<<
>>

НАКАЗ від 17.07.2019 № 164 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 травня 2017 року № 120". Мінрегіон України. 2019

Документ актуальний на 20.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2019  № 164

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 серпня 2019 р.

за № 890/33861

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 травня 2017 року № 120

Відповідно до пункту 6 Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827, пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Вимог до опису проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, та форми інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 травня 2017 року № 120, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 червня 2017 року за № 737/30605, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Директорату регіонального розвитку (Бойко О. А.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Негоду В.А.

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

Г.

Зубко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

18 травня 2017 року № 120

(у редакції наказу Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

від 17 липня 2019 року № 164)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 серпня 2019 р.

за № 890/33861

ВИМОГИ

до опису проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

I. Вимоги до змісту проекту

Проект має містити такі розділи:

титульний аркуш проекту;

анотація проекту;

опис проекту;

бюджет проекту;

логіко-структурна матриця проекту.

II. Вимоги до розділів проекту

1. Вимоги до оформлення титульного аркуша проекту регіонального розвитку та контактної інформації

Назва проекту регіонального розвитку (далі - проект)

(зазначається назва проекту, що має бути стислою, зрозумілою і відповідати змісту проекту (необхідно уникати занадто узагальнених чи абстрактних назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту))

Програма регіонального розвитку

(зазначається назва програми регіонального розвитку (розвиток інноваційної економіки та інвестицій/ розвиток сільських територій / розвиток людського потенціалу/ розвиток туризму / загальноукраїнська солідарність/ підтримка розвитку депресивних територій/ ефективне управління регіональним розвитком))

Напрям програми регіонального розвитку

(зазначається відповідний напрям програми регіонального розвитку)

Регіон(и), територія(ї) або місто(а), що отримає(ють) вигоду від реалізації проекту

(зазначається назва регіону(ів), території(ій) або міста(т), що отримає(ють) вигоду від реалізації проекту)

Замовник проекту

(зазначаються найменування, місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти, адреса веб-сайта, код згідно з ЄДРПОУ замовника проекту)

Керівник замовника проекту

(зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника замовника проекту)

Контактна особа замовника проекту, відповідальна за реалізацію проекту

(зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, посада контактної особи замовника проекту)

Реєстраційний номер проекту

(заповнює секретар комісії з попереднього відбору)

2. Вимоги до змісту розділу «Анотація проекту» (не більше двох сторінок)

Чітко і стисло розкривається зміст проекту, включаючи загальну та конкретні цілі проекту, його актуальність, відповідність завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, основні види діяльності за проектом, конкретні вигоди та очікувані результати від його реалізації, цільові групи та території, на які поширюватимуться результати, загальну оціночну вартість проекту та обсяг коштів, необхідних для його реалізації, джерела фінансування проекту.

Анотація не вважається окремою частиною змісту проекту, а є стислим викладенням проекту в цілому. Розробникам проектів рекомендується складати анотацію після завершення написання проекту та заповнення відповідних додатків.

3. Вимоги до змісту розділу «Опис проекту»

Розділ має містити такі підрозділи:

1. Актуальність проекту (не більше трьох сторінок).

Зазначаються:

детальний аналіз конкретної ситуації, що склалася у цільовому регіоні та/або секторі (якщо доцільно, SWOT-аналіз, аналіз ринку); аналіз проблеми, на визначення якої спрямовано проект;

стислий аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми, в тому числі відмови від будь-яких дій, та обґрунтування обраного рішення (проекту);

відповідність проекту завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, Плану заходів на 2018–2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733;

попередня або поточна робота, пов’язана з проблемою, на вирішення якої спрямовано проект;

цільові групи проекту (критерії відбору та опис кожної з таких цільових груп (бажано з кількісними даними), їх потреби, відповідність проекту цим потребам, а також механізм забезпечення участі в проекті цільових груп);

соціально-економічний ефект від впровадження проекту з обґрунтуванням та поясненням з використанням кількісних та якісних показників (наприклад, загальна економічна вигода та соціальний вплив від реалізації проекту, сприяння галузевому розвитку, ефективніше використання ресурсів, впровадження інноваційних технологій та практик, створення постійних робочих місць, зокрема у сферах з високою доданою вартістю та продуктивністю праці, покращення якості та доступності послуг, товарів та робіт, підтримка вітчизняного виробника, збільшення експорту тощо).

2. Цілі та результати проекту (не більше однієї сторінки).

Визначаються загальна (загальні), конкретна (конкретні) цілі проекту та очікувані результати проекту. Забезпечується відповідність підрозділу логіко-структурній матриці проекту. Необхідно дотримуватися нумерації, що вказує на взаємозв’язок між цілями та результатами.

Загальні цілі (зазначається довгостроковий якісний вплив на розвиток галузі, регіону, країни, якому має сприяти проект, зокрема у контексті державної регіональної політики та/або галузевих програм).

Конкретна ціль (зазначаються якісна зміна, її безпосередній вплив та/або вигода для цільових груп, що має бути досягнута до кінця реалізації проекту. Конкретна ціль має бути пов’язана з визначеною проблемою, на вирішення якої спрямовано проект).

Результат 1: (зазначається проміжна якісна зміна, яка разом з іншими проміжними змінами веде до досягнення конкретної цілі проекту).

Результат 2: (зазначається наступна проміжна якісна зміна, яка разом з іншими проміжними змінами веде до досягнення конкретної цілі проекту).

Зазначити окремо всі (зазвичай 2-5) необхідні для досягнення конкретної цілі проекту проміжні зміни (результати).

3. Детальний опис діяльності за проектом (не більше чотирьох сторінок).

Зазначається, як у рамках проекту планується досягти його конкретних цілей та результатів, наводиться стислий опис діяльності, спрямованої на досягнення кожного з результатів проекту.

Кожний вид діяльності вписується в окрему таблицю, наведену нижче (необхідна кількість таблиць додається). Також надається інформація про заплановані шляхи, методи та перебіг діяльності, цільову групу, яка буде залучена або братиме участь у виконанні такої діяльності. Необхідно дотримуватися нумерації, яка вказує на взаємозв’язок між результатами та видами діяльності.

Результат 1.1

(назва)

Вид діяльності 1.1.1

(назва)

Орієнтовна тривалість

Опис

Цільова (цільові) група (групи)

Вид діяльності 1.1.2

(назва)

Орієнтовна тривалість

Опис

Цільова (цільові) група (групи)

Результат 2.1

(назва)

Вид діяльності 2.1.1

(назва)

Орієнтовна тривалість

Опис

Цільова (цільові) група (групи)

Для проектів, які передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), подаються копії таких документів (за наявності):

експертні висновки;

довідка про ступінь будівельної готовності проекту та залишок кошторисної вартості проекту у довільній формі;

прогнозний зведений кошторисний розрахунок проекту (за відсутності проектної документації), наданий проектною організацією.

4. Календарний план-графік впровадження діяльності за проектом.

Зазначається тривалість проекту у місяцях, яка має складати не більше 24 місяців.

До календарного плану-графіка впровадження діяльності за проектом (далі - план діяльності) переносяться всі заплановані види діяльності, зазначені у пункті 3 цієї глави. План діяльності заповнюється виходячи з кількості місяців реалізації проекту та запланованої діяльності. У плані діяльності не зазначаються реальні строки, а зазначається «місяць 1», «місяць 2» тощо. Замовникам рекомендується залишити певний резерв часу в розкладі їхнього плану діяльності, зважаючи на всі відповідні фактори, які можуть вплинути на строки реалізації, в тому числі отримання дозволів тощо. План діяльності не має містити докладного опису діяльності, а лише її назву. Будь-які місяці, протягом яких діяльність не здійснюватиметься, необхідно включити до плану діяльності і строку реалізації проекту. План діяльності за проектом упродовж першого бюджетного року реалізації проекту має бути досить докладним, щоб дати загальне уявлення про підготовку та реалізацію кожного виду діяльності. План діяльності за проектом на наступний рік може бути більш загальним і має містити тільки основні види діяльності.

Зразок плану діяльності за проектом:

Рік 1

Півріччя 1

Півріччя 2

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Орган, що забезпечує виконання

Вид діяльності 1.1.1 (назва)

Замовник, місцеві партнери 1, 2

Вид діяльності 1.1.2 (назва)

Місцевий партнер 1

Вид діяльності 1.2.1 (назва)

Місцевий партнер 2

Вид діяльності 2.1.1 (назва)

 

Місцеві партнери 1, 2

Для наступного року реалізації проекту

Вид діяльності

Півріччя 3

Півріччя 4

Орган, що забезпечує виконання

5. Можливі ризики, пов’язані з впровадженням проекту (не більше однієї сторінки).

Наводяться основні ризики проекту як внутрішні, так і зовнішні (з поясненням шляхів мінімізації таких ризиків). Оцінюється ступінь ймовірності кожного з перерахованих ризиків з використанням шкали з градацією «високий», «середній» та «низький» (за потреби додаються потрібні рядки).

Зразок виконання основних ризиків проекту:

Ризики

Ймовірність

Стратегія мінімізації ризиків

Внутрішні

Зовнішні

6. Сталість результатів проекту (не більше двох сторінок).

Зазначається, як забезпечуватимуться сталість та використання результатів проекту після його завершення, зокрема, як результати проекту використовуватимуться цільовими групами після закінчення проекту, як для них буде забезпечено доступ до напрацювань проекту, чи має проект додаткові ефекти мультиплікації, чи створює можливості для передання інформації та досвіду іншим заінтересованим сторонам.

Також обов’язково зазначається фінансова сталість, зокрема спроможність та джерела подальшого фінансування започаткованої діяльності або утримання об’єкта за рахунок власних коштів, можливості подальшого розвитку і функціонування започаткованих за результатами проекту структур, організацій та підприємств на засадах самоокупності або незалежності від бюджетного фінансування тощо.

7. Механізм моніторингу та оцінки проекту (не більше однієї сторінки).

Надається інформація щодо оцінки проекту, включаючи цілі оцінки та часові межі роботи тощо. Надається опис процедури моніторингу та координації дій за проектом. Зазначається, чи планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів.

4. Вимоги до змісту розділу «Бюджет проекту»

Бюджет проекту надається за встановленою формою (додаток 1).

Бюджет проекту має включати деталізований постатейний список передбачуваних витрат, необхідних для виконання всіх видів діяльності, передбачених проектом, незалежно від різновидів видатків за цільовим змістом або від того, за чий рахунок ця дія фінансується, згрупованих відповідно до засад економічної класифікації у видатки споживання та розвитку.

Економічна класифікація видатків має відповідати Бюджетному кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за № 456/20769.

За наявності співфінансування з місцевого бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством, замовник надає гарантійний лист про співфінансування проекту, в якому зазначає обсяг фінансування проекту з відповідного рівня бюджету для кожного року його реалізації. Обсяг співфінансування проекту для першого року його реалізації має складати не менше 50 % від запланованого обсягу такого співфінансування.

У разі виникнення під час реалізації проекту додаткових витрат замовник бере на себе зобов’язання щодо фінансування проекту за рахунок власних джерел до його повної реалізації і досягнення результатів, які були заплановані, про що інформує в зазначеному гарантійному листі.

5. Вимоги до змісту розділу «Логіко-структурна матриця проекту»

Цей розділ є основою складання проекту, тому поданий у формі заявки текст має бути узгоджений з ним, зокрема щодо таких елементів, як «загальна ціль», «конкретна ціль» та «результати».

Логіко-структурна матриця проекту (додаток 2) заповнюється послідовно, починаючи з графи «Логіка реалізації», із зазначенням загальних цілей проекту та конкретної цілі й очікуваних результатів за проектом, які передбачається досягти шляхом відповідної діяльності. У графі «Припущення» зазначаються передумови початку виконання робіт та зовнішні умови, за яких може бути виконана запланована діяльність, досягнуто очікуваних результатів відповідно до графіка проекту та конкретної цілі, а також ризики, які необхідно взяти до уваги. У графі «Об’єктивні показники» наводяться кількісні та якісні показники, за якими вимірюватиметься досягнення загальних та конкретної цілей, результатів проекту та їх значення. У графі «Джерела перевірки» зазначаються джерела інформації щодо досягнення таких показників за проектом, джерела інформації про реалізацію проекту. Послідовність заповнення матриці наведено нижче.

Цілі проекту

Логіка реалізації

Об’єктивні показники

Джерела перевірки

Припущення

Загальні цілі

1

8

9

Конкретні цілі

2

10

11

7

Очікувані результати

3

12

13

6

Діяльність

4

14

15

5

Замовник повинен подати у довільній формі відомості про відсутність обставин, зазначених у пункті 9 Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827, а саме:

визнаний банкрутом, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство або застосовується процедура санації боржника до провадження у справі про банкрутство або який перебуває в процесі реорганізації чи ліквідації;

подав недостовірну інформацію про свій фінансово-економічний стан;

отримує інші кошти для реалізації проекту за рахунок міжнародної технічної допомоги;

має на момент подання проекту понад піврічну заборгованість з виплати заробітної плати, а також зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що підтверджується відповідними органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Генеральний директор

Директорату регіонального

розвитку

О. Бойко


Додаток 1

до Вимог до опису проекту

регіонального розвитку, який може

реалізовуватися за рахунок коштів

державного бюджету, отриманих

від Європейського Союзу

(глава 4 розділу II)

БЮДЖЕТ

проекту «Назва проекту»

Генеральний директор

Директорату регіонального

розвитку

О. Бойко


Додаток 2

до Вимог до опису проекту

регіонального розвитку, який може

реалізовуватися за рахунок коштів

державного бюджету, отриманих

від Європейського Союзу

(глава 5 розділу II)

ЛОГІКО-СТРУКТУРНА МАТРИЦЯ ПРОЕКТУ

Цілі проекту

Логіка реалізації

Об’єктивні показники

Джерела перевірки

Припущення

Загальні цілі

(на досягнення якої загальної цілі спрямований проект)

(якими показниками вимірюватиметься досягнення загальної цілі (показники якості, кількості, часу і місця реалізації проекту відносно основної групи кінцевих бенефіціарів))

(які джерела перевірки інформації щодо досягнення таких показників)

Конкретні цілі

(яких конкретних цілей, що сприяють досягненню загальної цілі, планується досягти до кінця реалізації проекту)

(якими показниками вимірюватиметься досягнення конкретних цілей за проектом (показники якості, кількості, часу і місця відносно більшості із цільової групи))

(які джерела перевірки інформації щодо досягнення таких показників)

(які чинники та (або) умови поза межами проекту необхідні для досягнення конкретних цілей, які ризики мають бути взяті до уваги)

Очікувані результати

(які результати мають бути досягнуті до закінчення проекту) (сприяють досягненню конкретних цілей, а відтак досягненню загальної цілі)

(якими показниками вимірюватиметься досягнення очікуваних результатів за проектом та якою мірою) (продукти або послуги, що є безпосередніми результатами виконання діяльності за проектом)

(які джерела перевірки інформації щодо досягнення таких показників)

(які зовнішні умови (непідконтрольні проекту) мають існувати чи скластися, щоб отримати очікувані результати відповідно до графіка)

Діяльність

(яку ключову діяльність буде здійснено в межах проекту та спрямовано безпосередньо на цільові групи) (призводить до досягнення результатів проекту, види діяльності мають бути згруповані за результатами)

(які засоби необхідні для реалізації запланованої діяльності за проектом) (наприклад, персонал / людські ресурси, обладнання, устаткування, тренінги, дослідження, виробничі об’єкти, роботи тощо)

(які джерела інформації щодо реалізації проекту) (наводиться розподіл коштів проекту за видами витрат відповідно до бюджету проекту)

(які мають бути передумови до початку виконання робіт (наприклад, отримання дозволів) і які умови, що є поза межами безпосереднього контролю проекту, мають бути досягнуті для реалізації запланованої діяльності)

______________________

(керівник замовника проекту)

_________________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

М.П. (за наявності)

Генеральний директор

Директорату регіонального

розвитку

О. Бойко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

18 травня 2017 року № 120

(у редакції наказу Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

від 17 липня 2019 року № 164)

ФОРМА

інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

В інформаційній картці проекту потрібно чітко і стисло розкрити зміст проекту та заповнити всі її графи.

Назва проекту

(зазначається назва проекту, що має бути стислою, зрозумілою і відповідати змісту проекту (необхідно уникати занадто узагальнених чи абстрактних назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту))

Замовник проекту

(зазначаються найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ замовника проекту)

Керівник замовника проекту

(зазначаються посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника замовника, який підписує інформаційну картку)

Програма регіонального розвитку

(зазначається назва програми регіонального розвитку (розвиток інноваційної економіки та інвестицій / розвиток сільських територій/ розвиток людського потенціалу / розвиток туризму / загальноукраїнська солідарність / підтримка розвитку депресивних територій/ ефективне управління регіональним розвитком))

Напрям програми регіонального розвитку

(зазначається відповідний напрям програми регіонального розвитку)

Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, якому відповідає проект

(зазначається назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, якому відповідає проект)

Регіон(и), територія(ї) або місто(а), в межах якого (яких) планується реалізація проекту

(зазначається найменування адміністративно-територіальної(их) одиниці (одиниць))

Тривалість проекту

(зазначається кількість місяців)

Загальний бюджет проекту

(тис.грн)

Очікуваний обсяг фінансування проекту:

усього

перший рік

другий рік

з державного бюджету

(тис.грн)

(тис.грн)

(тис.грн)

з місцевого бюджету

(тис.грн)

(тис.грн)

(тис.грн)

з інших джерел, не заборонених законодавством

(тис.грн)

(тис.грн)

(тис.грн)

Загальні цілі

(зазначаються загальні цілі проекту згідно з описом)

Конкретна(і) ціль(і) проекту

(зазначається конкретна ціль проекту згідно з описом)

Цільові групи проекту

(зазначаються певна (певні) група (групи) населення та їх орієнтовна чисельність)

Діяльність за проектом

(зазначаються види діяльності згідно з описом проекту: вид діяльності 1.1, вид діяльності 1.2, вид діяльності 1.3 тощо)

Ефективність реалізації проекту

(стисло зазначаються економічна вигода від реалізації проекту, вплив проекту на галузевий розвиток, формування соціально-економічної самодостатності, зменшення витрат та збільшення ефективності використання ресурсів, впровадження інноваційних технологій, методик і практик, збереження або створення постійних робочих місць, зокрема у сферах з високою доданою вартістю та високою продуктивністю праці, покращення якості та доступності послуг, товарів чи робіт, наближення до міжнародних стандартів, підтримка вітчизняного виробника та збільшення експорту товарів та послуг)

Очікувані результати від реалізації проекту

(зазначаються очікувані результати від реалізації проекту згідно з описом)

Телефон та електронна пошта замовника проекту

(зазначаються номери телефону, факсу, адреса електронної пошти замовника проекту)

Керівник замовника проекту

_____________

(підпис)

____________________________

(ініціали, прізвище)

М.П. (за наявності)

Генеральний директор

Директорату регіонального

розвитку

О. Бойко


Документи та файли

Сигнальний документ — f487940n102.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.08.2019 — 2019 р., № 66, стор. 333, стаття 2326, код акта 95601/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінрегіон України:

 1. НАКАЗ від 22.01.2019 № 3 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі". Мінрегіон України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 20.02.2019 № 38/29 "Про затвердження Порядку взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 21.03.2019 № 74 "Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240". Мінрегіон України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 03.04.2019 № 91 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79". Мінрегіон України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 01.03.2019 № 48 "Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами". Мінрегіон України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 17.05.2019 № 112 "Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів". Мінрегіон України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 21.06.2019 № 137 "Про затвердження Переліку об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна". Мінрегіон України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 30.05.2019 № 125 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.04.2019 № 100 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання". Мінрегіон України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 24.06.2019 № 140 "Про затвердження Типової форми угоди про транскордонне співробітництво". Мінрегіон України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 15.07.2019 № 157 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27 грудня 1993 року № 245". Мінрегіон України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.06.2019 № 145 "Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.07.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Положення про конкурсну комісію з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.07.2019 № 165 "Про внесення змін до Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 12.08.2019 № 183 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 року № 13". Мінрегіон України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.08.2019 № 170 "Про внесення змін до Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки". Мінрегіон України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.08.2019 № 171 "Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації". Мінрегіон України. 2019 рікк
 20. УГОДА від Партнер "між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза»". Мінрегіон України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -