Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері". Мінмолодьспорт України. 2016

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2016  № 808

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2016 р.

за № 453/28583

Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту

№ 2361 від 24.05.2018}

Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», підпункту 5 пункту 5 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, та з метою вдосконалення планування, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики з питань молоді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації програм, проектів та  проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01 листопада 2000 року № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2001 року за № 153/5344;

2) наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 16 травня 2003 року № 463 «Про внесення змін до Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї, затвердженого наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 травня 2003 року за № 413/7734.

3.

Фінансово-економічному управлінню (Музика Ю.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр

молоді та спорту України

І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Р.П. Качур


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

03.03.2016 № 808

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2016 р.

за № 453/28583

ПОРЯДОК

реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

{Текст Порядку після слова «сфері» доповнено словами «та сфері національно-патріотичного виховання» згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

І. Загальні положення

1. Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання (далі - Порядок) визначає процедуру планування, організації та реалізації програм, проектів та проведення заходів за рахунок коштів, передбачених на цю мету у відповідних бюджетах.

2. Застосування норм цього Порядку є обов’язковим у ході реалізації програм та проведення заходів у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання Мінмолодьспортом, структурними підрозділами з реалізації державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (далі - структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також реалізації проектів дитячими, молодіжними громадськими організаціями, інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку (далі - громадські організації), за умови надання їм фінансової підтримки з відповідних бюджетів.

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

захід - сукупність дій, спрямованих на забезпечення реалізації положень державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, визначених чинним законодавством, рішеннями органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, у результаті проведення яких передбачено досягнення конкретного результату протягом визначеного періоду часу;

календарний план реалізації проектів та проведення заходів - основний документ Мінмолодьспорту, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та громадських організацій, необхідний для планування роботи з реалізації проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання;

кошторис витрат на реалізацію проекту або проведення заходу - планово-фінансовий документ, що визначає загальний обсяг та структуру витрат з відповідного бюджету на реалізацію проекту та проведення заходу у розрізі найменувань необхідних товарів і послуг із зазначенням їх кількості та вартості за одиницю;

положення про реалізацію проекту або проведення заходу - документ, що визначає мету, очікувані результати та результативні показники реалізації проекту та проведення заходу, термін реалізації (проведення), відповідальних за реалізацію (проведення), категорії та кількість учасників, загальний обсяг витрат у розрізі джерел їх покриття;

програма - це затверджений в установленому законодавством порядку актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади комплекс проектів та заходів, спрямованих на розв'язання питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання;

проект - комплекс заходів, що розробляються і здійснюються громадськими організаціями на виконання завдань програми і спрямовуються на досягнення певної мети та результатів протягом визначеного періоду часу (як правило, не більше одного року).

ІІ. Класифікація проектів і заходів

1. За рівнем реалізації проекти та заходи у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання поділяються на:

1) міжнародні:

проекти та заходи, організацію і проведення яких на території України забезпечують органи виконавчої влади, міжнародні організації, громадські організації на виконання актів законодавства України і відповідних міжнародних угод, якщо кількість учасників, які є громадянами інших держав, складає не менше 10 відсотків від загальної кількості учасників проекту або заходу;

проекти та заходи, що проводяться на території інших країн та участь у яких беруть представники України;

2) всеукраїнські - проекти та заходи, що передбачають загальнодержавний рівень реалізації, організацію та проведення яких забезпечує Мінмолодьспорт, структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадські організації і в яких беруть участь (залучаються) представники не менше половини адміністративно-територіальних одиниць України, або проекти та заходи, що проводяться на території більшості адміністративно-територіальних одиниць України;

3) місцеві - проекти та заходи, організацію та проведення яких на рівні адміністративно-територіальної одиниці (кількох адміністративно-територіальних одиниць) забезпечують структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадські організації.

2. За змістом проекти та заходи державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання поділяються на:

1) освітньо-виховні - проекти та заходи, спрямовані на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти;

2) культурологічні - проекти та заходи, метою яких є сприяння реалізації творчих здібностей молоді, а також забезпечення її змістовного дозвілля шляхом проведення видовищних масових заходів;

3) інформаційно-просвітницькі - проекти та заходи, спрямовані на поширення об’єктивної інформації про засади державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем, спонукання до активних дій для їх вирішення, в тому числі за допомогою видання інформаційних матеріалів і виготовлення та розміщення соціальних фільмів, роликів і соціальної реклами;

4) експертно-аналітичні - проекти та заходи, спрямовані на:

отримання, узагальнення та систематизацію результатів впливу суспільно-значущих  процесів  на розвиток та становлення молоді (визначених шляхом проведення досліджень, опитувань, моніторингів);

розробку інформаційних та методичних матеріалів (доповідей, рекомендацій, посібників), за допомогою яких здійснюватиметься робота із забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання.

3. За формою проведення заходи поділяються на: семінари, семінари-тренінги, тренінги, засідання за круглим столом, конференції, форуми, акції, конкурси, фестивалі, ігри, пленери, наметові табори, походи,  зльоти, збори-походи, вишколи, дебати, дослідження, моніторинги та інші форми, передбачені затвердженими програмами у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання.

IІІ. Планування і реалізація проектів та проведення заходів

1. Враховуючи застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, планування витрат на реалізацію проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання здійснюється з урахуванням кодів програмної класифікації витрат бюджету (або тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого рівня, які не застосовують програмно-цільового методу (до впровадження програмно-цільового методу)) та кодів економічної класифікації витрат бюджету.

2. Мінмолодьспорт, структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадські організації забезпечують реалізацію проектів та проведення заходів лише у випадку, коли їхні реалізація та проведення передбачені відповідними календарними планами (додаток 1).

Календарний план заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання складається на підставі пропозицій відповідних структурних підрозділів Мінмолодьспорту щодо виконання протягом поточного року завдань і заходів цільових програм у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, відповідальним виконавцем яких визначено Мінмолодьспорт, а також інших заходів у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, визначених нормативно-правовими актами, відповідальним за реалізацію яких є Мінмолодьспорт.

Календарний план надання державної підтримки всеукраїнським дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї і Календарний план надання фінансової підтримки для виконання проектів (заходів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, складаються відповідними структурними підрозділами Мінмолодьспорту на підставі результатів конкурсу, проведеного відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами).

{Абзац третій пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

3. Календарний план заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання та календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, Календарний план надання фінансової підтримки для виконання проектів (заходів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, затверджуються наказами Мінмолодьспорту після набрання чинності Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та затвердження річного та помісячного розписів асигнувань видатків державного бюджету.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

4. Місцеві календарні плани проектів і заходів у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання та підтримки дитячих, молодіжних громадських організацій з відповідних місцевих бюджетів складаються на підставі місцевих програм у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання та інших нормативно-правових актів, у тому числі схвалених органами місцевого самоврядування, та затверджуються розпорядчими документами структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що є головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

5. До календарного плану включаються тільки ті проекти та заходи, здійснення яких за рахунок бюджетних коштів відповідних рівнів бюджету передбачено чинним законодавством і видатки на які передбачені Мінмолодьспорту, структурному підрозділу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або громадській організації. Обсяг коштів на реалізацію кожного проекту, заходу, включеного до календарного плану, визначається  на підставі окремих розрахунків витрат.

Планування видатків на реалізацію проекту та проведення заходу здійснюється, виходячи з цільової аудиторії та кількості учасників, тривалості заходу, місця проведення, умов забезпечення учасників, очікуваних результатів від реалізації проекту та проведення заходу, а також обсягу коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством. Розрахунки за кожною категорією витрат здійснюються з урахуванням особливостей конкретного проекту, заходу та вимог цього Порядку.

При плануванні видатків також слід враховувати, що проекти та заходи мають бути орієнтовані на рівний доступ до участі в них жінок та чоловіків, у тому числі щодо отримання та поширення будь-якої інформації у молодіжному середовищі або щодо реалізації  політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання.

6. Внесення змін до календарного плану реалізації проектів та проведення заходів здійснюється за рішенням керівництва у разі:

внесення змін до нормативно-правових актів, на підставі яких реалізуються проекти та проводяться заходи;

відміни раніше запланованого проекту або заходу;

зміни умов реалізації проекту та проведення заходу, зокрема зміни місця проведення, кількості учасників, строків проведення, потреби в матеріально-технічному забезпеченні;

економії коштів із раніше реалізованих проектів та проведених заходів.

Для внесення змін до календарного плану відповідні структурні підрозділи Мінмолодьспорту (структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) надають керівникові зазначеної установи обґрунтування потреби у внесенні змін. Керівник розглядає подані пропозиції та  приймає рішення про внесення змін до календарних планів у порядку, визначеному для його затвердження.

7. Реалізація проектів та здійснення заходів відбуваються після затвердження планових фінансових документів, передбачених Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, затвердження положення про реалізацію проекту або проведення заходу (далі - Положення) (додаток 3) та кошторису витрат на реалізацію проекту або проведення заходу (далі - Кошторис) (додаток 2).

8. У Положенні визначаються дата і місце проведення, мета проекту, очікувані результати, сценарний план, обґрунтування необхідного матеріально-технічного забезпечення, дані про структуру витрат із зазначенням бюджетних, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

При реалізації проектів та проведенні заходів, учасники яких забезпечуються проживанням та харчуванням за рахунок видатків відповідних бюджетів, до Положення окремо додаються орієнтовні списки учасників (фізичних осіб), затверджені керівником (заступником керівника) Мінмолодьспорту, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадської організації, відповідальних за реалізацію проекту та проведення заходу, в яких зазначаються прізвище, ім'я, по батькові учасника, найменування організації, яку представляє учасник, або місце роботи (навчання), місцезнаходження організації, яку представляє учасник, або місце проживання учасника.

{Абзац другий пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

9. Обсяг коштів на реалізацію проекту та проведення заходу визначається затвердженим Кошторисом з урахуванням принципу ефективного та економного використання бюджетних коштів.

У Кошториси включаються лише ті видатки, які згідно із законодавством можуть здійснюватися за рахунок бюджетних коштів та необхідність яких обумовлена характером і специфікою проекту та заходу, виходячи із обґрунтованої потреби у коштах з урахуванням норм та нормативів, діючих цін та тарифів на відповідні товари та послуги.

10. Положення та Кошторис затверджуються розпорядчим документом Мінмолодьспорту, структурного підрозділу  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не пізніше як за 15 днів до дня початку реалізації проекту та проведення заходу.

У разі реалізації проектів та проведення заходів громадськими організаціями за рахунок одержаної ними фінансової підтримки з відповідних бюджетів Положення затверджується керівником громадської організації та погоджується з Мінмолодьспортом або структурним підрозділом місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що надає фінансову підтримку.

11. На підставі затвердженого Положення та Кошторису Мінмолодьспорт, структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадські організації, відповідальні за реалізацію проекту та проведення заходу, укладають договори про придбання товарів, надання послуг, необхідних для забезпечення реалізації проекту або проведення заходу, з урахуванням вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Використання коштів державного бюджету на реалізацію проектів та проведення заходів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116 (зі змінами), та паспорта бюджетної програми.

ІV. Строки реалізації проектів та заходів

1. Строк реалізації проекту не може перевищувати календарний рік.

2. Тривалість проведення заходів обґрунтовується в Положенні.

У разі якщо учасники заходів забезпечуються проживанням та харчуванням за рахунок видатків відповідних бюджетів, строки проведення заходів регламентуються строками, визначеними в додатку 4 до цього Порядку.

V. Перелік витрат, що передбачаються в кошторисах витрат на реалізацію проектів та проведення заходів

1. До основних напрямів витрат на реалізацію проектів та проведення заходів, що здійснюються з відповідних бюджетів, відносяться витрати на:

оплату послуг залучених спеціалістів (з нарахуваннями);

оплату проїзду, проживання, харчування, добових учасникам проекту, заходу;

оренду приміщень, території, споруди для проведення проекту/заходу (чи плату за користування ними, витрати на їх обслуговування і експлуатацію);

художнє оформлення місць проведення проекту, заходу;

оплату транспортних послуг (у тому числі оренду транспортних засобів);

оренду обладнання, оргтехніки (чи плату за користування ними), витрати на їх обслуговування і експлуатацію;

оплату послуг зв’язку;

оплату поліграфічних та інформаційних послуг;

придбання канцелярських товарів та господарчих товарів, швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев’язувальних матеріалів (для наметових таборів, вишколів,  походів, зборів-походів, сплавів);

придбання призів, сувенірів;

прокат костюмів, одягу;

інші витрати, що обумовлені специфікою проведення конкретного проекту, заходу та включення яких обґрунтовано у Положенні.

2. Видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (оплата праці з нарахуванням) передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, що залучаються для підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів.

Договори про надання послуг укладаються із залученими спеціалістами за умови неможливості виконання такої роботи штатними працівниками Мінмолодьспорту, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (громадських організацій) або відсутності у штатному розписі Мінмолодьспорту, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (громадських організацій) працівника відповідної кваліфікації. Видатки на оплату послуг при цьому обраховуються, виходячи із розмірів посадових окладів (тарифних ставок), затверджених для аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери та фактично відпрацьованого часу.

Штатним працівникам Мінмолодьспорту, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (громадських організацій), що забезпечують реалізацію проекту та проведення заходу, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

3. Витрати на проїзд, проживання, харчування, оплату добових учасникам проектів та заходів здійснюються у порядку і в розмірах, визначених  постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (зі змінами).

Витрати на проїзд учасників до місця реалізації проекту або проведення заходу та добові в дорозі сплачує установа (громадська організація), яка відряджає громадян для участі у заході, або сплачуються учасником самостійно. Мінмолодьспорт, структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або громадська організація, що його проводить, може сплачувати такі видатки у разі наявності коштів на зазначені цілі в Кошторисі, якщо це передбачено Положенням. Інші витрати на утримання учасників (проживання, харчування або добові) під час реалізації проекту або проведення заходу сплачує Мінмолодьспорт, структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або громадська організація, які реалізують проект та проводять захід.

Добові учасникам під час реалізації проектів та проведення заходів виплачуються згідно із затвердженими чинним законодавством нормами відшкодування витрат на відрядження лише у разі, якщо учасники не забезпечуються харчуванням.

Видатки на забезпечення участі представників  Мінмолодьспорту у заходах державної молодіжної політики забезпечуються за рахунок витрат, передбачених на утримання Мінмолодьспорту.

При плануванні витрат на харчування слід виходити з того, що:

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

харчуванням забезпечуються лише безпосередні учасники проекту, заходу тільки у дні їх безпосередньої участі у проекті, заході;

{Абзац пункту 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

посадові особи, які прибули на офіційні церемонії відкриття (закриття) заходів, харчуванням не забезпечуються;

{Абзац пункту 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

якщо у проекті, заході беруть участь учасники, які проживають на адміністративно-територіальній одиниці, де проводиться захід, таких учасників забезпечують лише обідом, а вечерею, якщо тривалість заходів у дні проведення - до 22 години, що відображено в сценарному плані проектів, заходів. Дія цього пункту не поширюється на учасників, якщо вони забезпечуються харчуванням при проведенні наметових таборів, вишколів, походів, зборів-походів, сплавів;

{Абзац пункту 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

витрати на харчування учасників включаються до кошторисів витрат відповідно до затверджених списків учасників, кількості днів харчування та натуральних норм харчування згідно з додатком 5 до цього Порядку у грошовому еквіваленті, розмір якого не перевищує 123 гривень на добу.

{Абзац пункту 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

У разі якщо при проведенні наметових таборів, вишколів, походів, зборів-походів, сплавів учасники забезпечуються продуктами харчування для самостійного приготування їжі в польових умовах, до грошової норми витрат застосовується коефіцієнт 0,7.

При проведенні міжнародних заходів на території України до грошової норми витрат застосовується коефіцієнт 1,8.

Якщо строк реалізації проектів або проведення заходів менший ніж одна доба або строки початку і закінчення проекту, заходу менші за повний робочий день, витрати на харчування розраховуються, виходячи з того, що на сніданок розподіляється до 25 %, на обід до 45% та на вечерю до 30% добової норми витрат на харчування. При цьому, якщо тривалість заходу не перевищує 3 години, учасники проекту, заходу забезпечуються лише буфетною продукцією (вода, кава, чай, кондитерські вироби тощо) із застосуванням коефіцієнта 0,1 грошової добової норми витрат. Протягом строку реалізації проекту, проведення заходу учасники також можуть забезпечуватися буфетною продукцією в межах добової норми витрат на харчування.

Грошова добова норма витрат на забезпечення харчуванням учасників проектів та заходів у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання може бути уточнена Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном відповідно до добової норми у раціоні учасників проектів та заходів (додаток 5) з урахуванням рівня середньоринкових роздрібних цін на відповідні продукти харчування за даними Держстату та витрат, пов’язаних із приготуванням готових до вживання страв та обслуговуванням, згідно із собівартістю надання відповідних послуг.

При реалізації проектів та проведенні заходів місцевого рівня можуть застосовуватися грошові норми витрат, визначені цим Порядком для проведення всеукраїнських заходів, або грошові норми витрат, затверджені розпорядчим документом органів місцевого самоврядування, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради, визначені  відповідно до натуральних норм з урахуванням рівня середньоринкових роздрібних цін на відповідні продукти харчування за даними Держстату для відповідного регіону, та витрат, пов’язаних із приготуванням готових до вживання страв та обслуговуванням, згідно із собівартістю надання відповідних послуг.

Витрати на харчування учасників проектів та заходів не виплачуються таким учасникам у готівковій формі.

Оплата проїзду в межах України, проживання, харчування та культурно-екскурсійне обслуговування (квитки в музеї, театри тощо) для іноземних учасників проекту, заходу здійснюється згідно з Положенням та діючими цінами і тарифами на відповідні послуги.

4. Витрати на нагородження переможців та призерів, інших учасників проектів, заходів (призи) у першу чергу здійснюються за рахунок призового фонду, що створюється із внесків учасників проектів, заходів (організацій-учасників), а також за рахунок коштів із джерел, не заборонених законодавством. У разі відсутності такого фонду видатки на нагородження (придбання призів) для переможців та призерів, інших учасників проектів, заходів передбачаються у кошторисах витрат у межах граничних норм витрат, наведених у додатку 6 до цього Порядку.

Норма витрат для проектів, заходів місцевого рівня є рекомендованою та може бути встановлена в іншому розмірі за рішенням органів місцевого самоврядування, рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради.

Переможці проектів, заходів, що посіли І, II, III місця, нагороджуються призами, гранична норма витрат на які визначена у додатку 6 до цього Порядку. Кошти на придбання заохочувальних призів передбачаються з урахуванням фінансових можливостей у розмірах, установлених для ІІІ особистого місця, із застосуванням коефіцієнта 0,9. Кількість таких призів не може перевищувати 10 відсотків кількості учасників, які виборюють першість.

Видатки для придбання подарунків, пам'ятних сувенірів для учасників масових проектів, заходів, присвячених відзначенню свят, ювілейних дат, урочистих подій, визначаються відповідно до норм, установлених для заохочувальних призів, та з урахуванням фінансових можливостей.

Не допускається спрямовувати бюджетні кошти на виплату призів у грошовій формі.

5. Видатки на оплату транспортних послуг для перевезення учасників та організаторів проектів і заходів, предметів обладнання та інвентарю до і у межах населеного пункту (адміністративно-територіальної одиниці), де проводяться проекти та заходи, розраховуються на підставі укладених договорів про надання транспортних послуг, виходячи з фактичного часу користування транспортними засобами, відстані між населеними пунктами та діючих розцінок і тарифів на транспортні послуги.

6. Видатки на оренду місць реалізації проектів та проведення заходів, обладнання, оргтехніки, необхідних для їх проведення, передбачаються для заходів (заходів у рамках проекту) виключно у випадку відсутності необхідного обладнання, оргтехніки на балансі організації, що реалізує проект або проводить захід.

При цьому вартість оренди обладнання не може перевищувати його загальної вартості.

7. Видатки на оплату поліграфічних послуг при здійсненні освітньо-виховних проектів, заходів обраховуються виходячи із завдань проекту та заходу з урахуванням фактичної кількості учасників. Водночас загальна кількість примірників методичних матеріалів щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, які поширюються для проведення подальшої роботи з молоддю в адміністративно-територіальних одиницях (областях та місті Києві), обраховується виходячи з розрахунку не більше 10 примірників на одну адміністративно-територіальну одиницю (район, місто обласного значення в області, район у місті Києві).

Дія цього пункту не поширюється на випадок виготовлення поліграфічної продукції, яка спрямована на анонсування проведення проектів, заходів.

{Пункт 7 розділу V в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

8. Видатки на оплату інформаційних послуг включають у себе витрати на доведення інформації до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб шляхом поширення аудіо-, відеоматеріалів, друкованої продукції у засобах масової інформації та інших інформаційних джерелах, у тому числі на носіях зовнішньої реклами.

9. Видатки на канцелярські, господарські товари, швидкозношувані предмети здійснюються, виходячи із завдань проекту та заходу, фактичної кількості учасників та необхідності забезпечення організації їх проведення.

10. Інші витрати передбачаються за умови неможливості забезпечити ефективне розв'язання соціальних проблем молоді визначеними цим Порядком статтями витрат для реалізації проектів та проведення заходів, що обумовлено характером і специфікою проекту та заходу, у тому числі витрати, пов'язані з участю іноземних громадян у міжнародних заходах на території України. Необхідність таких витрат обґрунтовується в Положенні.

11. Забороняється планування бюджетних коштів, передбачених на реалізацію проектів та проведення заходів, на:

придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;

утримання бюджетних установ, громадських організацій та госпрозрахункових структур;

на реалізацію проектів та проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;

придбання послуг через посередників;

здійснення грошових виплат таких, як премії, стипендії, винагороди, матеріальна допомога, надання коштів фізичним особам для придбання матеріальних цінностей.

VI. Подання звітності

1. Після реалізації проекту та проведення заходу державні установи, громадські організації, відповідальні за реалізацію проекту та проведення заходу, складають творчий (підсумковий) та фінансовий звіти про проведення заходів у строки та в порядку, встановлені Мінмолодьспортом та структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які є розпорядниками коштів місцевих бюджетів, згідно з чинним законодавством.

2. Відповідальними за своєчасне, повне і достовірне подання відповідних звітів про використання бюджетних коштів є керівники та головні бухгалтери Мінмолодьспорту, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, відповідальних за реалізацію проекту та проведення заходу.

Начальник

фінансово-економічного

управління

Ю.Л. Музика


Додаток 1

до Порядку реалізації програм, проектів

та проведення заходів  державної

політики у молодіжній сфері та сфері

національно-патріотичного виховання

(пункт 2 розділу ІІІ)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

реалізації проектів та проведення заходів

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

Додаток 2

до Порядку реалізації програм, проектів

та проведення заходів  державної

політики у молодіжній сфері та сфері

національно-патріотичного виховання

(пункт 7 розділу ІІІ)

КОШТОРИС ВИТРАТ

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

Додаток 3

до Порядку реалізації програм, проектів

та проведення заходів  державної

політики у молодіжній сфері та сфері

національно-патріотичного виховання

(пункт 7 розділу ІІІ)

ПОЛОЖЕННЯ

про  реалізацію проекту або проведення заходу

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}


Додаток 4

до Порядку реалізації програм, проектів

та проведення заходів  державної

політики у молодіжній сфері та сфері

національно-патріотичного виховання

(пункт 2 розділу ІV)

СТРОКИ

проведення заходів

Форма проведення заходів

Строки проведення

Засідання за круглим столом, концерти

Не більше 2 днів

Конференції, форуми, марафони

Не більше 3 днів

Збори, зльоти, дебати або інші форми заходів, передбачені затвердженими програмами

Не більше 5 днів

Тренінги, семінари-тренінги, семінари

Не більше 6 днів

Фестивалі, пленери

Не більше 7 днів

Акції, ігри, конкурси, змагання

Не більше 10 днів

Наметові табори, походи, збори-походи, сплави, вишколи

Не більше 14 днів

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}

Додаток 5

до Порядку реалізації програм, проектів

та проведення заходів  державної

політики у молодіжній сфері та сфері

національно-патріотичного виховання

(пункт 3 розділу V)

НАТУРАЛЬНІ НОРМИ

харчування, що застосовуються під час реалізації проектів та проведення заходів

Найменування продуктів

Натуральні норми харчування, грами*

Хліб житній

107

Хліб пшеничний

170

Макаронні вироби

11

Борошно пшеничне

26

Крупи:

рисова

7

пшоняна

3

гречана

5

вівсяна

3

інші (ячна, перлова)

1

Бобові

5

Картопля

260

Овочі (у тому числі солені, квашені):

капуста

77

помідори, огірки

68

морква

25

буряки

25

цибуля

25

часник

2

інші сезонні овочі (кабачки, гарбузи)

36

Баштанні (кавуни, дині)

44

Фрукти і ягоди:

фрукти, ягоди свіжі

164

сухофрукти

11

Цукор

66

Кондитерські вироби

36

Олія

19

Маргарин

5

М’ясо, м’ясні продукти:

яловичина

43

свинина

22

субпродукти

11

птиця

38

сало

5

ковбасні вироби

25

Риба, морепродукти:

риба свіжа, свіжоморожена

19

оселедці

12

рибні продукти

5

Молоко, молокопродукти:

молоко

164

кисломолочні напої (кефір, ряжанка)

164

масло вершкове

14

сир твердий

10

сир м’який

27

сметана

14

Яйця (штук)

0,6

Чай

1

Кава в зернах мелена

1

Сіль

8

Спеції (лавровий лист)

0,8

__________

*  Натуральна норма харчування визначена  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 11 жовтня 2016 року № 780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення».

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}


Додаток 6

до Порядку реалізації програм, проектів

та проведення заходів  державної

політики у молодіжній сфері та сфері

національно-патріотичного виховання

(пункт 4 розділу V)

НОРМАТИВИ

витрат на придбання призів переможцям (учасникам) проекту, заходу

грн

Для учасників, що виборюють  першість за особисті місця

Міжнародні

Всеукраїнські

Місцевого рівня (рекомендовано)

I місце

до 200

до 100

до 80

II місце

до 160

до 80

до 60

III місце

до 120

до 60

до 40

За місця за участю команд (груп)

I місце

до 300

до 200

до 160

II місце

до  200

до 160

до 120

III місце

до 150

до 120

до 80

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2361 від 24.05.2018}


Документи та файли

Сигнальний документ — f454683n172.doc
Сигнальний документ — f454683n181.doc
Сигнальний документ — f454683n174.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.04.2016 — 2016 р., № 27, стор. 171, стаття 1088, код акта 81383/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -