Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 02.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2019  № 1005

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 березня 2019 р.

за № 271/33242

Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви

Відповідно до підпункту 1 пункту 8 Завдань і заходів з виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, наведених у додатку 2 до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 (зі змінами), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116 (із змінами), та Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1016, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 16 листопада 2016 року № 4297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1498/29628, що додаються.

2. Відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3.

Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

молоді та спорту України

І. Жданов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

26 лютого 2019 року № 1005

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 березня 2019 р.

за № 271/33242

ЗМІНИ

до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви

1. В абзаці четвертому пункту 1 розділу II слово "рівнях" замінити словом "етапах".

2. У розділі III:

1) пункт 12 виключити.

У зв’язку з цим пункти 13-15 вважати відповідно пунктами 12-14;

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"15. На підставі зазначеного рішення Мінмолодьспорт укладає договори про реалізацію проекту (проведення заходу) з інститутами громадянського суспільства, закладами, установами, які визнано переможцями конкурсу.".

3. У розділі IV:

1) пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Кількість учасників проекту має становити не менше 10 та не більше 15 осіб з кожної країни, у тому числі принаймні 1 супроводжувач чи керівник групи.";

2) у пункті 5:

у підпункті 2:

в абзаці п’ятому цифри "12" замінити цифрами "20";

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"у разі якщо в ході реалізації проекту виникає економія бюджетних коштів відповідно до раніше затвердженої статті витрат «проїзд учасників проекту», вони можуть бути спрямовані на реалізацію наступного етапу проекту, у разі його відсутності - на витрати, пов’язані з поширенням інформації про результати проекту;".

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - двадцятим;

в абзаці сімнадцятому цифри "12" замінити цифрами "20";

у підпункті 4 слово та цифру "додатком 3" замінити словом та цифрою "додатком 2";

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"6. Інститут громадянського суспільства, заклад чи установа, які визнано переможцями конкурсу, надають Мінмолодьспорту згоду учасників проекту на обробку їх персональних даних відповідно до законодавства України та законодавства Литовської Республіки.".

4. У розділі V:

1) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Для отримання коштів на реалізацію проекту затверджуються кошторис витрат на реалізацію проекту (проведення заходу); кошторис валютних витрат на реалізацію проекту (проведення заходу) за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку; положення про реалізацію проекту (проведення заходу) за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку; календарний план реалізації проектів (проведення заходів) за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку.

При затвердженні кошторису валютних витрат на реалізацію проекту (проведення заходу) застосовується курс євро, встановлений Національним банком України на 01 число місяця підписання наказу Мінмолодьспорту на реалізацію проекту.";

2) після пункту 6 доповнити розділ новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Інститути громадянського суспільства, заклади чи установи яких визнано переможцями конкурсу, за 30 днів до початку реалізації проекту надають до Мінмолодьспорту на затвердження уточнений кошторис витрат на реалізацію проекту (проведення заходу), кошторис валютних витрат на реалізацію проекту (проведення заходу) та положення про реалізацію проекту (проведення заходу).".

У зв’язку з цим пункти 7-10 вважати відповідно пунктами 8-11.

5. У розділі VI:

1) після пункту 1 доповнити новими пунктами 2-11 такого змісту:

"2. Фінансовий звіт про реалізацію проекту (проведення заходу) у 15-денний строк після реалізації проекту (проведення заходу) подається інститутами громадянського суспільства, закладами, установами на перевірку та погодження до структурного підрозділу Мінмолодьспорту, відповідального за ведення бухгалтерського обліку.

3. Фінансовий звіт про реалізацію проекту (проведення заходу) подається у двох примірниках, один з яких (з переліком документів, що додаються до фінансового звіту, наведених у пунктах 5, 6 цього розділу) після його затвердження заступником Міністра молоді та спорту відповідно до розподілу функціональних обов’язків зберігається у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, відповідальному за ведення бухгалтерського обліку, інший - повертається інститутам громадянського суспільства, закладам, установам з відміткою про його прийняття.

4. Підтвердні документи до фінансового звіту про реалізацію проекту (проведення заходу) надаються інститутами громадянського суспільства, закладами, установами з метою виконання вимог статей 4, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до яких фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій.

5. Інститути громадянського суспільства, заклади, установи додають до фінансового звіту про реалізацію проекту (проведення заходу) копії документів, завірених ними в установленому порядку, які підтверджують здійснення видатків на реалізацію проекту (проведення заходу) за рахунок коштів державного бюджету, виділених їм за відповідною бюджетною програмою на їхній рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби, а саме:

1) наказ про реалізацію проекту (проведення заходу);

2) договір на реалізацію проекту (проведення заходу);

3) положення про реалізацію проекту (проведення заходу) за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку;

4) план використання бюджетних коштів;

5) список учасників проекту (заходу);

6) паспорти учасників проекту (заходу) (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспортний документ іноземця) з наявністю відмітки про перетин кордону;

7) договори купівлі-продажу, оренди майна, про надання послуг з додатками (із зазначенням калькуляції витрат та специфікації), в яких зазначаються найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи - підприємця), місце реєстрації та банківські реквізити постачальника і замовника, назва, строк і місце проведення заходу, найменування товарно-матеріальних цінностей чи послуг, їх кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю без податку на додану вартість, сума податку на додану вартість (за наявності), загальна сума до сплати, у тому числі словами.

До договору обов’язково додаються копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, витягу з реєстру платників єдиного податку (в тому числі відомості щодо надавача послуг, якщо певний вид діяльності підлягає ліцензуванню).

Укладання договорів про надання транспортних послуг на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства інфраструктури України від 20 червня 2012 року № 331 «Про затвердження Типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1130/21442 (зі змінами).

До договорів купівлі-продажу, оренди майна, про надання послуг, які укладаються з фізичними особами, додаються копії документів, що посвідчують особу та громадянство, довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

8) накладна на отримання товарно-матеріальних цінностей із зазначенням номера та дати видачі довіреності (за наявності), прізвища матеріально відповідальної особи, а також одиниць виміру, кількості, ціни за одиницю без податку на додану вартість, суми податку на додану вартість (за наявності), загальної вартості отриманих товарів;

9) платіжні доручення, товарні та фіскальні чеки, прибуткові та видаткові касові ордери, авансові звіти, відомості на видачу готівки, проїзні документи;

10) акти на списання товарно-матеріальних цінностей (канцелярські товари, витратні матеріали, інші малоцінні та швидкозношувані предмети), включаючи первинні документи, що підтверджують розповсюдження (вручення) призів, сувенірів, поліграфічної продукції, аудіо- та відеопродукції чи інформації на електронних носіях, предметів одягу, інших роздаткових матеріалів, підписані уповноваженими посадовими особами;

11) акт приймання-передавання наданих послуг, в якому зазначаються найменування, місце реєстрації та банківські реквізити постачальника і замовника, дата і місце надання послуг, а також зміст та обсяги господарської операції, одиниці їх виміру (у натуральному та/або вартісному вимірі), кількість, ціна за одиницю без податку на додану вартість, сума податку на додану вартість, загальна вартість наданих послуг.

6. В акті приймання-передавання послуг залежно від виду наданих послуг обов’язково зазначається інформація про:

харчування - місцезнаходження приміщення, де надавались послуги, кількість осіб, які харчувались, дата надання послуг, вартість харчування однієї особи на добу, вартість харчування відповідної групи осіб на добу, загальна вартість харчування відповідної групи осіб за період реалізації проекту (проведення заходу), в разі придбання продуктів харчування для самостійного приготування їжі в польових умовах - кількість осіб, які харчувались, вартість харчування однієї особи на добу, вартість харчування відповідної групи осіб на добу, загальна вартість харчування відповідної групи осіб за період реалізації проекту (проведення заходу);

проживання - місцезнаходження приміщення, де надавались послуги, відомості про його власника (балансоутримувача), кількість, прізвища та імена осіб, які проживали, дата й час початку і закінчення проживання;

транспортні послуги - марка, модель та реєстраційний номер транспортного засобу, дата й час початку і закінчення надання транспортних послуг, час роботи (у годинах) та фактичний пробіг транспортного засобу за час надання транспортних послуг (у кілометрах);

послуги зв’язку - рахунок оператора зв’язку;

оренду приміщень, територій, споруд, де проводиться проект (захід),- місцезнаходження та площа орендованого приміщення, території, споруди, дата початку і закінчення оренди;

оренду обладнання, оргтехніки, інших товарно-матеріальних цінностей - перелік обладнання, оргтехніки, товарно-матеріальних цінностей (із зазначенням марки та моделі), кількість одиниць кожного найменування, дата приймання-передавання обладнання, оргтехніки, витрати на їх обслуговування та експлуатацію;

поліграфічні послуги - технічні характеристики поліграфічної продукції (формат, кольороподіл, щільність та вид паперу);

інформаційні послуги - найменування телеканалу, радіостанції, інтернет-ресурсу, друкованого засобу масової інформації, час виходу та тривалість аудіо-, відеоролика, період розміщення в ефірі, обсяг друкованої інформації, дата її публікації, місце розташування, розміщення носіїв зовнішньої соціальної реклами та інших носіїв інформації, строк розміщення інформації на інших носіях.

7. До актів приймання-передавання наданих послуг обов’язково додаються:

щодо харчування - меню (меню-розкладка) чи інший документ, який містить найменування страв, напоїв та інших продуктів харчування, вихід (вагу) готової страви (напою, продукту), кількість порцій, ціну за порцію, список учасників проекту (заходу), які забезпечувались харчуванням, затверджений керівником інституту громадянського суспільства, закладу, установи, в разі придбання продуктів харчування для самостійного приготування їжі в польових умовах - рахунок (у разі здійснення попередньої оплати), звіт про витрати, що підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, іншими розрахунковими документами, що підтверджують здійснення закупівлі товарів, які містять найменування продуктів харчування, одиницю виміру, кількість, ціну за одиницю, загальну вартість отриманих товарів, список учасників проекту (заходу), які забезпечувалися харчуванням, затверджений керівником інституту громадянського суспільства, закладу, установи;

щодо проживання - витяг з карти поселення в готелі або список осіб, що проживали, із зазначенням прізвищ, імен, номерів кімнат та періоду проживання;

щодо транспортних послуг - копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

щодо оренди приміщень, територій, споруд, де проводиться проект (захід),- акти приймання-передавання приміщення, відомості про його власника (балансоутримувача);

щодо оренди обладнання, оргтехніки, витрат на їх обслуговування та експлуатацію - акти приймання-передавання обладнання, оргтехніки, товарно-матеріальних цінностей;

щодо поліграфічних послуг - зразок виготовленої поліграфічної продукції в одному примірнику;

щодо інформаційних послуг - ефірна довідка (із зазначенням найменування телеканалу, радіостанції, часу виходу та тривалості аудіо-, відеоповідомлення), копії сторінок друкованих видань, інтернет-ресурсу, на яких були розміщені інформаційні матеріали, в разі плати за підготовку інформаційних матеріалів - копії підготовлених матеріалів, перекладів, матеріалів редагування.

8. Творчий звіт про реалізацію проекту (проведення заходу) у 15-денний строк після реалізації проекту (проведення заходу) подається інститутами громадянського суспільства, закладами, установами у двох примірниках на погодження до структурного підрозділу Мінмолодьспорту, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері.

9. Творчий звіт після погодження керівником структурного підрозділу Мінмолодьспорту, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері, подається на затвердження заступнику Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

10. Один примірник творчого звіту після затвердження зберігається у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, відповідальному за формування та забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері, протягом трьох років, інший - повертається інститутам громадянського суспільства, закладам, установам.

11. До творчого звіту додаються:

1) матеріали про реалізацію проекту (проведення заходу) на паперовому (фото) та електронному носіях (фото, відео);

2) копія списку учасників, залучених до реалізації проекту (проведення заходу), який затверджується керівником інституту громадянського суспільства, закладу, установи, за такою формою:

№ з/п

П.І.Б. учасників проекту (заходу)

Посади учасників проекту (заходу), найменування організації

Місце проживання учасника заходу (населений пункт, адміністративно-територіальна одиниця), електронна пошта та номер телефону

Підпис учасника проекту (заходу)

1

2

3

4

5

До учасників реалізації проекту (проведення заходу) належать особи, які беруть безпосередню участь у проекті (заході);

3) зразки поліграфічної, інформаційної, акцидентної продукції, копії публікацій;

4) макети поліграфічної продукції, погоджені Мінмолодьспорту (за наявності), завірені підписом керівника інституту громадянського суспільства, закладу, установи.».

У зв’язку з цим пункти 2-4 вважати відповідно пунктами 12-14;

2) у пункті 14 слово «терміни» замінити словом «строки".

6. У додатках до Порядку:

1) у відмітці до додатка 3 слово та цифру "Додаток 3" замінити словом та цифрою "Додаток 2";

2) доповнити додатком 3 такого змісту:

"

Додаток 3

до Порядку здійснення обмінів

молоддю України та Литви

та проведення заходів відповідно

до Угоди між Урядом України

та Урядом Литовської Республіки

про Раду обмінів молоддю України

та Литви

(пункт 5 розділу V)

КОШТОРИС

валютних витрат на реалізацію проекту (проведення заходу)";

3) у додатку 6:

гриф

"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник / заступник

Міністра молоді та спорту України

М.П. (підпис)

"

викласти у такій редакції:

"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра

молоді та спорту України

М.П. (підпис)

";

виноску "*" викласти у такій редакції:

"* Підтвердними документами щодо здійснення касових видатків є платіжні доручення, платіжні відомості, видаткові касові ордери тощо.

Підтвердними документами щодо здійснення фактичних видатків є наказ про реалізацію проекту (проведення заходу), договір про реалізацію проекту (проведення заходу), положення про реалізацію проекту (проведення заходу), план використання бюджетних коштів, список учасників проекту (заходу), копії паспортних документів учасників проекту (заходу) з відміткою про перетин кордону, договори з додатками, накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей, проїзні документи, акти приймання-передавання наданих послуг.";

слова "Департамент економіки, фінансів та інвестицій" замінити словами "Департамент економіки та фінансів";

4) у додатку 7:

позицію

"Перелік додаткових матеріалів (за наявності) _________________________________ "

викласти у такій редакції:

"Перелік документів, що додаються _________________________________________ ";

5) у додатку 8:

гриф

"

ПОГОДЖЕНО

_____________________________

    (керівник відповідного структурного

          підрозділу Міністерства молоді

                     та спорту України)

____  ____________ 20___ р."

виключити.

Начальник відділу

міжнародного співробітництва

та європейської інтеграції

Н. Радчук


Документи та файли

Сигнальний документ — f482797n124.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.03.2019 — 2019 р., № 24, стор. 269, стаття 874, код акта 93932/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 05.04.2019 № 1740 "Про затвердження Порядку формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -