<<
>>

ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 267 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
19.05.2011 N 267
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2011 р.

за N 752/19490
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }
Про проведення експерименту
з фінансування оплачуваних громадських робіт
у м. Одесі

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), абзацу шостого пункту 15 Положення про
порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2008 року N 839 ( 839-2008-п ), пункту 14 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд), затвердженого постановою
правління Фонду від 14 жовтня 2010 року N 204, правління Фонду
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Провести протягом 2011-2015 років експеримент з
фінансування оплачуваних громадських робіт у м. Одесі.
2. Затвердити Порядок проведення експерименту з використання
коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття на фінансування
організації оплачуваних громадських робіт для безробітних у сфері
будівництва і реконструкції об'єктів соціально-культурної
інфраструктури м. Одеси, що додається.
3. Виконавчій дирекції Фонду в установленому порядку подати
цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4.
Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Фонду О.Шевчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
Міністра фінансів України С.О.Рибак
Одеський міський голова О.О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
19.05.2011 N 267
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2011 р.
за N 752/19490

ПОРЯДОК
проведення експерименту з використання
коштів Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття на фінансування організації оплачуваних
громадських робіт для безробітних у сфері
будівництва і реконструкції об'єктів
соціально-культурної інфраструктури м. Одеси

1. Цей Порядок визначає механізм спрямування Фондом
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) у 2011-2015 роках коштів для
фінансування організації оплачуваних громадських робіт для
безробітних у межах Програми комплексного соціально-економічного
розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 року N 1604
( 1604-2004-п ) (далі - Програма). Дія Порядку використання коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських
робіт для безробітних, затвердженого постановою правління Фонду
від 16 жовтня 2008 року N 69 ( z1077-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 5 листопада 2008 року за
N 1077/15768, не поширюється на правовідносини, що виникають у
рамках проведення експерименту з використання коштів Фонду на
фінансування організації оплачуваних громадських робіт для
безробітних у сфері будівництва і реконструкції об'єктів
соціально-культурної інфраструктури міста Одеси.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: безробітні особи - особи, які зареєстровані як безробітні в
державній службі зайнятості та залучаються до оплачуваних
громадських робіт; виконавець робіт - підприємство, організація, установа, що
визначається замовником в установленому законодавством порядку для
виконання оплачуваних громадських робіт, про що укладено
відповідний договір; замовник - виконавчий комітет Одеської міської ради або інший
визначений ним виконавчий орган Одеської міської ради; оплачувані громадські роботи - роботи з будівництва і
реконструкції об'єктів соціально-культурної інфраструктури міста
Одеси (у тому числі роботи з реконструкції історичної забудови
міста), що не пов'язані з ризиком для життя та до яких залучаються
безробітні особи; співфінансування - спільне залучення в певних пропорціях
коштів Фонду, місцевих бюджетів (не менше 25%) та інших джерел, не
заборонених законодавством (у разі наявності), на організацію
оплачуваних громадських робіт.
3. Кошти Фонду згідно з цим Порядком можуть бути використані
на проведення всіх видатків, передбачених проектно-кошторисною
документацією з будівництва або реконструкції об'єктів
соціально-культурної інфраструктури для організації оплачуваних
громадських робіт для безробітних.
4. Виконавчий комітет Одеської міської ради письмово
звертається до Державного центру зайнятості - виконавчої дирекції
Фонду (далі - Державний центр зайнятості) щодо залучення коштів
Фонду на організацію оплачуваних громадських робіт. Разом зі зверненням подаються: рішення виконавчого комітету Одеської міської ради або
розпорядження Одеського міського голови про заходи з організації
оплачуваних громадських робіт з будівництва і реконструкції
об'єктів соціально-культурної інфраструктури міста Одеси та
визначення замовника згідно з цим Порядком; визначений замовником перелік об'єктів з числа передбачених у
Програмі, на яких будуть проводитися оплачувані громадські роботи; довідка про вартість будівництва або реконструкції об'єктів
соціально-культурної інфраструктури згідно з проектно-кошторисною
документацією, що пройшла відповідну державну експертизу
відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2011 року N 560 ( 560-2011-п ); довідка про прогнозний обсяг коштів Фонду для
співфінансування на поточний бюджетний рік; проект графіка помісячного перерахування коштів Фонду для
співфінансування.
5. Правління Фонду, виходячи з фінансових можливостей Фонду,
затверджує річний обсяг коштів для співфінансування. Державний центр зайнятості на підставі рішення правління
Фонду затверджує графік помісячного перерахування коштів Фонду
(далі - графік), про що повідомляє замовника та Одеський обласний
центр зайнятості.
6. Замовник після отримання графіка визначає виконавців робіт
та укладає з Одеським міським центром зайнятості договір на
фінансування організації оплачуваних громадських робіт. Виконавці робіт укладають: з міськими, районними, районними у містах або міськрайонними
центрами зайнятості - договори про направлення на громадські
роботи безробітних осіб; з особами, зайнятими на оплачуваних громадських роботах, -
строкові трудові договори відповідно до законодавства про працю. На осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах,
поширюються державні соціальні гарантії, передбачені
законодавством про працю, про зайнятість населення та про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, іншими
нормативно-правовими актами.
7. Перерахування коштів Фонду Державним центром зайнятості
здійснюється згідно з графіком на рахунок Одеського обласного
центру зайнятості для подальшого перерахування Одеському міському
центру зайнятості. Одеський міський центр зайнятості згідно з умовами укладеного
договору перераховує кошти для співфінансування на рахунок
замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби
України за балансовим рахунком 3711 "Інші рахунки клієнтів
Державного казначейства" плану рахунків бухгалтерського обліку
виконання державного та місцевих бюджетів. Замовник перераховує виконавцю робіт кошти у розмірі не більш
як 30 відсотків планових обсягів за умови подання копій договорів,
зазначених у абзаці третьому пункту 6 цього Порядку. У подальшому перерахування коштів виконавцю робіт
здійснюється замовником на умовах договору, укладеного між
замовником та виконавцем робіт. Залишок невикористаних до кінця бюджетного року коштів Фонду
з рахунку замовника повертається на рахунок Фонду.
8. Виконавець робіт подає замовнику звіт про використання
коштів у терміни та за формою, встановленою замовником та
погодженою з Державним центром зайнятості. Замовник щокварталу до 10 числа, наступного за звітним
кварталом, подає Державному центру зайнятості звіт про
перерахування коштів Фонду виконавцю робіт за формою, затвердженою
Державним центром зайнятості. Державний центр зайнятості після закінчення відповідного
бюджетного року на підставі звітних даних замовника інформує
правління Фонду про проведення експерименту.
9. Контроль за організацією та проведенням оплачуваних
громадських робіт покладається на замовника та відповідні центри
зайнятості. Виконавець робіт забезпечує цільове використання отриманих
від замовника коштів.
Заступник начальника
управління організації
надання соціальних послуг Н.Шевченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.07.2011 — 2011 р., № 48, стор. 228, стаття 1983, код акта 57316/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд соцстраху по безробіттю:

 1. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ від 31.01.2020 № 211 "ПОСТАНОВА". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 166 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 167 "Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 5. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 205 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 6. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 206 "Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 7. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 215 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 8. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 210 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 9. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 211 "Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків"". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 10. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14.10.2010 N 211 ( z1084-10 ) "ЗМІНИ до Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи ( z0245-09 )". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 227 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 році". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 223 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 222 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 241 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 242 "Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 255 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 266 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 257 "Про встановлення заохочувальних відзнак правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 19. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 20. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Подяку правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -