнати структуру власності непрозорою за наявності підстав, визначених Законом України "Про телебачення і радіомовлення".

4. У випадку визнання структури власності суб’єкта інформаційної діяльності непрозорою Національна рада повідомляє про це суб’єкта інформаційної діяльності листом із зазначенням підстав для визнання структури власності непрозорою.

Одночасно Національна рада пропонує суб’єкту інформаційної діяльності, його учасникам (акціонерам) вжити заходів протягом встановленого Національною радою строку для приведення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності у відповідність до вимог щодо її прозорості.

5. Національна рада має право розмістити інформацію про статус опрацювання структур власності суб’єктів інформаційної діяльності, а також про визнання структури власності суб’єкта інформаційної діяльності непрозорою на офіційному веб-сайті Національної ради.

6. Для забезпечення дотримання визначених законодавством антимонопольних обмежень та обмежень стосовно частки іноземних власників у статутному капіталі телерадіоорганізації Національна рада під час розгляду заяви про видачу (продовження) ліцензії або переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) має право додатково запитати і отримати від телерадіоорганізації:

{Абзац перший пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

1) інформацію щодо розподілу часток статутних капіталів юридичних осіб, які є її засновниками або власниками, зокрема акціонерами, а також юридичних осіб, що входять до структури власності заявника, у тому числі копії правочинів та інших документів, на підставі яких будь-який із власників заявника набув прямої або опосередкованої істотної участі у юридичній особі, яка подала відповідну заяву про видачу (продовження) ліцензії або переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера);

{Підпункт 1 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

2) за наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності наданої заявником інформації, на підставі мотивованого запиту Національної ради - копії документів, що дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого із власників заявника;

3) декларації про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) (у разі подання такої декларації) за рік, що передує року, в якому направлено відповідний запит, за встановленою формою (у разі наявності доходів, отриманих в Україні);

4) довідки уповноваженого органу держави проживання іноземця про його доходи та про стан виконання ним зобов’язань як платника податків.

V. Опублікування інформації про структуру власності суб’єктів інформаційної діяльності

1. Суб’єкт інформаційної діяльності зобов’язаний розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про свою структуру власності у складі документів, передбачених пунктом 1 (для телерадіоорганізацій) або пунктом 2 (для провайдерів програмної послуги) розділу ІІ цього Порядку, з урахуванням особливостей, установлених цим розділом.

Інформація розміщується у файлі формату PDF, в якому персональні дані фізичних осіб розкриті в обсязі, передбаченому пунктом 8 розділу ІІ цього Порядку.

2. Інформація про структуру власності на офіційному веб-сайті суб’єкта інформаційної діяльності розміщується станом на 31 грудня року, що передує поточному року, в якому здійснюється розміщення, а також за всі попередні звітні періоди, за які суб’єкт інформаційної діяльності подавав інформацію про свою структуру власності до Національної ради.

3. Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності повинна бути доступна всім особам на безоплатній основі.

4. Інформація про структуру власності або пряме гіперпосилання на інформацію про структуру власності повинні бути розміщені на початковій (стартовій) сторінці офіційного веб-сайту суб’єкта інформаційної діяльності.

5. Перелік гіперпосилань на веб-сторінки, на яких суб’єкти інформаційної діяльності розміщують інформацію про свою структуру власності, публікується на офіційному веб-сайті Національної ради.

Начальник

управління ліцензування

Л. Запорожець

Додаток

до Порядку

подання телерадіоорганізаціями

та провайдерами програмної послуги

інформації про структуру власності

(пункт 4 розділу ІІ)

ЗРАЗОК

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ

власності суб’єкта інформаційної діяльності

станом на ____________ 20__ року

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1727 від 30.10.2019}

Начальник

управління ліцензування

Л. Запорожець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Національної ради України

з питань телебачення

і радіомовлення

21.01.2016  № 2

ФОРМА № 1

ПОВІДОМЛЕННЯ

про подання інформації про структуру власності

{Форма № 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

Начальник

управління ліцензування

Л. Запорожець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Національної ради України

з питань телебачення

і радіомовлення

21.01.2016  № 2

ФОРМА № 2

ВІДОМОСТІ

про власників істотної участі станом на __ _______ 20__ року

____________________________________________

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)

№ з/п

Власник істотної участі

Країна

Ідентифікаційні дані

Адреса

Розмір участі особи у суб’єкті інформаційної діяльності, %

Опис взаємозв’язку

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

______________________

(посада уповноваженої особи)

_______________

(підпис)

___________________

(прізвище, ініціали)

_________________

                  (дата)

___________________

(посада, прізвище,

ініціали виконавця)

____________________

(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення відомостей про власників істотної участі

1. Власники істотної участі у таблиці розміщуються за спаданням розміру їх сукупної участі у суб’єкті інформаційної діяльності, зазначеної у колонці 8 таблиці.

2. У колонці 2 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо іноземних юридичних осіб - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - країна громадянства, а у разі, якщо особа є громадянином декількох країн, - всі країни її громадянства. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства, або якщо особа є громадянином декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;

2) щодо юридичних осіб - країна, в якій зареєстрована юридична особа.

4. У колонці 4 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб (громадян України) - дата народження, серія та номер паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо фізичних осіб (іноземців та осіб без громадянства) - громадянство, дата народження, номер документа, що посвідчує особу, із зазначенням типу документа (посвідчення особи, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо);

3) щодо юридичних осіб України - ідентифікаційний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) щодо іноземних юридичних осіб - реєстраційний (ідентифікаційний) номер у комерційному, торговому, судовому або іншому реєстрі юридичних осіб країни реєстрації юридичної особи.

5. У колонці 5 зазначається повна адреса (поштовий індекс, країна, область (регіон), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи. Щодо фізичних осіб - іноземців, осіб без громадянства (крім тих, які постійно проживають на території України), іноземних юридичних осіб адреса зазначається додатково англійською мовою.

6. У колонці 7 розмір опосередкованої участі зазначається згідно з правилами розрахунку, наведеними у цьому Порядку.

7. Значення колонки 8 становить суму значень колонок 6 та 7.

8. Якщо особа здійснює значний або вирішальний вплив на управління або діяльність суб’єкта інформаційної діяльності і при цьому не має формальної істотної участі у ньому, у колонках 6-8 ставиться прочерк.

9. У колонці 9 зазначається короткий опис взаємозв’язку особи - власника істотної участі із суб’єктом інформаційної діяльності. Наприклад, якщо особа є прямим учасником суб’єкта інформаційної діяльності зазначається "Учасник (акціонер), якому належить частка 12% статутного капіталу" або "Є контролером "Юридичної особи 1", якій належить 75% акцій суб’єкта інформаційної діяльності".

Якщо особа здійснює незалежно від формального володіння значний або вирішальний вплив на управління або діяльність суб’єкта інформаційної діяльності, у колонці 9 зазначаються обставини здійснення такого впливу. Наприклад, "Здійснює вирішальний вплив як директор "Юридичної особи 2", якій належить 100% акцій суб’єкта інформаційної діяльності".

Якщо особа володіє опосередкованою істотною участю у суб’єкті інформаційної діяльності на підставі доручення, зазначаються документ, на підставі якого особа має доручення (довіреність тощо), дата документа та строк повноважень повіреної особи. Наприклад, "Довіреність від 01.01.2015; чинна до 01.01.2017".

Якщо власник істотної участі є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта інформаційної діяльності, про це додатково зазначається у колонці 9.

{Форма № 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

Начальник

управління ліцензування

Л. Запорожець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Національної ради України

з питань телебачення

і радіомовлення

21.01.2016  № 2

ФОРМА № 3

ВІДОМОСТІ

про пов’язаних осіб станом на __ _______20__ року

_____________________________________________________

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)

№ з/п

Пов’язана особа

Країна

Ідентифікаційні дані

Адреса

Тип пов’язаної особи

Опис взаємозв’язку особи із суб’єктом інформаційної діяльності

1

2

3

4

5

6

7

______________________

(посада уповноваженої особи)

_______________

(підпис)

___________________

(прізвище, ініціали)

_________________

                  (дата)

___________________

(посада, прізвище,

ініціали виконавця)

____________________

(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення відомостей про пов’язаних осіб

1. У колонці 2 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо іноземних юридичних осіб - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - країна громадянства, а у разі, якщо особа є громадянином декількох країн, - всі країни її громадянства. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства, або якщо особа є громадянином декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;

2) щодо юридичних осіб - країна, в якій зареєстрована юридична особа.

3. У колонці 4 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб (громадян України) - дата народження, серія та номер паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо фізичних осіб (іноземців та осіб без громадянства) - громадянство, дата народження, номер документа, що посвідчує особу, із зазначенням типу документа (посвідчення особи, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо);

3) щодо юридичних осіб України - ідентифікаційний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) щодо іноземних юридичних осіб - реєстраційний (ідентифікаційний) номер у комерційному, торговому, судовому або іншому реєстрі юридичних осіб країни реєстрації юридичної особи.

4. У колонці 5 зазначається повна адреса (поштовий індекс, країна, область (регіон), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи. Щодо фізичних осіб - іноземців, осіб без громадянства (крім тих, що постійно проживають на території України), іноземних юридичних осіб адреса зазначається додатково англійською мовою.

5. У колонці 6 зазначається номер типу пов’язаної особи:

"1" - особи, які мають істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності (афілійовані особи);

"2" - керівники суб’єкта інформаційної діяльності;

"3" - особи, які мають істотну участь в афілійованих особах суб’єкта інформаційної діяльності;

"4" - члени сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки і дружини) власників суб’єкта інформаційної діяльності;

"5" - юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками або власниками істотної участі;

"6" - студія-виробник, з якою суб’єктом інформаційної діяльності протягом календарного року здійснено господарських операцій на загальну суму, що перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість).

6. У колонці 7 наводиться короткий опис обставин, у зв’язку з якими особа вважається пов’язаною із суб’єктом інформаційної діяльності. Наприклад, "Особа 1 є дружиною власника істотної участі Особи 2" або "Особа 3 є директором суб’єкта інформаційної діяльності".

{Форма № 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017}

Начальник

управління ліцензування

Л. Запорожець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Національної ради України

з питань телебачення

і радіомовлення

21.01.2016  № 2

ФОРМА № 4

ВІДОМОСТІ

про зміни у структурі власності у 20__ звітному році

_______________________________________________

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№ з/п

Особа, щодо якої відбулась зміна

Дата зміни

Опис зміни

Тип правочину та документ, на підставі якого відбулась зміна

1

2

3

4

5

______________________

(посада уповноваженої особи)

_______________

(підпис)

___________________

(прізвище, ініціали)

_________________

                  (дата)

___________________

(посада, прізвище,

ініціали виконавця)

____________________

(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення відомостей про зміни у структурі власності

1. У відомостях про зміни у структурі власності зазначаються зміни, які відбулись у складі кінцевих бенефіціарних власників та власників істотної участі суб’єкта інформаційної діяльності протягом звітного року, а також зміни у розмірі істотної участі вказаних осіб у суб’єкті інформаційної діяльності, якщо розмір сукупної участі особи змінився на п’ять і більше відсотків.

2. У колонці 2 зазначається повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) кінцевого бенефіціарного власника та/або власника істотної участі у суб’єкті інформаційної діяльності.

3. У колонці 3 зазначається дата настання змін у форматі ДД.ММ.РРРР. Наприклад, 01.01.2016.

4. У колонці 4 зазначається короткий опис зміни, яка відбулась. Наприклад, "Особа набула пряму істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності шляхом придбання 32% акцій СІД у "Особи 2", або "Розмір участі особи у суб’єкті інформаційної діяльності зменшився з 47% до 21% внаслідок продажу корпоративних прав "Юридичної особи 1", яка є акціонером СІД", або "Особа перестала бути власником істотної участі у суб’єкті інформаційної діяльності внаслідок смерті".

5. У колонці 5 зазначаються правочин, на підставі якого відбулась зміна, та реквізити документа, яким підтверджується зміна. Наприклад, "Купівля акцій; Договір купівлі-продажу акцій від 01.01.2016 № 00-БВ" або "Спадкування; Заповіт від 01.01.2000".

Начальник

управління ліцензування

Л. Запорожець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Національної ради України

з питань телебачення

і радіомовлення

21.01.2016  № 2

ФОРМА № 5

ВІДОМОСТІ

про кінцевих бенефіціарних власників станом на __ _______ 20__ року

___________________________________________

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)

№ з/п

Кінцевий бенефіціарний власник

Країна

Ідентифікаційні дані

Адреса

Опис взаємозв’язку

1

2

3

4

5

6

______________________

(посада уповноваженої особи)

_______________

(підпис)

___________________

(прізвище, ініціали)

_________________

                  (дата)

___________________

(посада, прізвище,

ініціали виконавця)

____________________

(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

1. У колонці 2 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

{Підпункт 3 пункту 1 виключено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1727 від 30.10.2019}

{Підпункт 4 пункту 1 виключено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1727 від 30.10.2019}

2. У колонці 3 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - країна громадянства, а у разі, якщо особа є громадянином декількох країн, - всі країни її громадянства. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства, або якщо особа є громадянином декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;

{Підпункт 2 пункту 2 виключено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1727 від 30.10.2019}

3. У колонці 4 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб (громадян України) - дата народження, серія та номер паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо фізичних осіб (іноземців та осіб без громадянства) - громадянство, дата народження, номер документа, що посвідчує особу, із зазначенням типу документа (посвідчення особи, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо).

{Підпункт 3 пункту 3 виключено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1727 від 30.10.2019}

{Підпункт 4 пункту 3 виключено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1727 від 30.10.2019}

4. У колонці 5 зазначається повна адреса (поштовий індекс, країна, область (регіон), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) постійного місця проживання фізичної особи . Щодо фізичних осіб - іноземців, осіб без громадянства (крім тих, що постійно проживають на території України) адреса зазначається додатково англійською мовою.

5. У колонці 6 зазначається короткий опис взаємозв’язку особи - кінцевого бенефіціарного власника із суб’єктом інформаційної діяльності. Наприклад, якщо особа є прямим учасником суб’єкта інформаційної діяльності, зазначається "Учасник (акціонер), якому належить частка 75% статутного капіталу суб’єкта інформаційної діяльності" або "Є контролером "Юридичної особи 1", якій належить 100% акцій суб’єкта інформаційної діяльності ".

Якщо особа здійснює незалежно від формального володіння значний або вирішальний вплив на управління або діяльність суб’єкта інформаційної діяльності, у колонці 6 зазначаються обставини здійснення такого впливу. Наприклад, "Здійснює вирішальний вплив як директор "Юридичної особи 2", якій належить 100% акцій суб’єкта інформаційної діяльності".

{Форма № 5 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2043 від 02.11.2017, № 1727 від 30.10.2019}

Начальник

управління ліцензування

Л. Запорожець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Національної ради України

з питань телебачення

і радіомовлення

21.01.2016  № 2

ФОРМА № 6

ВІДОМОСТІ

про осіб, які впродовж 20__ звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо)

________________________________________________

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№ з/п

Особа

Країна

Ідентифікаційні дані

Адреса

Інформація про послугу фінансування

1

2

3

4

5

6

______________________

(посада уповноваженої особи)

_______________

(підпис)

___________________

(прізвище, ініціали)

_________________

                  (дата)

___________________

(посада, прізвище,

ініціали виконавця)

____________________

(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення відомостей про осіб,

які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо)

1. Цей додаток заповнюється і подається провайдером програмної послуги, якщо загальна сума фінансування провайдера програмної послуги, отриманого від однієї особи впродовж звітного року, становила 125 і більше мінімальних заробітних плат.

2. У колонці 2 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо іноземних юридичних осіб - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - країна громадянства, а у разі, якщо особа є громадянином декількох країн, - всі країни її громадянства. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства, або якщо особа є громадянином декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;

2) щодо юридичних осіб - країна, в якій зареєстрована юридична особа.

4. У колонці 4 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - серія та номер паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - номер документа, що посвідчує особу, із зазначенням типу документа (посвідчення особи, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо);

3) щодо юридичних осіб України - ідентифікаційний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

4) щодо іноземних юридичних осіб - реєстраційний (ідентифікаційний) номер у комерційному, торговому, судовому або іншому реєстрі юридичних осіб країни реєстрації юридичної особи.

5. У колонці 5 зазначається повна адреса (поштовий індекс, країна, область (регіон), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи. Щодо фізичних осіб - іноземців, осіб без громадянства (крім тих, що постійно проживають на території України), іноземних юридичних осіб адреса зазначається додатково англійською мовою.

6. У колонці 6 зазначається інформація про послугу фінансування: правочин, реквізити договору, сума договору, строк погашення (крім безповоротної допомоги), відсоток за користування послугою фінансування (крім договорів безоплатного фінансування). Наприклад "Позика; договір від 01.01.2016; 30 млн грн; 01.01.2017; 20% річних".

Начальник

управління ліцензування

Л. Запорожець


Документи та файли

Сигнальний документ — f453827n294.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.03.2016 — 2016 р., № 18, стор. 569, стаття 760, код акта 81041/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 2. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 8. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 12. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 13. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 14. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 17. РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.04.2017 № 562 "Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 19. РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 452 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 20. РІШЕННЯ від 02.11.2017 № 2043 "Про внесення змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -