Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019

Документ актуальний на 01.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

30.10.2019  № 1726

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 січня 2020 р.

за № 7/34290

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

Відповідно до статей 11, 13 та 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", статей 7, 70, 71, 73, 74 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статей 164-6-164-8, 212-9, 212-11, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08 лютого 2012 року № 115, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 09 листопада 2017 року № 2127), що додаються.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв'язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Фещук У.

Перший заступник голови

О. Герасим'юк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

ради України з питань

телебачення і радіомовлення

30 жовтня 2019 року № 1726

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 січня 2020 р.

за № 7/34290

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

1. Заголовок Інструкції після слова "послуги" доповнити словами ", оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення".

2. Пункт 1 розділу I після слів "(далі - Національна рада)" доповнити словами ", а також порядок складання та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення".

3. У пункті 17 розділу III:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"ознайомлюють керівника ліцензіата або його уповноваженого представника з актом перевірки та/або протоколом (протоколами) в строки, передбачені цією Інструкцією.";

абзац сьомий після слів "під час перевірки" доповнити словами "та/або складання протоколу (протоколів)".

4. У розділі IV:

1) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо під час перевірки було зафіксовано порушення, відповідальність за яке передбачена статтями 164-6, 164-7, 164-8, 212-9, 212-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, додатково складається протокол про адміністративне правопорушення (додаток 3).";

2) після пункту 2 доповнити новими пунктами 3, 4 такого змісту:

"3. Для складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважені особи Національної ради мають встановити винність особи у вчиненні правопорушення та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Під час встановлення винності особи можливе витребування документів у ліцензіата щодо покладення ним певного обов'язку на таку особу.

Протокол про адміністративне правопорушення складається впродовж двадцяти чотирьох годин після надання ліцензіатом документів, що підтверджують факт покладення певних обов'язків на працівника. У разі відсутності таких документів або відмови надати такі документи протокол про адміністративне правопорушення складається на керівника телерадіоорганізації в останній день проведення перевірки.

4. Протокол про адміністративне правопорушення (у разі його оформлення) складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.".

У зв'язку з цим пункти 3-7 вважати відповідно пунктами 5-9.

5. Доповнити Інструкцію після розділу IV новими розділами V, VI такого змісту:

"V. Порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення

1. Протоколи про адміністративні правопорушення за порушення, передбачені статтями 164-6, 164-7, 164-8, 212-9, 212-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), складають уповноважені особи (уповноважена особа) Національної ради за результатами перевірки, проведеної цими уповноваженими особами (цією уповноваженою особою).

2. Факти вчинення адміністративних правопорушень відображаються у відповідному акті перевірки ліцензіатів у сфері телебачення і радіомовлення.

3. Якщо адміністративне правопорушення вчинено кількома особами, протокол складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень, протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

4. Протокол складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після підписання протоколу особою, щодо якої його складено.

5. Під час викладення обставин правопорушення у протоколі зазначаються місце й час його вчинення, суть правопорушення, нормативний акт та інші відомості, що мають значення для правильного вирішення справи, відповідно до статті 256 КУпАП.

6. Уповноважена особа Національної ради зобов'язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол, з її правами й обов'язками, про що у протоколі робиться відмітка. У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, поставити підпис, про це у протоколі робиться відповідний запис, який засвідчується підписом уповноваженої особи Національної ради.

7. Особі, щодо якої складається протокол, пропонується надати письмове пояснення та зауваження по суті вчиненого правопорушення, що вноситься до протоколу. Пояснення та зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, про що у цьому протоколі робиться запис.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення уповноважена особа Національної ради вносить до протоколу відповідний запис, що засвідчується її підписом.

8. Протокол підписують уповноважена особа Національної ради та особа, щодо якої його складено.

У разі відмови особи, щодо якої складено протокол, від підписання протоколу уповноважена особа Національної ради робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом.

Особа, щодо якої складено протокол, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви відмови від підписання протоколу.

9. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, щодо якої його було складено.

10. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень.

11. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень, подаються на чергове засідання Національної ради протягом десяти робочих днів з дня складання протоколу.

За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про направлення протоколу до суду або відповідних органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. До протоколу додаються інші матеріали справи, наявні в Національній раді, що підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень.

VI. Порядок оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

1. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення забезпечують уповноважені особи Національної ради, які складають протоколи.

2. Протокол про адміністративне правопорушення реєструється у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 4), сторінки якого мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою Національної ради. У зазначеному журналі проставляється також відмітка про вручення другого примірника протоколу.

3. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

4. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством.".

У зв'язку з цим розділ V вважати розділом VII.

6. У розділі VII:

у пункті 3 слова "планової/" та "виїзної/" виключити.

7. У додатках до Інструкції:

1) абзац перший додатка 1 після слова "мали" доповнити словом "(мала)";

2) у додатку 2:

після слова "провели" доповнити словом "(провела)";

після слів "Перевірку здійснили" доповнити словом "(здійснила)".

8. Доповнити Інструкцію новими додатками 3, 4 що додаються.

Начальник управління

контролю та аналізу

телерадіомовлення

Р. Кіфлюк

Додаток 3

до Інструкції про порядок

здійснення моніторингу

телерадіопрограм, проведення

перевірок телерадіоорганізацій

та провайдерів програмної послуги,

оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 2 розділу IV)

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення


Додаток 4

до Інструкції про порядок

здійснення моніторингу

телерадіопрограм, проведення

перевірок телерадіоорганізацій

та провайдерів програмної послуги,

оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 2 розділу IV)

ЖУРНАЛ

реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

№ з/п

Номер і дата складання протоколу

Дата й місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

прізвище, ім'я, по батькові

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

Посади, прізвища, власні імена уповноважених осіб Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які склали протокол

Дата вручення другого примірника протоколу

Примітки

7

8

9


Документи та файли

Сигнальний документ — f492341n70.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.01.2020 — 2020 р., № 4, стор. 531, стаття 237, код акта 97616/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 95 "Про внесення змін до Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 3. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 12. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 13. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 14. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 17. РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.04.2017 № 562 "Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 19. РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 452 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 20. РІШЕННЯ від 02.11.2017 № 2043 "Про внесення змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -