<<
>>

НАКАЗ від 28.03.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби". Мінагрополітики України. 2019

Документ актуальний на 16.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2019  № 163

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 квітня 2019 р.

за № 410/33381

Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами),  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року № 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за № 166/31618 та № 167/31619 відповідно, що додаються.

2. Бирки для ідентифікації великої рогатої худоби, бланки реєстраційних карток господарств, реєстраційних карток великої рогатої худоби, паспортів великої рогатої худоби, відомостей переміщення тварин, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

В.о.

Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України 

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

Голова Державної регуляторної служби України

В. Лапа

К. Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

28 березня 2019 року № 163

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 квітня 2019 р.

за № 410/33381

ЗМІНИ

до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби

1. У Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року № 642, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за № 166/31618:

1) у розділі I:

пункт 6 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"реєстрацію в Реєстрі тварин інформації щодо племінних та продуктивних якостей тварини, видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів (за наявності таких даних);".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

2) у розділі II:

у пункті 1:

в абзаці першому слова "та фізичні" та "або початком проведення ідентифікації та реєстрації тварин" виключити;

абзац другий після слів "реєстраційну картку господарства (додаток 1)" доповнити словами ", засвідчену підписом спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини та її печаткою";

у пункті 2:

після слів "за винятком перевізників, зобов'язані" додати слова "зареєструватися та";

слова "з моменту надходження" замінити словами "перед надходженням";

абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

"Інформація про власника, що містить персональні дані і вноситься до Реєстру тварин з реєстраційних документів, є такою, що надана для обробки за його згодою.";

3) у розділі III:

підпункт 4 пункту 6 викласти в такій редакції:

"4) замковий механізм виготовлено із твердого пластику, стійкого до коливань температур зовнішнього середовища, ультрафіолетового випромінювання, мікроорганізмів, а також зносостійкого та біологічно інертного. Колір замкового механізму може відрізнятися від основного кольору бирки. Конструкція замкового механізму та матеріал його виготовлення мають унеможливлювати роз'єднання частин бирки після їх скріплення, що виключає її повторне використання;";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Кожна тварина, народжена в господарстві, має бути ідентифікована двома бирками протягом семи днів з дати її народження. У разі переміщення тварини, вибуття з господарства до семиденного віку тварина має бути ідентифікована відповідно до пункту 3 цього розділу.";

4) абзац перший пункту 6 розділу IV після слів "що утримується та розводиться у господарстві," доповнити словами "і залишків бирок";

5) у розділі V:

у пункті 1:

в абзаці першому слова ", за винятком даних про стан здоров'я" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Для засвідчення реєстраційної картки великої рогатої худоби власник/утримувач звертається до державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство, де утримується тварина. Спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини у триденний строк після звернення власника/утримувача засвідчує реєстраційну картку великої рогатої худоби своїм підписом та печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини. У разі наявності у власника/утримувача тварин та у відповідної державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої знаходиться господарство, доступу до Реєстру тварин усі дані про тварину вносяться до Реєстру тварин.";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Оформлений паспорт тварини працівник Адміністратора Реєстру тварин передає власнику/утримувачу або уповноваженій ним особі.";

6) у розділі VI:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. У разі звернення власника/утримувача спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини вносить до паспорта тварини дані про проведення ветеринарних досліджень, вакцинацій, обробок, благополуччя господарства і засвідчує їх та дані про переміщення підписом і печаткою. Паперову відомість переміщення тварин спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини засвідчує підписом та печаткою, а у разі заповнення електронної відомості переміщення тварин у Реєстрі тварин підтверджує її достовірність в Реєстрі тварин.";

у пункті 5:

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 2, 3;

підпункт 2 після слів "паспорта тварини" доповнити словами ", засвідчивши в ньому дані про прибуття у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини";

підпункт 3 після слів "відомості переміщення тварин" доповнити словами ", засвідчити їх підписом та печаткою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини";

пункт 8 після слів "про тварину до Реєстру тварин" доповнити словами "(у разі якщо господарство фізичної особи не зареєстроване у Реєстрі тварин, - попередньо здійснює дії з реєстрації такого господарства)";

у пункті 11:

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 2, 3;

підпункт 2 після слів "паспорта тварини" доповнити словами ", засвідчивши в ньому дані про прибуття у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини";

підпункт 3 після слів "власника/утримувача" доповнити словами ", засвідчити їх підписом та печаткою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини";

7) у пункті 1 розділу VII:

після слів "від дати забою тварини надіслати" доповнити словами "засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини";

слово "внести" замінити словом "внесення";

слово "інформацію" замінити словом "інформації";

8) додатки 1, 2, 5, 9 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

2. У Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року № 642, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за № 167/31619:

1) у розділі II:

у пункті 1:

в абзаці першому:

у першому реченні слова "та надіслати її до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для внесення до неї інформації про стан здоров'я тварини" виключити;

друге речення виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"У паспорті проставляється підпис працівника Адміністратора Реєстру тварин, який скріплюється печаткою.";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Працівник Адміністратора Реєстру тварин здійснює видачу паспорта особисто власнику/утримувачу тварини або уповноваженій ним особі.";

друге речення абзацу першого пункту 11 викласти в такій редакції: "Записи про переміщення вносить працівник Адміністратора Реєстру тварин, засвідчуючи їх підписом і печаткою.";

2) у розділі III:

абзац дев'ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Записи лицьового боку паспорта засвідчує підписом і печаткою працівник Адміністратора Реєстру тварин.";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Внесені до паспорта записи про останні перед вибуттям тварини ветеринарні дослідження та обробки спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство, засвідчує своїм підписом та печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Інформацію про останні перед вибуттям тварини ветеринарні дослідження та обробки заносять до паспорта перед вибуттям тварини з господарства із зазначенням дати проведення досліджень, назви дослідження, його результатів (реакція тварини на вакцинацію, дослідження, обробку), дати й номера експертного висновку, посади спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Порядком, забороняється.";

3) додаток 1 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

Заступник директора

Департаменту

аграрної політики

та сільського господарства

О. Альшанова

Додаток 1

до Порядку ідентифікації та реєстрації

великої рогатої худоби

(у редакції наказу Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

від 28 березня 2019 року № 163)

(пункт 1 розділу II)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА

Додаток 2

до Порядку ідентифікації та реєстрації

великої рогатої худоби

(у редакції наказу Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

від 28 березня 2019 року № 163)

(пункт 1 розділу II)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ


Додаток 5 

до Порядку ідентифікації  та реєстрації

великої рогатої худоби

(у редакції наказу Міністерства

аграрної політики

та продовольства України 

від 28 березня 2019 року № 163)

(пункт 3 розділу III)

ЗРАЗОК

бирки вушної для ідентифікації великої рогатої худоби

Передня пластина

Задня пластина

Параметри бирки

Товщина ліній

Висота знаків

порожниста частина

вхідна частина

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Код країни

1 mm

5 mm

6 mm

5 mm

6 mm

Шість перших цифр ідентифікаційного номера

1 mm

5 mm

6 mm

5 mm

6 mm

Чотири останні цифри ідентифікаційного номера

3 mm

20 mm

28 mm

12 mm

20 mm


Додаток 9

до Порядку ідентифікації та реєстрації

великої рогатої худоби

(у редакції наказу Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

від 28 березня 2019 року № 163)

(пункт 2 розділу VI)

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН

Додаток 1

до Порядку оформлення і видачі

паспорта великої рогатої худоби

(у редакції наказу Міністерства

аграрної політики

та продовольства України 

від 28 березня 2019 року № 163)

(пункт 2 розділу I)

ПАСПОРТ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ


Документи та файли

Сигнальний документ — f484030n98.doc
Сигнальний документ — f484030n99.doc
Сигнальний документ — f484030n100.doc
Сигнальний документ — f484030n101.doc

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 04.05.2019 — № 84
 • Офіційний вісник України від 14.05.2019 — 2019 р., № 36, стор. 208, стаття 1299, код акта 94376/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінагрополітики України:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 57 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2019 № 56 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 3. з ведення племінного обліку у птахівництві. Мінагрополітики України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 05.02.2019 № 34 "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.03.2019 № 119 "Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році ". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.03.2019 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2019 № 60 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 149". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.02.2019 № 67 "Про затвердження державного логотипа для органічної продукції". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 19.02.2019 № 66 "Про внесення зміни до Порядку роботи «гарячої лінії» Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.03.2019 № 160 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.03.2019 № 133 "Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2019 № 140 "Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 19.03.2019 № 143 "Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.04.2019 № 180 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 05.04.2019 № 177 "Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 170 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 14.03.2019 № 138 "Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 04.04.2019 № 172 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150". Мінагрополітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -