<<
>>

НАКАЗ від 05.04.2019 № 1740 "Про затвердження Порядку формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 31.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2019  № 1740

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2019 р.

за № 437/33408

Про затвердження Порядку формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді

Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116, підпункту 5 пункту 5 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді, що додається.

2. Департаменту молодіжної політики забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

молоді та спорту України

І. Жданов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

05 квітня 2019 року № 1740

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2019 р.

за № 437/33408

ПОРЯДОК

формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді (далі - календарний план) на відповідний бюджетний рік, видатки на організацію та проведення яких здійснюються з державного бюджету.

2. Календарний план формується із всеукраїнських та міжнародних заходів (далі - заходи), спрямованих на реалізацію завдань і заходів визначених у додатку 2 до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 159) (далі - Програма).

3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, наведено у Порядку реалізації програм, проектів та проведення всеукраїнських або міжнародних заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженому наказом Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 року № 808, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 453/28583 (із змінами) (далі - Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів).

4. З метою формування календарного плану на відповідний бюджетний рік пропозиції щодо проведення заходів державної політики з питань молоді подають суб’єкти подання пропозицій до відповідного структурного підрозділу департаменту молодіжної політики Мінмолодьспорту, на який покладено організаційне забезпечення роботи робочої групи.

Суб’єктами подання пропозицій є:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи молоді та спорту);

структурні підрозділи департаменту молодіжної політики Мінмолодьспорту;

державна установа «Всеукраїнський молодіжний центр».

5. Пропозиції щодо проведення заходів державної політики з питань молоді, які подають суб’єкти подання пропозицій, мають відповідати вимогам щодо переліку документів, зазначених у пункті 7 цього розділу, а також строку подання, зазначеному в абзаці третьому пункту 6 цього розділу.

6. Структурні підрозділи молоді та спорту згідно з документами, визначеними у пункті 7 цього розділу:

готують за участі з інститутами громадянського суспільства та установами, які працюють з молоддю, пропозиції щодо проведення заходів державної політики з питань молоді у відповідному бюджетному році;

подають Мінмолодьспорту щороку до 01 березня лист-звернення з пропозиціями щодо проведення заходів державної політики з питань молоді у відповідному бюджетному році.

7. До листа-звернення додаються такі документи:

1) узагальнений перелік заходів, наведений у додатку до цього Порядку;

2) проекти кошторисів витрат на проведення заходів за формою, визначеною додатком 2 до Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів;

3) проекти положень про проведення заходів за формою, визначеною додатком 3 до Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів.

8. Проекти документів про проведення заходів мають відповідати таким критеріям:

відповідність пріоритетним завданням і заходам та очікуваним результатам з виконання Програми;

обґрунтуванню потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною статтею витрат, діючих цін і тарифів, відповідно до особливостей заходів;

принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання;

включати якісні показники щодо високого рівня включення (участі) молоді у підготовку і проведення заходів.

9. Пропозиції щодо проведення заходів державної політики з питань молоді, що не пройшли відбору до календарного плану суб’єктам подання пропозицій не повертаються.

II. Робоча група

1. З метою формування календарного плану утворюється робоча група.

2. Робоча група:

здійснює розгляд пропозицій, викладених у документах, щодо проведення заходів державної політики з питань молоді згідно з критеріями, визначеними пунктом 8 розділу І цього Порядку;

рекомендує перелік заходів для включення до проекту календарного плану на відповідний бюджетний рік;

ухвалює рішення за потреби щодо доцільності представлення і процедури проведення представлення суб’єктами подання пропозицій поданих пропозицій про проведення заходів;

ухвалює рішення щодо рекомендованого обсягу коштів на проведення заходів у відповідному бюджетному році.

3. Робочу групу очолює заступник Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Склад робочої групи затверджується наказом Мінмолодьспорту.

5. До складу робочої групи можуть входити представники органів державної влади (за їх згодою), органів місцевого самоврядування (за їх згодою), інститутів громадянського суспільства та установ, які працюють з молоддю, зокрема молодіжних центрів, наукових установ, міжнародних організацій (за їх згодою).

6. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання.

7. Засідання робочої групи проводиться за потреби, але не менше одного разу на рік.

8. Засідання робочої групи скликає її голова, за потреби - за письмовим зверненням третини членів робочої групи.

9. Засідання робочої групи є правоможним, якщо в його роботі взяло участь не менше двох третин її членів.

10. Члени робочої групи під час розгляду пропозицій та поданих документів зобов’язані дотримуватися вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

11. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи робочої групи здійснює структурний підрозділ департаменту молодіжної політики Мінмолодьспорту відповідно до компетенції.

12. Рішення робочої групи про відбір заходів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

III. Формування календарного плану

1. За підсумками засідання робочої групи складається протокол із зазначенням переліку пропозицій щодо проведення заходів, рекомендованих робочою групою для включення до проекту календарного плану на відповідний бюджетний рік та рекомендованого обсягу їх фінансування.

Протокол підписує головуючий засідання та члени робочої групи.

2. Перелік пропозицій щодо проведення заходів державної політики з питань молоді у відповідному бюджетному році класифікується на:

основні заходи - перелік пропозицій, розглянутих робочою групою під час засідання і рекомендованих для включення до календарного плану на відповідний бюджетний рік (далі - основні заходи);

резервні заходи - перелік пропозицій, розглянутих робочою групою під час засідання і рекомендованих для включення до календарного плану на відповідний бюджетний рік у разі економії бюджетних коштів (далі - резервні заходи);

додаткові заходи - перелік пропозицій, які впродовж року можуть бути включені до затвердженого календарного плану у разі надання суб’єктами подання пропозицій обґрунтованих пропозицій щодо необхідності їх проведення та у разі економії бюджетних коштів (далі - додаткові заходи).

3. На підставі протоколу за результатами засідання робочої групи формується проект календарного плану із зазначенням переліку основних заходів та рекомендованим обсягом коштів на їх проведення, про що Мінмолодьспорт інформує суб’єкти подання пропозицій.

4. З метою затвердження календарного плану структурні підрозділи молоді та спорту у десятиденний строк після отримання листа від Мінмолодьспорту з рекомендаціями робочої групи надсилають до Мінмолодьспорту уточнені кошториси витрат та положення про проведення заходів.

5. Календарний план затверджується наказом Мінмолодьспорту після набрання чинності законом України про Державний бюджет України на відповідний рік і затвердження річного та помісячного розписів асигнувань видатків державного бюджету.

Внесення змін до зазначеного наказу Мінмолодьспорту здійснюється відповідно до процедури, визначеної в пункті 6 розділу III Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів.

Календарний план оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту.

6. Проведення резервних або додаткових заходів визначається Мінмолодьспортом з врахуванням економії бюджетних коштів у відповідному бюджетному році, необхідності їх проведення з врахуванням актуальності щодо вирішення соціальних, економічних та організаційних передумов для життєвої самореалізації та розв’язання нагальних проблем молоді, а також з врахуванням завдань та в межах обсягів витрат, визначених Програмою.

Заступник

директора департаменту

молодіжної політики -

начальник відділу підтримки

молодіжних та дитячих

громадських об’єднань

А. Білий

Додаток

до Порядку формування

календарного плану заходів

щодо реалізації державної політики

з питань молоді

(пункт 7 розділу I)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК

всеукраїнських або міжнародних заходів

№ з/п

Область, м. Київ

Назва заходу

Мета, актуальність заходу

Найменування завдання і заходу відповідно до Програми

Напрям заходу (освітньо-виховний, інформаційно-просвітницький, культурологічний, експертно- аналітичний)

Строки виконання заходу (дата/и, місяць, рік)

Місце проведення заходу

Кількість залучених областей України, м. Київ

Кількість учасників заходу (в тому числі волонтерів)

Обсяг витрат для проведення заходу, грн

Перелік інститутів громадянського суспільства та установ, які працюють з молоддю, зокрема молодіжних центрів, наукових установ, міжнародних організацій, які залучаються до проведення заходу

Інформаційна підтримка заходів у ЗМІ в попередні роки (із посиланнями) та які планується залучити у ________ році

(медіаплан)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.05.2019 — 2019 р., № 39, стор. 263, стаття 1396, код акта 94498/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -