<<
>>

Рекомендація щодо запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків N 142 (укр/рос) "Генеральна конференція Міжнародної організації праці,"що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася 14 жовтня 1970 року на свою п'ятдесят п'яту сесію,. Міжнародна організація праці. 1970

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Рекомендація 

щодо запобігання виробничим нещасним

випадкам серед моряків

N 142 (укр/рос)

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро

праці та зібралася 14 жовтня 1970 року на свою п'ятдесят п'яту

сесію, вважаючи, що, хоча багато чого вже робиться в ряді країн з

метою зменшення кількості виробничих нещасних випадків серед

моряків, можливості подальшого вивчення нещасних випадків та

заходів щодо запобігання їм ще не вичерпано і, отже, бажано мати

міжнародні норми, котрі містять відповідну програму діяльності в

судноплавстві, ухваливши прийняти ряд пропозицій стосовно запобігання

нещасним випадкам на борту суден у морі та портах, що є п'ятим

пунктом порядку денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної

рекомендації, яка доповнює Конвенцію 1970 року про запобігання

нещасним випадкам серед моряків ( 993_115 ), зазначаючи, що нижченаведені норми було розроблено у

співробітництві з Міжурядовою морською консультативною

організацією і що було запропоновано далі співробітничати з цією

Організацією в справі сприяння впровадженню та забезпеченню

застосування цих норм, ухвалює цього тридцятого дня жовтня місяця тисяча дев'ятсот

сімдесятого року нижченаведену Рекомендацію, яка може називатися

Рекомендацією 1970 року щодо запобігання нещасним випадкам серед

моряків: 1. Відповідно до мети цієї Рекомендації: a) термін "моряк" охоплює всіх осіб, зайнятих так чи інакше

на борту якого-небудь судна (за винятком військового судна), що

звичайно використовується для морського плавання; b) термін "виробничі нещасні випадки" охоплює нещасні

випадки, які сталися з моряками під час роботи або пов'язані з

нею. 2. Здійснюючи параграф 3 статті 2 Конвенції 1970 року про

запобігання нещасним випадкам (моряки) ( 993_115 ), члени

Організації повинні відповідним чином брати до уваги будь-яку

міжнародну систему реєстрації нещасних випадків серед моряків, яка

може бути розроблена Міжнародною організацією праці. 3. Відповідно до статті 3 Конвенції 1970 року про запобігання

нещасним випадкам (моряки) ( 993_115 ) до числа питань, які

повинні вивчатися, можуть бути внесені: a) робоче середовище, як-от: поверхні, на яких виконується

робота, розташування механізмів, засоби доступу до них та

освітлення, а також методи праці; b) частота нещасних випадків у різних вікових групах; c) особливі фізіологічні та психологічні проблеми,

спричинювані середовищем на борту судна; d) проблеми, що виникають у зв'язку з фізичним напруженням на

борту судна, зокрема внаслідок підвищення трудового навантаження; e) проблеми, спричинювані технічними змінами та їхнім впливом

на склад суднових екіпажів; f) проблеми, спричинювані будь-якою людською похибкою,

наприклад, необережністю. 4.

Члени Організації у розробленні положень, котрі стосуються

запобігання нещасним випадкам, передбачених у статті 4 Конвенції

1970 року про запобігання нещасним випадкам (моряки) ( 993_115 ),

повинні враховувати відповідним чином будь-яке зведення практичних

правил, котре стосується техніки безпеки та гігієни праці моряків

і може бути опубліковане Міжнародним бюро праці. 5. Застосовуючи статтю 5 Конвенції 1970 року про запобігання

нещасним випадкам (моряки) ( 993_115 ), слід враховувати статті 7

і 11 Конвенції 1963 року про забезпечення машин захисними

пристроями ( 993_064 ) та відповідні положення Рекомендації 1963

року щодо забезпечення машин захисними пристроями ( 993_097 ),

згідно з якими обов'язок виконувати вимоги щодо того, що машини,

котрі використовуються, повинні мати відповідні захисні пристрої і

що не можуть використовуватися машини без наявності захисних

пристроїв, лежить на роботодавцях; в той же час працівник не може

використовувати машини без наявності на місці захисних пристроїв,

якими їх обладнано, і не може відключати ці захисні пристрої. 6. 1) Функції комітетів та інших органів, згаданих у

параграфі 3 статті 8 Конвенції 1970 року про запобігання нещасним

випадкам (моряки) ( 993_115 ), могли б містити: a) підготовку положень, правил та посібників щодо запобігання

нещасним випадкам; b) організацію навчання та здійснення програм щодо

запобігання нещасним випадкам; c) організацію пропаганди щодо запобігання нещасним випадкам,

зокрема за допомогою кінофільмів, плакатів, об'яв і брошур; d) розповсюдження літератури й інформації щодо запобігання

нещасним випадкам таким чином, щоб вони доходили до моряків на

борту суден. 2) Положення чи рекомендації, ухвалені відповідними органами

влади та організаціями країни або компетентними міжнародними

морськими організаціями, повинні враховуватися тими, хто готує

тексти, які стосуються заходів щодо запобігання нещасним випадкам

або рекомендованих практичних заходів. 7. Навчальні програми, згадані в статті 9 Конвенції 1970 року

про запобігання нещасним випадкам (моряки) ( 993_115 ), повинні

періодично переглядатись і приводитися у відповідність до

сучасного становища, з урахуванням еволюції типів та розмірів

суден і їхнього обладнання, а також змін у складі, національності

й мові екіпажів та в організації праці на борту суден. 8. 1) Пропаганда запобігання нещасним випадкам має вестися

постійно. 2) Ця пропаганда може набувати таких форм: a) навчальні, короткометражні фільми та діапозитиви,

призначені для використання в центрах професійної підготовки

моряків, і, по можливості, для демонстрування під час кіносеансів

на борту суден; b) плакати з техніки безпеки на борту суден; c) уміщення в періодичних виданнях, призначених для моряків,

статей про небезпеки морської професії та заходи запобігання

нещасним випадкам; d) спеціальні кампанії, в ході яких використовуються різні

засоби пропаганди для навчання моряків методів запобігання

нещасним випадкам та безпечних методів праці. 3) Така пропаганда повинна враховувати відмінність

національностей, мов і звичаїв моряків, які перебувають на борту

судна. 9. 1) Члени Організації, застосовуючи статтю 10 Конвенції

1970 року про запобігання нещасним випадкам (моряки) ( 993_115 ),

повинні брати до уваги відповідні типові зведення правил з техніки

безпеки та зведення практичних правил, опубліковані Міжнародним

бюро праці, та відповідні норми міжнародних організацій по

стандартизації. 2) Члени Організації повинні, крім того, враховувати потребу

в міжнародному співробітництві у справі постійного проведення

діяльності у напрямі запобігання виробничим нещасним випадкам; це

співробітництво могло б набувати таких форм: a) двосторонні чи багатосторонні угоди про однаковість норм у

галузі запобігання нещасним випадкам та захисних пристроїв; b) обмін відомостями про окремі небезпеки, що загрожують

морякам, та про методи запобігання нещасним випадкам; c) сприяння в галузі випробування обладнання й контролю

відповідно до національних правил країни реєстрації судна; d) співробітництво у справі підготовки та розповсюдження

положень, правил і посібників щодо запобігання нещасним випадкам; e) співробітництво у виробництві та використанні навчальних

посібників; f) створення спільних навчальних закладів або взаємодопомога

в організації підготовки моряків у галузі запобігання нещасним

випадкам та безпечних методів праці.

Конвенції та рекомендації, ухвалені

Міжнародною організацією праці

1965-1999, Том II

Міжнародне бюро праці, Женева

Рекомендация

о предупреждении производственных

несчастных случаев среди моряков

N 142

Генеральная конференция Международной организации труда, созванная в Женеве Административным советом Международного

бюро труда и собравшаяся 14 октября 1970 года на свою 55-ю сессию, считая, что, хотя многое уже делается в ряде стран в целях

уменьшения числа производственных несчастных случаев среди

моряков, возможности дальнейшего изучения несчастных случаев и мер

их предупреждения еще не исчерпаны и, поэтому, желательно иметь

международные нормы, включающие соответствующую программу

деятельности в судоходстве, постановив принять ряд предложений о предупреждении

несчастных случаев на борту судов в море и портах, что является

пятым пунктом повестки дня сессии, решив придать этим предложениям форму международной

рекомендации, дополняющей Конвенцию 1970 года о предупреждении

несчастных случаев среди моряков ( 993_115 ), отмечая, что нижеследующие нормы были разработаны в

сотрудничестве с Межправительственной морской консультативной

организацией и что было предложено продолжать сотрудничать с этой

Организацией в деле содействия и обеспечения применения этих норм, принимает сего тридцатого дня октября месяца тысяча девятьсот

семидесятого года нижеследующую рекомендацию, которая может

именоваться Рекомендацией 1970 года о предупреждении несчастных

случаев среди моряков:

1. Для целей настоящей Рекомендации: a) термин "моряк" охватывает всех лиц, занятых в любом

качестве на борту какого-либо судна (за исключением военного

судна), обычно используемого для морского плавания; b) термин "производственные несчастные случаи" охватывают

несчастные случаи, происшедшие с моряками во время работы или

связанные с ней. 2. При осуществлении пункта 3 статьи 2 Конвенции 1970 года о

предупреждении несчастных случаев (моряки) ( 993_115 ) члены

Организации должны соответствующим образом принимать во внимание

любую международную систему регистрации несчастных случаев среди

моряков, которая может быть разработана Международной организацией

труда. 3. В соответствии со статьей 3 Конвенции 1970 года о

предупреждении несчастных случаев (моряки) ( 993_115 ) в число

вопросов, которые должны изучаться, могут быть включены: a) рабочая среда, как-то: поверхности, на которых выполняется

работа, расположение механизмов, средства доступа к ним и

освещение, а также методы труда; b) частота несчастных случаев в различных возрастных группах; c) особые физиологические и психологические проблемы,

вызываемые средой на борту судна; d) проблемы, возникающие в связи с физическим напряжением на

борту судна, в частности, в результате повышения трудовой

нагрузки; e) проблемы, вызываемые техническими изменениями и их

влиянием на состав судовых экипажей; f) проблемы, вызываемые любой человеческой оплошностью,

например, неосторожностью. 4. Члены Организации при разработке положений, касающихся

предупреждения несчастных случаев, предусмотренных в статье 4

Конвенции 1970 года о предупреждении несчастных случаев (моряки)

( 993_115 ), должны учитывать соответствующим образом любой свод

практических правил, касающийся техники безопасности и гигиены

труда моряков, который может быть опубликован Международным бюро

труда. 5. При применении статьи 5 Конвенции 1970 года о

предупреждении несчастных случаев (моряки) ( 995_115 ) следует

учитывать статьи 7 и 11 Конвенции 1963 года о снабжении машин

защитными приспособлениями ( 993_064 ) и соответствующие положения

Рекомендации 1963 года о снабжении машин защитными

приспособлениями ( 993_097 ), согласно которым обязанность

выполнять требования о том, что используемые машины должны иметь

соответствующие защитные приспособления и что не могут

использоваться машины без наличия защитных приспособлений, лежит

на работодателях; в то же время работник не может использовать

машины без наличия на месте защитных приспособлений, которыми они

снабжены, и не может отключать эти защитные приспособления. 6. 1) Функции комитетов и других органов, упомянутых в пункте

3 статьи 8 Конвенции 1970 года о предупреждении несчастных случаев

(моряки) ( 993_115 ), могли бы включать: a) подготовку положений, правил и руководств по

предупреждению несчастных случаев; b) организацию обучения и осуществления программ по

предупреждению несчастных случаев; c) организацию пропаганды предупреждения несчастных случаев,

в том числе с помощью кинофильмов, плакатов, объявлений и брошюр; d) распространение литературы и информации о предупреждении

несчастных случаев таким образом, чтобы они доходили до моряков на

борту судов. 2) Положения или рекомендации, принятые соответствующими

органами власти и организациями страны или компетентными

международными морскими организациями, должны учитываться теми,

кто готовит тексты, касающиеся мер по предупреждению несчастных

случаев или рекомендуемых практических мероприятий. 7. Учебные программы, упомянутые в статье 9 Конвенции 1970

года о предупреждении несчастных случаев (моряки) ( 993_115 ),

должны периодически пересматриваться и приводиться в соответствие

с современным положением, с учетом эволюции типов и размеров судов

и их оборудования, а также изменений в составе, национальности и

языке экипажей и в организации труда на борту судов. 8. 1) Пропаганда предупреждения несчастных случаев должна

вестись постоянно. 2) Эта пропаганда может принимать следующие формы: a) учебные, короткометражные фильмы и диапозитивы,

предназначенные для использования в центрах профессиональной

подготовки моряков, и, по возможности, для демонстрации во время

киносеансов на борту судов; b) плакаты по технике безопасности на борту судов; c) помещение в периодических изданиях, предназначенных для

моряков, статей об опасностях морской профессии и мерах

предупреждения несчастных случаев; d) специальные кампании, в ходе которых используются

различные средства пропаганды для обучения моряков методам

предупреждения несчастных случаев и безопасным методам труда. 3) Такая пропаганда должна учитывать различие

национальностей, языков и обычаев моряков, находящихся на борту

судна. 9. 1) Члены Организации при применении статьи 10 Конвенции

1970 года о предупреждении несчастных случаев (моряки) ( 993_115 )

должны принимать во внимание соответствующие типовые своды правил

по технике безопасности и своды практических правил,

опубликованные Международным бюро труда, и соответствующие нормы

международных организаций по стандартизации. 2) Члены Организации должны, кроме того, учитывать

необходимость международного сотрудничества в деле постоянного

проведения деятельности по предупреждению производственных

несчастных случаев; это сотрудничество могло бы принимать

следующие формы: a) двусторонние или многосторонние соглашения о единообразии

норм в области предупреждения несчастных случаев и защитных

устройств; b) обмен сведениями об отдельных опасностях, угрожающих

морякам, и о методах предупреждения несчастных случаев; c) содействие в области испытания оборудования и контроля в

соответствии с национальными правилами страны регистрации судна; d) сотрудничество в деле подготовки и распространения

положений, правил и руководств по предупреждению несчастных

случаев; е) сотрудничество в производстве и использовании учебных

пособий; f) создание совместных учебных заведений или взаимопомощь в

организации подготовки моряков в области предупреждения

несчастных случаев и безопасных методов труда.

Міжнародне законодавство про охорону праці.

Том 1, Основа, Київ 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація праці:

 1. "СПИСОК РАТИФИКАЦИЙ Конвенции № 188 Международной организации труда "О труде в рыболовном секторе"(Женева, 14 июня 2007 года)". Міжнародна організація праці. 2012 рікк
 2. Список ратификаций Конвенции N 155 Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда и производственной среде" (Женева, 22 июня 1981 года) ( 993_050 ) " (по состоянию на 18 ноября 2011 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 3. "КОНВЕНЦИЯ № 189 Конвенция о достойном труде домашних работников". Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 4. Рекомендация о ВИЧ/СПИДе и сфере труда N 200 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся в Женеве на свою 99-ю сессию 2 июня 2010 года,. Міжнародна організація праці. 2010 рікк
 5. "ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА: Глобальный пакт о рабочих местах". Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 6. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 31 об ограничении рабочего времени в угольных шахтах ( 993_511 ) " (Женева, 18 июня 1931 г.)" (по состоянию на 1 мая 2009 г.). Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 7. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 5 о минимальном возрасте приема детей на работу в промышленности (Вашингтон, 29 октября 1919 г.) ( 993_109 ) " (по состоянию на 1 мая 2009 г.)"Дата вступления в силу: 13.06.21 г.. Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 8. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та соціальної політики України та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2008-2011 рр. "Дата підписання: 09.06.2008"Дата набрання чинності для України: 09.06.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 9. Витяги з норм Конвенцій Міжнародної організації праці щодо права на участь організацій працівників у вирішенні трудових і соціально-економічних питань "------------------------------------------------------------------"| Конвенція | Дата |. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 10. Протокол між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, від 10 червня 2002 року "Дата підписання: 11.12.2008"Дата набрання чинності для України: 11.12.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 11. Конвенция о труде в рыболовном секторе N 188 " Статус Конвенции см.( 993_533 )"Генеральная конференция Международной организации труда,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 12. Рекомендация о труде в рыболовном секторе N 199 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся на свою 96-ю сессию 30 мая 2007 года,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 13. Рекомендация об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 197 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 14. Резолюция о роли МОТ в области технического сотрудничества " Принята 15 июня 2006 г."Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на свою 95-ю сессию 2006 года,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 15. Рекомендация о трудовом правоотношении N 198 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 16. Конвенция Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве " (Женева, 23 февраля 2006 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 17. Конвенция об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 187 "Генеральная конференция Международной организации труда, созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,"признавая глобальные масштабы производственного травматизма, профессиональных заболеваний и гибели людей на производстве и необходимость принятия дальнейших мер с целью их сокращения,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 18. Статус Конвенции N 170 Международной организации труда "О безопасности при использовании химических веществ на производстве" ( 993_009 ) " (Женева, 6 июня 1990 г.)" (по состоянию на 1 июня 2006 г.). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 19. "РЕКОМЕНДАЦИЯ № 195 о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение". Міжнародна організація праці. 2004 рікк
 20. Список ратификаций Конвенции N 182 Международной организации труда "О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда" ( 993_166 ) " (Женева, 17 июня 1999 года)" (по состоянию на 30 марта 2003 года). Міжнародна організація праці. 2003 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -