<<
>>

НАКАЗ від 01.07.2019 № 354 "Про затвердження змін до Порядку адміністрування Державного земельного кадастру". Мінагрополітики України. 2019

Документ актуальний на 09.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2019  № 354

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 липня 2019 р.

за № 814/33785

Про затвердження змін до Порядку адміністрування Державного земельного кадастру

Відповідно до пункту 200 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051, та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку адміністрування Державного земельного кадастру, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 грудня 2012 року № 836, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 153/22685, що додаються.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного агентства з питань

електронного урядування України

Перший заступник Голови Державної

служби України з питань геодезії,

картографії та кадастру

Т.в.о.

Голови Державної служби

спеціального зв’язку та захисту

інформації України

В. Бакал

Л. Шемелинець

О.М. Чаузов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

01 липня 2019 року № 354

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 липня 2019 р.

за № 814/33785

ЗМІНИ

до Порядку адміністрування Державного земельного кадастру

1. У розділі I:

1) у пункті 1.2:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«користувач - фізична або юридична особа, яка має доступ до Державного земельного кадастру з автоматизованого робочого місця і користується відомостями Державного земельного кадастру та/або здійснює обмін відомостями у порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами згідно із законодавством.»;

в абзаці п’ятому:

слова «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» замінити словами «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;

слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

2) у пункті 1.3:

в абзаці четвертому підпункту 1.3.1 слово «локальних» замінити словом «автоматизованих»;

абзаци другий, третій підпункту 1.3.7 викласти у такій редакції:

«забезпечення інформаційної взаємодії між суб’єктами інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем, їх держателями та адміністраторами для користування відомостями Державного земельного кадастру;

внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;»;

3) абзац третій пункту 1.4 викласти у такій редакції:

«користувачами на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних із забезпеченням надання доступу до Державного земельного кадастру у випадках, передбачених законодавством.».

2. Пункт 2.1 розділу II викласти у такій редакції:

«2.1. Адміністратор на підставі договорів, укладених з Держгеокадастром, здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру (в тому числі його впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання державних кадастрових реєстраторів та користувачів), яке використовується:

Держгеокадастром та його територіальними органами під час ведення Державного земельного кадастру (в тому числі під час створення та оновлення його геодезичної та картографічної основи);

з метою користування відомостями Державного земельного кадастру для пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, крім випадків, коли відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (далі - Порядок ведення Державного земельного кадастру), такі дії здійснюються фізичними та юридичними особами безоплатно;

суб’єктами інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем, їх держателями та адміністраторами для користування відомостями Державного земельного кадастру;

для інших потреб, пов’язаних зі створенням, внесенням та наданням відомостей Державного земельного кадастру відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, в тому числі для впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання фізичних та юридичних осіб.».

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1:

підпункт 3.1.2 після слів «підтримки функціонування на» доповнити словом «автоматизованому»;

в абзаці другому підпункту 3.1.4 слова «державну геодезичну» замінити словом «геодезичну»;

підпункт 3.1.6 викласти у такій редакції:

«3.1.6. Забезпечення інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами, їх держателями та адміністраторами під час здійснення такої взаємодії.»;

2) пункт 3.2 викласти у такій редакції:

«3.2. Адміністратор має доступ до відомостей Державного земельного кадастру для:

розробки, впровадження та забезпечення використання технологій, регламентів і методик щодо підготовки інформаційного наповнення Державного земельного кадастру та виправлення технічних помилок;

підготовки статистичної звітності та надання технічної допомоги Державному кадастровому реєстратору під час внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про об’єкти Державного земельного кадастру.»;

3) абзац третій пункту 3.3 після слів «у разі необхідності на» доповнити словом «автоматизованому»;

4) пункт 3.4 викласти у такій редакції:

«3.4. Технічне і технологічне забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру суб’єктами інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем, їх держателями та адміністраторами під час здійснення такої взаємодії полягає у:

встановленні за потреби на автоматизованому робочому місці користувача програмного забезпечення, необхідного для інформаційної взаємодії;

підтримці функціонування програмного, технічного забезпечення Державного земельного кадастру та телекомунікаційних мереж, з використанням яких здійснюється інформаційна взаємодія, включаючи їх налаштування, відновлення та оновлення.»;

5) абзац перший пункту 3.5 викласти у такій редакції:

«3.5. Технічне і технологічне забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру органами державної влади, органами місцевого самоврядування в електронній формі за допомогою веб-сервісів полягає у:»;

6) абзац другий пункту 3.6 після слів «встановленні на» доповнити словом «автоматизованому»;

7) абзац другий пункту 3.8 після слів «встановленні на» доповнити словом «автоматизованому».

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.1:

абзаци перший, другий викласти у такій редакції:

«4.1. Збереження та захист відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі, забезпечуються Адміністратором на підставі договорів, укладених з Держгеокадастром, шляхом:

здійснення заходів зі створення та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру відповідно до законодавства у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;»;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«застосування засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки (для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону,- виключно засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання) та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів з метою підтвердження цілісності даних, які вносяться до Державного земельного кадастру, та ідентифікації Державного кадастрового реєстратора або користувача, якими відповідно до вимог до законодавства вносяться такі дані;»;

абзац восьмий викласти у такій редакції:

«авторизації доступу Державних кадастрових реєстраторів та користувачів.»;

2) пункти 4.2-4.4 викласти у такій редакції:

«4.2. Адміністратор забезпечує створення та функціонування комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру, проведення її державної експертизи, а також заходів щодо її модернізації.

4.3. Організація робіт зі створення та експлуатації комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру, контроль за захистом інформації та станом забезпечення безпеки експлуатації засобів криптографічного захисту інформації здійснюються службою захисту інформації Держгеокадастру.

4.4. Визначення вимог до захисту інформації, проектування, розроблення і модернізація комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру, а також виконання робіт з її експлуатації та контроль за станом захищеності інформації здійснюються службою захисту інформації Адміністратора за погодженням з Держгеокадастром.».

5. У тексті Порядку слова «Держземагентство», «Держземагентство України» у всіх відмінках замінити словом «Держгеокадастр» у відповідних відмінках.

Заступник директора

Департаменту аграрної

політики та сільського

господарства

О. Альшанова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.08.2019 — 2019 р., № 62, стор. 148, стаття 2167, код акта 95485/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінагрополітики України:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 57 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2019 № 56 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 3. з ведення племінного обліку у птахівництві. Мінагрополітики України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 05.02.2019 № 34 "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.03.2019 № 119 "Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році ". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.03.2019 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2019 № 60 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 149". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.02.2019 № 67 "Про затвердження державного логотипа для органічної продукції". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 19.02.2019 № 66 "Про внесення зміни до Порядку роботи «гарячої лінії» Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.03.2019 № 160 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.03.2019 № 133 "Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2019 № 140 "Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 28.03.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.03.2019 № 143 "Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.04.2019 № 180 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 05.04.2019 № 177 "Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.04.2019 № 170 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 14.03.2019 № 138 "Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві". Мінагрополітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -