<<
>>

НАКАЗ від 05.04.2019 № 1740 "Про затвердження Порядку формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 31.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2019  № 1740

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2019 р.

за № 437/33408

Про затвердження Порядку формування календарних планів заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання

{Заголовок Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту

№ 1025 від 14.08.2020

№ 1025 від 14.08.2020}

Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116, підпункту 5 пункту 5 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування календарних планів заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

2.

Департаменту молодіжної політики забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

молоді та спорту України

І. Жданов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

05 квітня 2019 року № 1740

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2019 р.

за № 437/33408

ПОРЯДОК

формування календарних планів заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

{У тексті Порядку слова «календарний план» та «робоча група» в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами «календарні плани» та «робочі групи» у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування календарних планів заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання (далі - календарні плани) на відповідний бюджетний рік, видатки на організацію та проведення яких здійснюються з державного бюджету.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

2. Календарні плани формуються із всеукраїнських та міжнародних заходів (далі - заходи), спрямованих на реалізацію завдань і заходів визначених у додатку 2 до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 159) (далі - Програма).

Календарні плани заходів щодо реалізації державної політики з національно-патріотичного виховання формуються із всеукраїнських та міжнародних заходів (далі - заходи), спрямованих на реалізацію мети та основних напрямів, визначених в Указі Президента України від 18 травня 2019 року № 286 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» (далі - Стратегія).

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, наведено у Порядку реалізації програм, проектів та проведення всеукраїнських або міжнародних заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженому наказом Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 року № 808, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 453/28583 (із змінами) (далі - Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів).

4. З метою формування календарних планів на відповідний бюджетний рік пропозиції щодо проведення заходів державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання подають суб’єкти подання пропозицій до відповідних структурних підрозділів Мінмолодьспорту, на які покладено організаційне забезпечення роботи відповідних робочих груп.

{Абзац перший пункту 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

Суб’єктами подання пропозицій є:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики, національно-патріотичного виховання обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи молоді та спорту);

{Абзац третій пункту 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

структурні підрозділи Мінмолодьспорту;

{Абзац чеивертий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

державна установа «Всеукраїнський молодіжний центр».

5. Пропозиції щодо проведення заходів державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання, які подають суб’єкти подання пропозицій, мають відповідати вимогам щодо переліку документів, зазначених у пункті 7 цього розділу, а також строку подання, зазначеному в абзаці третьому пункту 6 цього розділу.

{Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

6. Структурні підрозділи молоді та спорту згідно з документами, визначеними у пункті 7 цього розділу:

готують за участі з інститутами громадянського суспільства та установами, які працюють з молоддю, пропозиції щодо проведення заходів державної політики з питань молоді у відповідному бюджетному році;

готують за участі з інститутами громадянського суспільства, представниками Координаційної ради при місцевій державній адміністрації та установами, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання пропозиції щодо проведення заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

{Пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

подають Мінмолодьспорту щороку до 01 березня лист-звернення з пропозиціями щодо проведення заходів державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання у відповідному бюджетному році.

{Абзац четвертий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

7. До листа-звернення додаються такі документи:

1) узагальнений перелік заходів, наведений у додатку до цього Порядку;

2) проекти кошторисів витрат на проведення заходів за формою, визначеною додатком 2 до Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів;

3) проекти положень про проведення заходів за формою, визначеною додатком 3 до Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів.

8. Проекти документів про проведення заходів мають відповідати таким критеріям:

відповідність пріоритетним завданням і заходам та очікуваним результатам з виконання Програми;

відповідність меті, основним напрямам та індикаторам ефективності Стратегії національно-патріотичного виховання;

{Пункт 8 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

обґрунтуванню потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною статтею витрат, діючих цін і тарифів, відповідно до особливостей заходів;

принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання;

включати якісні показники щодо високого рівня включення (участі) молоді у підготовку і проведення заходів.

9. Пропозиції щодо проведення заходів державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання, що не пройшли відбору до календарних планів суб’єктам подання пропозицій не повертаються.

{Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

II. Робочі групи

{Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

1. З метою формування календарних планів утворюються робочі групи.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

2. Робочі групи:

{Абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

здійснюють розгляд пропозицій, викладених у документах, щодо проведення заходів державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання згідно з критеріями, визначеними пунктом 8 розділу І цього Порядку;

{Абзац другий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

рекомендують перелік заходів для включення до проектів календарних планів на відповідний бюджетний рік;

{Абзац третій пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

ухвалюють рішення за потреби щодо доцільності представлення і процедури проведення представлення суб’єктами подання пропозицій поданих пропозицій про проведення заходів;

{Абзац четвертий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

ухвалюють рішення щодо рекомендованого обсягу коштів на проведення заходів у відповідному бюджетному році.

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

3. Робочі групи очолює заступник Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

4. Склад робочих груп затверджуються наказами Мінмолодьспорту.

{Пункт 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

5. До складу робочих груп можуть входити представники органів державної влади (за їх згодою), органів місцевого самоврядування (за їх згодою), інститутів громадянського суспільства та установ, які працюють з молоддю, зокрема молодіжних центрів, центрів національно-патріотичного виховання, наукових установ, міжнародних організацій (за їх згодою), експерти у сфері молоді та національно-патріотичного виховання (за їх згодою).

{Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

6. Організаційною формою роботи робочих груп є засідання.

7. Засідання робочих груп проводиться за потреби, але не менше одного разу на рік.

8. Засідання робочих груп скликають їх голови, за потреби - за письмовим зверненням третини членів робочих груп.

9. Засідання робочих груп є правоможним, якщо в його роботі взяло участь не менше двох третин її членів.

10. Члени робочих груп під час розгляду пропозицій та поданих документів зобов’язані дотримуватися вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

11. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи робочих груп здійснюють структурні підрозділи Мінмолодьспорту відповідно до компетенції.

{Пункт 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

12. Рішення робочих груп про відбір заходів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів робочих груп.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

III. Формування календарних планів

1. За підсумками засідання робочих груп складаються протоколи із зазначенням переліку пропозицій щодо проведення заходів, рекомендованих робочими групами для включення до проектів календарних планів на відповідний бюджетний рік та рекомендованого обсягу їх фінансування.

{Абзац перший пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

Протокол підписують головуючий засідання та секретар робочих груп.

{Абзац другий пункту 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

2. Перелік пропозицій щодо проведення заходів державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання у відповідному бюджетному році класифікується на:

{Абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

основні заходи - перелік пропозицій, розглянутих робочими групами під час засідання і рекомендованих для включення до календарних планів на відповідний бюджетний рік (далі - основні заходи);

резервні заходи - перелік пропозицій, розглянутих робочими групами під час засідання і рекомендованих для включення до календарних планів на відповідний бюджетний рік у разі економії бюджетних коштів (далі - резервні заходи);

додаткові заходи - перелік пропозицій, які впродовж року можуть бути включені до затверджених календарних планів у разі надання суб’єктами подання пропозицій обґрунтованих пропозицій щодо необхідності їх проведення та у разі економії бюджетних коштів (далі - додаткові заходи).

{Абзац пунтку 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

3. На підставі протоколу за результатами засідання робочих груп формуються проекти календарних планів із зазначенням переліку основних заходів та рекомендованим обсягом коштів на їх проведення, про що Мінмолодьспорт інформує суб’єкти подання пропозицій.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

4. З метою затвердження календарних планів структурні підрозділи молоді та спорту у десятиденний строк після отримання листа від Мінмолодьспорту з рекомендаціями робочих груп надсилають до Мінмолодьспорту уточнені кошториси витрат та положення про проведення заходів.

5. Календарні плани затверджуються наказами Мінмолодьспорту після набрання чинності законом України про Державний бюджет України на відповідний рік і затвердження річного та помісячного розписів асигнувань видатків державного бюджету.

{Абзац перший пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

Внесення змін до зазначених наказів Мінмолодьспорту здійснюється відповідно до процедури, визначеної в пункті 6 розділу III Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів.

{Абзац другий пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

Календарні плани оприлюднюються на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту.

{Абзац третій пункту 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

6. Проведення резервних або додаткових заходів визначається Мінмолодьспортом з врахуванням економії бюджетних коштів у відповідному бюджетному році, необхідності їх проведення з врахуванням актуальності щодо вирішення соціальних, економічних та організаційних передумов для життєвої самореалізації та розв’язання нагальних проблем молоді, а також з врахуванням завдань та в межах обсягів витрат, визначених Програмою та Стратегією.

{Пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}

Заступник

директора департаменту

молодіжної політики -

начальник відділу підтримки

молодіжних та дитячих

громадських об’єднань

А. Білий

Додаток

до Порядку формування

календарних планів заходів

щодо реалізації державної політики

з питань молоді

та національно-патріотичного виховання

(пункт 7 розділу I)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК

всеукраїнських або міжнародних заходів

№ з/п

Область, м. Київ

Назва заходу

Мета, актуальність заходу

Найменування завдання і заходу відповідно до Програми та Стратегії

Напрям заходу (освітньо-виховний, інформаційно-просвітницький, культурологічний, експертно- аналітичний)

Строки виконання заходу (дата/и, місяць, рік)

Місце проведення заходу

Кількість залучених областей України, м. Київ

Кількість учасників заходу (в тому числі волонтерів)

Обсяг витрат для проведення заходу, грн

Перелік інститутів громадянського суспільства та установ, які працюють з молоддю, зокрема молодіжних центрів, центрів національно-патріотичного виховання, наукових установ, міжнародних організацій, які залучаються до проведення заходу

Інформаційна підтримка заходів у ЗМІ в попередні роки (із посиланнями) та які планується залучити у ________ році

(медіаплан)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1025 від 14.08.2020}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.05.2019 — 2019 р., № 39, стор. 263, стаття 1396, код акта 94498/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -